Somogyi Néplap, 1965. október (22. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-23 / 250. szám

SOMOGYI NÉPLAP 4 Szombat, 1965. ok tőbe' SS. Hajrá az NB II Nyugati csoportjában Elérkezett a végküzdelem a lab­darúgóknál. Az utolsó 4—5 fordu­ló mérkőzései mindenkor különös jelentőségűek voltak. Most, ami­kor késhegyig menő harc folyik az elsőségért, a helyezésekért, a kiesés elkerüléséért, még hatvá- nyozottabb mértékben áll ez a té- teL Az NB n Nyugati csoportjában a »három nagy- versenyfutása to­vább tart az első helyért. Ezen a héten a papírforma alapján külö­nösen nehéz feladat hárul mind a három együttesre. A Budai Spar­tacus Pécsre utazik a PVSK-noz. A Várpalotai Bányász Mátyásföl­dön az Ikarusszal mérkőzik a baj­noki pontokért. Még látszólag leg­kényelmesebb helyzetben a Kapos­vári Honvéd van, mert ez a se­reghajtók között tanyázó Moson­magyaróvári TE-t Kaposváron fo­gadja. Laptársunk, a Kisalföld a minap cikkel írt a Mosonmagyar­óvári TE csapatáról. Ebben olyan optimista hangot ütött meg az MTE több vezetője (és nem min­den alap nélkül), hogy a Honvéd egy cseppet sem mehet biztosra. Pedig de kapóra jönne, ha a ve- télytársak pontot vagy pontokat hullajtanának el, s a Honvéd nyer­ne. Ez esetben elérhető közelség­be kerülne Kaposváron a Honvéd számára az ígéret földje, az NB I B. A K. Kinizsi a másik csoport küzdelmeiben vesz részt. Azok kö­zött a csapatok között, amelyek a kiesés elkerüléséért küzdenek. Igaz ugyan, hogy a Kinizsinek 27 pontja van, a kiesőhelyen tanyá­zó csapatoknak pedig ZZ a leglöbb, a hátralevő öt fordulóban azonban nehéz sorozat várja a K. Kinizsit. Most vasárnap a Láng ellen is, mert ennek a csapatnak jóformán a Kinizsi ellen nyílik utolsó al­kalma arra, hogy megszerezze a bennmaradáshoz szükséges ponto­kat. Ez a mérkőzés a Láng ottho­nában, a Rozsnyai utcában lesz Pesten. Izgalmas, érdekes a labdarúgó NB II Nyugati csoportjának haj­rája. Remélhető, hogy a két somo­gyi együttes sikeresen veszi majd a vasárnapi akadályt. A K. Honvéd bizakodik, bár a jól bevált összeállítást va­lószínűleg föl kell forgatnia Tóth József edzőnek. A Honvéd szerdai edzésén Pécsen ugyanis Köves László sérülést szenvedett. Orvosi vélemény szerint a mindjobban formába lendülő fedezet aligha játszhat. Minden eshetőségre szá­mítva az újból csatasorba állt Bo- borl áll rendelkezésre. — Játszik-e Kincsei? — tettük fel a kérdést a szerdai pécsi ed­zés után Tóth Józsefnek, mert Kincsei már szerepelt a pécsi ed­ző meccsen. — E héten semmiképp nem ke­rülhet sor Kincsei játékára. Bo­bori viszont a legjobbkor gyógyult föl, mert Köves hiányában reá fel­tétlenül szükség van a csapatban. Nagyon nehéz meccsünk lesz, mert a Mosonmagyaróvár Öváron és itt­hon mindenkor csak nagy küzde­lem után adta meg magát. Eddig ugyan sikerült, reméljük, most ezen a döntő fontosságú mérkőzésen is sikerülni fog — mondta a Hon­véd edzője. Döntetlenben bíznak a Kinizsinél A cukorgyári csapat háza táján sok szó esett e héten a Láng el­leni mérkőzésről. Bizonyára azért, mert a kiesőjelöltek elleni mécs­esén szerzett pontoknak kettőzött az értékük. A Láng pedig e csa­patok sorába tartozik. Váradi Lajos edzőnek elég sok gondot okoz az összeállítás. Igaz, a hét* közi tréningen már ott lát­tuk Jutását, aki meglepően jól játszott az edzőmérkőzésen. Ju­tási azonban nem vállalja a játé­kot. Mint mondja, előbb a kettő­ben megpróbálja. Az biztossá vált, hogy a vasárnap megsérült Hor­váth nem játszhat. A fedezetposz­ton így újra elfoglalja helyét Bí­ró. Csatártartalékként Szabó n. utazik a csapattal. A Kinizsinél abban bíznak, hogy az együttes kiharcol egy döntetlent, amely eb­ben az esetben föléme egy győ­zelemmel. Ökölvívásban a K. Dózsa—Csepel mérkőzés következik Bár a legjobb magyar ökölvívók e pillanatban Csehszlovákiában portyáznak, az NB I B-ben meg az NB n-ben bajnoki forduló lesz. (A távol levő Vasas-ökölvívók miatt hozták korábban előre a Va­sas—Dunaújvárosi Kohász meccset, s a két egyesület már túljutott a hetedik bajnoki mérkőzésén is.) A hetedik bajnoki forduló soron kö­vetkező két mérkőzésének színhe­A délnyugati NB Hl-ban sze­replő két somogyi csapatot, a Siófoki Bányászt és a K. Vasas MTE-t is fölkerestük a vasárnapi forduló előtt. A SIÓFOKI BÁNYÁSZ vezetői telve voltak panasszal. Ta­kács és Papp után most Erdei és Szepesi is a sérültek listáján sze­repel. Iszak ugyan már edzett, de valószínű, hogy Radnai edző még­is Istvándit állítja a kapuba, akit a Fegyelmi Bizottság a dombó­vári kiállítás után nem tiltott el. A bajnokságra törő Nagykanizsai Dózsa ellen előreláthatólag a kö­vetkező csapat szerepel: Istvándi _ Farkas, Fehér, Fejes — Vörös, K erényi — Németh, Sier, Tóth, Szabó, Kovács. lye Salgótarján, illetve Kaposvár lesz. Tarjánban az SBTC—Székes- fehérvári MÁV Előre mérkőzésre kerül sor, Kaposváron az örök rangadóra, a K. Dózsa—Csepel ta­lálkozóra. Somogybán természetesen a na­gyobb figyelem ez utóbbi találko­zó felé irányul. Elsősorban azért, mert a Dózsa és a Csepel összecsa­Pár hete ez a mérkőzés még a siófokiak szempontjából számot­tevő lett volna. Ma már csak a kanizsaiaknak van vesztenivaló­juk. A K. VASAS MTE vezetőinek és játékosainak most már bele kell törődniük a meg- változtathatatlanba. A csapat ki­esik az NB III-ból. Talán az a körülmény, hogy a Vasasnak nincs vesztenivalója, nyugodtab- bá teszi az együttes játékát Keszt­helyen Is. Egyébként a Vasasnál nem ter­veznek változást a szakvezetők. Legföljebb a fiatal Gulyás ismét helyet kap majd a támadósorban. A papírforma alapján a keszthe­lyi csapat győzelme látszik való­színűnek. pása mindenkor jó mérkőzést, nagyszerű küzdelmet hozott. Meg annak idején az NB I-ben is sok heves csatát vívott a két csapat. Most a Csepel is meg a Dózsa is az NB I B-ben alakítgatja a jövő csapatát. Fiatalítottak a csepeliek (bár itt is szerepel néhány öreg), hasonlóképp történt a Dózsánál is. A mostani találkozónak az az ér­dekessége, hogy amelyik csapat nyer, az valószínűleg ezüst- vagy bronzérmes lesz. A vesztesnek megcsappannak ebbeli esélyei. A K. Dózsát nem törte le a Va­sastól elszenvedett vereség. Mint Hergert Jenő edző mondta, nem sok hiányzott abból, hogy a Dózsa esetleg egy ponttal térjen haza a Sportcsarnokból. Éppen ezért nem is tervez különösebb változást a csapatban. Persze az ökölvívóknál sosem lehet tudni. A Dózsa szakvezetője bizakodó, győzelmet remél. No és néhány ér­dekes összecsapást. (Zsiga—Szabó, Dunajetz—Sebők n. stb.) Hogy lét­rejönnek-e ezek a találkozók, azt 'ma este a mérlegeléskor tudjuk meg. Az bizonyos, hogy a mosta­ni K. Dózsa—Csepel találkozó mél­tó folytatása lesz a két nagy múl­tú egyesület eddigi csatáinak. CS1KY GERGELY SZÍNHÁZ 13.30 órakor: Bánk bán. Petőfi- bérlet. Balatonújlakon: Duna-partl ran­devú. VÖRÖS CSILLAG FIL3ISZINHAZ Az igazság pillanata. Színes, szélesvásznú olasz filmdráma. Az előadások kezdete 5, 7 órakor. X. 24-ig. SZABAD IFJÜSAG FILMSZÍNHÁZ Volt egyszer egy öregember. Magyarul beszélő szovjet film. SPORTMŰSOR SZOMBAT Teke: Megyei bajnokság: K. Vas­utas—K. Fáklya, Vasutas-pá­lya, 15.30 ó. K. Spartacus— K. Helyiipar, Spartacus-pálya, 15.30 ó. Kézilabda: Osztályozó mérkőzés az NB n-be jutásért: Nagyatádi Hon­véd—Pécsi Tanárképző Főis­kola, Nagyatád, 15.30 ó. VASÁRNAP Ökölvívás: NB I B: K. Dózsa—Csepel, Kaposvár, Csiky Gergely Színház, 10.30 ó. Kosárlabda: NB n: K. Honvéd—Szegedi Postás, Kaposvár, Dózsa-pály^ 9 ó. Röplabda: NB II: K. Lendület—MTK (női), Kaposvár, Kórházi pá­lya, 10 ó. K. Ruhagyár—Győ­ri Tipográfia (női), Kórházi pálya, 11 ó. K. Dózsa—Győri Iparcikk, Kaposvár, Dózsa- pálya, 10 ó. Kézilabda: Osztályozó mérkőzés az NB n-be jutásért: Pécsi Tanár­képző Főiskola—Nagyatádi Honvéd, Pécs, 14 ó. Labdarúgás: NB II: K. Honvéd—Moson­magyaróvári TE, Kaposvár, Kinizsi-pálya, 14.30 ó* (Bircsák). Láng SK—K. Kinizsi. Buda­pest, Rozsnyai u., 14.30 ó (Orosz). NB ín: Siófoki Bányász- Nagykanizsai Dózsa, Siófok, 14.30 _ó (Győré). Keszthelyi Ha­ladás_K. Vasas MTE, Keszt­h ely, 14.30 ó (Maderka). Megyei bajnokság: I. osztály: Gyékényes—K. Honvéd n.. Zákánytelep, 14.30 ó (Végh). K. Vasutas—Lábod, Kaposvár, Cseri pálya, 10.30 ó (Ducsai). Babócsa—Marcali Honvéd, Babócsa, 14.30 ó (Pre- fek). Kapoly—Barcs, Kapoly, 14.30 ó (Horváth Z.). K. Dó­zsa—Taszár, Kaposvár, Dózsa- pálja, 10.30 ó (Tolnából). Mar­cali VM—K. Kinizsi n., Mar­cali, 14.30 ó (Németh). Nagy­atád—Csurgó, Nagyatád, 14.30 ó (Boldog). II. osztály: Közép csoport: Somogyjád—Somogysárd (Du­csai), Karád—Adánd (Antal), Kaposfő—Gölle (Horváth L.), K. Építők—Nagyberény (Mol­nár S.), K. BARNEVALL—K. Spartacus (Kanizsai), Juta—K. V. Lobogó (Bella). Déli cso­port: Vése—Homokszentgyörgy (Hardi), Kastélyosdombó—He resznye (Kovács), Csokonya- vlsonta—Berzence (Tálas). Északi csoport: öreglak—Bala- tonlelle (Keszthelyről), Bala­tonszárszó—Balatonkiliti (Ko­csis), Balatonkeresztúr—Bala- tonszemes (Karádi), Ordacsehi _Buzsák (Kara), Balatonfeny­v es—Fonyód (Keszthelyről), Zamárdi—B.-boglár (Keszthely­ről).- szórakozás Az előadások kezdete 4, 6 és 8 órakor. X. 24-lg. LATINRA SÁNDOR MCVF.LODESI ház 19 órától 14 óráig: Műsoros klubtáne. VASARNAP Fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: A tizedes meg a többiek. Szélesvász­nú magyar filmvigjáték. IS órától 18 óráig: Ifjúsági mű­soros klubtánc. 18 órától 24 óráig: Felnőtteknek műsoros klubtánc. Gyenge volt az ellenfél, de még gyengébb a magyar ökölvívó-válogatott Tegnap este gyorshírben beszá­lltunk a magyar ökölvívó-válo- atott csehszlovákiai vereségéről. l számszerű eredmény mellett rdemes egy pillanatra megállni tartalékos magyar válogatott ozsonyi vereségénél. A magyar gyüttesből csupán Junghaus, *app T., Kajdi és Balogh győ- ött. Nagy Z., Hajnal, Gáli, Klin- er, Dobó és Budai vereséget zenvedett. A tv jóvoltából a könnyűsúlytól kezdve szemtanúi lehettünk a ta­lálkozónak. Megállapíthattuk, hogy a Pozsonyban szereplő ma­gyar együttesnél bizony van jobb is. Némely versenyzőnk igen gyenge formában öklözött. Igaz ugyan, hogy például Budai An­tal vereségében közrejátszott az eléggé elfogult csehszlovák bíró is, de ez sem menti a magyar csapat pozsonyi vereségét. Talán majd vasárnap Kassán javít a csapat. Siófokon és a K. Vasasnál jártunk... Időjárás Várható idő­járás ma estig: Jobbára derült, száraz, az év­szakhoz képest hűvös idő, mér­sékelt szél. Haj­nali párásság. Várható legma­gasabb hőmér­séklet ma 9—13 fok között. Kaposváron (külterü­leten) tegnap reggel 6 órakor mí­nusz 2,4 fokot, déli 12 órakor plusz 10,2 fokot mértek. A Nap kél 6.14, nyugszik 16.43 órakor. A Hold kél 4.28, nyugszik 16.32 órakor. Évfordulónaptár 50 éve, 1915. október 23-án halt meg Gabányi Árpád színművész és író. A színi akadémia elvég­zése után egy ideig vándorszí­nész, majd hat évig a kolozs­vári Nemzeti Színház színésze és rendezője volt. 1884-től buda­pesti Nemzeti Színház művésze, utóbb örökös tagja lett. Korának kitűnő jellemszínésze, s komikus apa szerepekben is emlékezetes alakítást nyújtott. Sikereket ara­tott Moliére vígjátékaiban, és ő volt a színpad egyik legkiválóbb Tiborca. Emellett sokoldalú iro­dalmi tevékenységet fejtett ki. Szám szerint tizenkét színművet írt, többnyire vígjátékokat. Je­lentős művei az államalapítás ko­rában játszódó drámái. Közülük kettő akadémiai jutalmat nyert és kilenc darabja színre került a Nemzeti Színházban. Irt verseket, elbeszéléseket, több kötet re­gényt, humoros tárcákat, nagy­számú vidám hangú verses mo­nológot, melyek közül annak ide­jén jónéhány országszerte _ kü­lönösen műkedvelő színpadokon — rendkívüli népszerűségre tett szert. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása sze­rint a Budapesten megtartott lottósorsoláson a 43. játékhé­ten a következő nyerőszámo­kat húzták ki: 12, 16, 29, 67, 72. — Kukoricaszárítási bemu­tató Barcson. Tegnap a barcsi Vörös Csillár Tsz-ben a járás tsz-elnökeinek és főagronó- musalnak bemutatták, hogyan alkalmazható kukoricaszárító­ként némi módosítással a hi­deglevegős szánaszárító. — Tűz volt csütörtökön a Böhönyéhez tartozó Nagyba- logdpusztán, Stupek Sándor portáján. Harminc mázsa ta­karmányszéna vált a lángok martalékává. A böhönyei ön­kéntes tűzoltóság, valamint a marcali járási tűzrendészeti parancsnokság időben megfé­kezte a tüzet. — Borértékesítésre nagyüze­mi felárat kapnak a tsz-ek. A 15 százalékos ártöbblet annak a termelőszövetkezetnek jár, amelyik idei bortermésének legalább 70 százalékát átadja az államnak. — Fát lopott ac erdőgazda­ságból Árvái Mihály Babócsa, Görbe utca 2. szám alatti la­kos. A járási tanács szabály­sértési előadója 600 forint pénzbüntetésre bírságolta, és kötelezte az okozott kár meg­térítésére. — 27 társadalombiztosítási tanács működik megyénk me­zőgazdasági üzemeiben. Kere­tükben hat-hat munkabizott­ság foglalkozik a dolgozók se­gélyezési, nyugdíj-előkészítési és egyéb szociális ügyeivel. — Siótokon megkezdte az uj tárolóraktár építését a So­mogy-Zala megyei Fűszer- és Édesség-nagykereskedelmi Vál­lalat. Az épület elkészítésére 2 200 000 forintot költenek. — Kétezer munkaügyi pa­nasz. A tavasszal megalakult vállalati munkaügyi bizottsá­gok »-teljes gőzzel» munkához láttak. A megyében működő 231 bizottság eddig kétezer ügyben foglalt állást. — 108,5 százalékra teljesítet­te harmadik negyedévi terme­lési tervét a Tejipari Vállalat. A háromnegyed év alatt nyolc­millió liter tejet vásároltak fel. 39 vagon sajtot és 47 vagon vajat készítettek. — Értékes éremlcletre buk­kantak Balatonfüreden. A sop­roni postaigazgatóság dolgozói telefonkábel-fektetés közben a felszín alatt alig 40 centimé­terre egy kis kancsóban 130 da­rab ezüstpénzt találtak. Az ér­meket beszoleáltatták a veszp­rémi Bakonyi Múzeumba. A múzeumban megállapították, hogy az előkerült magyar és szlovéniai dénárokat 1235 és 1300 között verték. — 180 vagon ócskavasat gyűjtöttek' össze és adtak át a MÉH-nek a megye lakói és út­törői. Az összegyűjtött ócska­vasból 420 új traktort vagy 90 IKARUSZ autóbuszt állíthatna elő az ipar. — Ok fedeztek fel az ÜSTÖKÖST. A csütörtöki ritka égi tünemény leglzgatottabb megfi­gyelői — írja a Pravda tokiói tudósítója _ az üstökös felfede­z ői, Kaouru Ikeja és Tatobu Szé­ki voltak. Mindketten amatőr csil­lagászok. A 21 éves Ikeja Szidzuo- ka tartomány egyik hangszergyá­rában dolgozik, a 24 éves Széki pedig gitárórákat ad Kotiban. — A kaposvári fizetővendég­szolgálat szállóvendégek részére előnyős föltételekkel szobákat ke­res. Jelentkezés az Idegenforgal­mi Kirendeltségnél, Kaposvár, La­tinka tér. (9186) köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik drága halottunk, Rudas Sámuclné temetésén megjelentek, és mély gyászunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. (9198) • * * Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik férjem temetésén való részvétükkel mérhetetlen fájdal­mamat enyhíteni igyekeztek, özv. Wild Lászlőné. (1123) apróhirdetése IBESSBÜ Nagyatádon a Hu­nyadi u. 19. számú kétszobás családi ház beköltözhetően eladó. (4339) ~Köves villanymoto­ros daráló eladó. Ka­posvár, Ady Endre u. 35., trafik. _______(1H8) K aposvár, Szigetvári u. 73. sz. alatti ház eladó. Vétel esetén el­foglalható két szoba, konyha mellek'' “ín­séggel és egy szoba, konyha, spájz. (1100) 1 db 7 hónapos vem­hes tehén (jó fejős) eladó. Kaposvár, Vak Bottyán u. 30. (1117) Szép gyümölcsös ju­tányos áron eladó. Polka János, Simon­ija______________(1116) C sorna. Kossuth La­jos u. 5. sz. alatti ház eladó, azonnai be­költözhető. (1114) Eladó egy garnitúra világos cseresznyefa háló, ebédlő asztal, ágy, 1 db 120 basszu- sos tangóharmonika, 1 db nagyméretű kuko- ricagóré Kaposvár, Kanizsai u. 25. alatt. _________________(1115) Eladó Kaposvár, Jedlik Ányos u. 7. sz. alatt két szobából, előszobából, konyhá­ból, éléskamrából álló házrész 160 n-öl kert­tel elfoglalhatóan. _________________(1109) Állandóan virító bokor-, baba- és fu­tórózsa újdonságok, díszfák, dísz- és sö­vénycserjék, fenyők, thuják, szegélybukszu- sok, zöld óriás egres, nagyszemű ribizli, málnatövek stb. meg- rendelhétők. Kérjen árjegyzéket! Szemé­lyes vásárlás október 15-től. Demeter Ká­roly rózsa- és díszker­tészete, Balatonsze- mes. (3336) Kaposvár, Damja­nich u. 3/b földszinten hálószobabútor eladó. Délután 5 óra után megtekinthető. (1108) 30—50 kg súlyú fal- kásított süldő eladó. Érdeklődni lehet: Le­nin Tsz, Magyaratád. (3360) Eladó öreglak, Nagy-hegy 27. szám alatti lakóház mel­léképületekkel, istál­lóval, kukoricagóré- val, sertésóllal, nyári konyhával, 1249 n-öl gazdálkodásra alkal­mas, príma belterület­tel. Villany van, ál­lomáshoz, autóbusz megállóhoz tíz perc. Csendet, nyugalmat és gazdálkodást ked­velő nyugdíjas házas­párnak is ideális hely. _________(4330) J ó állapotban levő zománcozott fürdőká­dat vennék. Telefon: Kaposvár U-44. (4334) Csöves kukorica el­adó. Barcs, Dózsa u. 22., Teszlák László. (4336) Elkülönített fél ház aa^y kerttel, minden melléképülettel be­költözhetően eladó. Kaposvár, Kelet-Iván­fa u. 58. _______(4333) I vánfa-hegyen szőlő házzal eladó. Lakásnak is alkalmas. Érdek­lődni: Kaposvár, Má­jus 1. u. 61., szabó­műhely. (4332) * Eladó bécsi gyárt­mányú zongora, rö­vid, fekete, páncéltő­kés. Érdeklődés dr.! Takátsnál, Kaposvár, Latinka tér (IBUSZ).! _________________(9188) B alatonleíle köz* pontjában kétszobás családi ház eladó. Ér­deklődni ugyanott, Ta­bán u. 11., Brummer János. (3364) Egy új sofőrbunda eladó. Cím a kiadó­ban. ____________(4338) B eköltözhető három- szobás családi ház ré­szekben is eladó. Ka­posvár, Cseri út 37. (9128) Kombinált szobabú­tor eladó príma álla­potban. Kaposvár. Gorkij u. 66., Zsibo- rás. (9159) Beköltözhetően el­adó szoba-konyhából, előszobából álló ház­rész. Kaposvár, Szi­getvári u. 31. Érdek- lődni délután. (9157) Kétszobás utcai ház­részt adnék év jára­dékra egy szoba be­költözéssel magános nőnek. Érdeklődni: Kaposvár, Hársfa u. 26. (9147) Kaposváron a Já­nos u. 25. számú ker­tes, új családi ház el­adó fizetési könnyí­tés sei. (9145) Háromszobás ház kis OTP-kölcsönnel el­adó. Toponár, Kos­suth u. 11. sz. (9142) Kétszobás ház eladó. Toponár, Latinka u. 14. SZ. (9141) Kékes tv 9 hónapos garanciával 4800 Ft- ért eladó. Megtekint­hető 17 óra után. Ka­posvár, Kőszeg u. 1., Dóra.____________(9138) OTP-kölcsönös, két­szobás családi ház fi­zetési kedvezménnyel eladó, esetleg társas- házzal elcserélhető. Érdeklődni: hétköz­nap 15-12 telefonon 17 óra után. Kaposvár, Erkel u. 28. (9154) Rövidesen épülő társasházban két és fél szobás lakás el­adó. Érdeklődni 9156. számon a hirdetőben. (9156) Kaposvár, Iván fa­hegy 46. sz. alatti ház szőlővel áron alul el­adó. Érdeklődni a helyszíneik (9126) Eladó Nágocs, Sza­badság u. 21. számú kertes családi ház. ______________(9158) k étszobás ház mel­léképülettel eladó. Nagyatád, Zrínyi u. 56., Németh Lászlóné. _________________(9125) Kétszobás, komfor­tos, elfoglalható ud­vari házrész eladó. Kaposvár, Kanizsai u. 22. Érdeklődni 10—14 óráig, Szigetiné. (91.20) Használt bútor ol­csón eladó Kaposvár, József u. 2. sz. alatt. (9167) Kaposmérőben a Kossuth u. 30. sz. ház eladó. Érdeklődni: Kossuth u. 43. sz., Né- methéknél. (9160) Lécbetétes francia ágy sürgősen eladó. Kaposvár, Marx Ká­roly u. 16/a, Lendi. (9171) Eladó családi ház kerttel. Kaposvár, Bartók Béla u. 82. (9170) Eladó kétszobás csa­ládi ház melléképüle­tekkel. öreglak, Kos­suth Lajos u. 7. (9176) . Egy új kétszemélyes kanapé rekamié el­adó. Érdeklődni: Ka­posvár, Kanizsai u. 6. _______________(9179) E gy- vagy kétszobás szövetkezeti lakást át­vennék. Érdeklődni 9182. számon a Ma­gyar Hirdetőben. _________________(9182) H ázhelyek eladók Kaposváron, a Nyu- gat-Ivánfa utcában. Érdeklődni dr. Ta­kátsnál, Latinka tér, IBUSZ. (9189) 800 n-öl föld (fele­részben . java termő nemes szőlő) eladó Kaposváron, az Iván­fa-hegyen. Érdeklődni dr. Takátsnál, Latin- ka tér (IBUSZ). (9190) Belvárosban udvari kétszobás, fürdőszo­bás, szuterénos ház azonnal elfoglalhatóan 85 000-ért eladó. Tá­vollétem miatt meg­mutatja megbízottam, Kaposvár, Gorkij u. 20/c, az udvarban. (Gorkij u. 20. sz. ház mellett.) _________(9187) T elek építési enge­déllyel eladó. Érdek­lődni: Kaposvár, Géza u. 23. sz., délután. Kaposvár, Kisfaludy u. 46. sz. ház eladó. | Két család részére is alkalmas. Érdeklődni: j Kaposvár, Kisfaludy I U_ 46._SZ.________(9148)1 F onyódon, Szenti István útnál, Mandu-j lásban szép telek (két utcára) eladó. Közel­ben háromszobás ház | is. Dobó u. a. (4337)| Balatonlellén családi ház eladó. Érdeklőd­ni Balatonleíle, Üsző u. 35. alatt. (9144) Kaposvár, Brassó u. 18. számú kétszobás, két házhelynek való kertes ház beköltöz­hetően eladó. Érdek­lődni szombat d^ú-tó^ és vasárnap egész nap. (9143) Kétszobás, kertes családi ház OTP-köl- csönnel eladó. Kapos­vár, Keszthely u. 2. _________________(9196) C saládi ház szute- rénnal, mellékhelyi­séggel sürgősen el­adó 105 000 Ft-ért. 65 000-rel elfoglalható. Fizetési kedvezmény megegyezés szerint. Kaposvár, Hegyi u 2L______________(9200) 3 tonnás gumis ko­csi eladó. Kaposvár, Szegfű u. 18., Kiss. ________________(9199) Á llattartásra alkal­mas, megélhetést biz­tosító terület Lonka- hegy elején fizetési könnyítéssel eladó. Érdeklődni: Kaposvár, Csalogány köz 36., Mészáros. (9203) Egyszer használt ép, töltőképes jutazsákok állami vállalatok, in­tézmények, tsz-ek, ktsz-ek és földműves- szövetkezetek részére kg-ként 9 Ft-ért nagy mennyiségben kapha­tók a kaposvári MÉH- telepen. (9195;

Next

/
Oldalképek
Tartalom