Somogyi Néplap, 1963. december (20. évfolyam, 280-303. szám)

1963-12-01 / 280. szám

SOMOGYI NÉPLAP 6 Vasárnap, 1963. december L • •••••• VV«xm.V>1"IÍ Megalakult a Somogy megyei Testnevelési és Sportssovetség A járási sportkonferenciák után szombaton került sor Kaposváron a megyei sport- konferenciára. A megye nyolc járásának és Kaposvár váro- rosnak kétszáznál több kül­dötte gyűlt össze ebből az al­kalomból. A küldötteket Hernádi Já­nos korelnök köszöntötte. Ez­után az értekezlet egyhangú szavazással megválasztotta a tizenöt főnyi elnökséget. Eb­ben többek között helyet fog­lalt Antal József, a Testneve­lési Főiskola igazgatója a Magyar Testnevelési és Sport Tanács képviseletében; Dom­bóvári LÁszló, az MSZMP Somogy megyei Pártbizottsá­gának PTO-vezetője a pártbi­zottság képviseletében; Suri Sándor, az SZMT titkára a szakszervezetek képviseleté­ben; Kaszás József osztályve­zető a megyei tanács képvise­letében; Tanai Imre a KISZ megyed bizottság képviseleté­ben és mások. A konferencia részvevői a munkabizottságok megalakulása után az elnöklő Androsits Imre javaslata alapján a következő napirend­tervezetet fogadták el: 1. Vermes Imre megyei TST-elnök beszámolója. 2. Hozzászólások, vita. 3. A megyei sportszövetség tanácsának megválasztása 4. Az országos sportkong­resszus küldötteinek megvá­lasztása Ezután Vermes Imre, a So­mogy megyei TST elnöke emelkedett szólásra. Vermes Imre TST-elnök beszámolója A Somogy megyei TST elnöke beverető szavaiban arról beszélt, hogy miért vált szükségessé az átszervezés a magyar sportban. A Jövőben tomegszervezetként lép köz elé a sportmozgalom. Már eddig Is megnyilvánult a tömeg- szervezeti Jelleg, érvényesült a társadalmi tevékenység. Nem lesz tehát teljességében új, hogysport- ezö vétségeink, sportegyesületeink ezentúl tomegsrervezetként dol­goznak. A »porttanácsok eddigi tevékenységéről Eredményeink azt mutatják — mondotta a továbbiakban —, hogy a két évvel ezelőtt életre hívott megyei, és Járási sporttanácsok összességükben betöltötték hivatá­sukat. Felmérhető megyénk sport­jának fejlődései. Ebben jelentős szerepük van a Járási és megyei TST-k áldozatkész, önzetlen veze­tőinek, tagjainak. Persze még töb­bet is tehettünk volna. A járási sporttanácsok munkáját pl. gátol­ta, hogy e szervezeteknél nem minden esetben dolgoztak terv­szerűen. Volt, ahol csak két-há- rom havonként tartottak elnöksé­gi ülést. Ráadásul sem ezek, sem pedig a tanácsülések színvonala nem ütötte meg a kívánt mérté­ket. Baj volt az is, hogy nem mindenütt érvényesült a kollek­tív vezetés elve. A megyei sport­tanács már lényegesen szervezet­tebb életet élt. Az utóbbi két esz­tendőben valamennyi sportszövet­ség ügyes-bajos dolgát megtár­gyaltuk. Mindenkor napirendre kerültek a legidőszerűbb sport­kérdések. Az elnökség tagjai Jó munkát végeztek. E szerv hiá­nyossága viszont az volt, hogy kevés időt szentelt a sportegyesü­leteknek. A jövőben szükségessé válik, hogy a nagyobb, de a ki­sebb sportegyesületek problémái Is az elnökség elé kerüljenek. A bizottságok munkája A TST elnöke ezután a bizott­ságok munkáját' elemezte. Többek között szólt a panasz- és fegyel­mi ügyi bizottságról. Ez utóbbi sokszor volt »munka nélkül-«. Ez persze nem negatívum, hanem azt jelenti, hogy a sportolók fegyel­me számottevően megjavult. Pa­naszügy leginkább a labdarúgó- csapatok háza táján kerekedett. Az agitációs és propagandabi- rettság elég sok személyi változá­son ment keresztül, mégis ered­ményes tevékenységet fejtett ki, tervszerűen dolgozott. Munkájának középpontjában a sport népsze­rűsítése, propagálása, a sportolók nevelése állt. A megyei sajtó, az ismeretterjesztő előadások, él­ménybeszámolók, képes híradók mind-mind a sporterkölcs megja­vítását szolgálták. Kaposvár és a Járási székhelyek sportakadémlál nemkülönben. A kis falusi sport­körök téli estél jelentős sportese­ménynek számítottak a holt Idényben éppúgy, mint a Kapos­váron januárban megrendezett olimpiai nap. A szakszövetségek tizenhat sportágban fejtettek: ki tevékenységet. A vezetési munka évről évre javult. örvendetes, hogy sok fiatal vállal munkát a szövetségekben. Akadnak azonban olyan sportágak, ahol nem aknáz­zák ki a fiatalokban rejlő lehe­tőségeket, ezért kis létszámú a szövetség (torna, kosárlabda, bir­kózás, ökölvívás). A megyei TST elnökségi ülései mindenkor abban a szellemben fogalkoztak a szö­vetségi munkával, hogy a sport­tanács segítse a gyengébb szak- szövetségeket. A megváltozott helyzetben a szakszövetségek szerepe csak né­mileg módosul. Az a szövetség ir helyes úton, amelyik gondos^ Kük arról, hogy rendszeressé váljék sportágában a megyei baj­nokság. Egy másik hiba a szövetségek munkájában, hogy vannak, akik azt vallják: elsősorban a sport a fontos, nem pedig az adminisztrá­ció. Nem vagyunk hívei a túlzott papírmunkának, de bizonyos nyil­vántartásokra, jelentésekre mégis szükség van. Többet kell foglal­kozni a sportágak szakvezetőinek a versenybíróképzéssel, szem előtt kell tartani az edzők munkáját. Bízni kell az aktívákban. A sportegyesületi munkáról szólva Vermes Imre figyelmet ér­demlő statisztikai adatokat tárt a hallgatóság elé. Az 1962. évi ki­mutatásokat összevetette az 1958. éviekkel. Íme néhány fontosabb adat: 1958-ban tizenkilencézernél valamivel többen tartoztak a sportkörökhöz Somogybán, 1962- ben több mint huszonhétezren. A 183 sportkör helyett 211 működött. A szakosztályok száma 631-ről 927- re nőtt, a szakosztályban foglal­koztatott sportolóké tizenegyezer­ről tizenötezerre emelkedett. E számadatok mutatják sportmozgal­munk egyenletes fejlődését. Oly mérvű volt a fejlődés, ahogy az ötéves fejlesztési tervben elő­irányoztuk. Az eredmények ellenére vannak még tennivalók. Újabb szakosztá­lyokra van szükség. Nem elegen­dő, ha egy-egy szakosztályt 18— 20 fő alkot. Csak a szakosztályok segítségével tudjuk megteremteni az igazi tömegsportot megyénk­ben. Most lehet tömegsportot te­remteni. Ezt bizonyítják a falu­si dolgozók spartakiádjának szám­adatai. Évenként tíz-tizenkétezer falusi ifjú vesz részt a sparta- kiádokon. Az üzemi, hivatali verse­nyeken öt-hatezer fő. Sajnos, nem mutat ilyen jó képet a Ki­lián Testnevelési Mozgalom, ez valahogy mellékutra tévedt. Pe­dig helyes módszereket alkalmaz­va ez a mozgalom lehetne tömeg­sportunk alapja. Kik tanítják a somogyi sportolókat? Ha e téren vizsgálódunk, nem a legkedvezőbb a kép. Igaz ugyan, hogy a nyilvántartásokban szép számmal akad minősített edző, egy alaposabb vizsgálat azonban azt tükrözi, hogy a szakképzett vezetők nagy hányada — nem tudni miért — nem végez elég munkát. Az is az igazsághoz tar­tozik, hogy edzőink nagy része nem szívesen tanul tovább. A se­gédoktatói tanfolyamokat is csak nagy nehézségek árán lehet ösz- szetoborozni. A labdarúgó segéd­oktató jelöltek még csak jelent­keznek, más sportágakban azon­ban nem valami nagy a tanulási kedv. A versenybíróknál és a játékve­zetőknél hasonló a helyzet. Éppen ezért mutatkozik egyre nagyobb hiány a bíró küldések alkalmával A labdarúgás sem kivétel. Papi ron ugyan van elegendő futball­bíró, a működő bírák száma azon­ban kevés. Feltétlenül be kell ve­zetni a labdarúgásban, de a több sportágakban is a játékvezetők té­li képzését, továbbképzését. A szervezeti életről Ezek után Vermes Imre a sport­egyesületek szervezeti életével fog­lalkozott. Elmondotta, hogy kevés egyesületük működött az alapsza­bályban előírtaknak megfelelően. Még a nagy sportköröknél is nem egy ízben csak a labdarúgó-szak­osztály gondja-baja volt az elnök, ségé, a többi szakosztályokkal mit sem törődtek. A tomegáporttal még kevesebbet. Az új szervezeti for­ma és szabályzat e téren lényeges változást hozhat. Hogy lehet vál­toztatni azt bizonyították a közel­múltban lebonyolított közgyűlé­sek, ahol már nemcsak labdarúgó- problémákat tárgyaltak. Sok köz­gyűlésen került szóba a sportveze­tők felelőssége is. Itt nemcsak az erkölcsi felelősségre gondoltak a felszólalók, hanem arra is, amely a sportvezetőkre hárul a sportoló ifjúság szocialista nevelésével kap­csolatban. Azt láttuk a közgyűlé­seken, hogy az MSZMP sportra vo­natkozó tézisei egyre inkább meg­valósulnak. Ennek szellemében mindjobban kihalóban van a min« dénáron eredményt hajhászó sport­vezető típus. Említésreméltó vál­tozás következett be a sportembe­rek munkához való viszonyában is. Igen nagymérvű a javulás. El­mondhatjuk, hogy megyénkben ma már valamennyi sportoló tanul vagy dolgozik. A léha, munka nél­küli élet kiveszőiéiben van. Ha akad valahol a múltra emlékeztető példa, akkor a sportköri vezetők úgy lépnek fel, ahogy az illik. Ha a többszöri jó sző nem használ — mint pl. a Kinizsinél Borzas és Murányi esetében —, akkor attól sem rettennek vissza a sportveze­tők, hogy a csapat a különben jó képességű sportolókat kizárja so­raiból. Hasznos volt a KISZ sport- osztálya által meghirdetett sport- szerűségi verseny is, s azt feltétle­nül tovább kell fejleszteni. Befejezésül Vermes Imre ismer­tette a Testnevelési és Sport Szö­vetség új alapszabályát. Elmondot­ta, hogy a megyei sportkonferen­ciával az átszervezés befejező sza­kaszába érkezett nálunk. Amikor megyénk küldöttei elutaznak az országos sportkongresszusra, a fő­városi kétnapos tanácskozáson hi­vatalosan is lezárul az átszervezés folyamata. Olyan időszak végére érünk, amelyre büszkén tekinthe­tünk vissza. Az ellenforradalom utáni években megtettük amit ten­nünk kellett. Bizonyos, hogy az új sportszervezetben, a Magyar Test- nevelési és Sport Szövetségben, an­nak megyei, járási, városi szervei­ben és a sportkörökben most már nyugodtabban folyik az építőmun- ka. Ez a munka méltó lesz So­mogy megye nagy múlttal rendel­kező sporthagyományaihoz — mondotta befejezésül Vermes Im­re. A TST-elnök beszámolóját vita követte. Ezután megválasztották a Somogy megyei Testnevelési és Sport Szövetség tanácsának tag­jait. Ezek a következők lettek: Androsits Imre, Bajzik Kálmán, dr. Bodosi Mihályné, Bakity Boldi­zsár, Bakó Béla, Bejczi Józsefné, Bodó Károly, Drávái Piroska, Ger­gely Nándor, Horváth István, Far­kas Mihály, Ignáczy György, Ko­vács Ernő, Kovács Sándor, dr. Kordoványi Dezső, Kiss István, Kertész István, dr. Karai Istvánná, Karádi Győző, Kutasi Gyula, Ko­máromi Margit, H. Kovács Zoltán, dr. Kecskés Rezső, Korcz Lajos, Lakosi Gizella, Márton János, Me­rő Béla, dr. Mózes Gábor, Matusz- ka József, Mohácsi Sándor, Mu- ráth József, Puskás József, Pálos József, Somlyai László, Sugár Im­re, Sipos Rózsa, Schuszter Gyulá- né, Szikora István, Szöllős Gyula, Ozsváth Ferenc, Temesi Lajos, Tóth János, Tóth István, Vadász János, Vermes Imre, dr. Vincze Ti- borné, Vörös István, dr. Zádori László és Zékány Tibor. Az ellenőrző bizottság tagjai: Hernádi János, Sziklai József, Var­ga Kálmán, Schádl Lajos, Juhász Vilmos, Karnis Istvánná, Kovács Magda. A megyei sportkonferencia húsz­főnyi küldöttséget választott meg. ök képviselik Somogy megyét de­cember 13—14-én az országos sport­kongresszuson. Megtartotta első ülését a Somogy megyei TS Időjárás Várható idő­járás ma es­tig: Változó mennyiségű fel­hőzet csapa­dék nélkül. Megélénkülő délkeleti, déli szél, több felé reggeli és dél­előtti köd. Vár- >ató legmagasabb hőmérséklet 4— l fok között, a ködös területeken • fok alatt. Kaposváron (külterü- ’ten) tegnap hajnalban plusz 2 fokot, déli 12 órakor plusz 5,3 fo- cot mértek. Mit fizet a lottó? A Sportfogadási és Lottó- igazgatóság tájékoztatása sze­rint a 48. játékhéten nem vég­leges megállapítás szerint öt- találatos lottószelvény nem ér­kezett. Négyes találatot 33 fo­gadó ért el, nyereményük egyenként 120 672 forint. Há­rom találatot 4804 fogadó ért el, nyereményük egyenként 414 forint. Két találatot 156 781 fo­gadó ért el, nyereményük egyenként 12 forint 70 fillér. A Somogy megyei sportkon­ferencia befejezése után az újonnan megválasztott sport- tamács megtartotta első ülését. Az alapszabálynak megfele­lően megválasztották a megyei TS elnökét, alelnökeit és az elnökség tagjait. A sportszö­vetség elnöke Vermes Imre, al- slnöke Androsits Imre és Szi­kora István lett. Az elnökség tagjaivá Kiss Istvánt, dr. Ka­rai Istvánnét, dr. Kecskés Re­zsőt, Márton Jánost, Pálos Jó­zsefet és Ozsváth Ferencet vá­lasztották. MTK—Motor Zwickau 2:0 (0:0) Továbbjutott az MTK a Kupagyőztesek Kupájában. Szombaton délután Budapes­ten 2:0 (0:0) arányban győ­zött a magyar csapat a Motor Zwickau ellen, s ezzel 2:l-es összesített gólaránnyal tovább­jutott. A mérkőzés góljait Ko­vács III. (11-esből) és Bödör lőtték. — Kaposvár anyakönyvi hírei. Születés: Baka József leánya, Magdolna; Hegedűs Lajos fia, La­jos: Kulcsár József leánya, And­rea. Halálozás: Koronczi Nándor 82, Misefa Lajos 69 éves. — Kazánfűtők számára ké­pesítő, illetve továbbképző elő­adások kezdődnek december 3-án fél öt órakor az új leány- gimnázium (a Kossuth Lajos utca és a Szabadság park sar­kán) földszint 11-es számú elő­adótermében. Az előadásokat Vörös László kazánszakértő tartja. — Ezernél több látogatója volt eddig a 13. sz. Autóköz­lekedési Vállalat újítási kiál­lításának. — 25 mázsa fölösleges ke­nyérgabonát cseréltek be a batéi Zöldmező Termelőszövet­kezet tagjai abraktakarmányra a csereakció keretében. Áru- és divatbemutató, tapasztalatcsere Tabon Jól sikerült áru- és divatbe­mutatót rendezett Tabon, a rendőrségi klub helyiségében a Földművesszövetkezetek Or­szágos Árubeszerző és Értéke­sítő Vállalatának tranzitrész­lege. Somogy és Fejér megye hat ruházati ktsz-ének jövő ta­vaszi divatmodelljeit mutatták be a két megye harminc ru­házati szaküzletének és áruhá­zának szakemberei előtt buda­pesti manekenek. A szakembe­rek több mint egymillió forint értékű áru első negyedévi szál­lítására kötöttek megállapo­dást a ktsz-ek képviselőivel. Végül a két megye MÉSZÖV és ktsz-képviselői meg a be­mutató részvevői tapasztalat­csere-látogatáson vettek részt a tabi fmsz új áruházában. — A FERIHEGYI REPÜ­LŐTÉRRŐL ma már 21 euró­pai és tengeren túli nagyvá­rosba indulnak MALÉV-gé- pek. A gépek irányítása, ke­zelése több mint 1500 dolgo­zót foglalkoztat. A műszaki és a kisegítő személyzetnek a Közlekedési és Postaügyi Mi­nisztérium közreműködésével mintegy hatmillió forintos költséggel új öltözőt, korsze­rű, gépesített konyhát és üze­mi éttermet építettek a Feri­hegyi repülőtéren. Az új léte­sítményt szombaton délelőtt Rónai Rudolf közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes ünnepélyesen adta át a repü­lőtér dolgozóinak. — A RENDŐRSÉG LETARTÓZTATTA Homor György 23 éves budapesti, VI. kerület, Majakovszkij utca 110. szám alatti lakost és társát, akik 1962 szeptemberétől 1953. szeptember 28-ig a főváros­ban és a Balaton környékén auuifeltűrések, sorozatát követték eU A felnyitott gépjárművekből különböző értőiteket (rádiókat, fényké­pezőgépeket, sofőrbundákat slb.) loptak el. A budapesti IX. kerü­leti rendőrkapitányság felhívja a károsultakat, hogy saját érde­kükben mielőbb jelentkezzen k személyesen Budapest, IX. kerület* Ilámán Kató utca 9., I. emelet 119. szám alatt, vagy telefonon a 341—569. 111-es mellékállomáson. Rejt vény fej tök figyelem I Szkrjagin S. O. S. című könyvét nyerték: Borbás Ist­ván, Kaposvár, Laktanya utca 1.; Szabó Rózsa, Kaposvár, Kossuth téri gyógyszertár; Szabó Ilona, Csurgó, Zrínyi utca 28.; Baranyai Mária, Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 17.; Nagy Lajosné, Juta. álta­lános iskola. — Az Országos Takarékpénztár megyei igaz­gatósága Gárdonyi Géza »Lát­hatatlan ember« című regényé­vel jutalmazta a következő pajtásokat: Horváth Éva, Ka­posvár, Arany János utca 78/b; Diósi László, Répáspuszta; Györke József, Segesd. A könyveket postán küldjük eL — MÁSFÉL MILLIÓ FO­RINT ÉRTÉKŰ ÁRUKÉSZ­LET VÁRJA A VÁSÁRLÓ­KAT a Május 1. utcai Sport- és Játékboltban. A napokban megkezdődött a karácsonyi áruk szállítása is. A boltba lengyel, német és kínai játé­kok érkeztek. Raktáron tarta­nak hatszáz pár korcsolyát és 80 ródlit is. A síléc egyelőre hiánycikk, de a hideg idő be­állta előtt nagyobb szállít­mányt várnak. — 75 termelőszövetkezet és állami gazdaság termelési fele­lőse egyhetes KlSZ-vezetőkép- ző tanfolyamon vett részt Za- márdiban. A tanfolyamon a termelési versenyek, a szak­munkásképzés, a rét- és lege­lőgazdálkodás kérdéseivel fog­lalkoztak. Az előadásokat me­gyei párt- és tanácsvezetők tar­tották. A tanfolyam tegnap, szombaton ért véget — 8 800 000 forintot fordított az idén a kaposvári állami lakóházak felújítására és tata­rozására az Ingatlankezelő Vállalat. — Szülői értekezletet és is­merkedési napot rendeznek ma a Felsőfokú Tanítóképző Kossuth Kollégiumában. Dél­előtt 10 órakor Czeider Margit kollégiumi titkár köszönti a megjelenteket, majd Hajdú Ti­bor intézeti igazgató és Harday Gusztávné kollégiumi tanár szól a szülőkhöz. Fél egy órai kezdettel a kollégium diákjai adnak műsort; a közös ebéd után Lehota Dezső intézeti he­gedűtanár és Szabó András zongoraművész hangversenye következik, majd a hálóközös­ségek vendégül látják a szülő­ket. — MEGKEZDŐDTEK AZ ANNA KARENINA PRÓBÁI a Csiky Gergely Színházban. A Tolsztoj regényéből készült darabot decemberben mutat­ják be. A címszerepet Bartha Mária, a színház új művész­nője játssza; rendező Bozóky István, a Budapesti Petőfi Színház főrendezője, aki má­sodállásban rendez Kaposvá­ron, s ez lesz az első bemu­tatkozása Somogy megye kö­zönsége előtt. — A KPM Autóközlekedési Tan­intézeténél 1964. január 10-én indu­ló hivatásos gépkocsivezetői tan­folyamra a nagy érdeklődésre va­ló tekintettel már csak a decem bér 10-ig beérkező Jelentkezéseket fogadhatjuk el. Következő tanfo­lyamunk indítási Ideje 1964. ápri­lis 10. A határidőn túli jelentkező­ket csak erre a tanfolyamra tud­juk beosztani. Jelentkezni lehet: Kaposvár, Berzsenyi u. 2. sz ín alatt. (4128) — A somogyszobi MÄV mű­velődési ház színjátszói Tóth Miklós »Nem olvan világot élünk« című vígjátékénak elő­adására készülnek. A darabot karácsonykor mutatják be So- mogyszobon. A helyi bemutat­kozást megelőzően a kőrnvező falvakban tűzik műsorra Tóth Miklós vígjátékát. — Szép eredményeket ho­zott a szakosítás az Észak-so­mogyi Állami Erdőgazdaság­nál. Tavaly kísérletképpen kü­lön brigádok végezték a faki­termelést, az erdőtelepítést és az anyagmozgatást. Az 1963— 64. gazdasági évben már ti­zenkét szakbrigád dolgozik a gazdaságban. — MOZGALMAS EVET, SŐT ÉVTIZEDEKET ZART LE az idei november az Orion-gyárban. Szombaton ke­rült le a rádiószalagról az utolsó AR 612-es készülék, amely egyben a rádiógyártás befejezését is jelentette az Orionban. Jövőre a rádiók he­lyett már mikrohullámú be­rendezéseket készít az üzem. Azzal, hogy az Orionban be­fejeződött a rádiógyártás, az AR 612-es nem tűnik el sem a hazai, sem a külföldi piac­ról. A székesfehérvári gyár — az Oriomtól kapott szerszá­mok, tervek, gyártási doku­mentációk alapján — január­tól folytatja gyártását. Ülést tartott a Tabi Járási Tanács Pénteki ülésén a járási népi ellenőrzési bizottság 1962— 63. évi munkáját vitatta meg a Tabi Járási Tanács. Pénzár Ferenc, a járási NEB elnöke elmondotta, hogy 1962-ben har­minc, 1963-ban pedig huszonhét vizsgálatot folytattak. A vizsgálatok 212 szervre, illetve egységre terjedtek ki. A bi­zottság tagjain kívül a múlt évi vizsgálatokban 144, az idén pedig 115 népi ellenőr vett részt. A tanácsülés megállapítot­ta, hogy a járás népi ellenőrei többségükben megfelelő szak­mai tudással és körültekintéssel látták el a rájuk bízott feladatokat. Második napirendi pontként a járási tanács és a végre­hajtó bizottság 1964. évi munka tervéről tárgyalt a tanács­ülés. Művelődéi CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ Du. 3. és este 7 órakor: MA­RIA FŐHADNAGY. Bérlet- szünet. VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ AZ ARANYFOG. Korhatár nélküL (December 1-ig.) Elő­adások kezdete 3, 5, 7, 9 óra­kor. De. 9—11-ig folytatólagos hírádó műsor: A dal öröme, 23. sz. világhíradó, Mindent tudni akarok I., Gyermek, gyógyszermérgezés, Szerelem és a film, öreg hangszerek. 11 órától matiné: A KOB­RA-AKCIÓ. SZABAD IFJÜSAG FILMSZÍNHÁZ AZ ARANYEMBER. Korha­tár nélkül. (December 1-ig.) Előadások kezdete: 3, 5, 7, 9 órakor. De. fél 11 órakor matiné: MEGSZÖKÖTT FALU. LATINRA SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ VÁLSÁGOS ÖRÁK. Szov­jet film. Előadások kezdete: fél 4, fél 6, fél 8 órakor. 17 órától: Táncest. HÉTFŐ VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ HITLER ÉLETE. Nyugatné­met film, eredeti felvételek felhasználásával. Korhatár nélkül. (December 4-ig) Elő­adások kezdete: 5, 7 órakor. SZABAD IFJÜSAG FILMSZÍNHÁZ A NAP SZERELMESE. Kor­határ nélkül. (December 4-ig.) Előadások kezdete: 4, 6, 8 óra­kor. LATINRA SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ Kórusok hangversenye. A felszabadulási kulturális hét műsora. Előadás kezdete 1# órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom