Somogyi Néplap, 1963. január (20. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-30 / 24. szám

SOMOGYI NÉPLAP Szerda. 1963. január 3®. 1964-től csak hatos létszámú lesz az ökölvívó CSB I osztálya Az idén csak két kieső lesz, feljutó nem Felállítják az NB I/B osztályt C&alc most jutott nyugvópontra véglegesen az ökölvívó-csapatbaj­nokság ügye. Amikor nemrégiben beszámoltunk a Magyar ökölvívó Szövetség elnökségének döntésé­ről, megírtuk, hogy továbbra is egycsoportos lesz az ökölvívó NB I. annak ellenére, hogy sokan a Írét csoportban való megrendezés mellett kardoskodtak. Az említett elnökségi ülés óta újabb tanács­kozás folyt a MÖSZ-ben. Ennek eredményét az ökölvívó NB I. sor­solásának nyilvánosságra hozata­lakor tette közzé Kincses Ferenc, az ökölvívó szövetség főtitkára. Eszerint mégis módosul az ököl­vívó-csapatbajnokság. . Marad ugyan továbbra is az egycsoportos NB I., 1964-től kezd­ve azonban mégis megváltozik a jelenlegi rendszer, mert a mosta­A K. Kinizsi és Varga György edző szerződést bontottak Váradi Lajos a K. Kinizsi „új“ edzője Ismeretes, hogy Varga György, a K. Kinizsi NB Il-es labdarúgó-csapatának edzője hosszú hónapok óta beteg. Or­vosi vélemény szerint egész­ségi állapota nem is áll mos­tanában úgy helyre, hogy a nehéz fizikai megterhelést je­lentő edzői munkát elláthassa. Etaért javasolta a K. Kinizsi edzője csapatának, hogy a Ki­nizsi és a közte levő ' szerző­dést bontsák fel. A kölcsönös szerződésbon­tásra már sor is került. A Ki­nizsinek tehát új edző után kellett néznie. Ezzel kapcso­latban Bodó Károly, a K. Ki­nizsi elnöke a következőket mondatta: — Sajnáljuk, hogy Varga György nem állhat a csapat rendelkezésére. Var da sport­társ távozása után sportkö­rünk elnöksége úgy döntött, hogy nem keres új edzőt. Mi ugyanis teljesen elégedettek vagyunk Váradi Lajosnak az első csapatnál eddig végzett munkájával. Öt bíztuk meg a munka' továbbvitelével is. Bemutatjuk a Kinizsi „új" edzőjét Váradi Lajos, aki annak idején Lieber néven a KTSE, majd a KMTE és a KDSK csapatában ját­szott, közismert, jó labdarúgó volt. Különösen a felszabadulás után újjáalakult KMTE NB Il-es csapa­tában élte fénykorát. Eredetileg középhátvédet játszott, aztán egy sérülés után Lukács betört a he­lyére, s a kitűnő Lukicsot Váradi már nem tudta erről a posztról kiszorítani. Helyet kapott azonban a balhátvéd szerepkörében, és mint ilyen három ízben öltötte magára a délnyugati kerület válo­gatott mezét. Váradi 1951-ben mondott búcsút a labdarúgásnak. 1954-ben a K. Ki­nizsi ifjúsági csapatának lett az edzője, s keze alatt a csapat me­gyei bajnokságot nyert. Egy időre abbahagyta, de 1960-ban ismét visszatért a Kinizsihez mint az ifik edzője. Tavaly ősszel pedig a Ki­nizsi másodedzője lett. Ekkor jött közbe Varga György betei^sége, s azóta vezeti a Kinizsi edzéseit. Aligha hisszük, hogy edző olyan nehéz körülmények között kezdte volna meg működését a Kinizsi NB Il-es csapatánál, mint a 37 éves Váradi. Sokan azt tanácsol­ták neki, hogy ne vállalja, ö azon­ban a labdarúgópályán tanulta meg, hogy a nehézségek előtt nem meghátrálni kell, hanem le kell küzdeni őket. Azok közé tartozik, akik tudják, hogy a csapat jelen­leg igen nehéz helyzetben van, de reménykednek, hogy az együt­tes kilábal a bajból. — Különösen akkor, ha nem Ül­döz bennünket a balszerencse. No és arra is szükség lenne, hogy a mostani nehéz időkben szervezzék újjá a Kinizsi labdarúgó-szakosz­tályának vezetőségét, ahol csak jóformán Magyar József tevé­kenykedik, a többiek eltávoztak. Meglepett, de jólesett a Kinizsi­vezetők bizalma. Szeretnék meg­felelni a bizalomnak. Csodát ugyan nem tudok tenni, de ígérem, hogy mindent elkövetünk azért, hogy a Kinizsi ki ne essen — így össze­gezte véleményét a Kinizsi »új« edzője. A kaposvári labdarúgó-közvéle- ménv bizonyára örömmel fogadja a Kinizsi-vezetőknek azt a dönté­sét, hogy nem »importálnak-« ed­zőt, hanem olyan emberre bízzák a csapatot, aki annak idején mint labdarúgó, most pedig mint edző teljes szívvel és lélekkel küzdött és küzd a Somogy megyei sport hírnevének öregbítéséért. Mezőgazdasági könyvhónap a földművesszövetkezeti könyvesboltokban és a falusi könyvbizományosoknál! (3315) ni nyolc csapat helyett csak hat alkotja majd az NB I. osztály me­zőnyét. A MÖSZ főtitkára közölte azt is, hogy az idén az NB I-ből kiesik két csapat, úgy, ahogy azt a bajnoki kiírás tartalmazza. Fel­jutó azonban nem lesz. Hogy át­hidalják az NB I. és a lényegesen gyengébb NB II. osztályok közötti űrt, a MÖSZ elnöksége úgy hatá­rozott, hogy a jövő évtől kezdő­dően felállítják az NB I/B* osz­tályt is az ökölvívóknál. Az NB I/B-be kerül az idei két kieső, to­vábbá a jelenlegi kétcsoportos NB n. 1—2. helyezettje. Meghatároz­ták azt is* hogy a továbbiakban mind az NB I-b^n, mind pedig az NB Il-rben egy kieső és feljutó csapat lesz. A fenti döntésen kívül más ér­dekes határozatot is hoztak a MÖSZ-ben. így például a jövőben egyenlő pontszájp esetén elsősor­ban az egymás ellen elért össze­sített eredmény dönt, s csak ha ebben is egyenlők voltak a csa­patok, akkor lesz mérvadó a jobb győzelmi arány. Ezzel jelentős mértékben csökken a más csapa­tok eredményétől, való függőség s az irreális sorrend lehetősége. Szigorítást jelent, hogy a jövő­ben két pontot levonnak annak az NB I-es csapatnak a teljesítményé­ből, amelyik nem indít ifjúsági csapatot, illetve ificsapata vissza­lép, vagy sorozatos ki nem állása miatt azt időközben törlik a baj­nokságból. A Í7. életévét betöltött ifjúsági versenyző szövetségi és orvosi en­gedéllyel továbbra is szerepeltet­hető a felnőtt csapatban, de csak kéthetenként, továbbá* a saját súly­csoportjában és az esetben, ha a felnőtt mérkőzés előtt és után 3— 3 nappal még ifjúsági mérkőzésen nem szerepel. Ezzel a MÖSZ csök­kenteni igyekszik a tehetséges fia­tal versenyzők terhelését. Az in­dokolatlan óvási huzavonák elke­rülése céljából az óvási dijat 50 forintról 100 forintra, a föllebbe- zési díjat pedig 200 forintra emel­te a MÖSZ. Az ökölvívó CSB tavaszi műsora Az érdekelt csapatok képviselői­nek jelenlétében sorsolták ki az ökölvívó CSB I. osztályának ta­vaszi mérkőzéseit. Március 3-án Kaposváron kezd a Dózsa, a má­sik Dózsa-együttes, az újpesti el­len. A tavasszal négy mérkőzést vív hazai szorítóban a csapat. Ide látogat az Ü. Dózsa, az MT^K, a Gyöngyösi Honvéd, továbbá a Du­naújvárosi Kohász. Idegenben lesz a Csepel, a Bp. Honvéd és a V. Dinamó elleni találkozó. Az Ökölvívó CSB tavaszi prog­ramja: I. forduló, március 3. B. Honvéd—Dunaújvárosi Kohász Gyöngyös—MTK _ s V. Dinamó—Csepel K. Dózsa—Ü. Dózsa II. forduló, március 10. Dunaújváros—Ü. Dózsa Csepel—K. Dózsa MTK—V. Dinamó Bp. Honvéd—Gyöngyös III. forduló, március 17. V. Dinamó—Bp. Honvéd K. Dózsa—MTK Gyöngyös—Dunaújváros Ü. Dózsa—Csepel IV. forduló, április 14. Dunaújváros—Csepel MTK—Ü. Dózsa Bp. Hőnyid—K. Dózsa Gyöngyös—V. Dinamó V. forduló, június 9. K. Dózsa—Gyöngyös Ü. Dózsa—Bp. Honvéd V. -Dinamó—Dunaújváros Csepel—MTK VI. forduló, június 16. Dunaújváros—MTK Bp. Honvéd—Csepel Gyöngyös—Tj. Dózsa V. Dinamó—K. Dózsa VII. forduló, június 23. Ü. Dózsa—V. Dinamó Cseoel—Gyöngyös MTK—Bp. Honvéd K. Dózsa—Dunaújváros Március 17. és június 9. között azért van csak egy forduló, mert eközben kerül sor az EB jflőké- születi egyéni versenyeire, illetve a moszkvai Európa-bajnokságra. SAKK Fonyódi járás — Siófoki járás 7: 5 Balaton leli én került sor a két járás sakkozóinak hagyományos versenyére. Megérdemelten nyert az egységesebb fonyódi csapat. A versenyt kétfordulós alapon ját­szották, de mindkét fordulót egy napon játszották le. A pontokat szerezték: Bata, Farkas, Kiskároly (2—2), Horváth, ill. Ázsoth, Ki- szely (2—2), Boczogó. — Lapunk január 29-i számának sportrovatában a nagyatádi sakk­iskoláról szóló tudósítás végére nyomdahiba folytán, tévedésből ke­rült Kékesdi Gyulának aláírása. HÍREK Időjárás I Várható idő­járás szerda es­tig : felhős, pá­rás, ködös idő, az ország nagy részén havazás, mérsékelt ke­leti szél. Várha­tó legmagasabb nappali hőmér­séklet mínusz 6 —mínusz 10 fok között. Kaposvá­ron (külterületen) tegnap hajnal­ban mínusz 13,6 fokot, déli tizen­két órakor mínusz 13,0 fokot mér­tek. • — Rétegtalálkozókat rendez a mőtanács a járási székhelye­ken és Kaposváron háziasszo­nyok, orvosfeleségek, kereske­delmi dolgozók és egiyéb fog- lalkozásúák részére. A talál­kozó megrendezésére vonatko­zó javaslatot hétfőn fogadta el a megyei nőtanács. .— YV. A. Col, a Reuter hír- ügynökség vezérigazgatója 50 éves korában váratlanul el­hunyt. Col rövid ideig beteg volt, és a napokban kelt föl betegágyából. Bement a szer­kesztőségbe dolgozni, és ott érte utol a halál. Col 27 évvel ezelőtt riporterként kezdte karrierjét. Farsangi népszokások'' elevenítenek föl megye k en Az idei farsangon több, már feledésbe merült népszokást elevenítenek föl falvainkban. Vízváron hamvazószerda reg­gelén a falu nagy borivói gyü­lekeznek a kocsmában. Kezük­ben egy boroskancsóval letér­delnek, elmondják bűneiket — hogy hány liter bort ittak meg tavaly —, majd fogadalmat tesznek, hogy a javulás útjára lépnek. Sok helyen batyusbálo- kat rendeznek. Az italtól el­ázott embereket »eltemetik«, tréfás szertartást rendeznek. Babócsán a farsang időszaká­ban a lányos házakat keresik föl a bírónak vagy cigányasz- szonynak felöltözött álruhások. — Űj, kilenclakásos épületet adtak át rendeltetésének Nagyatádon a Koch Róbert utcában. A lakásokat a Nagy­atádi Konzervgyár építtette az üzem műszaki dolgozói részé­re. Megjelent az általános iskolai reformtanterv Füzet alakban a napokban megjelent az orosz nyelv, a számtan-mértan, a gyakorlati foglalkozás és az osztályfőnöki órák V—VIII. osztályos új tan­terve, valamint külön kötetben az alsó tagozati tanterv. A fü­zetekből több mint 100 000, az alsó tagozati kötetből pedig mintegy 30 000 példányt külde­nek a megyékbe. — Nyolc falusi bútorboltot kapcsoltak be az OTP hitel­akciójába. Az akció kezdete óta 112 vevő 267 000 forintér­tékben vásárolt bútorokat. Televízió mint forgalomirányító Stockholm belvárosának közlekedését televízióval irányítják. A svéd főváros legforgalmasabb pontján állították fel a közlekedési tornyot, amelyben két rendörtiszíviselő dolgozik. Televízió és telefon segít­ségével szabályozzák a közlekedést a város legfor­galmasabb részein, mégpe­dig úgy, hogy a túlzsúfolt utcákból a kevésbé forgal­masakba terelik a jármü­veket. — Vendéglátóipari értekez­letet rendeztek Csurgón. Az első ízben megtartott ilyen jellegű tanácskozáson a járás földművesszövetkezeti—ven­déglátóipari vezetői beszélték meg a feladatokat. — Egymillió fontos üzletet kötött a Metallimpex egy an­gol céggel. A magyar külke­reskedelmi vállalat gázveze­tékcsöveket vásárolt Angliából a hajdúszoboszilóii földgáz szál­lítására. A csövek 220 kilomé­teres szakasz építéséhez ele­gendőek. 1600 éves szépítőszer Régészeti ásatás során érdekes kozmetikai szerre bukkantak Szőnyben. A női csontok mellett egy kis ládikában különböző pipe­recikkek feküdtek, és volt közöttük valami különös, elkoptatott radirgumihoz hasonló fehér galacsin is. A titokzatos lelet egy év­századokon át divatban volt szépítőszernek, a vö­rös parti szivacsnak a ma­radványa. Ha az arcot megdörzsölik vele, a váz, tűi belefúródnak a bőrbe, és napokig tartó vérbőséget okoznak. — eigner György és Czink Géza törökkoppányi lakosokat 200—200 forintra bírságolta a Tabi Járási Tanács szabály­sértési előadója, mert fát lop­tak a karádi erdőből. — Zenés presszóvá alakítják a Belvárosi Eszpresszót. Üj minőségében február 1-én kezdi meg a működését. — 280-an vettek részt szov­jetunióbeli társasutazáson me­gyénkből 1962-ben. A részve­vők 93 százaléka tsz-tag. ftÁflékmmtesjm fizetheti, ke. AUTÓJA, MOTORKERÉKPÁRJA 1963. évi köttUzo qlpjáfiníi-dzaöa - tm±(ÍQ± b-lzlfrútáü (Jifát! ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ (3274) mOueLŐDés ü szustaMCzns CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ Este 7 órakor: A MOSOLY ORSZÁGA., Bérletszünet. VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ SZÓRAKOZOTT PROFESZ- SZOR. Korhatár nélkül. Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor. (Január 30-ig.) SZABAD IFJÜSAG FILMSZÍNHÁZ AZ UTOLSÖ TANÚ. 14 éven alul nem ajánlott. Előadások kezdete: 4, 6, 8 órakor. (Január 30-ig.) LATINBA SÁNDOR MŰVELŐDÉST HÁZ HAJNALI HARMAT OR­SZÁGA. Kisfilmsorozat. Előadások kezdete 3 és 5 órakor. Leszakadt a pótkocsi a vontatóról 1962 szeptemberében Molnár J6- zsef Riny a kovácsi. Fő utca 70. szám alatti lakos a termelőszövet­kezet pótkocsis vontatójával trá­gyát szállított a Bakoskúti-dűlöbe. A vontató elején, az oldaldeszká­nál magasabban rakott trágya te­tején négy asszony foglalt nelyet. A pótkocsi vonórúdja kiszabadult a helyéről, és a földbe fúródott. A gyors fékezés miatt két asszony leesett a pótkocsiról. Vizgázló Já- nosné a lábát törte, Győrfi Jó- zsefné pedig nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Kaposvári Járásbíróság Mol­nár Józsefet öthónapi felfüggesz­tett börtönbüntetésre ítélte. Az íté­let jogerős. — »MEMOCORD- NÉ. VEN MINIATŰR MAG­NETOFONT hozott forga­lomba az ausztriai Stuz- zi-gyár. A 300 gramm sú­lyú. zsebben hordozható készülék beépített hang­szóróval és mikrofonnal van ellátva, s különleges, négysávos szalaggal mű­ködik. Felvételi, lejátszá­si időtartama egy óra. Munkásgyűlés a Latinka Művelődési Házban » A Hazafias Népfront városi bizottsága február 1-én délután 6 órai kezdettel választási nagygyűlést rendez Kaposvár üzemi munkássága részére a Latinka Művelődési Házban. A nagygyűlés előadója Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Buda­pesti Pártbizottság első titkára lesz. — KÜLFÖLDÖN A SZOV­JETUNIÓBAN VETÍTIK A LEGTÖBB MAGYAR FIL­MET. A szovjet filmforgal­mazók legutóbb öt filmünket vették meg. Bemutatják majd az »Esős vasárnap«, a "Le­genda a vonaton«, a »Házas­ságból elégséges«, »A szegény gazdagok« és a »Hannibál ta­nár úr« című filmet. — A Vérkonzerváló Állomás ér­tesíti a véradókat, hogy január 31-én, csütörtökön Kaposváron az állomáson vérvétel nem lesz. (15927) köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik LAIN FERENC temetésén részt vettek, és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekezték. (1413) Gyászoló család. Somogyi Néplap Az MSZMP Somogy megyei Bizottsága es a Somogy megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: tVIRTH LAJOS. Szerkesztőség: Kaposvár, Lenin u. 14. Telelőn 15-10, 15-11. Kiadja a Somogyi Néplap Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Kossuth tér l. Telefon 15-16. Felelős kiadó: A SOMOGYI NÉP­LAP LAPKIADÓ VALLALAT IGAZGATÓJA. Beküldött kéziratot nem örzünk meg, és nem adunk vissza. Terjeszti: a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és postáskézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 11 Ft. Készült a Somogy megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemében Kaposvár Latinka S. u. 6. Index: 25067.

Next

/
Oldalképek
Tartalom