Somogyi Néplap, 1962. december (19. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-09 / 288. szám

Vasárnap, 196*. december 9. Ha a begy nem megy Mohameiez... Miért jutott zsákutcába a nőmozgalom Kaposmérőben? öt évvel ezelőtt egy anyák napi ünnepség alkalmából Nagy Erzsébet kaposméröi tanár összehívta a nőket, és beszélgetett velük. »Ha több jogot akartok, harcoljatok ér­te. Tanulással, tudással...« — mondta. És attól a naptól kezdve minden hétfőn találkoztak öt- venen, hatvanan. Kézimunkáz­tak, s közben egészségügyi, iro­dalmi előadásokat halig ■’.Vak. Megalakult a nőtanács. Elnö­ke Marosvári Györgyné házi­asszony, helyettese pedig Nagy Erzsébet lett. Gyorsan teltek a hetek, hónapok. A második és a harmadik évben egy hely. beli varrónő vezetésével varró­tanfolyamon vettek részt az asszonyok. A negyedik évben népművészeti kézimunkákat hímeztek, és Nagy Erzsébet előadásokat tartott a helyes táplálkozásról, a babonákról, a nő szerepéről, az egészségről és más hasznos tudnivalókról De az előadásokat egyre keveseb­ben hallgatták. Alig akadt né­hány nő, aki rendszeresen részt vett az összejöveteleken. Mi történt Kaposmérőben, hogy a szépen induló nőmozgalom zsákutcába jutott7 „Közel van Kaposvár' — Községünkben mintegy négyszáz nő lakik — világosí­tott fel Vajda Sándor tanács­elnök. — A tanfolyamokat azonban csak kevesen látogat­ják. Ezért az idén csupán sü- tő-főző tanfolyamot szerve­zünk. Miben látom a közöny okát? Közel van Kaposvár. So­kan dolgoznak a textilművek­ben, a ruhaüzemben. Mi aztán hiába is hívjuk őket! Amikor Bötös József párt­titkártól érdeklődtem, hogyan segíti a nőmozgalmat, megle­pődött: »Minden jól megy ott. Nem kell nekik segítség. Ha problémáik volnának, biztosan szólnának. Én segítenék is ne­kik szívesen...« — És ha három évig nem jönnek problémáikkal a párt- szervezethez, akkor három évig nem fog tudni arról, ho­gyan dolgozik a községben a nőmczgalom ? — Én párttitkár vagyok, jöj­jenek ők hozzám, ha akarnak valamit. Ha nem jönnek... arról én igazán nem tehetek — felelte. Marosvári Györgynét, a nő­tanácselnökét otthon találtam. Édesanyját a nyáron szélütés érte, azóta felyvő beteg. Lánya szinte el sem mozdulhat mel­lőle. Jó Uhine utcafelelösöket választani, akik értesítenék mindig az asszonyokat az ösz- szejövetelek időpontjáról. Mert bizony hosszadalmas és fáradságos munka neki és Nagy Erzsébetnek sorra járni a há­zakat. „Eszünkbe se jutott, hogy lehet" Utolsó utam Nagy Erzsébet­hez vezetett. Az eredmények­ről és a nehézségekről folyt a szó. — Az asszonyok zárkó. zottak, a tsz-ből jóformán so­sem jönnek el az összejövete­lekre — panaszkodott. — A kértünk pártszervezet? segítséget Nem soha, eszünkbe se jutott, hogy le­het ... A tél beállt, s Nagy Erzsébet már szervez. Sütö-föző tanfo­lyam — amiről a tanácselnök beszélt — ugyan nem lesz, de helyette megindították a már nagyon sok helyen bevált szü­lők iskoláját. Nagy Erzsébet munkája sok időt és türelmet igényel. Az összejövetelek hasznjsak. Szük­ség van rájuk... és a segít­ségre is. De ez a segítség min­denekelőtt az asszonyok meg­értése, összefogása lehet. Szí­nes, változatos tematika, érde­kes és hasznos közérdekű elő­adások közös megbeszélés alap­ján. Nagy Erzsébetet lelkiisme­retességéért vitathatatlanul di­cséret illeti, de vajon nem len­ne-e könnyebb és eredménye­sebb a munka, ha maga köré gyűjtene öt-hat állandó aktí­vát, akire mindig számíthat, s aki mindig mindenben segíte­ne neki? Felelősség terheli a községi pártszervezetet, a tanácsot azért, hogy nem ismeri a nö- tanács terveit, nehézségeit. Pe­dig az ö feladatuk, ha nem is a problémák megoldása, de a nőtanács munkájának rendsze­res ellenőrzése, a nőmozgalom támogatása. Benkő Judit Egy téli nap az irodában A falu lakód­nak jó része a hidegre fordult időjárás miatt a ház körüli tennivalókkal • foglalatoskodik. Ám az Új Élet Termelőszövet­kezet irodájá­ban egy pilla­natig sem szü­netel a mun­ka é* a forga­lom. Ide nyi­tunk b° mi is, hogy megnéz­zük, mit csi­nálnak az iro­dán, milyen ti gyes-bajos dolgokkal jön­nek ide a szö­vetkezeti gaz­dák. Gyenis István könyvelő és Hetzer Gyula pénztáros ta­pasztalt ismerői a mezőgazda­ságnak. A tsz-ügyintézéssel az Oj Élet megalakulása óta is­merkedtek meg. Termelőszö­vetkezetük az idén nagyot lé­pett előre, ezzel együtt szapo­rodott az irodai munka is. A sok termény elszámolása és a •avaljónál jóval több dolgozó teljesítményének nyilvántar- ása növelte az írásbéli felada­tokat. Naponta jön és megy a pénz, nem tíz, hanem száz meg ezer forintos tételekben. A nagyobb összegeket Gréczi Tstván főkönyvelő átutalja az illetékes vállalatoknak, a ki­sebb vásárlásokra Hetzer Gyu­la bácsi adja pépzt, ő fizeti ki Zákányi József befizeti a m. z árát Hetzer Gyula pénztáros­nak. a tagoknak az előleget is. Most Farkas Jánossal számol el ép­pen, á tveszi tőle a vásárlás­ból megmaradt összeget. — Ha vontatóval megyünk Barcsra, mindig számba vesz- szük, hogy mire van szüksége a tsz-nek. így egy úttal és egy kÖPS'kfe'el Pí'f szeretne tagja lenni az Oj . letnek. — A szomszédoktól haliot- am, meg magam is látom, hogy itt eredményes a mupka. szorgalmas emberek megta­lálják számításukat. Szeretnék sokat dolgozni, hogy minél több egységet szerezhessek — mondja Szabóné. Az elnökhe­lyettes mosolyog, miközben a belépési nyilatkozatot az asz- szony elé teszi, hogy aláírja. — Szükségünk van az igyek­vő emberekre. Ezért a legkö­zelebbi közgyűlés minden bi­zonnyal megszavazza majd a fölvételét. Odakint szétterül az alkony. Elekor toppannak be Tóth Vu- kó József és Peperő Sándor brigádvezetők. Még jóformán meg sem melegednek, máris a napi munkáról beszélnek. — Ma huszonötén dolgoztak a gyümölcsösben, s olyan se­rények voltak, hogy ha ötve- nen állnának munkába, egy füst alatt végeznénk mind a 7152 gyümölcsfa i--v • el. Nem kerülne pen%be... Rohanunk. Arra hivatko­zunk, hogy a mai élet ritmusa, lüktetése diktálja ezt az ira­/VIit kell tudni a választók összeírásáról? Az 1958. november 16-án megválasztott országgyűlési képviselők és tanácstagok meg­bízatása november 16-án le­járt. Az országgyűlés legutóbbi ülése a tanácstagok megbíza­tását 1962. december 15-ig meghosszabbította. A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa pedig az országgyűlési és ta­nácstagi választásokat 1963. február 24-re tűzte ki. Mivel az 1958-ban összeállí­tott választói névjegyzékek ma már elavultak (azóta újabb négy korosztály érte el a vá­lasztói korhatárt, mások vi­szont lakhelyet változtattak vagy elhaltak), a tanácsi szer­vek újból elkészítik a válasz­tók névjegyzékét. A választók névjegyzéke összeírás alapján készül. Az összeírást összeíró bizto­sok végzik: minden családot fölkeresnek, és minden nagy­korú magyar állampolgár ré­szére összeíró lapot adnak át kitöltés végett Szükség esetén A Somogy megyei Ta­nács V. B. Építési, Köz­lekedési és Vízügyi Osz­tálya (Kaposvár, Május 1. utca 10.) pályázatot hirdet az osztályon 1222/b -mérnöki, építésügyi ha­tósági feladatok«, vala­mint 1222/a kulcsszámú »mérnöki, lakásépítés­politikai hatósági felada­tok« állások betöltésére. Építészmérnöki vagy ál­talános mérnöki végzett­ség szükséges. Jelentke­zés személyesen az osz­tályon. (786941 az összeíró lapot az összeíró biztosok is ki tölthetik. Azoluit a személyeket kell összeírni, akik betöltötték vagy 1963. február 24. napjáig betöltik 18. életévüket, tehát azokat, akik 1945. február 24-e előtt születtek, össze kell írni azokat is, akik ez időpont után születtek ugyan, de házasságot kötöttek, s így nagykorúakká váltak. Mindenkit az állandó lakhe­lyén kell összeírni, tehát azo­kat is, akik különböző okok­ból — munka, üdülés, kórházi kezelés stb. — az összeírás ide­jén nem tartózkodnak állandó lakhelyükön. Az ideiglenesen távol levők helyett az összeíró lapot a hozzátartozó, a házfel­ügyelő vagy a szomszéd is át­veheti és kitöltheti. Az általános szabály alól ki­vételt képeznek a diákottho­nok (kollégiumok, diákszállók) lakói, őket ugyanis a diákott­hon területén — tehát nem ál­landó lakhelyükön — kell ösz- szefmi. Az összeírás december 8-a és 17-e között zajlik le. Ha valaki arról szerez tudo­mást, hogy az összeírásból té­vedésből kimaradt, az össze­írás tartama alatt az összeíró biztostól, az összeírás befeje­zése után pedig a községi, a városi tanács végrehajtó bi­zottságától kérhet összeíró la­pot, s azt kitöltve ugyanoda adja vissza, ahonnét kapta. A magyar dolgozók évtize­deken keresztül harcoltak az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójogért. Népi de­mokratikus rendszerünk bizto­sítja ezt az állampolgárok szómára. Minden állampolgár­nak joga és kötelesséne figye­lemmel kísérni és elősegíteni azt, hogy a választókról pontos névjegyzék készüljön. KARÁCSONYRA ÉS ÚJÉVRE bejglire és egyéb süteményekre már fölvesznek a Somogy megyei Vendéglátó Vállalat cukrászdái és eszpresszói. (78687) mot. S közben gyakran meg­sértünk másokat, mert nincs rá idő, hogy egy-két udvarias, megértő, jóleső szót váltsunk egymással. Nem szokás, vagy tiltják? Hosszú a sor a kaposvári állojnás jegypénztára előtt. Egymás után lépnek oda je­gyet váltani az utazni szándé­kozók. A legtöbben udvariasan köszönnek, s kémek jegyet. A pénztáros — középkorú, őszülő nő — azonban egyetlen szó nél­kül szolgál ki mindenkit. Sem egy köszönés, sem egy »tessék« nem hangzik el ajkáról, azt sem kérdi, hogy biztosítással vagy anélkül akarja-e az utas a jegyet. Fásultan végzi mun­káját. Vajon ez a szokás a MÁV-nál, vagy tán tiltják a szabályok, hogy az utas és a pénztáros között valamivel közvetlenebb, emberi kapcso­lat alakuljon ki? , Ahol nem köszönnek a vendégnek Nincs túlságosan jó híre az állomással szemben lévő szö­vetkezeti vendéglőnek. Nem sokra becsülik a vendéget. — Egy kisfröccsöt kérek. Zörren a pénztárgép. A pénz­táros megszokottan veri a bil­lentyűt, rá sem néz a vendégre Két felszolgálóval beszélget. Azt sem mondja, mennyit fize­tek, végül meg kell kérdez­nem, hogy ne várakoztassam a mögöttem lévőket. Újabb ér­deklődő, annak sem válaszol, annyira belemerült a beszél­getésbe. Kötelező dupla Húsz perce állok a MÁVAUT-állomás büféjében a kávégép mellett. A felszolgá­ló a tanulásról beszélget is­merősével, közben jegyzeteket készít, de hogy mit akarok, az nem érdekli. Nagysokára elém tesz egy duplát. — Kérek egy szimplát — mondom, erre meglepődik. — Azt hittem dupla lesz. — Semmit sem kértem, hi­szen nem is kérdezett. — Tetszik tudni, az iskolá­ban dolgozatírás lesz és tanul­gatok. Nehéz ilyen lármában, zaj­ban tanulni. A munkáját sem tudja rendben elvégezni. Arra sem jut ideje, hogy kioktassa a mellette dolgozó tizenötéves O, aki udvnriirtlanll\ szolgál tele szájjal, falatozva ki. Nevek, számok Százak várakoznak a rende­lőintézet folyosóján. A sebé­szet ajtaján, fehér köpenyes nő lép ki, s olvasni kezd: Ko- . ács István, Szabó János, Fe­uer Antal... — Néhány méter­ei odébb, a gyermekrendelő­nél: — R. doktornőhöz 1-es, 2-es, 8-as... A várakozók közül néhá­nyon befelé indulnak. Tudják — ha nem mondták is — hogy íket hívják felülvizsgálatra, ellenőrzésre, vizsgálatra. Meny­nyivel szebben hangzana, ha a nevek és a számok előtt ezt is mondanák: »Kérjük, jöjje­nek be a következő betegek.« Olyan nehéz lenne ez? Nem tetszett ez az ingerült kifaka- lás sem: »Nincs nekem száz fülem ... miért nem iratkozott fel nálam?« „Takarékos" gyógyszerésznők — Hetven fillér ... — Háromhúsz lesz... Nyolc­hatvan. — Hány recept? Három volt, igen? Receptjét nyújtja egy rend­őr: elutasítják, hogy nem jó, menjen vele a körzeti orvos­hoz. — Hol találom meg? — kérdi. Vállvonogatás a felelet. Sokan várakoznak az orvos­ságra a Kossuth téri patiká­ban. A gyógyszerésznők nagyon -takarékosak«. Egyetlen »fölös­leges« szót sem ejtenek. Az, hogy »Legyen szíves«, »Tessék, kérem«, »Szíveskedjék« úgy lát­szik, nem szerepel szótárukban. Egy köszönő szó.., A papír- és játékboltban hár­man szolgálnak ki egy fiatal nőt. Játékot vásárol, válogat. Rohannak a raktárba, másznak a létrára, szedik elő a számí­tásba jöhető játékokat. 288 fo­rintot fizet, szépen becsomagol­nak neki mindent, kezébe ad­ják, hogy könnyebben vigye. A hölgy szó nélkül távozik. Nem mondja, hogy köszöni a figyelmes és türelmes kiszol­gálást * » • Gyakran elfeledkezünk ar­ról, hogy társaink is érző em­berek, s hogy egy rövidke szó: ••Tessék«, »legyen szíves«, »ké­rem szépen«, »köszönöm« mindnyájunknak jólesik. Aulai László Gyeola István beteglapot ad Peperö Sándornénak. árut A vásárlással valameljdk rakodót bízzuk meg — mondja a pénztáros. Előlegért jönnek a tagok, Zákányi József pedig 9 kiló meszet vett a szövetkezettől, annak az árát fizeti ki Gyula bácsinak. — Karácsonyra csinosítjuk a házat, már elkel a meszelés — magyarázza. — Nagy köny­Jakab István elnökhelyettes átveszi Szabó János ne belépést nyilatkozatát. Ezt a feladatot legszívesebben az asszonyokra bízzuk, mert ügyesebbek, mint a férfiak. A meleg irodában sokáig beszél­getnek erről is, arról is az emberek. Néha még nyílik az ajtó. Ki­rizs István traktoros például most jött be, hogy leadja a lejárt menetleveleket. Későre jár az idő, amikor a pénztáros ösz- szeszedi és el­zárja iratait. Csak egyetlen­egyet, a kész­pénzcsekket ve­szi magához. Másnap szüksé­ge lesz rá, mert megy pénzért a bankba. Ugyan­is ismét elérke­zett az előlegfi­zetés ideve: a novem Ho-fí ségek-« mint- 0gy h?.rrrn«c- ezer forint íár. S ho°v v-n mi­ből fizetni az az ist""')-lak idei r’«—’.Vas Tmm.ká’ó-’ak köszönhető. H. F. nyebbség, hogy nem kell Barcsra vagy Szigetvárra men­nünk az ilyesmiért, hanem megkapjuk a tsz-tőL A munkaegységeket is Gyu­la bácsi tartja njnlván. Rövi­desen hozzá fog a fuvardíjak összegezéséhez, hogy az év végén ezzel is kevesebb gond­ja legyen. A másik íróasztalnál Gyenis István a föld járadékról készít pontos kimutatást. Ha végez vele, az év közbén kiadott ter­mén vél öleseket írja be a tagok elszámolási könyvébe, hogy már zárszámadás előtt pontos nvilvántartás mutassa: ki mi­ből. mennyi előleget kapott. Feladata többek között az SZTK-űevek intézése is. Gyak­ran fordulnak hozzá bet«g- larért és más mázolásért, a Jáknh István Swh* Jánosit# í^tí . A -fi q/Halqoc 'rrvn.V a Ti# éve Völ topott férjével, és most közli, hogy A Birdibükki Állami Gaz­da-ég központi gépműhe­lyébe, valamint tiltvényi és bnviri üzemegységébe karai gyakorlattal rendelkező meaSgamdueűgi gépszerelőket és egy autón illám ossági »er élőt. Fizetés megegyezés szerint. ; Üzemegységben lakás 1 biztosítva. í Kaposvári lakosú fölveszünk. Somogy megyei Va«- é* Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat, Kaposvár, Zalka Mát< i.i.-a 18. (78705)

Next

/
Oldalképek
Tartalom