Somogyi Néplap, 1962. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-02 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK1 ÁRA: 50 FILLÉR MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 230. SZÁM. ★ SEBŐ, 1962. OKTÓBER 2. fi szocializmus teljes fölépítésének útja (3. o.) A vasárnap sportja (4. o.) Kati és a kollektíva (5. o.) Az egyetlen megoldás (6. o.) Mai számunk tártaim ábőh A* éves tervek sikeréért »Jó munkával el kell érnünk, hogy a második ötéves tervben az ipari termelést legalább két­harmad részben a munkater­melékenység fokozása útján növeljük-« — mutatnak rá a termelés föllendítésének mód­jára az MSZMP Központi Bi­zottságának kongresszusi irányelvei. Most, amikor az év utolsó negyedébe léptünk, szükséges újólag felhívni ipari munkásaink és üzemi vezetőink figyelmét erre a már sokszor elhangzott iránymutatásra. Az első félév ugyanis kevés si­kert hozott e téren. Jóllehet a múlt év első feléhez viszonyít­va az idén 165 250 000 forint ér­tékkel állított elő több termé­ket megyénk ipara, ám ebből 122 036 000 forint értéket a munkások létszámának növe­lésével termeltünk; az új gé­pek munkába állításával, a munkaidő jobb kihasználásával és a termelékenységet növelő más eljárásokkal mindössze 43 214 000 forinttal fokoztuk a termelést. Rossz ez az arány. Az első félév lezárását kö­vető termelési tanácskozásokon mindenütt szó esett a termelé­kenység növelésének jelentő­ségéről, majd a kongresszusi irányelvek is kiemelték ennék fontosságát. Harmadik negyed­évi termelési eredményeinkről még nincsenek pontos adataink, de remélhetjük, hogy a statisz­tikák elkészülte után a félévi­nél kedvezőbb kép tárul majd elénk. Mire alapozhatjuk ezt a biza­kodást? Mindenekelőtt arra, hogy a harmadik negyedévben egyre szélesebb körben bontakozott ki a szocialista munkaverseny, a szocialista címért küzdő bri­gádok mozgalma. A dolgozók egyre inkább érzik felelősségü­ket üzemük terveinek teljesí­téséért. A harmadik negyedév­ben tartották első megyei ta­nácskozásukat a szocialista bri­gádok vezetői, s ez új'ílbb len­dületet adott a versenymozga- lomnák. Mindezeknek a terme­lékenységet növelő tényezők­nek a szaporodása nem marad­hat eredmény nélkül. Az utol­só negyedévben tovább csök­kenthetjük korábbi lemaradá­sunkat. Ebbéli igyekezetünk­nek fő lendítő ereje a szocia­lista munkaverseny, a kong­resszusi munkahét, a kong­resszusi műszak. A termelékenység növelését, és általában a termelést sok üzemben akadályozta az anyag­hiány. Változatlanul anyaggon- dökkal küszködik a Finom­mechanikai Vállalat. Marcali készárutermelő részlege behoz­ta ugyan év eleji lemaradását — a triciklik és a mosdóállvá­nyok gyártási tervét 100 szá­zalékra teljesítette —, de a ba­bakocsik szállításával elma­radt, mert a Csurgói Faipari Vállalat nem küldte meg ide­jében a favázakat. Továbbra is gond az ereszcsatornákhoz szükséges horganyzott lemez beszerzése. A horganyzott le- ,rez hiánya okozta termel éski- ' 1st a Finommechanikai Vál­t a kazán javító részleg t kainak növelésével igyek- pótolni. TRANSZVILL-nál is gya- az anyaghiány. Nem kap- meg idejében az exportra ■ülő vezérlőberendezések­hez szükséges anyagokat, s miatt csaknem egymilhó fo­ntos lemaradással zárják a irmadik negyedévet. Az elő- észítő munkákat azonban el­végezték s ha elegendő anvag érkezik, hamarosan p-'' a kieséit. Nehézséget okozott a TRANSZVILL öntödéjének munkával való ellátása. Kiala­kult profil hiányában a legkü­lönbözőbb öntvények elkészí­tésére vállalkoztak a dolgozók, s — jóllehet ez hátráltatja a termelést — az öntöde terme­lékenysége elismerésre méltó, hisz az egy főre jutó tonna­súlyt az országos átlag fölé emelték. Az idén alapított Vas- és Fémipari Vállalatnál szin­tén a rendszertelen rendelések okoztak lemaradást. Remélhe­tő, hogy 1963-ra már kialakul a vállalat profilja, s zavartala­nabbal termelhetnek. Vállalták a dolgozók, hogy az év eleji le­maradást pótolják. A textil- művek dolgozói kongresszusi felajánlásuk szerint éves ter­vüket 1,7 százalékkal túltelje­sítik. Aligha kell majd restel­kedniük a textileseknek: har­madik negyedévi tervükkel szeptember 27-én már 102,33 százaléknál tartották. Szépen növekedett a terme­lékenység a Barcsi Fűrész­üzemben. Noha egyre iríkább a munkaigényesebb áruk gyártá­sára tértek át, az egy munka­órára eső termelési értéket 3,9 százalékkal növelték az év első felében, s ezzel együtt emelke­dett az I. osztályú áruk ará­nyai Tavaly 28,9, az idén pe­dig 41,4 százalékban készítet­tek I. osztályú lombos fűrész­árut. A Gyékényesi Kavicsbá­nya dolgozói szeptember 25-én már 101,2 százalékra teljesítet­ték harmadik negyedévi ter­vüket, s az előzetes számítá­sok szerint az idén eddig 44,5 százalékkal emelkedett a ka­vicsbánya termelékenysége 1961-hez viszonyítva. Az éves terv teljesítése biztosítottnak látszik. Egyetlen gondja a bá­nyának, hogy kap-e folyamato­san vasúti kocsikat a MÁV-tól, Ismerve a MÁV igyekezetét, remélhető, hogy az őszi csúcs- forgalom idején sem lesz fenn- akadás. »Gazdasági tevékenységünk vezérlő elve: a gazdaságosság fokozása, a termelékenység emelése, az önköltség csökken tése« — mondják a kongresz- szusi tézisek. Éppen ezért nem szabad elhanyagolni az újító­mozgalmat és a vállalatok mű­szaki fejlesztését. Egy évvel ezelőtt is többször esett szó az 1962. évi műszaki intézkedési és újítási feladattervekről, mégis helyenként összecsapott tervek készültek. Már most ér­demes volna a vállalatoknak felülvizsgálniuk, hogy hol mit valósítottak meg az idei tervek­ből, .és hozzá kellene fogni a jövő évi műszaki intézkedési és újítási feladattervek alapos kidolgozásához. Nem fölösle­ges felhívni a figyelmet a mun­kásvédelmi újítások szorgal­mazására se, mert ilyenekre az idei feladatterveknek csak kis hányadánál akadtunk. Sokfelé nem tartják ezt fontosnak mondván, hogy nem emeli a termelékenységet. Ám nem sza­bad figyelmen kívül hagyni az emberek testi épségének védel­mét akkor sem, amikor mun­kájuk termelékenyebbé tételé­ről van szó. Az év utolsó három hónapjá­nak feladata az éves tervek célkitűzésednek megvalósítása különösen az exporttervek ide­jében való teljesítése. Emellett nem szabad megfeledkezni a jövő évi feladatokra való fel­készülésről sem. A tervteljesí- tés és a felkészülés együttes munkája nagy erőfeszítést kí­ván a dolgozóktól, a vállalatok vezetőitől, de mindkét irányú fáradozás meghozza majd a maga gyümölcsét. Roland Ferenc Jelentés az őszi vetésről Egy hét alatt megkétszereződött a bevetett terület — Az őszi árpának háromnegyede, a rozsnak csaknem a fele földben van — Megyeszerte vetik a búzát Szeptember utolsó hetében gyorsult a talajelőkészítés üteme, s nagyobb lendülettel folytatódott a vetés. Kedve­zett ezeknek a munkáknak, hogy nemrégiben néhányszor megázott a föld. Az utóbbi egykét alatt termelőszövetke­zeteink ugyanannyi területein vétettek őszieket, mint az azt megelőző időszakban együtt­véve. Jelenleg több mint 53 ezer holdon van a földben az ősziek magja. Az árpa veté­sével 73 százaléknál tartanak közös gazdaságaink. A marca­li járásiban sokkal jobb az eredmény a megyei átlagnál: az őszi árpát a tervezett 4500 holdból 4350 holdon elvetet­ték. Rozsból a megyei elő­irányzat 22 500 kát hol, s ebből több mint 10 000 holdon földbe került a mag. Üsaá ta­karmánykeveréket a tervezett terület 78 százalékán, 6900 holdon vetettek isz-eimk. A búza vetését a múlt hé­ten az utolsó három járás is megkezdte, így ma már me­gyeszerte vetik a legfonto­sabb kenyérgabona-növényün­ket A búzavetés a szombat esti adatok szerint 8 százalék­nál álL Az állatállomány átteleltetésének feladatairól tárgyaltak lábon (Tudósítónktól.) A Tabd Járási Párt V. B. legutóbbi ülésén a télre való felkészülésről tanácskoztak. Gáti István járási tanácsel­nök-helyettes beszámolójából kitűnt, hogy az állatállomány átteleltetése előrelátást, gon­dosságot és takarékosságot kö­vetel a termelőszövetkezetek­től. A tavasszal ugyanis csak­nem 1400 hold pillangóst kel­lett kiszámítani, s a szárazság miatt másodvetésből sem ter­mett meg a tervezett mennyi­ségű takarmány. A járás szövetkezeted mint­egy 100 vagon szálas és 70 va­gon abraktakarmánnyal vár­ják a tetet, mégis a legszigo­rúbb takarékosságra, beosztás­ra van szükség. Elengedhetet­len —r hangsúlyozták a vb- üiésen —, hogy a tsz-ekiben a répaszelettel együtt silózza­nak minden kufcori caszárat, s ameddig csak lehet, legalte»- sék a jószágot, s gondosan használják fel a pelyvát és a tereket is. A párt-végrehajtóbizottság és a tanács vb felhívta a köz­ségi pártszervezetek és a ta­nácsok vezetőit, liógy kísérjék figyelemimei' a fcakarfnányfel- használását' és á rendelkezések végrehajtását. -hogy' iné legyen zökkenő az állatok átteletteté- sében. Nagyszabású hadijátékot rendeztek vasárnap a zaranyi erdő­ben a kaposvári járás úttörői és KISZ-es ifivezetői. Képünk a küzdelem utolsó mozzanatát ábrázolja: kitűzik a vörös zászlót a győztesek. (Képes riportunkat a hadijátékról a 6. oldalon közöljük.) A Kaposvári Textilművek 239 dolgozója tanul általános és középiskolában (Tudósítónktól). esti és levelező tagozatain 79* Soha nem tapasztalt tanulá­si kedv bontakozik ki a Ka­posvári Textilműveklben. Míg az előző években alig volt ér­deklődós a továbbtanulás iránt, ma az okoz gondot az üzem vezetőségének, hogy ho­gyan biztosítsák a lehetőséget a tanórákon való részvételhez. A többség három műszakban dol gozi k, ezért az üzem veze­tőinek átszervezést kellett vég­rehajtaniuk. Ebben az évben 106 dolgo­zó jelentkezett általános is­koláiba, tavaly 45-en tanultak ezen a fokon. A középiskolák an tanultak, s közülük nyol­cán érettségiztek. Az idén 63-an iratkoztak be a közép­iskolák első osztályába, így összesen 133-am tanúinak technikumokban és gimná­ziumban. Egyetemire heten járnak, huszonnyolcán pedig orosz, angol, illetve német nyelvet tanulnak. Az idén jóval több pánton- kívüli jelentkezett politikai oktatásra, mint azelőtt. így például a magyar párttörténet tanfolyam 37 hallgatója közül 13, a marxizmus—leninizmus tanfolyam 94 hallgatója közül pedig 54 a pártonkívüli. őszi falusi könyvhetek Október—november hónap­ban őszi falusi könyvheteket rendeznek a földművesszövet- kezeitek. A könyvbarátmozga- lom keretében — házról ház­ra árusítva — nemcsak a köz­ségekben, hanem a legeldu­gottabb tanyára is eljuttatják ez alkalommal a falusi la­kosság körében érdeklődésre számító szakkönyveket és szép- irodalmi alkotásokat. A Szövetkezetek Országos Szövetsége felhívása alapján az őszi falusi könyvhetek ide­jén valamennyi földműves­szövetkezeti bolt foglalkozik könyvárusítással. Szerte az országban író—olvasó találko­zókat, mesedélutámokat, iro­dalmi tárgyú filmvetítéseket rendeznek. Sok helyütt lesz szellemi vetélkedő játék és könyvankét. (MTI) JH&Iaőq, cl Láng, A tábortüzet, amelyet a Csurgói I. sz. Általános Iskola udvarán gyújtottak, egyenru­hás úttörők és a járás, a köz­ség vezetői, a tömegszerveze­tek képviselői, vasutasok, szü­lők állják körül. A lángok fellobognak.... Ekkor felbomlanak az úttö­rők fegyelmezett sorai, a fiúk és a lányok egymás kezét fog­va énekelni, játszani kezde­nek a pattogó rozsé körül... Nézem a lángokat, de még egyre az imént véget ért, a fegyveres erők napjának tisz­teletére rendezett ünnepélyes csupatgyúlésre gondolok. Meg­elevenedik az a pillanat, ami­kor Tóth János, a MÁV Pécsi Igazgatóságának vezetője át­adta az iskola most egyesült úttörőcsapatának az új csapat­zászlót, a munkások ajándé­kát. A zászlóra Farkas János« vak, az 1919-ben lharosbe- rényben mártírhalált halt vasutasnak a nevét írták föl. Feszes vigyázzbmi tisztelgett az úttörősereg, amikor a zász­lót dobpergés közepette há­rom pajtás végigvitte a sorok között. Az úttörők tekintete a lobogóra szegeződött. Mintha mindegyikük, azt a fogadalmat ismételte volna meg önmagá­ban, amelyet a zászlót átvevő pajtás mondott efc »Farkas Jánost nemcsak csapatunk névadójának, hanem példaké­pének is fogjuk tekintem...« Farkas Jánost annak idején kizárták az iskolából, üldöz­ték, majd később gáládul megölték, de nem tudták ve­le együtt elföldelni azt az esz« mét, amelyet magáénak val­lott, s amelyről tudta, hogy előbb-utóbb diadalmaskodni fog. Özvegye, aki eljött az avatásra, s a ddszemeivényről nézte végig az ünnepséget, megérte férje, a bátor kom­munista álmainak válóra vá­V « Z? vi .. T ■ ■ •>- f.- , I j -■­Vetik a takarmánykeveréket a balatonendrédi Zöldmező Tsz-ben. A 206 hold terü­letet Gulyás Imre, Kovács József, Réb Mihály és Fejes Miklós veti be. lását. ö már olyan ifjúságot láthat, amely erős, amely tud lelkesedni nagyszerű céljaiért, s amely gondtalanul tanulhat. »Testvérként akarunk vele« tek együtt dolgozni az úttö­rőmozgalomban.« — mondta a csapatgyűlésen a kaposvári MÁV Leánynevelő Intézet je­lenlevő úttörőcsapat-vezetője. Erre a szép ajándékra a csur­gói úttörők igennel válaszol­tak. Előző nap, a nevelőinté­zet úttörőinek megérkezése­kor szép tanúbizonyságot ad­ták szeretetüknek, közösségi érzésüknek. Köztudott Csur­gón, hogy milyen gondőhn volt ekkor Nagy Árpád is­kolaigazgató és nevelőtestüle­te, mivel sehogy sem tudták elosztani a kaposvári kislányo­kat úgy, hogy minden úttörő vendégül láthasson közülük egyet a szülői háziban. De akiknek szomorúan kellett ak­kor tudomásul venniük, hogy nem örvendeztethetik meg pajtásukat, azok az ünnepi .csapatgyűlésen megvigaszta­lódhattak, mert megtudták, hogy lesz még mód a találko­zásra. Ezt a vasutasok is meg­ígérték. Közelebbi kapcsolatot akarnak létesíteni az úttörők­kel, elmélyíteni a barátságot. E barátság jelképe ez « tábortűz is, mely egyre maga­sabbra csap, átforrósítja a le­vegőt, megvilágítja az ünnep lázában égő szemeket. Megható pillanatok ezek. Emlékük mindig újra felele­venedik majd, valahányszor tábortüzet rak a Farkas Já­nos úttörőcsapat, s ahányszor csak felnéz az új csapatzász­lóm, amelyen a vasutasok, a pártbizottság, a tanács, a iegyveres testületek, a KISZ, a tömeg szer vezetek most fel­kötött piros szalagjait lobog« tatja a szél... Szegedi Nándor ;/b f £ iVAfc’ y

Next

/
Oldalképek
Tartalom