Somogyi Néplap, 1961. október (18. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-24 / 251. szám

Kedd, 1961. október 21. 3 SOMOGYI NÉPLAP «•Csatlakozunk a Texiilmiiwek felhívásához*4 BEVONULÓ FIATALOK A múlt héten ismertettük a Textilművek dolgozóinak vál­lalását, amit az SZKP XXII. kongresszusának tiszteletére tettek. Közöltük, hogy felhív­ták megyénk valamennyi üze­mét: kövessék példájukat, s jobb munkával köszöntsék az SZKP XXII., történelmi jelen­tőségű kongresszusát. Több üzemünk dolgozói azóta nem­csak a kongresszus anyagát ta­nulmányozták nagy figyelem­mel, hanem megbeszélték azt is, miként követhetnék a Textilművek példáját. Több mint 1 millió forinltal növelik a termelési értéket A Kaposvári Cukorgyár dol­gozói csatlakoztak az SZKP XXII. kongresszusának tiszte­letére indított munkaverseny­hez. Vállalták, hogy negyedik negyedévi termelési tervüket túlteljesítik, s a gyár eredmé­nyét 1 millió 100 ezer forinttal növelik. Ezt fegyelmezettebb munkával, a termelékenység emelésével érik el, 50 ezer forint értékű bútor megtakarított anyagból Hasonlóképpen döntöttek a Kaposvári Faipari Vállalat dol­gozói is. Elhatározták, hogy csatlakoznak a Textil művek felhívásához. Vállalásuk így hangzik: — A Bútorértékesítő Vállalat részére kifogástalan minőségű bútorokat gyártunk. A munka­idő minden percét kihasznál­juk, megszilárdítjuk a munka- fegyelmet; igazolatlan hiány­zás és indokolatlan munkaki­esés nem lesz. Megtakarított anyagokból 50 ezer forint ér­tékű bútort gyártunk a lakos­ság részére a negyedik ne­gyedévben. 108 százalékra teljesítik tervüket Röpgyűléseken beszélték meg a Textilművek felhívását a Kefeanyagkikészítő Vállalat dolgozói. Ügy döntöttek, hogy csatlakoznak hozzá, s az SZKP XXII. kongresszusát ők is jobb munkával köszöntik. — 108 százalékra teljesítjük negyedévi tervünket, ezen be­lül exporttervünket 104 száza­lékra. Az önköltségcsökkentés­ben két százalékos eredmény- javulást érünk el — fogadták meg. * * * Mind a Textilművek dolgo­zóinak felhívása, mind a Cu­korgyár, a Faipari Vállalat és a Kefeanyagkikészítő Vállalat csatlakozása bizonyítja: dolgo­zóink megértették az SZKP XXII. kongresszusán elhang­zottak lényegét, s ezért vállal­ták, hogy még jobban, még eredményesebben végzik mun­kájukat. December 31 helyett november 7 Útépítők Belcsapusztán ERŐS SZÉL SÖPÖRGETI a gazdasági épületek környékét. Meghintálja az istállók ajtaját, bekapaszkodik a fák . sárguló leveleibe, aztán száguld to­vább, végigporoz az úton, s az emberek szemét, száját tele­fújja apró homokkal. Mert eb­ből aztán van üt elegendő. A barcsi Vörös Csillag Tsz sze­kerei hordták alapinak a leen­dő úthoz. Belcsapusztára utat építe­nek! Makadámút vezet majd a istállókig. Nagy része már el­készült, pedig csak október ele­jén kezdte meg építését a Köz­úti Üzemi Vállalat két brigád­ja. Gelencsér János meg Ri- tecz József a tarigádvezető. De­cember végére kellene atadni az utat a tsz-nek, ám a válla­lat korábban szeretné, s ezért erősítést ígért a két brigádnak. Gépet és embereket. — Elkészítjük magunk is, ha nem jön közbe valami — mondogatták Gelencsérék. Az SZKP XXII. kongresszusának tiszteletére felajánlották, hogy november 7-ne elkészítik a kő­pályát. Csatlakoztak a válla­láshoz a Ritecz-brigádbeliek is. Jól összeszokott mór mind a két brigád, tudják, mire telik erejükből. Riteczék tizehketten vannak. Négy községből “-há­zasodtak« össze. Gelencsérék pedig mind a nyolcán becsehe- lyiek. Útépítés közben végigjárták már a fél Dunántúlt. Ferincz Vincze meg Hajdú István sze­rint olyan vidékekkel ismer­kedtek meg, amerre egyébként sose jártak volna. ÉS ÍGY KÖNNYEBB a tá­voliét az otthontól. Az útépítők ugyanis hetente csak egyszer mennek haza. Azon a napon tán a szerszám is jobban kikí- vánkozik kezükből, hogy mi­nél előbb elkészüljenek, s in­dulhassanak a vonathoz. Ki­ki megy a maga falubelijeivel hazafelé. Elvicceüődnek, s köz­ben már az otthoni fogadtatás­ra gondolnak. Mit főz az asz- szony? Hogy vannak a gyere­kek? Ritecz Sándor az egyet­len nőtlen a Ritecz-hrigádban. Azt hinné az ember, hogy kö­zeli atyafiságban van a brigád- vezetővel, de azonkívül, hogy mindketten gyékényesiek, meg hogy vezetéknevük egyezik, és egy brigádban dolgoznak, sem­mi • rokoni kapcsolat nincs kö­zöttük. Nagy Péter ugyan nem egy falubeli velük (valkonyai la­kos), de befogadta a brigád, sőt még sajnálják is, hogy ne­ki szombatonként sokat kell------------------------------------------------------------- . A munkavédelem nem érdekli őket? A termelőszövetkezetek zömében a munkavédelem még most is kezdetleges fokon áll A közös gazdaságok vezetői­nek sem kellő hozzáértésük, sem megfelelő gyakorlatuk nincs a baleset-elhárítás megszervezésében. Társadalmi segítséget kapnának ehhez, ha elfogadnák. Am a tapasztalatok szerint nem ragadják meg a kínálkozó lehetőségeket. A tanácsok mezőgazdasági osztályai járási és megyei szinten egyaránt felelősek a tsz-ek baleset-elhárítási helyze­tének alakulásáért, a munkavédelmi intézkedések megtartá­sáért. Erejükből azonban nem futja minden feladat végre­hajtására. A nagyatádi járásban mindössze öt termelőszövet­kezetben tartottak az idén munkavédelmi ellenőrzést. Pató Pál-os ráérés, késlekedés is tapasztalható. A fonyódi járás mezőgazdasági osztályát az ügyészségnek kellett figyelmez­tetnie arra, hogy szervezze meg a szövetkezetek munkavédel­mi ellenőrzését. Segítenek ebben a munkában a szakszerve­zetek. Kormányhatározat és miniszteri rendelet kérte föl őket ere. És önzetlenül közreműködnének a tsz-eket patro­náló vállalatok, gazdaságok, intézmények is. Éppen e társadalmi segítés módozatainak megvitatására hívtak össze az illetékesek megyei ankétot október 19-re. A megyei mezőgazdasági osztálynak, a Szakszervezetek Me­gyei Tanácsának és a MEDOSZ megyei bizottságának meghí­vására egybe is gyűltek — a patronálok. Termelőszövetkezeteink közül alig néhány képvisel­tette magát. Ügy látszik, a többieket nem érdekelte az ankét napirendje: Suhajda Jánosnak, az SZMT munkavédelmi cso­portvezetőjének beszámolója, és nem érdekelte mindaz, amit elmondtak a felszólalók: Dobi Ferenc, a MEDOSZ tit­kára: Balogh Kálmán, a SZOT munkavédelmi osztályának munkatársa; Pálfi János, a MEDOSZ megyei bizottságának munkavédelmi felügyelője; Szabó Ernő, a megyei mezőgaz­dasági osztály gépesítési előadója; Nagy Pál, az Állami Gaz­daságok Megyei Igazgatóságának főmérnöke; Simon István, a Tengődi Állami Gazdaság főmérnöke; Fazekas Miklós, az Észak-somogyi Erdőgazdaság munkavédelmi felügyelője és Fe- kécs Lajos, a MEDOSZ megyei bizottságának titkára. Amint e felsorolás is mutatja, a vitában nem vett részt egyetlen járási mezőgazdasági osztály vagy termelőszövetke­zet képviselője sem. Sajnálatos, hogy nekik nem volt monda­nivalójuk. Még sajnálatosabb, hogy mintegv 120 tsz nem tar­totta fontosnak, hogy a munkavédelemmel foglalkozó ta­nácskozásra elküldjön egy embert — legalább hallgatónak... gyalogolnia hazafelé, meg hogy éjjen egykor kell fölkelnie, hogy útnak induljon. — Van bennünk afféle “kon­tárvér« — mondja tréfásan Takács János, amikor mun- jukról esik szó —, és szeretünk szakipari munkát végezni. Per­sze végeredményben azt sze­retjük mindig, amit ránk bíz­nak. DE NEMCSAK SZERETIK, hanem meg is csinálják. Most az apró kockakő rakásához ké­szülődnék. Még sose volt dol­guk ilyennel, de úgy gondol­ják, legalább érdekesebb, iz­galmasabb lesz a feladat. Mert ez elúsztathatja a vállalás tel­jesítését. Baj történhet a tsz kocsijaival is. Igaz, eddig rend­szeresen hordták az anyagot, pedig akadt volna másutt is munkájuk. Itt a tsz portáján ismerked­nek az útépítők a szövetkezet­tel. Az otthoni tsz-ben még találhatók hibák: hol a vezető­ség feledékeny, hol a tagok. Még nincs meg a teljes össz­hang — erre gondol nak, ami­kor az itteni eredményekről beszélgetnek. — így kellene nálunk is. Csak hát időbe telik, amíg ilyen szépen kialakul Otthon pedig szó kerül az idegen tsz-ekről. Hogyan élnek ott? Mit. mondanak az embe­rek? S így elkerül sokfelé a hír, okulhatnak és tanulhatnak belőle odahaza. AZ ÚTÉPÍTŐK meghányják- vetik az ilyen problémákat is, ha máskor nem, vacsorafőzés közben. A leggyakrabban azon­ban saját munkájukról esik szó. Az elvégzett és a még hátraleyő teendőkről. Mert ez az egyik legfontosabb, kivált most, amikor ekkora fába vág­ták fejszéjüket. De teljesítik a vállalást — bizakodnak vala­mennyien, s ami megtehető, azt meg is teszik. Nemhiába emle­getik őket a legjobbak között, azok között, akikre mindig számíthatnak. Iharosberényben, Andocson, Zalavéran, Sundon és sok más munkahelyen bebi­zonyították már ezt. És újabb bizonyságul szolgál majd abel- csapusztai tsz-út és a teljesí­tett felajánlás — minden.eddi­gi munkájuk koronája. R. F. Kétszázötven vagon barackmag Szegeden öt év óta működik az ország egyetlen magfeldol­gozó vállalata. Legfőbb cikkük a barackmag, amelyből két éve még csak huszonöt, az idén pe­dig. már kétszázötven vagon­nyit juttatnak az élelmiszer­iparnak, illetve exportra. A magokat acélhengerekkel össze­törik, utána sósfürdőbe teszik, ahol a könnyebb fajsúlyú mag elválik a csonthéjtól, majd szá­rítás után csomagolva az élel­miszeripari üzemekbe szállít­ják. A korábban jórészt hulla­dékba került barackmag az új idényben mintegy hatmillió fo­rint termelési értéket jelent a vállalatnak. Ezenkívül szilva- és meggymagot is szállítanak az olajipari vállalatoknak. Az ÉDOSZ székházának ud­varán nagyon sokan vannak: szülők, hozzátartozók, akik el­kísérték bevonuló fiukat Ka­posvárra. Az arcokon izgatott­ság tükröződik: közeleg a bú­csú pillanata. Az egyik teremben még egy­szer felülvizsgálják a fiatalok szociális körülményeit, figye­lembe veszik esetleges kérésü­ket. Hernesz Károly kaposke- resztúri 'fiatalember nyugodtan válaszol a bizottság kérdései­re: — Foglalkozása? — Tsz-tag. — Van-e valami kérése? — özvegy édesanyám telje­sen munjcaképtelen, egyedül én tartom el. Szeretném, ha ezt figyelembe vennék. És a bizottság mérlegelve a helyzetet úgy dönt, hogy Her­nesz Károly szolgálatát elha­lasztják. — Elmehet, küldje be Már­kus Lenk Attilát. Az 1943-ban született fiatal az idén érettségizett a marca­li gimnáziumban, önként je­lentkezett szolgálatra. Szeret­ne tiszti iskolára mermi. Ké­rése: vegyék föl. Kívánságát teljesítik. A terem másik részében or­vosi vizsgálat folyik. — Volt-e valami betegség a családban az utóbbi időben? — Nem. — Látása, hallása? — Jó. — Zárja össze a markát, körözzön... Köszönöm, elme­het. Márkus Lénk Attila a szociális körülményeket vizsgáló bizottság előtt. — Volt-e valami betegség a családban? — kérdezi az orvos Karász Lászlótól. — Előbb-utórib úgyis meg kell ennek történnie, s jobb előbb, mint utótbb — mondja egy zömök kadarkúti fiú, Lő- rincz Károly. \ Délután 1 óra,»,.vége a vizs­gálatoknak, felsorakoztatják a fiúkat. — Vigyázz! — hangzik a ve­zényszó, s az újoncok egyszer­re húzzák ki magukat. Kovács Lajos, a kiegészítő parancsnokság vezetője rövid beszédben búcsúztatja a be- vonulókat: — Társadalmunk azt kéri tőletek, hogy legjobb tudásotok szerint, becsülettel álljatok helyt szocialista ha­zánk, népünk, a béke védel­mében. Ehhez kívánok nektek jó erőt, egészséget. Viszontlá­tásra, elvtársak! S keményen, katonásan hangzik a válasz: — Viszont-- látásra! Kovács Lajos elvtács búcsúztatja a fiatalokat. K-I, Egészséges, jó erőben levő fiatalok valamennyien. Hamus László, Horváth István, Ká­rász László megfelelt az orvo­si vizsgálaton. Varga Imre karján kötés: vasszilánk fúró­dott az ujjába ekeélezés köz­ben. A Nagybajomi Gépállo­máson dolgozott. — Most már nem veszélyes, kivették, bevonulhatok — néz mosolyogva az orvos szemébe. A többiek az öltözőben vár­ják, hogy sorra kerüljenek. Egy kissé izgatottak a fiúk. — Drukkolunk, hiszen nem mindennapos esemény ez éle­tünkben — mondja Albert Jó­zsef, a Textilművek segédmun- i kása. Felhívás l Az illetékeseknek tudomására adjuk, hogy a körzeti igazolványok kiállítását, a csopor' személyszállítási engedélyek és a gépálk sok részére a MENETOKMÁNYOK KIADÁSÁT október 15-től vállalatunk veti Telephelyük szerint illetékes közületi " latok, termelőszövetkezetek és génallon a megye területén kérelmükkel a 23. sz. Autóközlekedési Vállashoz Kaposvárra forduljanak (395

Next

/
Oldalképek
Tartalom