Somogyi Néplap, 1960. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

1960-02-10 / 34. szám

taerda, 1960. február 10. 5 SOMOGYI NÉPLAP Csontkeménnyé fagyott a feneketlen sár, amikor elindult a parasztszekér Somogyegres- ről egy szülés előtt álló asz- szonnyal egy kemény téli na­pon. Csak minél .előbb érjenek Bedegkérre, onnan már jó az út. A föld úgy fagyott meg, ahogy a traktorok felhasogat­ták, és ezen az úton nagyokat zökkent a kocsi. Csak most az egyszer ne törjön el a tengely — fohászkodott a kocsis —, ugyanis náluk ez nem megy eseményszámba. Szerencséjük volt, nem tört el, de alig ha­ladtak fél órát, amikor a szörnyű rázástól rosszul lett Izsák Lőrincné, és a zimankós hidegben az úton hozta világra gyermekét. Ugyanígy járt Ko­vács Ferencné is. szak. Befúj rajtuk a szél. letört a gépnek valamelyik al­— Akkor éjjel — két éve le- Kályha nincs. katrésze, vagy a legizgalma­hetett — nem tudtam elaludni. Nagy szó, hogy a kis község safob jelenetnél mondja fel a Leveleket írtam különböző villanyt kapott. Boldogok és szolgálatot, és bandukolhatnak szervekhez, hogy tekintsenek büszkék is rá az egresiek. Most haza. Más szórakozás? Az Mal­— Nagy szükségünk lenne nagyüzemi épületekre — mondja Kovács Ferenc, a me­zőgazdászi teendőkkel megbí­zott gazda. A 87 lovukat 23 helyen tudták csak elhelyezni, vöztük legalább húszat vágó­ja küldenek. Minek ennyi ló, ha a Szekszárdi Tejipari Váfí lalat l'ölözőgépet állítana be náluk. A. sertések 160 kilósra is meghíznának a sovány tej­től. 48 férőhelyes korszerű istál­lót építettek. Ez évben 50 fé­rőhelyes növendékmarha-istál- lót építenek 180 ezer forint Ftilöp János gondozó a 19 elöhasi tenyészkocát eteti, Jakab Ernő állattenyésztő ellenőrzi az etetést« A fahi népe as 1448 hold ralis lehetőségd vannak a fia- lős helyiségből agyondermed- szántón jól gazdálkodik. taiságnak? Bevezettek egy ri- ve szaladnak haza, de még deg szobába. Egy kis színpad mindig jobb, mintha kezdés van benne. Az ablakok rósz- előtt derül ki, hogy a rázóstól Az új, 48 férőhelyes istálló közepén Abraham János állatgon­dozó, Hadnagy Lajos fogatos, Jakab Ernő állattenyésztő és Agyik János a szarvasmarhák takarmányozásáról beszélget­nek, A múlt év márciusa óta So­mogyegres szövetkezeti község. Összterülete 1615 hold. A zárszámadás után most van­nak az elszámolások. A kuko­ricajárandóságot már hordják a szekerek. 3,56 kiló Jut egy munkaegységre. A rakodás vi­dáman folyik! Asszonyok, fér­fiak tréfálkoznak, segítenek egymásnak a csípős hidegben. Hogyne volnának jökedvűek, hiszen munkájuk eredményét viszik most haza! A háztáji kukoricán kívül ettől is göm­bölyűdnek, zsírosodnak a hí­zók otthon az ólban. Bár a tervezett részesedést nem érték el, aki rendszeresen dolgozott — már vbben az in­duló csonka évben és a kezdeti nehézségek ellenére is —, szép jövedelmet kap a közöstől. Szánthó Emil brigádvezető például 23 ezer forint körül visz haza pénzben és ter­ményben. SámoVg János ál­lattenyésztési brigádvezető családja 890 munkaegységet szerzett. Kivette részét a kö­zös munkából érettségizett fia, Ábrahám János állatgondozó ját járatja sok munkát elvégez G—35-ös traktoruk. 18 ezer forintért vették a gumikerekekkel együtt. Jól kihasználják majd a szállításnál is, hiszen 57 ko­Srántttó alma brfgádveseíő, Fehérvári Pál raktáros, Kovács Ferenc me- négeadász^ Kardos Lajosné könyvelő, Ágyik János könyvelő a szövet­kezet Irodájában az eiseámolásokai vizsgálják felül. bekötő xxtat — véndormorijuk te vaui. Heten- bolt egy rossz biliárdasztallal. mondja az ősz hajú Kardos ként egyszer hoaza a mozigé- Ez minden- A kultúrterem ál­_ ... Japotáért a tanács felelős. Na­MfosnA - Ete esszét epteen, prf a tejeskocsl. Ä mozigépész gy0bb gondot fordíthatnának gondoltán«, úgyis biaba. A Kányáról jön át ilyenkor. Bár a kultúréletre a község vezetői, múltban minden képviselőt ez­rei az ígérettel választott un! mag. Ez az tetenfeátasnőgőtti fali uradalmi településből keletke ísett, 164 család lakja. Ha beál! az esős idő, szinte lehetetlen megközelíteni. Hetenként egy­szer várják az orvost Am ilyenkor még gyalog sem ké­pes bejutni. Ha Kaposvárra akarnak utazni, éjjel két óra­kor indulnak, kilenc kilomé­tert gyalogolnak az állomásig, hogy reggel 8 órakor megér­kezzenek a városba. Ilyen körülmények között, a világtól elzárva milyen kultu- két óra alatt a fötetlen, s»A­Márkns Dezső és Csati Ernő naponta 25 mázsát darálnak a szövetkezetnek. Ferdinánd te, aki Budapestről tért haza falujába, és 229 munkaegységgel segítette a szövetkezetei, az érte járó pénzzel pedig családját. Fe­hérvári József 494 munkaegy­sége te szorgalmas munkát igazol. A 70 éves Márkus Fe­renc 194, felesége 125 munka­egységet szerzett. Jánosek Ber­talan kevesli a neki járó pénzt. A kevés jövedelem kevés munkára atal. Valószínű az idén már — e tapasztalat alap­ján — megnégyszerezi 191 munkaegységét. Fejlett a szarvasmarha- és sertéstenyésztésük. 107 szarvas- marhájuk és 57 sertésük van. csijuk egy részét mindig ja­vítják. Az állattenyésztésben lanka­datlan szorgalommal dolgoz­nak Csuti János és Nagy Lajos »fókázók« (takarmányelőké­szítők, abrak- és alomkihor- dók). A vasárnapokat sem ki­véve állandóan a posztjukon vannak. Felül is van négyszá­zon mindkettőjük munkaegy­sége. A tejtermelésben is mutat­kozik eredmény. — Több te­jet szállítunk, mint a környe­ző községek, pedig nagyobbak nálunk — dicsekszik az állat- tenyésztő. Nagyon szeretnék, A takarmányelőkészítőben Márkus Viktor, Lakatos József és Ábrahám János állatgondozóknak Jakab Ernő állattenyésztő a takarmány adagolását magyarázza, az egyik kiváló tehenet és bor* az udvar«», beruházással. Saját erőből eh« hez 24 ezer forintot terveznek. — A hiányzó épületeket te felépítjük lassan — mondja Ágyik János könyvelő, és örömmel közli az állam adta kedvezményeket. Holdanként 120 kiló műtrágyát használt fel a Március 15. Tsz, ezért 58 ezer forint kedvezményben ré­szesült. Az új istálló építésé­nél 238 ezer forint hitelt en­gedtek el nekik, amiért a fel­építés után azonnal benépesí­tették azt. 31 fejőstehenük van. Arra törekednek, hogy hatvanra emelkedjék ez a szám már ebben az évben. Ugyanis ezért újabb 200 ezer forint hosszúlejáratú hitelen­gedményhez jutnak. Szorgalmas nép lakja So^ mogyegrest. Határuk a leg­szebb, a legtisztább a tabi já­rásban. Nagy területű kukori­cájukból nem maradt kapálafc* lanul egy tő sem. Megkapál­ták annyiszor, ahányszor csak szükség volt rá. összefogtak, és szépen dol­goznak együtt a közösben. A faluból való elvándorlás min­den bizonnyal megszűnik, sőt az eltávozottak is visszatérnek, különösen, ha a fiatalság szó­rakozásával, kulturális igé­nyeinek kielégítésével többet törődnek. A kultúrteremnek jó lenne más helyet kijelölni, vagy legalább hozzák rendbe a mostanit. Az ablakok megja­vítása, jó kályha, függönyök, néhány sakktábla, könyvek, kis asztalkák a szobában, ren­dezvények és előadások tartá­sa sokat jelentene a szövetke­zeti falu életében. A község­fejlesztési alapból járdát kezdtek építeni. Hogy villanyt kapott a falu, mutatja, nem mostohagyermekei az állam­nak. Törődnek velük, figye­lemmel kísérik munkájukat, fejlődésüket. Sok problémáju­kat megoldaná a köves út. Ré­gi álmuk megvalósulása, az autóbuszjárat megindítása, mely összekötné őket a világ­gal, nem lehet, hogy sokat vá­rasson magára. A múlt hanyagságait son- ban egymásután pótolja álla­munk. Most még így panasz­kodnak: — Mi is a XX. szá­zadban élünk, mi is polgárai vagyunk a népi demokráciá­nak. Nem nagy a mi kívánsá­gunk, de sürgős. Reméljük, nem messze az idő, amikor teljesül ez a vá­gyuk is. Merényi Károlync — Grábner Gyűl»

Next

/
Oldalképek
Tartalom