Somogyi Néplap, 1960. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-13 / 10. szám

SOMOGYI NÉPLAP 3 Pierda, 1960. január IS. SPORT Nap közöiisépNere vail a Haváos Rezső röplabda entfékversény nyitáayáoak Bebizonyosodott, hogy a szurkolók unják már a téli szül vetet. Igen sok labdarúgó- barát kereste jel épp ezért va­sárnap reggel a Tanítóképző Intézet tornacsarnokai, ahol ha nem is labdarúgást, de röp­labda-mérkőzést Ifiihattak a különböző sportágak hívei. Sportsikert jósoltunk a Ko­vács Rezső röplabda emlékver­senynek. Arra azonban nem­igen számítoltunk, hogy vagy 300 néző lesz kiváncsi a nyi­tányra. Akik eljöttek, nem bánták meg, mert a mérkőzé­sek színvonalasak voltak, s az izgalom, olykor (a K. Honvéd —Vörös Lobogó mérkőzésen) nagyobb volt, mint egy NB II-es vagy NB lll-as labdarri­gó-mérkőzésen, Hogyisne, hisz pillanatonként változott a kép. Egyébként az elhunyt sport­ember, Kovács Rezső özvegye és két kis gyermeke nyitotta meg ünnepélyesen a hét héten ál tartó kaposvári teremröp- labda-tornát, amelyen ez első fordulóban a vidéki színeket a nagyatádiak képviselték. Si­kerrel. A lelkes nagyatádi csa­pat két győzelmet is aratott. Igaz, hogy látszólag könnyebb ellenfelekkel mérkőztek a.z atádiák. Kimagaslott a nap mérkőzései közül a már em­lített K. Honvéd—K. V, Lobo- go találkozó. Izgalmas volt a K. V. Lobogó—Tanítóképző női mérkőzés is. Sajnos, a sok po­zitívum mellrti akad f 'ibé dicséretes esemény is. A V V. Lobogó II. női csapata esik öt versenyzővel jelen! r 'g a küzdőtéren, s emiatt csak ba­rátságos alapon került sor a K. Lendület—K. V. Lobogó II. találkozóra. A kiírásnak- meg­felelően a két bajnoki, pontot 30:5 »gólaránnyal- a Lendület kapta. Jő volt a rajt, várjuk a további hasonló folytatást. Eredmények: K. V. LOBOGÖ- TANÍTOKJ:PZG 33:39 Női mérkőzés. Vezette: Gyimesi. A találkozón mindvégig nagy volt az iram. Végül is az döntött, hogy az egyik legjobb kaposvári röplabdán lány: Ambrus szerváival megzavarta a Tanítóképző csapa­tát. s a hajrában a Lobogó bebiz­tosította győzelmét. NAGYATÁDI SK­IS. VASAS 54:26 Vezette: Tóth. A nagyatádiak meglepő jól kezd­tek. s az' újonnan alakult K. Vasas csapata lelkesen küzdött, de ez kevés volt. K. HONVÍID- K. V. LOBOGO 20:13 Vezette: Muráth. Rangadó volt ez a mérkőzés a ja ■ óból. Hosszú labdamenetek, nagyszerű lecsapások, kitűnő sán- eotésok jellemezték a mérkőzést 1 > szinte félpercenként zúgott fel a tans. A K. Honvéd Matyó nagy­szerű leütései révén szerezte meg minimális győzelmét. T.ASZAlii HONVÉD- TAM.fTOKfiPZO MSSJ Vezette: Tóth, A 7 »első félidőben', még a Ta- nítókópzó vezetett, aztán a ta­pasztaltabb fcaszárj együttes a má­sodik félidőben egy-kettőre elhú­zott. NAGYATÁDI sb- ZRTN\I HSC 43:16 Vezette: Muráth. A. járási kiegészítő parancsnok­ság csapata lelkesen küzdött, Nagyatád győzelme azonban egy pillanatig sem volt vitás. TEJÜZEM-fANlTOKÉPZÖ 46:13 Vezette: Tóth. A Tetüzem egv-kettőre 10 pont­lat elhúzott, y ez letörte az újonc Tanítóképző csapatát. Szünet után már jobban játszottak a képző­sök, de a Tejüzem győzelmét egy pillanatig sem tudták kétessé ten­ni. — Kovács — Kaposvári vívó sikerek Pécsett Vasárnap délelőtt a IpVSK pécsi sportcsarnokában a PEAC, a PVSK. a K. Kinizsi, a K. Hunyadi Vasutas, a Siófoki MÁV OLa;jIrá­ny ász SE és a Makói Vasutas SK vívóinak részvételével 111. osztá­lyú női tőr- és férfi kardvívó­versenyt bonyolítottak le. Mind a nők, mind a férfiak vetélkedése jó sportot hozott, s a kardosoknál ritkán látott szoros fej-fej melletti küzdelemmel ért véget a döntő. A kilences mezőnyből a verseny el­húzódása miatt a két makói vívó hiányzott - minthogy hazautazlak. A hetes döntőben négyes holtver­seny alakult ki. Ebben két kapós- “váli vívó is szerepelt, Kynsburg 'és Kaszonits. A négyes kör újra- vívása után Kynsburg versenyben ’maradt továbbra is, s szítán igen magabiztos és tetszetős vívással a győzelmet is megszerezte. * A kaposvári lányok is kitettek magukért. . Bohn Stefánia hosszú ideig esélyes volt az első helyre, aztán a tapasztaltabb pécsi lányok a hajrában megelőzték Bohnt és Csorbát is. A kilences döntőbe öt somogyi vívólány jutott. Eredmények: Női tör: 1. Sétáló (PVSK) 2. Pilaszanovits I. (PEAC) 3. Bohn (K. H. Vasutas) 4. Csorba (K. Kinizsi) 5. Telegdi (PEAC) 6. Bánki (K. Kinizsi) 7. Koroknál (Siófok) 8. Pilaszanovits II. 9. Sülő (K. Kinizsi) férfi kard; 1. Kynsburg (K. H. Vasutas) Z. Németh (PVSK) 3. Gajdos (Hódmezővásárb.) 4. Kaszonits (K. H. Vasutas). 5. Németh II. (PVSK) 6. Kerék (K. Kinizsi) 7. Rubecz (K. Kinizsi) 6 gy e gyi 5 gy 5 gy i gy 4 gy gy 3 gy o gy 4 gy 4 gy 4 gy 4 gy! a gy 2 gy o gy Miért vettek el a SzHlínvárosí Vasastél két pontot? Tavaszi sportnaptárunkban kö­zöltük a megyei, az NB III. és az NB II. őszi végeredményét is. Helyszűké miatt nem volt lehető­ségünk magyarázatot adni, hogy a S^tálinvárosi Vasas miért szere­pelt 9 ponttal a bajnoki táblázat 15. helyén, s miért került feljebb a táblázaton a Pécsi VSK csapata. Annak -idején a Mosonmagyar­óvári TE megóvta a Sztálinvárosi Vasas ellen elvesztett mérkőzését (8:2-re nyert a Sztálinváros) azon a címen, hogy Lovász jogosulat­lanul szerepelt: a sztálinvárosiak- nál. A jogtalan játék oka, hogy Lovászt előző héten megyei mér­kőzésen a játékvezető kiállította, majd a mérkőzés végén visszavon­ta a kiállítást. Első fokon elutasították a mo­sonmagyaróváriak óvását. Az Or­szágos Fellebbviteli Bizottság azonban megsemmisítette az I. fo­kú határozatot, mondván, hogy a labdarúgó szabályzat előírta an­nak idején, hogy kiállított labda­rúgó e*y hétig semmi körülmé­nyek között nem játszhat. A já­tékvezetőnek nem volt joga vissza­vonni a kiállítást. Ezért lett a két pont a magyaróváriaké, s csú­szott lejjebb a táblázaton a Sztá­linváros. A Lovásznak »megkegyelmező« játékvezetőt egyébként a JT örökre eltiltotta a bíráskodástól. EGY JÖ HÍR A TEKÉZÖKNEK Négyes versenypálya építése került szóba Remélhetőleg véglegesen s dől a Dózsa sporttelep Ugye Kaposvári Dözsá sporttelep — így hirdeti a névtábla (elég­gé viharvert), de a múlt őszi idényben ugyanilyen szomorú, elhagyatott képet mutatott maga az egész sporttelep ifi. Nem is csoda. Az elmúlt év­ben valójában nem volt gaz­dája Kaposvár központi sport- tél epének. Éveken át a K. Dó­zsa volt a bérló. Tavaly azon­ban lejárt a városi tanáccsal kötött szerződés, s mikor a Dó­zsa azt meg akarta hosszabbí­tani, a városi tanács olyan fel­tételeket szabott, amelyeket a Kaposvári Dózsa, illetve a Bel­ügyminisztérium sportosztálya nem tudott elfogadni. Ezért következett amolyan interreg­num a Dózsa-pálya tulajdonjo­ga körül. Egész a késő ösrtg jóformán az futballozott vagy sportolt a pályán, aki akart. Az év utolsó hónapjában a K. Dózsa mégis rendbehozatta a sportcsarnokot, s megkezdte a dugadőlt deszkakerítés kicse­rélését is. — Pedig szerződésen kívüli állapot van — mondották a K. Dózsa vezetői, akik igen he­lyesen úgy gondolkoztak, hogy a rendelkezésükre álló pénzt be kell ruházni, mert egy bi­zonyos, hogy a sporttelepre ez­után is szüksége lesz Kapos­várnak, s a K. Dózsának egy­aránt. Mi a helyzet a Dózsa-pálya tulajdonjoga körül? Nem kétsége«, a tekesport visz- szaesésének egyik oka, hogy Ka­posvárott kevés a versenyzésre al­kalmas tekepálya, igazi négyes pálya pedig egyáltalán nem áll rendelkezésre. A Somogy megyei Teke Szövet- só? vezetői legutóbbi tanácskozá­sukon elhatározták, hogy kére­lemmel fordulnak a Szakszerveze­tek Somogy megyei Tanácsához* hogy a szakszervezeti székház épí­tésénél — minthogy adottságok kí­nálkoznak — építsenek egy modem tekepályát is. Takács Béla, az SZMT elnöke és A Somogy megyei JT hétfő esti elnökségi ülésén számos nagy fon­tosságú ügyben hozott határozatot. Byen volt többek között, hogy el­készítették az 1960. év tavaszán működő labdarúgó játékvezetők listáját. A múlt évihez képest szű­kült a keret. Tavaly 53 labdarúgó játékvezetőt tartottak nyilván a megyei keretben. Ezen belül 23 volt a vezetőbíró, 30 pedig a partjelző.. Ez évben 39-re szűkül a keret úgy, hogy 16 vezetőbíró mellett 23 part­jelző alkotja a keretet. A /tavaszi labdarúgó bajnoki for­dulóban a megyei I. osztályban az alábbi játékvezetők vezetnek mér­kőzéseket: Dobszai Dezső, Fenyvesi istván, Horváth Zoltán, Kosaras Antal, Magyar Péter, Nárai Jenő, Sziget­vári György, Horváth Géza (Ka­Horváth Zoltán, az. SZMT titkára a teke szövetség küldötteit fogad­va felkérték a tekéző szakembere­ket, hogy készíttessenek tervet helyszíni szemle alapján, hogy mi­lyen lehetőségek volnának a szak- szervezeti székháznál teke ver­senypálya megépítésére. E # terve­ket Jaczó mérnök társadalmi mun­kában rövidesen elkészíti. A* ter­vek birtokában a megyei szak- szervezeti vezetők eljárnak a SZOT-nál, s póthltelt kémek a posvár), Juhász Vilmos (Barcs), Lévák János, Kovács Gyula, Far­kas Mihály (Nagyatád). Nyári Jó­zsef (Csurgó), Isztl Ferenc (Mar­cali). Dombrovszki Henrik (Bala- tonboglár), Szabó H. István (Sió­fok). Partjelzők: Béres Arnád, Csurai István, Hor­váth József, Kovács László, To­kaji Lajos, Temcsi Lajos, Végvári Dénes, Victa Zoltán, Horváth III. Lajos, Görög Ernő, Szilágyi Jó­zsef, Várvizi Jenő (Kaposvár), Varjas Imre (Barcs), Csizi József, Kiss Lajos (Nagyatád), Németh Vendel (Somogyszob), Böröcz Gyu­la, dr. Pusztai Imre (Marcali), Molnár n. József (Ordacsehi). Kol­ler József (Juta). Huber József (Kaposfő), An'M István (Kánya), Pálos József (Barcs). Eddig az a hír járta, hogy a Dózsa sporttelepe tanácsi tu­lajdon. Alaposabb vizsgálat azonban kiderítette, hogy ez korántsem így van. A pálya ugyanis nem tanácsi, hanem ál­lami tulajdont képez. A ta­nácsnak csupán elsőbbségi jo­ga van abban az esetben, ha bérlőként igényt tart a pályá­ra. Ez az új megállapítás új helyzetet teremtett, és most már bizonyos, hogy nem sokáig tart az interregnum. Japuár 14-én, csütörtökön ugyanis végképp eldől a K. Dózsa sporttelepének ügve. Ezen a napon Kaposvárott a Magyar Testnevelési és Sport Tanács, a Belügyminisztérium sport­osztálya, a Megyei Sport Ta­nács, a Kaposvári Városi Ta­nács és valamennyi érdekelt részvételével tanácskozás lesz, amelyen remélhetően hosszú időre és megnyugtató módon eldől, hogy ki a gazdája Ka­posvár központi sporttelepé­nek. Ez a nagy fontosságú dön­tés egyúttal talán megszünteti azt az áldatlan állapotot is, ami a Dózsa-pályán 1959-ben uralkodott. megépítendő modem tekepálya építkezéséhez. Kik vezelnek megyei labdarúgómérkőzéseket' Somogybán ? —HÍREK ^^űvelődés £ zórakozás — Kaposvár anyakönyvi hírei. Születés: Visnyei János fia. János, Takács József leánya. Mária, Ha­rag István fia, I.ászló, Gelencsér István fia, István, Harmatit Lajos leánya, Györgyi, Máté Gyula fia, Gyula. Fábián Frigyes leánya. Eri­ka, Serei* János fia. Péter, Meny­hért János leánya, Erika, Tonna József fia, József. Halálozás: Bíró József 63, Kovács Józsefné 73, Hüber János 67, Somogy} 'György- né 34, Nyári János 71 éves. — Ezer mázsa, hibridkuko­rica érkezett a nagyatádi járás­! ba. Ez a veíőmágmermyiség o kukorica vetésterületének 7f százalékára elegendő. — JÖL SIKERÜLT ÖTÓRAI TEÁT rendeztek a közelmúlt­ban az ÉDQSZ művelődési, ott­hon nagytermében. A rendez­vényen mintegy S0 fiatal je­lent meg. — Korszerű mentőautót kap | a barcsi járás. A mentőállomás építésót hamarosan megkezdik Barcson, a régi tűzoltószertárat alakítják át. A községfejleszté­si alapból 200 ezer forintot fordítanakV erre á munkára. — A TEGNAP című filmet vetítik az úttörők részére ma délután 3 órakor az VUöröház- ban lev-ö Pajtás-klubban. — 1200 méteres szakaszon betonjárdát épít a somegyjádi tanács a közstágfejleszlési alap­ból ebben az évben. A járda elkészülte utáni jó úton közle­kedhetnek az állomástól a fa­luba igyekvők. — TELEVÍZIÓT VÁSÁ­ROLT a Somogy megyei Állat- forgalmi Vállalat. A dolgozók nagy érdeklődéssel szemlélik a TV -adásokat. — Tűz ütött ki Kocsis Sán­dor nagyatádi gazda portáján. A tűz okozta kárért 8220 fo­rintot fizetett az Állami Bizto­sító. — A SZÜLÖK AKADÉ­MIÁJA negyedik előadását tartja csütörtökön este 6 óra­kor a városi tanács nagytermé­ben a TIT és a nőtanács, előadás címe Erkölcsi és lágnézeti nevelés a családban. Előadó Sá.rdi Lajos, a Tanító­képző tanára. — Befejezik a darányi óvo­da építését. A községi tanács a helyi ktsz-szel megkötötte a lúvítelézési szerz<5dést, és a hosszan húzódó építkezést má­jus elsejével befejezik. — Megszűnt a hnióközieke- 1 dés a Ba'atomén a harmadik napja tarló hideg és erős ha- . vazás miatt. A part mentén I 2—3 kilométeres szélességben jégpáncél borítja a magyar tengesd. [dójárásjelentési Várható időjárás ma estig: erősen felhős idő, országos havazásokkal. Időnként élénk északi, északkeleti szél, hófú­vások. Az erős hideg kissé gyengül. * t------------Ili 1,111111, IMII ---------------­Átad ták az első vidéki lottó családi házat Mikofalván, a Bükk hegy­ségben lévő kis községben ké­szült el az első vidéki lottó családi ház. Kedden ünnepé­lyesen adták át a kulcsokat a nyertesnek, Síké Keskeny Jó­zsefnek, A legújabb típuster­vek szerint két parkettás szo­bája. cserépkályha fűtése, fürdőszobája van, és a kony­hába is bevezették a vizet. (MTI) Csiky Gergely Színház. Ja­nuár 13-án este 7 órakor: El­veszem a feleségem, Rátkay­bérlet. Vörös Csillag. Január 13-ig: A tenger törvénye. (10 éven kor. Szabad Ifjúság. Január 13- án: 420-as urak. I. és II. rész két előadás, 4 és 8 órakor. Hippi-Rónai Múzeum: So­mogy megyei képzőművészek megyei kiállítása. Megyei Könyvtár: Könyv­kölcsönzés 9—12 és 13—19 óráig. Olvasótermi szolgálat 13—20 óráig. Ifjúsági Könyvtár: Könyv­kölcsönzés 13—18 óráig. Dorottya-bálra készülnek Kaposvárott Kaposvárott a Május 1. ut-' éh egyik emeletes épületét Do- rottya-háznak hívják, mivel a magyar irodalomnak egyik hagyománya fűződik hozzá. Csokonai Vitéz Mihály énekel­te meg ezt az öreg kaposvári épületet somogyi tartózkodása idején. Itt játszódik le az az elképzelt , eseménysorozat, amely a költő tolla nyomán a magyar irodalomnak halhatat­lan alkotása lett. Ehhez a ház­hoz fűződik irodalmunk első komikus eposza, a Dorottya. A Hazafias Népfront So­mogy megyei Bizottsága és a Csiky Gergely Színház elhatá­rozta, hogy február 6-án megrendezi az első Dorottya- bált. A bállal egybekötött Do- rottya-esten a Csiky Gergely Színház művészei és a. So­mogy megyei Népi Együttes tagjai előadásában elevened­nek majd meg a 160 évvel ez­Korszerűsítik a köz= Az vi- | alul nem ajánlott,) 5, 7, 9 óra­és lakóépületek tervezését Az Építésügyi Minisztérium tervező vállalatai az elmúlt években a lakóházak, az isko­lák, az ipari és a mezőgazda­sági épületek kivitelezésére sok típustervet készítettek. Az ország lakásépítési programja, s más beruházások most olyan nagy feladatot rónak az épí­tőiparra, amit a régi módon már nem tudna megoldani. Ezért az idén új elvek alapján átdolgozzák a régebbi tervek egy részét, és újfajta típuster­veket készítenek, amelyek for­dulatot jelentenek az építő­ipar műszaki haladásában. Rövidesen befejezik .a tö­mör téglából épülő lakások tí­pusterveinek átalakítását üre­ges tégla felhasználására. Ha­marosan elkészülnek a salak­blokkos lakóházak típustervei, és megkezdik a korszerű kö­zép- és nagy blokkos elemek­ből épülő házak tervezését. Az új lakások terveinek meg­szerkesztésénél messzemenően figyelembe veszik a családok kényelmének biztosítását, a háztartási munka megköny- nyítését. A beépített bútorok­kal, konyhaberendezéssel tá­gasabbá válnak a lakások, bár alapterületüket nem növelik. A főzőkonyhákban úgy helye­zik el a beépített berendezést, hogy a háziasszony kényelme­sen, sőt ülve is tud főzni, mo­sogatni. Külföldi tapasztala­tok alapján az egyedülállók, s 2—3 személyes kis családok részére garzonlakásokból állój háztípust is terveznek. < Az iskolahálózat bővítésé-* nek támogatására az idén el-J készül az első nyolctantermes* gimnázium és a nyolctanter-* mes kétoldali megvilágítású! általános iskola típusterve. A* minisztérium felvette a ter-J vezői feladatok közé a 400 < személyes filmszínház-típus! megszerkesztését is. < Az ország ipari és mezőgaz-J dasági beruházásainak ol-* esőbb megoldását segítik aj szerkesztők a feszített beton-* elemekből épülő csarnok elsőj típustervének összeállításával.* Ezt a csarnokot raktár, mű-J hely, szerelőcsarnok, gépszín * és más létesítmény céljára,' összesen 20 féle módon lehet* majd felhasználni. * Az Építésügyi Minisztérium* az idén csaknem ötmillió fo-J rintot fordít a korszerű, új tí-J pustervek elkészítésére. (MTI)J előtti farsangi mulatságok már régen eltűnt, kacagtató figurái, a somogyi nemes urak és hölgyek, lakályok, rokokó ruhás táncosok úgy, ahogy a költő képzelete megalkotta őket. Náci temetés — öt havi börtön Egy müncheni törvényszék öthavi börtönre ítélte Josef Berti 60 éves tájképfestőt, mert barátja sírjánál náci kö­szöntéssel búcsúzott a halot­tól. A megsiratott barát egy bajor kerület náci vezetője volt, akinek könnyes búcsúz­tatója után Bertl emelt kar­ral, fennhangon kijelentette: »Éljen a zászló és azok az eszmények, amelyek oly ked­vesek voltak neked/« Bertl ügyének tárgyalásánál az ügyész csodálatosképpen meg­elégedett volna jelentéktelen pénzbírsággal, a bíró azonban úgy határozott, hogy néhány hónapi börtönbüntetés nem fog megártani a vádlottnak, aki »semmit sem tanult az elmúlt 15 évben«. Hogyan végeztethetnek kisiparosokkal építési munkákat az állami vállalatok? Január elsejével új kor­mányrendelet lépett érvénybe, amely szabályozza, hogyan vé­geztethetnek kisiparosokkal építési munkákat az állami vállalatok. A rendelet kimond­ja, hogy az építőipari kisiparo­sok fő feladata a lakosság ki­szolgálása. Ezenkívül e rendel­kezés nagyobb lehetőségeket nyújt a kisiparosoknak a kü­lönböző állami karbantartási és javítási munkák elvégzésé­re, de a nagy átalakítási és beruházási feladatokat tovább­ra is az állami építőipari vál­lalatok látják el. Egy-egy kis­iparossal 10 000 forint érték­határig engedély nélkül köt­hetnek szerződést a vállalatok. Ezen az összegen felül 50 000 forintig a megbízást adó válla­lat felettes felügyeleti szervé­nek vezetőjétől, az illetékes minisztertől, illetve tanácsi in­tézmények esetén a megyei ta­nács elnökétől vagy helyette­sétől kötelesek a jóváhagyást beszerezni. Az ennél is na­gyobb értékű munka megkez­déséhez már az építésügyi mi­niszter engedélye szükséges. Az építésügyi hatóságok által megállapított közvetlen élet- j veszély esetén azonban kér­dezés nélkül hozzáfoghatnak a munkához, de a szerződésről nyomban értesíteni kell az en-1 gedélyezésre jogosult szervet. A rendelet intézkedik az ál-' lami megbízatások arányo­sabb elosztásáról is. A kis­iparosnak például a különbö­ző állami szervek részére vál­lalt munkájának együttes ér­téke negyedévenként nem ha­ladhatja meg az 50 000 forin­tot. Kivételes esetekben azon­ban a tanácsi iparhatóság ez alól felmentést adhat. A ren­delet az építtetőket is kötele­zi, hogy * egy létesítmény ké­szítésével kapcsolatban éven­te csak 50 000 forint értékű munkára köthetnek szerződést kisiparosokkal. A magasabb értékű megbízatáshoz már az építésügyi miniszter jóváha­gyását kell megszerezni. A ren­delet egyik fontos pontja meg­szabja, hogy az állami építő­ipari vállalatok alvállalkozói megbízást nem adhatnak kis­iparosnak, s ettől csak nagyon kivételes alkalommal térhet­nek el, ha az építésügyi mi­niszter is hozzájárul. A kis­iparosok állami megbízatásai­ra előírt értékhatárok megtar­tását a pénzügyi és a felügye­leti szervek, valamint a táráé esi iparhatóságok femíSR-w' sen kötelesek ellenőrizni. A kormányrendelet végre­hajtási utasítása még ebben a hónapban megjelenik. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom