Somogyi Néplap, 1959. július (16. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

TILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI, TANÁCS LAP3A XVI. évfolyam, 152. szám. 1 111 ARA 50 FILLÉR Szerda, 1959. július 1. Mai számunk tartalmából; Panaszügyek, panaszosok (3. oldalon) Bemutatjuk a KMTE csapatát (4. oldalon) A Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság jelentése (6. oldalon) A nemzetközi szövetkezeti napra készülnek (Tudósítónktól.) Július 5-én lesz a világ szö­vetkezőinek ünnepe, a nemzet­közi szövetkezeti nap. Nagy­atádon az előkészítő bizottság — amely az fmsz, tsz és ktsz megbízotbaiból alakult — meg­határozta a vasárnapi progra­mot Eszerint július 5-én dél­előtt 10 órakor rendezik meg az ünnepséget a földművesszö- vetkeaet éttermének kerthelyi­ségében. A megnyitót Valcsios András, az építőipari ktsz el­nöke tartja, az ünnepi beszédet pedig Csordás János, az FJK elnöke mondja eL A hivatalos ünnepség után kultúrműsort rendeznek, amelyben a ktsz-ek egyesített kórusa, a földművesszövetkezet zenekara szerepel. Délután sportrendezvényekkel teszik emlékezetessé a nemzetközi szövetkezeti napot: asztalite­nisz-mérkőzés, sakkverseny és labdarúgó-mérkőzés lesz B ktsz és a földmuvesszövetkezeti dol­gozók között: Az fmsz vendég­lőjében táncmulatsággal feje­zik be a nagyatádi szövetkezők egész napos ünnepségüket. A nemzetközi szövetkezeti nap alkalmából Marcaliban is nagyszabású megemlékezést tartanak. Az ünnepi gyűlést 5-én este tartják a művelődési házban. Üst József, a marcali fmsz elnöke mond beszédet. Utána a marcali fmsz és ktsz kultúrcsoportja ad műsort. A szövetkezők nemzetközi napját egésznapos sportműsorral te­szik emlékezetessé. Minden sportág képviselői kivonulnak ez alkalommal a sportpályára, és lesz ott birkózóversenytő! kezdve labdarúgó-mérkőzésig tekeversenyig minden. Az ellá­tásról a földművesszövetkezet gondoskodik. Ankét a balesetek megelőzéséről, a mulasztók ielelősségrevonásáról A szakszervezetek, az ügyész­ség, a bíróság és a rendőrség megbízottai kedden ankéton vitatták meg az üzemi bal­esetekkel kapcsolatos felelős- ségrevonás kérdését a SZOT székházéban. A balesetelhárítás helyzeté­ről Donáth Béla, a SZOT mun­kásvédelmi osztályának veze­tője mondott tájékoztatót. Az elmúlt esztendőkben ja­vulás tapasztalható a balese­tek alakulásában. 1955-höz ké­pest 1958-ban 38 százalékkal csökkent a halálos balesetek száma. Az egyéb baleset nyolc százalékkal kevesebb, mint há­rom évvel ezelőtt. A balesetek túlnyomó többségét a munkás­védelmi rendszabályok meg­sértése idézi elő. Az előadó ezután nagy vo­nalakban vázolta az ügyészsé­gek és a nyomozószervek mun­kájának tapasztalatait, s rá­mutatott, hogy igazságügyi szerveink is egyre gyakrabban vonják felelősségre a munkás­védelem ellen vétőket. I tavalyinál 850-ntl több fiatalt vesznek fel az agrár- egyetemre, a mezőgazdasági akadémiákra és főiskolákra A Budapesti Állatorvosi Fő­iskolán megkezdődtek a felvé­teli vizsgák, es még e héten megkezdik működésüket a fel­vételi bizottságok a többi agrár felsőoktatása intézményekben is. Az agrártudományi Egyetem­re, a főiskolákra és az akadé­miákra általában kétszer-há- romszor annyian jelentkeztek, mint ahány fiatalt felvehetnek. Az idén a jelentkezett fiata­lok több mint fele kitíjnő, je­les és jórendű. A jelentkezők 15—20 százaléka előzetesen egy-kót évig fizikai munkát végzett valamelyik nagyüzemi gazdaságban, s ezek nemcsali a felvételi vizsgákra készültek fel alaposan, hanem bebízónyí- .tották állhatatosságukat, hogy Guruló könyvesbolt a Balaton mentén A »-Magyar Könyv-* Kereske­delmi Vállalat budapesti köz­pontjának autóbusza elindult, s terjeszti a könyvkultúrát olyan helyeken, ahol egyéb­ként nincs mód könyvek vá­sárlására, kiesnek a bolti for­galomból. A múlt vasárnap Balaton- bogláron állt meg az autóbusz. A meleg idő és a MEDOSZ- találkozó sok ezer embert csá­bított pihenni a magyar tenger partjára- Egyetlen nap alatt 8—10 ezer forint értékű könyv talált új gazdára. Nagy sikere volt az asszonyok körében a szakácskönyveknek és az egész­ségügyi szakkönyveknek. Ez­zel párhuzamosan ‘fogyták a szépirodalmi művek, a mező­gazdasági szakkönyvék, sőt, a 400 forintos Mezőgazdasági Lexikonból is több példányt vásárolták. Nemcsak Somogy, hanem a guruló könyvesbolt életében is érdekes eseményt hozott a va­sárnap. A Daily Worker c. an­gol lap egyik munkatársa, aki jelenleg Magyarország kultu­rális viszonyairól készít filmet, a Balaton mellett járva felke­reste az autóbuszt, s a MEDOSZ-taláikozón részt ve­vő népviseletbe öltözött könyv­vásárlókról és a guruló köny­vesboltról filmet készített. Fel­keltette érdeklődését, hegy Magyarországon milyen nagy érdeklődés nyilvánul meg a könyv iránt. mezőgazdasági szakemberek kívánnak lenni. Tekintettel a magyar méző- gazdaság átalakulására és nö­vekvő szakember-szükséglété- re. az idén 850-nél több fia­talt vesznek fel az agrár felső- oktatási intézményekbe, mint az elmúlt évben.. Hasaérfaesteh as MSZMP képviselői a Francia KP XV. kongresszusáról Június 24-től 28-ig ülésezett Ivryben a Francia Kommunis­ta Fárt XV. kongresszusa. A Magyar Szocialista Munkás­párt képviselőjeként Kállai Gyula elvtárs, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára és Lajti Tibor elvtárs, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyettes vezetője vett részt a kongresz- szuson. Az MSZMP képviselői kedden délután hazaérkeztek. Fogadásukra a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Szilágyi Dezső, az MSZMP Központi Bizottsága nemzetközi kapcsola­tok osztályának vezetője, Or­bán László, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága tudományos és kulturális osztályának veze­tője és Gyáros László, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke. fl Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága plénumának határozata Moszkva (TASZSZ). Az SZKP Központi Bizottságának plénu­ma hétfői záró ülésén elfoga­dott határozata megjelöli a párt- és a tanácsi szervek, va­lamint a népgazdasági tárni­csok feladatait az SZKP XXI. kongresszusának az ipar és az építőipar műszaki fejlődésének meggyorsítását célzó határoza­tai teljesítéséből. A plénum megállapította, hogy az áZKP XX. kongresz- szusa óta (1956) a Szovjetunió újabb hatalmas fejlődést ért el a népgazdaság valamennyi ágának féjlesztésében és mű­szaki tökéletesítésében. A nagy gazdasági sikerek — hangsúlyozza a határozat — azt tanúsítják, hogy a népgaz­dasági tanácsok megalakítása valóban forradalmi intézkedés volt az ipar és az . építőipar irányításának tökéletesítésé­ben. Az ipar, az építőipar, a köz­lekedés és a mezőgazdaság si­kerei azt tanúsítják, hogy a Szovjetunió népei saját ügyüknek tekintik a hét­éves tervet és kitartóan Kitüntették Kisfaludi-$tróbl Zsigmond szobrászművészt . A Magyar Népköztársaság túlnőtt az emlékmű keretein, Elnöki Tanácsa egész élete mű- az egész országban a magyar- vészi munkásságának elismeré- szovjet barátság örök szimbó- séül — 75. születésnapja alkat- lumává vált. A Kossuth-szo- mából — Kisfáludi Stróbl bor — szintén a mester alko- Zsigmond kétszeres Kossuth- tása — fennen hirdeti a ma­díjas, a Magyar Népköztársa- BVar szabadság nagy harcosá- ság kiváló, művésze, szobrász- nak szellemét. A Magyar Szo- művészt, a Munka Vörös etatista Munkáspárt Központi Zászló érdemrendjével tüntette Bizottsága, az Elnöki Tanács ki. és a forradodmi munkás-pa­A kitüntetést kedden délelőtt raszt kormány nagyra értékeli az Országház Munkácsy-ter- művészi munkáját. Kisfáludi Stróbl Zsigmond meghatottan mondott köszöne­tét a kitüntetésért s hangoztat­ta, hogy művészetével tovább­ra is igyekszik a kormány cél­kitűzéseit, a nép ügyét szolgál­ni. méhen Kiss Károly, az Elnöki Tanács elnökhelyettese nyúj­totta át. A kitüntetés átadásakor Kiss Károly beszédében a többi kö­zött ezeket mondotta: — A felszabadulás emlékére készített szobor-kompozíciója küzdenek annak sikeres megvalósításáért. Az SZKP Központi Bizott­sága plénumának határozata kimondja: a Szovjetunió ered­ményei az atomerő békés fel- használása és a léglökéses re­pülés területén, az első mes­terséges bolygók és az első kozmikus rakéta felbocsátása szemléltetően bebizonyította az egész világnak, hogy a nép a szovjethatalom éveiBen a tu­dományban és a technikában milyen magaslatokat ért el. A határozat hangsúlyozza: a Szovjetunióban megvan minden szükséges feltétele annak, hogy sikeresen tel­jesítsék a termelés műsza­ki színvonala további fel­lendítésének megjelölt programját. A plénum úgy véli, hogy most a fő feladat: fellendíteni a szer­vező munkát és az új felada­tok színvonalára emelni az új technika meghonosításának párt- és gazdasági irányítását. A határozat hangoztatja, hogy az új technika bevezeté­sére vonatkozó legfontosabb kérdéseknek szerves részeként szerepelniük kell a népgazda­sági tervben. Az ezzel kap­csolatos intézkedések finanszí­rozását és anyagellátását soron kívül kell biztosítani. A hétéves terv végrehajtá­sának rendkívül fontos felté­tele a működő üzemek re­konstrukciója, bővítése és mű­szaki felújítása. A teljes ülés több ilyen helyi kezdeménye­zést hagyott jóvá. A határozat több technológiai eljárást és újítást is megemlít, mint kö­vetendő példát. A teljes ülés intézkedéseket dolgozott ki az ipar, a közle­kedés és a távközlés műszaki felújítására, a gépgyártás ter­vezői és kísérleti bázisának megerősítésére. Minden erővel meg kell valósítani a XXI. párt- kongresszus által kitűzött feladatot, komplex gépesí­tés útján fel kell számolni a nehéz fizikai munkát az iparban, az építőiparban, a közlekedésben és a me­zőgazdaságban. — hangoztatja a határozat. Több ilyen irányú intézkedést felsorol és megállapítja, hogy az elsőrangú és halaszthatat­lan feladat. Ami az automatizálást il­leti, a központi bizottság a leg­fontosabb feladatnak azt tart­ja, hogy gyakorlatilag meg kell oldani az átmenetet egyes ter­melési műveletek automatizá­lásától a teljesen automatizált üzemek megteremtéséhez. A határozat külön fejezetben foglalkozik a népgazdaság szakosításának és az üzemel: kooperálásának további fej­lesztésével. A teljes ülés szük­ségesnek tartja, hogy fokozódjék a tudomány szerepe a műszaki fejlesz­tésben, jobban szervezzék a tudományos kutatómun­kákat és a kísérletezést, amelyeknek célja a tudo­mányos vívmányok nép- gazdasági elterjesztése. Minden szovjet tudós legfon­tosabb feladata, hogy alkotó módon fejlessze a tudományt és a technikát, szoros kapcso­latban a mindennapi kommu­nista építőmunkával. A teljes ülés javasolta, hogy konkrét terveket kell kidolgozni a tu­dományos kutatóintézetek és a főiskolák anyagi-műszaki bá­zisának megszilárdítására. Az illetékes szervek 1960 elejéig tegyenek javaslatot a Szovjet­unió Minisztertanácsának ar­ra, hogy közvetlenül a nagy­üzemek mellett hozzák létre a tudományos kutató intézeteket, s hogy egyes kutató intézete­ket főiskolákkal egyesítsenek. A határozat hangoztatja, hogy rendkívül fontos a XXI. 1 kongresszuson a műszaki fejlesztésre vonatkozóan kitűzött feladatok gyakor­lati megvalósítása az ipar­ban, az építőiparban és a közlekedésnél egyaránt, mert ez a hétéves terv si­keres végrehajtásának dön­tő feltétele. Befejezésül megállapítja, hogy a műszaki fejlesztésért folyó küzdelem országos ügy, amely nagyszabású szervező munkát követel meg valamennyi párt-, szakszervezeti és Komszomol szervezettőL I Nagy~Betlm főpolgármesterének nyilatkozata az Izvesztyijában A csurgói Zrínyi Termelőszövetkezet tagjait is nagy feladatok elé állította a rendkívüli, csapadékos, zivataros időjárás. Gabonáikat megdöntötte a szél, a felázott talajra sem a kombájn, sem a kévekötőgép nem tud rámenni. Ezért kézi ka­szával fogtak hozzá az őszi árpa aratásához. Ebbe a munkába bevonták a családtagokat is. Volt olyan nap, amikor 110 : ®snber vonult ki az árpaföldre. Az aratás mielőbbi elvégzése végett vasárnap is dolgoztak a szövetkezet tagjai. Amint képünk is mutatja, a kévéket azonhal keresztekbe rakják. I j Moszkva (MTI). Friedrich A Ebert, Nagy-Berlin főpolgár- $ mestere telefon-nyilatkozatot A adott az Izvesztyijának azzal C kapcsolatban, hogy a nyugat­ul német szövetségi gyűlés Ber­cimben rendezi meg az elnök- 5választó ülését. ■A Ebert hangsúlyozta, hogy ez Aa provokációs akció hozzátar- Ctozik azokhoz a kísérletekhez, ^amelyekkel Nyugat-Németor- gszág vezetői el akarják mér­! ? gesíteni a nemzetközi helyze­tet. »Mindent megtenni, hogy ne enyhülj 8n a nemzetközi fe­szültség — ez az a feladat, amelyet Nyugat-Németország vezető körei és nyugat-berlini csatlósaik maguk elé tűztek* — állapítja meg a többi kö­zött. Nyugat-Berlin kiválasztá­sa a nyugatnémet szövetségi gyűlés céljaira új kísérlet ar­ra, hogy megtorpedózzák a berlini kérdés békés rendezé­sének lehetőségeit Genfben. Nagy-Berlin főpolgármeste­re hangsúlyozta, hogy a né­met nép mind határozottabban állást foglal a német béke- szerződés megkötése, a ber­lini probléma rendezése mel­lett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom