Somogyi Néplap, 1958. szeptember (15. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-11 / 214. szám

Csütörtök, 1958. szeptember 11, 4 SOMOGYI NÉPLAP SPORT 14 gólt rúgott a válogatott Kaposvárott r HÍREK □ DÖMPING Négy évtized után először jutott el Kaposváira a magyar labdarúgó válogatott és a labdarúgás somo­gyi hívei méltóképp is fogadták legjobb labdarúgóinKat. A délután 1 órakor érkező \* lógatott csapat fogadásánál a Béke Szálló előtt hirtelen több száz főnyi közönség gyűlt egybe. De ki törődött azzal, hogy forgalmi akadály keletkezik a Béke Szálló előtt akkor, amikor itt van I^udai, Tichy, Szojka, az »öregek«, avagy az ifjú remény­ség, Göröcs. Két óra tájt aztán mintha az églek is megunták volna, alább­hagyott az eső és ettől kezdve sű­rű sorokban özönlött a közönség a Dőzsa-pálya felé, ahol előmér- kőzésként a Somogy megyei ifjú­sági válogatott játszott az után­pótlással. Az esőtől felázott talajú pályán a fiatalok elég nehézkesen mo­zogtak. Az első félidőben alig lát­tunk tőlük valamit, szünet után azonban rákapcsoltak az utánpót­lás fiataljai, Tallián a vezetést is megszerezte, melyre a pompásan játszó Laki I. két góllal válaszolt. Az utolsó percekben azonban Csi- ma egyenlített és 2:2 lett a vég­eredmény. Pontban negyed 5-kor futott ki a pályára a piros mezes magyar válogatott csapat. A válogatottat Cziraki Ferencz, a SLASZ elnöke köszöntötte, majd a megyei I. osz­tály válogatottjának tagjai virág­csokorral üdvözölték a válogatott tizenegyet. Ezután Horváth Zoltán játékvezető sípjelére középkezdés­hez álltak fel a csapatok. Magyar A válogatott —Somogy megye vál. 11:1 A két csapat az alábbi összeálli- tasoan szerepelt: válogatott: itakó — Kárpáti, Si­pos, Sarosi — Szojka, Herendi — Buuai, Goröcs, csordás, X'ichy, Bencsics. megyei válogatott: ivtoi- , nár II. — Feuer, UeáK, Máté — Nagy A., Kutasi — Gerűely, Tóth, Jakoda, Bálint, Nagy II. Már az első Csomós—Tichy ado- gaias után Bencsics elfut, Kapura lo, de Molnár II. véd. A követke­ző pillanatban azonban már sike­resebb a befejezés. Tichy bombája a vetődő Molnár mellett a halóba jut, 1:0. A nagy kedvvel játszó válogatott igen formás támadáso­kat vezet, ae a lelkesen játszó so­mogyi csapat Is el-eljut a váloga­tott kapuja elé. A 4. percben Tóth kecsegtető helyzetbe kerül, de el­csúszik, közben kézzel üt a lab­dába és oda a helyzet. Azután Gö­röcs elől ment Molnár és kap tap­sot szép védéséért. A 7. percben megkezdődik a gól­szüret. Bencsics lefutja Fehért, be­adását Csordás elvéti, de ott te­rem Göröcs és máris 2:0. A 9. percben megismétlődik az előbbi jelenet, de Bencsics beadását most Tichy vágja a hálóba, 3:0. F.gy perc múlva Bencsics—Tichy össz- jaték útin az elemében levő ösz- szekötő ismét gólt lő, 4:0. A 12. percben Berendl egyéni játékkai ötre emeli a gólok számát. A me­gyei válogatott csak alig-alig Jut szóhoz, viszont a hálás közönség azt is megtapsolja, hogy Fehér szereli Bencsicset. A 15. percben lichy a mérkőzés legnagyobb helyzetét hagyja ki, mert két lé­pésről kapu mellé lő. A 17. perc- bán Nagy Árpád lövését védi Ba­ké. Ez volt az első somogyi lövés kapura. A 18. percben tiszteletgólt érnek el a somogyiak. Bálint jól ugrik ki a válogatott védők mel­lett, s jól eltalált lövésével szem­ben Bakó tehetetlen, 5:1. Válasz­ként a 21. percben Tichy a kapust kicselezve hatra emeli a váloga­tott góljainak számát. Feltűnt, hogy ettől kezdve elég sokszor pontatlanul lőttek a válo­gatott csatárok. Tichy, Göröcs, majd Bencsics durrantottak kapu mellé. A 25. percben ismét Bakó­nak akadt dolga, aki lehúzta Ger- bely beadásszerü lövését. A 26. percben újabb gól született, a mérkőzés legszebb gólja. Tichy jő labdával ugratta "ki Budait, a szél­ső az alapvonalig futott, vissza- lvelt az ötösre és a jó ütemben erkező Bencsics - ahogy a nagy­könyvben írva van — fejelte háló­ba a labdát, 7:1. A gól után újra fellángolt a válogatott csapat. A 32. percben Budai beadását Molnár csak kiütni tudta, éppen Göröcs elé, és a fiatal csatár most' nem hibázott, 8:1. A következő percben Bakó könnyűszerrel védte Jakoda távoli lövését, ötperces gólszür.et következett ezuán, de az elemé­ben lévő válogatott támadósor minden megmozdulása gólveszélyes volt. A 37. percben újabb pompás goinak tapsolhatott a közönség, ismét Budai futott el, kivárt a beadással, s a labda pontosan Csordás fejére száiít, onnan pedig a hálóba vágódott, 9:1. A 40. perc­ben Bencsics-Tlchy-Bencsics össz- játék után a szélső bombalövése jutott a hálóba, 10:1. A 42. perc­ben Tichy-Görócs-Csordás a lab­da útja és a középcsatar újabb gól­jával ll:l-re alakult a mérkőzés. Mit láttunk a játéknak ebben a szakaszában? Azt, hogy a megil- letődötten kezdő somogyi csapat­tal szemben játszi könnyedséggel érte el góljait a válogatott csapat. A somogyi együttes alig késztette komoly erőkifejtésre válogatott­jainkat. Igaz viszont, hogy ebben az időszakban igen Jól játszott legjobb tizenegyünk. A csapatnak szinte nem volt gyenge pontja. A védőket alig tették próbára, a két fedezet állandóan harcba dobtó a csatárokat, és a négy előretolt csatár, s a hátul mozgó Csordás igen elemükben voltak. A megyei válogatott — mint mondottuk - igen raegilletődött a nagy ellenféltől, kezdetben alig tudták a somogyiak a labdát is elvenni. Később belemelegedtek a játékba, és különösen Kutasi, Nagy Árpád és Bálint néhány megmozdulása tetszett a közön­ségnek. Második félidőre válogatottunk ellenfele az NB IIX-as válogatott volt. E játékrész a következőképp zajlott le: Beszéltein egy iskolaigaz­gatóval. Beesuieces muniisá- uan megúszni t, lgun juszan- ueKu emoeir. Vele cleanul sem panaszkodnia, vltógiabt sem niíagasolna, nogy szétmiar- camgoijáiK. Bedig szinte izek­re szaggatjak idegeit, hihe­tetlenül nagy energiáját. Most sem panaszkodott, csak úgy Deszeigetes Jtdzoen el­mondta, mivel tölti idejét. feljegyzem. Mert erdekes. figyeamezteto. nettón végrehajtó bizott­sági ülésen vett reszt, mert vo-tag. Kedden a járási székhelyre utazott a járási népiront elnökség értekezle­tére. Nagyon sietett haza, mert esie a népnevelők ta­nácskoztak falujában. Szer­dán ugyan nem volt értekez­let, ezert neplront-anuniká- ra ment a szomszédos köz­ségbe. Csütörtökön ismét a vasúti kocsiban Látható, amint éppen a járási szék­helyre utazik úttörő-erte- kezietre. Este talán hazatér családjához, bár még nem tudja oiztosan, mert pénte­ken igazgatói értekezlet ieszj ugyancsak a járás központ-$ jaoan. S hogy teljes legyen ♦ a heti program, szombaton ♦ értelmiségi aktívára megy, j melyről világért sem marad­na ed. Egy heti program — bét értekezlettel. Ugyan mennyi időt tölthet az iskoláiban? Pedig az sem valami utolsó dolog... Magyar válogatott- Somogy 1NB Ill-as vál. 3:0 A válogatott csapatban kezdet­ben csak egy változás történt, Csordás helyett Povázsai játszott. Az NB IIX-as csapat a következő­képp kezdett: Istvándi - Takacs, Dénes, Darvas - Pammer, Nemeth — Jutási, Cserpes, Szili, Zsoldos, Posta. Rögtön kitűnt, hogy az No III-as csapat már jóval komolyabb ellenfél. Igaz, az első percben Po­vázsai lövését kellett már védenie Istvándinak, de aztán tíz percen át inkább a somogyi csapat támadga- tott. A 7. percben Zsoldos eiott óriási helyzet is kínálkozott, de csatár lekésett. Istvándi szép védései, no meg az egész ügyes somogyi támadások jó ^ párszor tapsra ragadtatták a nézőket. A 11.- percben Göröcs kapufalövése jelentette az eseményt. Ebben az időszakban is pontatlanul lőttek a Válogalott csatárok. Ennek az Is oka volt, hogy a keményen rom­boló NB III-as védelem már ko­rántsem tisztelte úgy Tichyéket, mint. az előző hátvédhármas. Tizenhat percig váratott magara az első gól. Ekkor Povázsai 18 mé­terről nagy lövést küldött kapura, amely a hálóba jutott, 1:0. Két perc múlva Tichy távoli lövése ju­tott Istvándi hasa alatt a hálóba, 2:0. Ezután sorozatos csere követ­kezett. A válogatottnál Sipos, Gö­röcs és Bakó kiállt, helyettük Ko­vács III., Szigeti és Török jutot­tak szóhoz. De cserélt a somogyi csapat Is, előbb Takács helyére jött be Egres, majd Zsoldost Tiszagáti váltotta fel. A 19. percben esett a mérkőzés utolsó gólja, ennek szer­zője Povázsai volt. Az utolsó 25 percben nagyot esett a játék színvonala. Nem erőltették a Játékot a válogatottak sem, viszont nem Is igen tudtak kibontakozni az Igen lelkesen küz­dő somogyi NB III-asokkal szem­ben. Igazi helyzet nem is adó­dott már a kapuk előtt. Az eleg pontatlan lövéseket Istvándi és Török könnyűszerrel védték. Mit hozott a második játékrész? Bizony már kevésbé színvonalas játékot. Az bizonyos, hogy a fel- lorgatott válogatott csapattól nem is igen lehetett sokkal többet vár­ni. Különösen nem azért, mert a nagy becsvággyal játszó somogyi együttes mindvégig igen jól ját­szott. A közönség egy része elége­detlen is volt a szünet után látot­takkal. Elégedetlen volt azért, mert abban a húsz percben, amikor csaknem teljes volt a válogatott, nem tudott már megközelítően sem annyit nyújtani, mint szünet előtt. Ebben az időszakban a váloga­tott lcgjobDjai Szojka, Bencsics és Budai voltak, de egyikük teljesít­ménye sem közelítette meg az el­ső félidőben látottakat. A lelkes somogyi NB III-as csapat minden tágja szinte önmagát múlta felül, de különösen kitűnt Istvándi, Dé­nes, Darvas, Posta, Jutási, Cser­pes és főleg Pammer játéka. Kovács Sándor — Ismét megrendezik a uagyouiahyds gaiamokiaiiítási ez ev őszen Jvaposvárbut. a nyertes garamboii részt vesz­nek maja a Beíkfcscsaoah meg­tartandó nemzetközi gaLamo- Kiáiiításon is. Máig egy nir tartja izgalomban a galamb- sport híveit ivaiposvaroitt, de az egesz megyeoen is: 1959- Den a kaposvári Gailaimo.porl Egyesület rendezne u meg Magyarurszag nemzetközi guiamitiknallí tását. — Megoldják Siófok és Ba- latonlureu ivóvíz proolémáját. Mindkét község vízellátásának' ügye ott szerepel a hároméves terv során megoldásra váró országos feladatok között. Mind a siófoki, mind a bala­tonfüredi vízellátást a legsür­gősebben elintézendők közé sorolták vízügyi szerveink. — Elkészült a nagyberki pe- dagógusház. A modern épület 2xZ szobás kitűnő lakást biz­tosit a keidig nevelőinek. — Meghalt a fonói autóbusz- karamuoi gépkocsi vezetője. Annak idején oeszaimoiuunik arroi, nogy fono nataraioam romáik roacint a menetrendsze­rű autoouszjárat gépkocsija. Etkete Eajos gepkocsivezeto stuyos serurest szein-vedett, iá- uat amputálni kellett. ivrar- rrtar úgy látszott, nogy életben maraa, de aliapola hirtelen rosszauooaott, es meghalt. A z3. AkOV dolgozói az egyik iegszorgaimasaiuo es legbeesü- ieieseou munkatársukat gyá­szolják az einunytoan. — A »sötét zseucség« egyik újabb közsegéoen gyullad ki uamarosam a villany. Szenná­ban már javában folynak a szerelési munkálatok, amelyek mintegy 200 000 forintos költ­séget igényelnek. A szüksé­ge,» ósszegool «0 000 forintot a helyi tanács Diztosít a község- iv/jlesztési alapból. A villamo- sno gazdák eddig 70 000 fo­rinttal járultak hozzá a villa­mos! tásnoz. Ügyesebben, okosabban Ha minden a maga rend­jén lenne, akkor a hírek ro­vatába került volna ez a rövidke közlemény, és vala­hogy így szólhatna: Hetven­öt méter hosszúságú beton­járdát építenek Kazsokban a községfejlesztési hozzájáru­lásból. A járdához szüksé­ges betonlap 12 ezer forint­ba kerül, s külön összeget emésztenek fel még az ala­pozás és a kihordás mun­kálatai. Csupán a betonlapok árát tekintve, az adatok szerint, 160 forintba kerül egyetlen folyóméter új járda, s ha hozzávesszük az egyéb fel­merülő költségeket, bizonyá­ra eléri a 200 forintot is. Könnyen belátható tehát, hogy ez a beruházás bizony nem olcsó, sőt drága! Vajon nem lehetett volna másként megoldani a járda építését? Talán úgy, hogy olcsóbban kihozni a 75 mé­ter járda elkészítését, és a különbözeiből újabb járdát építeni? De igen. Egy bitu­men- vagy téglajárda való­színűleg nem került volna tizenkétezerbe, s akkor telt volna járda nemcsak egy ilyen rövid távolságnyira. A tanulság kézenfekvő: ügyesebben, okosabban kell gazdálkodni a községfejlesz­tési hozzájárulásból. Jól meg kell nézni előbb, hogy mire fordítja a község az össze­gyűlt forintokat, hiszen saját magának, a falu lakóinak te­remt általa nyugodtabb, szebb, kulturáltabb életkö­rülményeket. Öt kaposvári ökölvívó a lengyelek elleni válogatottakban A K. Dózsa labdarúgó-csapata vezet a megyei I. osztólyoan Szeptember 24-én három fronton találkozik a magyar ökölvívás a lengyelekkel. Az A-, B- és ifjúsági válogatottak mérik össze erejüket az európai ökölvívás élvonalába tartozó lengyel szomszédainkkal. A MÖSZ szakvezetői már összeállí­tották a válogatott kereteket. A jövő hétfőtől kezdve a válogatott jelöltek közös edzésen vesznek részt, s úgy készülnek a lengye­lek elleni cseppet sem könnyű összecsapásokra. Kaposvár méltó részt kap a lengyelek elleni válo­gatott küzdelemből: öt K. Dózsa öklöző jön számba a válogatásnál. A csapatokat még nem állították össze véglegesen, de a jelenlegi helyzetnek megfelelően a követ­kező a kép: DOBI ANDRÁS az A-csapatban van kombinációba véve a valtósúlyban. Dőri formá­ja és utóbbi eredményei biztatóak. A szövetségi kapitány végső fo­kon majd az edzőtábor után dönt, hogy Dőri Budapesten az A-válo- gatottal, vagy Lengyelországban a B-csapatban lép-e szorííóba. FÜZESI ZOLTÁN a B-csapat jelöltje. Az egyre fej­lődő Füzesi ma már döngeti az A- válogatott posztját is. ügy hisz- szük, hogy a nagy válogatott csa­patban hamarosan taláiKozhatunk is majd Füzesi nevével, mert ma kétségkívül Füzesit tartjuk a kis- váltósúly egyik legjobbjának. PAPP BÉLA az ifjúsági csapat fix pontja. Ben­ne változatlanul bízik a kapitány, még ha a legutóbbi ifi mérkőzé­sén nem is azt nyújtotta, amit valóban tud. Papp azóta szerencsé­sen túljutott iskolai vizsgáin, ez­zel visszanyerte lelki egyensúlyát is. Épp a Sztáiinváros ellen lát­tuk, hogy kitűnő formában van. Úgy hisszük, Papptól joggal vá­runk jó szereplést az ifi váloga­tottban. DUNAJECZ FERENC a szekszárdi Kálmán legyőzésével bizonyította be, hogy ott a helye az ifi válogatottban. Dunajecz győzelme Kálmán felett csak rész­ben meglepetés. Szegfi edző sze­rint Dunajecz nagyobb feladatok megoldására is képes. Hihető, hogy Dunajecz a lengyel ifjúsá­giak ellen is sikerrel áll majd helyt. DOROGI FERENC új ember a K. Dózsában. Kapos­várott azonban jói ismerik a te­hetséges szekszárdi ökölvívót, aki a Dózsát választottá új egyesüle­téül. Dorogit nyilván az az elv vezérelte, hogy érzi magában, többre képes, mint csupán a ke­rületben küzdeni. Egyébként el­ülőben van a Dorogi körüli zaj, mert a fiatal szekszárdi öklöző a szövetségi vezetők előtt is nyilat­kozott, mondván, Kaposvárott sze­retne sportolni, ahol biztosítottnak látja sportbeli fejlődését és eg­zisztenciáját is,, Dorogiról még csak annyit: nem véletlenül esett rá Rónai Zoltán ifjúsági kapitány választása. Biztos pontja az ifi válogatottnak, mint ahogy remél­hetően sok értékes pontot szerez majd az NB 1-ben a Dózsa ököl­vívó-csapatának is. Sima forduló volt az ifjúságiaknál Ez alkalommal már teljes for­dulót bonyolítottak le a megyei ifjúsági bajnokságban. A második forduló nem hozott különösebb meglepetést, mindenütt az esélye­sek győztek. Két találkozó dön­tetlenül végződött. Nagybajom csapata felnőtt játékosokkal tűz­delve jelent meg csurgói mérkő­zésén, emiatt csak barátságos ala­pon játszottak a csapatok, A csur­góiak azonban nem voltak barát­ságosak, és nem kevesebb mint 15 góllal terhelték meg a vendég­csapat hálóját. A forduló eredményei: Zamárdi—Marcali 1:3 Balatonlelle—Siófok 1:5 Barcs—Somogyszob 2:1 Csurgó—Nagybajom 15:0 (baráts.) K. Dózsa-K. Kinizsi 0:2 KH Vasutas-KV Lobogó 1:1 KMTE-Tab 2:2 Fonyód-Balatonboglár 4:2 Felsőmocsoládon megverték a játékvezetőt A kaposvári járás labdarúgó­bajnokságának I. osztályában va­sárnap már a második fordulót bo­nyolították ie. Akadt néhány nem várt eredmény. Ilyennek számít az igaliak nagy győzelme Attala el­len. Kadarkút is csaknem féltu­catnyi gólt rúgott a bajnokesé­lyesnek számító Somogyszilnek. Igen érdekes mérkőzést hozott a Mezöcsokonya-Sonogysárd talál­kozó. A két szomszédvár küzdel­méből ez alkalommal is a csoko- nyaiak kerültek ki győztesként. Kaposmérő Felsőmocsoládon nagy küzdelem után nyert. Ezen a mér­kőzésen egyébként súlyos sport­szerűtlenség történt. Marai János felsőmocsoládi labdarúgó három perccel a befejezés előtt megütöt­te a játékvezetőt. A 2. forduló eredményei: Igái—Attala 9:0 Kadarkút-Somogyszil 5;0 Ecseny-Mernye 1:1 Mezőcsokonya-Somogysárd 4:2 Kaposfüred-Gölle 5:3 Felsőmocsolád—Kaposmérö 2:3 Fonó-Gázló—Nagyberki 6:3 Bar még csak két íordűlót bo- nyolitottaK le a megyei laoaarúgó- bajnoKSág I. osztaiyáoan, ae az edaigi küzdelem is igen éraekes, változatos volt. Az eiso két for­duló azt bizonyítja, hogy a mér­kőzések magasabo színvonalúak, mint a korábbi esztendőben. Elég­gé kiegyensúlyozottak is az erox. Ezt mutatja, hogy két forduló után már csak négy pontnélküli csapat van. Ugyancsak négy csa­pat áll pontveszteség nélkül a táblázat élén, ahol a sort a K. Dózsa vezeti. Figyelmet érdemlő a csurgóiak, siófokiak és a bog- lariak jó rajtja. Ugyancsak figye­lemre méltó Balatonlelle, a KV Lo­bogó és a K. Kinizsi II. gyenge kezdése. A Kinizsi H. egyébként azzal is magára vonja a figyel­met, hogy az egyetlen csapat, ameiy euaig még nem rúgott gólt. A bajnoki sociik iorauló után: 1. K. Dózsa 2 2 5:0 4 2. Csurgó 2 2­­7:1 4 3. Siófok 2 2­­9:2 4 4. Baiatonboglár 2 2­­5:3 4 5. Tab 2 1­1 5:2 2 6. Taszár 2 1­1 3:2 2 7. Barcs 2 1­1 5:4 2 8—9. Fonyód 2 1­1 4:4 2 8-9. Somogyszob 2 1­1 4:4 2 10. Nagybajom 2 1­1 5:G 2 11. Marcali 2 1­1 5:7 2 12. KH Vasutas 2 1­1 3:6 2 13. Zamárdi 2­­2 3:5­14.' KV Lobogó 2­­2 1:4­15. Balatonlelle 2­­2 1:8­16. K. Kinizsi II. 2 ” " 2 0:í ” Időjárásjelentés Várható időjárás ma estig: felhőátvonulásók, több he­lyen kisebb eíső, néhány he­lyen zivatar. Megélénkülő északnyugati, később észiaiki szél. A nappali felmelegedés a Dunántúlon 'kissé erősödik, máshol csökken. Várható leg­magasabb nappali hőmérsék­let 19—22 fok között. Távo­labbi kilátások: felhős, hűvös idő. ^íűvelődés cVzórakozás Vörös Csillag: Koldusdiák. Szélesvásznú film. 5, 7, 9 óra­kor. v Szabad Ifjúság: Párbaj. 4, 6, 8' órakor. Dózsa Kertmozi: Bigámista, Negyed 8 órakor. Api*ólifi*cletéscÍ€ ADAS - VE TEL Porszívógép eladó. Cim a Hir­detóben. (3819) KJöpli-csipke ágyteritő alátéttel eladó. Cím a Hirdetőben. (3822) Belvárosban beköltözhető ház egyben vagy részenként eladó, nagy üres telekkel. Érdeklődni: Május 1 u. 6. Kovácséknál. (3316) 10 mázsa szemes kukorica el­adó. Nyár u. 9. (Donner.) (3820) Balatonkilitiben 8 kh. szántó, 800 négyszögöl rét (falu mellett) és muharszéna sürgősen eladó. Szili József, Balatonkiliti, Bem út 4. (3821) Fehér garderob szekrény, nagy­méretű könyvszekrény vállalat számára is eladó. Cím a Hirdető- bem _________ (3821a) A LLAS A Somogysamson és Vidéke Kör­zeti Fóldművesszövetkezet boltve­zetőt keres a somogysámsonl 1. számú boltjába, azonnali belépés­sel. Jelentkezni lehet Somogysám- sonban, az ímsz központi irodá­jában. (1302) Gálosfára szakképzett tejkezelöt felveszünk. Jelentkezés: Kaposvár, Tejipari Vállalat, Cseri út 4. sz. (1308) VEGYES Igásltocsi, fuvarozásra alkalmas, eladó. Balázs-kert, Iván fa-hegy 6. sz. alatt. (3824) Eladó ház Kaposfön, gazdasági felszereléssel, állattal, 7 hold föld­del, Fekete István, Kaposfő, Kos­suth Lajos u. 17. (1310) Zongorát bérelnék. Cim a Kiado- ban.__ _________________________(1309) SO MOGYI NÉPLAP Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: az MSZMP Megyei Végrehajtó Bizottsága. Szerkesztőség: Kaposvár Sztálin üt 14. — Telefon: 15-10. 15-11 Kiadóhivatal: Latinka S. u. 2/a. Telefon: 15-16. Somogy megyei Nyomdalp. Váll. Nyomdáért felel: László Tibor. Nemsokára elkészül a csurgói vasüzlet 1956 ősze óta húzódik már a csurgói fóldművesszövetkezet vas- és műszaki boltjának építése. Egy részt a közbejött ellentorradaiir zűrzavar, másrészt a községi U náccsal folytatott, az épülethez tartozó raktárhelyiségek átadásá­ról szóló ereuményteien tárgyalá­sok akadályozták a munkálatokat. A megyei tanács ugyanis abban a formában nem engedélyezte az építkezést, hogy pusztán csak a telken lévő épület legyen a szö­vetkezet tulajdonában, a belső épületek pedig ne. A közelmúltba.i azonban véglegesen megszüntették már a hitelfolyósítást gátló aka­dályt: a földművesszövetkezet 37 ezer forintért nemcsak a telket, hanem a hozzá tartozó raktárakat is megvette a községi tanácstól, tehát az építkezéshez szükséges 150 ezer forintot a iöldművesszö- vetkezet felveheti. Ugyanis még ennyi pénz szükséges ahhoz, hogy a korszerű vas- és műszaki szak­üzlet a tervek szerint készüljön el. Az üzletben egyébként nemcsak bő áruválaszték lesz, hanem ma­ga a modern külsővel, nagy ki­rakatokkal ellátott épület is új színfoltot jelent Csurgón. Az ú.i üzletház építését még ebben az évben befejezik. — Egy tanteremmel bővült a mosdasd általános iskola. Az ehhez szükséges 70 000 forint­nyi összegből a község lakói 10 000 forintot társadalmi mun­kával biztosítottak. A színházlátogatók figyelmébe! Lapunk holnapi számában részletesen közöljük a színház kedvezményes bérleti felhívását! OLVASSA EL!

Next

/
Oldalképek
Tartalom