Somogyi Néplap, 1958. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-25 / 21. szám

Szombat, 1958. január 25. s SOMOGYI NÉPLAP Qtq.gz.dtk tgg leLe{tketdLai (ibtu&L Az 1900-as évek Oroszországának egyik kis­városában játszódik Maxim Gorkij: Az anya -eíutű regényének új, színes filmváltozata. Gorkij a szocialista-realizmus irodalmi irányzatának megteremtője, Az anya című re­gényével — melyet Lenin is igen nagyra ér­tékelt — az 1900-as években százezrekben éb­resztette fel a munkásöntudatot és segített (csatlakozni az oroszországi munkásmozgal­makhoz. Hihetetlenül nagy volt e művének olvasottsága, népszerűsége, a.mt az is bizonyít, hogy számtalan színpadi változatot készítet­tek belőle. Legutóbb hazánkban 1955-ben mu­tatta be a Nemzeti Színház. Sőt, a néma-film korszakában Pudovkin első nagysikerű alko­tása »Az anya« megfilmesítése volt! A legújabb filmváltozat rendezője Mark Denszkoj, a szovjet rendezők egyik legki­válóbbika, aki már húsz esztendővel ezelőtt remeket alkotott a Gorkij önéletrajzi trilógia megfilmesítésével. Ezek a filmek, különösen az »-Egyetemeim« című, már nemcsak szovjet, az egész világ filmművészetének klasszikusai közé számít. Tehát: jogosan vártunk Don- szkoj rendezőtől akkor is monumentális film- köiíeményt, amikor 1955-ben híre jött, hogy -Az anyát« választotta megfilmesítésre. Az új színes filmváltozat megfelelt várako­zásunknak, sőt felülmúlta azt. Mély érzéseket ás gondolatokat tár elénk, az cmberábrázolás egyszerű és mégis csodálatos gorkiji eszkö­zeit érvényesítve alkotómódszerében. Már-már végzetesen elterjedt vélemény, hogy a valamely regény alapján készült film soha sem sikerül. A film nem ad annyi él­ményt, tanítást a nézőnek, mint korábban az olvasónak a könyv. Ez a felületesen általá­nosító vélemény ezúttal hajótörést szenved­het; — a film remek! Mindössze egy kifogásolnivalónk akadhat, ez pedig az, hogy a két forgatókönyv író a Vlaszov család történetét, a forradalmárrá- válás folyamatát az oroszországi munkásosz­tály öntudatra ébredésétől és azon Idők for­radalmi mozgalmaitól elszakítva mutatja be. Igaz, így élvezetesebb a film, de történelmi hitele kisebb. Fclróhatjuk hibának azt is, hogy Dunszkoj rendező — megint csak az ól- vezetesség kedvéért — kissé elvesztette a mértéket a sok vásári, verekedési, mulatásí jeleneteknél és a munkások »-tudatlanságát« a kelleténél — mondhatjuk, hogy az igazság elferdítésével — erősebben hangsúlyozta. Kis hibák ezek, mert függetlenül tőlük, Gor­kij halhatatlan hősét, az osztályharcossá ma­gasztosult egyszerű munkásasszonyt, az Anyát hozta közel szívünkhöz a film, azt az anyát, akiben nem nehéz felismernünk a mi szüiőanyánkat. A film főszerepét az egyik legkiválóbb szovjet színésznő, Vera Mareckája alakítja. Csodálatos hitelességgel és finomsággal raj­zolja meg ennek az egyszerű munkásasszony­nak a lelkében végbemenő változásokat, azt, hogy miként válik előbb csak fia, majd fiai féltésében harcos forradalmárrá. Háta ki­egyenesedik, alakja megnő, bátran néz az em­berek szemébe és néha már mosolyog is. A néző’ nem csodálkozik, amikor a nemrégiben még félénk, sokat-szenvedett asszony, miután fiát letartóztatják, bátran bemegy a gy-s-Hq kását és levest árulni és terjeszteni a föld« aiaui szervezet röplapjait. Tehetséges színművészek a Pavelt alakító Alekszej Batalov és a lángoló forradalmárt, Andrej Nahodkát alakitó Petrov. De a cím­szereplő mellett igazán feledhetetlen alakítást még Uszovnyicsneko színművész nyújt, Bibin, az öreg munkás szerepében. A néző egy erő­teljes, tagbaszakadt, szakállas embert lát, aki a muzsikok igazságát keresi. Meg is találja... Érdemes megnéznünk a Gorkij halhatatlan regényéből készült új szovjet filmet, mert remekbe készült! — li — Hírek a barcsi járás nőlanácsainak életéből A napokban megalakult a Barcsi Vörös Csillag Termelő- saöwtlcezet nötanácsa is. A2 alakuló gyűlésen 25 asszony vett -részt, s megválasztották a háromtagú vezetőségei. * » * A járás területén a nőtanács a-iszonyai eddig mintegy 13 000 forintot gyűjtöttek a gyermek- város részére. * * * A járás területén több he- iyeo az asszonyok különböző szakkörök, tanfolyamok mun- Isájáiban vesznek részt. Kom- lósdon, Csokonyavisontán, Bar csőn, Samogytarnócám, Da­rányiban szabó-varró tanfo­lyam, ezenkívül Óaranyban még egy sütö-íőző tanfolyam is működik. Nem kerül pénzbe — e jelszóval osztogatta a napokban a Vörös Csillag mozi pénztáránál állók kö­zött a jegyszedőnő a sorra kerülő filmek rövid ismerte­tését szolgáló nyomtatványo­kat. S hogy ezt bebizonyítsa, egy «egy fajtából 2—3-at nyo rnott minden jegyet vásárló kezébe. Az igaz ugyan, hogy a mozi látogatói nem fizet­nek a nyomtatványokért, de a Mozi üzemi Vállalatnak sok pénzébe kerül a propaganda. Emnak pedig az a célja — s ezt bizonyára a jegyszodők is tudják —hogy a moziiáto- gató közönség időben érte­sül jön a legközelebb vetítés­re kerülő filmekről. S e nyomtatványok azért is ké­szülnek, hogy minél több mo­zilátogató kezébe kerülhesse­nek. Nem tudjuk, miért osz­togatta a jegyszedőnő olyan »jó szívvel« ezeket. Talán azért, hogy minél előbb meg­szabaduljon a hóna alatt lévő hatalmas kötegtól. Ezt egy­szerűbben is meg lehetett volna oldani: az egész csoma­got belenyomni valamelyik jegyre váró kezébe, hogy csi­náljon vele, amit akar. Ha »-nem is kerül pénzbe«, azért kérjük a Moziüzemi Vállalat dolgozóit, hogy ne tekintsék tehernek az ilyen nyomtatványok szétosztását, s ne akarjanak attól minél előbb megszabadulni. Segít­sék ők is a filmek propagálá­sát. Ezt pedig úgy tehetik legjobban, ha az ilyen nyom­tatványokat nem marokszám- ra, hanem egyesével osztogat­ják a mozilátogató közönség­nek. •CCOOCCOOOQÓXÍQCOÖGOO00OGXDOGGOOOO00O0OOOOOOG Meddig lesz még Kaposvár a MLÍ1 mGStolta gyereke? E sorok írója ott volt azok között, akik boldog öröm- g DEKOR/\dÖ iáéi vettek részt Kaposvárott az új közforgalmi repülő­tér felavatásán. A MALÉV vezetői az ünnepélyes meg­nyitón azt mondták, hogy Kaposvárnak a légiforgalomba való bekapcsolását szükségessé tette maga a fejlődő vá­ros, exért is nem sajnálta az áldozatot a MALÉV, s építette meg jelentős költséggel közforgalmi repülőterét. Miiyen szépen csengő szavak, és milyen szomorú való­ság. Twdjuk, 1956. októberének ellenforradalma súlyos se­büket ejtett az ország testén, és a MALÉV egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a legsúlyosabb károkat szenved­ték. Azt is tudjuk azonban, hogy az élniakarás a MALÉV- et is hamarosan lábraállította, s ha lassan és fokozatosan is, de újból megindultak a MALÉV gépei a nagyobb vidéki városok felé és viszont. Mi, kaposváriak, akik a magunkénak is éreztük a MA­LÉV közforgalmi repülőterét, kissé irigykedve vettük tudo­másul az érkező híreket, hogy egyre több város kapcsoló­dik be ismét a légiforgalomba. Egy-egy hír hallatára újra meg újra megdobbant a szivünk, s reménykedtünk, hogy legközelebb talán mi kerülünk sorra,.. ügy látszik azonban, Kaposvár a MALÉV-nél mostoha­gyermek. Még csak biztató ígéretet sem kapunk arra, hogy a közeljövőben a mi városunkból is lehet újra repülőgép­pel utazni Budapestre, Pécsre, vagy Nagykanizsára. A szép és korszerű repülőtér elhagyatottan áll, s majd­nem pusztulásra van ítélve. Olykor-olykor ugyan zajos a Magyar Honvédelmi Sportszövetség vitorlázó repülőitőL Ennek örülünk, de úgy véljük, hogy e lelkes sportoló fia­talok akkor is hódolhatnának kedvenc sportjuknak, ha megindulna újra a rendszeres légijárat. A járatok megin­dulását egyébként várják, levelekben sürgetik a kaposvári vállalatok, amelyeknek dolgozói szívesen vették igénybe a gyors és megbízható MALEV-gépeket. De a légiforgalom megindulását kívánja maga a város is, amelynek már a felszabadulás előtt is volt rep ülő-állomása. Ha a negyvenes években Kaposvár életképesnek bizo- nsiilí arra, hogy bekapcsolódjék a légiforgalomba, akkor ma móg inkább az. Szeretnénk, ha ezt tudomásul vennék a MALÉV illetékesei. Azt azonban még inkább szeretnénk, hogy amikorra ki­jön a tavasz, akkor a Ferihegyi-repülőtér rádiótávirászának DFSP-Jét a Kaposvári Közforgalmi Repülőtér rádiósainak ARR-ja nyugtázza, azaz, hogy elindult Kaposvárra vala­melyik HA-LI gép, s meg is érkezett. Addig is azonban szívesen nyugtáznánk a MALÉV megnyugtató válásáét. 'z olvasható a Noszlopy Gás ipar utcában lévő Itaboit mel etti kis üzlethelyiség kiraka álján. Akkor bizonyára itt ké v.ítik a különböző színház- é g mozielőadások, labdarúgó lérkőzések és egyéb más ren lezvények megtekintésére fel ghívó plakátokat Itt készülne! giz üzletek kirakataiban lévi .éli, őszi. nyári, vagy más ru iák, különböző élelmiszerek ; tgyéb holmik megvételén g Kiadató feliratok, festményei s. Ezek sokszor igen ízlésesek ól sikerülnek, megnyerik i g ’Áros lakóinak elismeréséi i3izony jogosan lehetnek so! 3 lset ben munkájukra büszkék i íjiekorációs részleg dolgozói. De nem büszkélkedhetnek a i iekorációs részleg ajtaja fe­dett éktelenkedő piszkos, ron- i!yos napvédő vászonnal. Ki § hídja mióta van az ott, s mi- " yen célt szolgál. Talán mű- Irnilék? Ezt az ott dolgozók bi- J tanyára jobban tudják. Ha f\ négis tévednénk, s a rongyos, 5piszkos vászon nem műemlék. 3;supán csak »nem jutott idő« garra, hogy levegyék, akkor vol­na egy javaslatunk: távolítsák ^el azt onnan minél előbb. De­korálják ki egyszer a dakorá- 9ciós boltot is. § — Színházi hírek. A Vórat- glan vendég szombati előadá- Qsán Goole felügyelő szerepét 2Pusztav Péter játssza. Hét- 0fón, január 27-én, fővárosi ©vendégművészek szereplésével gmagyar népdal-est lesz két ©előadásban a Csiky Gergely 5 Színházban. FÉLIDŐBEN... 7. Csurgói Petőfi 15 6 3 6 23:25 15 Mixt A kép aláírása is el­árulja, icm sok jóval biztatott a kezdőt kezdetén a Csurgói Petőfi NB III-us szereplése. Megyeszerte sokan voltak, akik úgy vélekedtek, hogy a csurgóiak csak »szerencsé­vel» kerültek be az NB Hi­ba, s ott csak »átszállóje­gyet« váltottak. A félévi mérleg azonban nem ezt en­gedi sejtetni. Azért nem, mert a csurgói sportolók szi­ve határtalan akaraterővel párosult, s ehhez jött az összefogás, aminek nyomán ugye érthető már az őszi 7. hely. Magáról a csapatról annyit. Ellentétben a megyeszerte terjengő hírekkel, a csüngő! tizenegy telve reményekkel vágott neki az NB III. küz­delmeinek. A csapat vezetői nagyon helyesen együtt tar­tották a tavaszi osztályozok idején jól összeforrott tizen­egyet- Bíztak Is ebben a csapatban. Amikor mégis erő­sítés után néztek, akkor nem a nagy neveket keresték. Megelégedtek olyan szerény, de jóképességű játékosokkal, mint a sornogytamócai Szá­ri yi, valamint a gyékényes! Molnár. Még egy Jól sikerült erősítés történt. A csapat edzője Forgács Gyula, a Nagy- kanizsai MAORT hajdani NB I-es csapatának tagja lett. aki leg­fontosabb feladatának az egyes c-sapatrószek összekovácsolását tartotta. Valóban sikerült Is az ÚJ edzőnek megteremteni az egyes osepatrészek egységét. Az összeállításon csak akkor változ­tattak, ha valami közbejött. Te­hát akkor sem volt kapkodás a csapatösszeállítás terén, ha ki­kapott a csapat. Jórészt ennek a következménye, hogy az őszi Idény folyamán valójában eggyé- forrt az együttes. Kialakult a váz: az állandó' h iüvédhármast Németh, Jakoda. Hottó II.. a Molnár—Szanyi fedezetpár. csu­pán a támadósorbain folyt tovább a kísérletezgetés. Mit nyom valójában a latban Csurgó csapatai Adjuk át a szót Forgács Gyula edzőnek, aki a következőképp látja a csapat sze­replését s a jövőt: — Több van a csapatban, mint ahogy a Jelenlegi 7. helyezés mu­tatja. Nem tudtunk Jól felkészül­ni ősszel a bajnokságra, mert já­tékosaink nagy része hosszú időn át nem Járt edzésre. Természe­tes, hogy ez a csapatmunkára mint az egyéni teljesítményekre, éppúgy rányomta a bélyegét, őszi tervem az volt, hogy kiala­kítom a csapat vázát. Ez sike­rült is. Egyik legkellemesebb meglepetés volt számomra az a Kezdődik... Hiába mutat telet a naptár, csi­korog a hó, s van igazi tél, a sportban kezdődik a tavasz. Va­sárnap délelőtt már pályára lép Kaposvárott mindkét NB ll-es csapat. A Táncsics Gimnázium­ban megkezdődik a terem-röplab­da torna, s már az első napon nyolc mérkőzésen 16 csapat áll sorompóba. A falusi dolgozók téli spartakládjai eljutottak a já­rási döntőkhöz. Most vasárnap hat járási döntőre kerül majd sor megyeszerte, amikor a legjobb asztaliteniszezők a Somogyi Nép­lap, a legjobb sakkozók pedig a KISZ meqyebizottság kupájáért kezdik meg a küzdelmeket. El­kezdik az asztallteniszezők is, s a KMTE NB ll-es csapata szom­bat— vasárnap a fővárosban ket­tős mérkőzést viv. Mér a bajno­ki pontokért. No és folytatják a sakkozók. Felébred tehát téli álmából a sport, kezdődik az idénv, ame­lyet oly régóta várnak a külön- bőxő sportágak szurkolói. Szombat—vasárnap sportműsora SZOMBAT; Megyei sakkbajnokság 3. for­duló. megyei tanács könyvi ár ter- me, 17 ó. VASÁRNAP: Megyei sakkbajnoksáq 4 for­duló. megyei tanács könyvtárter­me^ 8.30 o. Terem-röplabda torna első for­duló, Kaposvár. Táncsics Gimn. 3 ó. Az alábbi mérkőzések kerül­nek sorra: Cukorgyár—Téglagyár férfi. Leánygimnázium I.—KMTE női, Táncsics Gimn. II.—Somogv- vár férfi. Textiles I.—Somogyvár női. Tűzoltóparancsnokság—Fa­ipar ílérfii, Leánygimnáizíum II. — Textiles II. női. Textiles—Mély­fúró férfi, Tlaseári Honvéd,—K. Honvéd férfi. Falusi dolgozók téli spartakiád­|a. Járási döntők: Kaposvárott Dózsa-spartcsarnok és szabadság­parki iskola, 9 ó. Továbbá Nagy­atádon, Marcaliban, Barcson, Siófokon és Fonyódon. A Csurgói Petőfi labdarúgó csapata első NB lll-as mérkőzése előtt. Akkor móg Jókedvüek voltak a játékosok, mert nem tud­ták, hogy súlyos 4:0 arányú vereséqet szenvednek a Pécsi Vasas­tól. De talán éppen ebből a vereségből okultak, s javítottak a későbbiek során. A csapat tagjai „..ól jODDra: Szanyi, Jakoda, Nagy II., Németh. Molnár, Hottó |„ Hottó II., Nagy I., Kepler, Szabó és Pápa. kitűnő csapatszellem, amely vé­leményem szerint feltétlenül hoz­zájárult eddigi eredményes sze­replésünkhöz. A fiúk tudják, hogy nem mehet mindenkinek jól minden alkalommal a játék. A hibát elkövetőt azonban nem os­torozzák, szidalmazzák a töb­biek. Sőt! Tapasztalatból jöttek rá játékosaink, hogy egy-egy Jó szó ilyenkor mindennél többet ér. — Az Idény elején kerestem a csapatot, mígnem megtaláltam. A gerinc megvan. A még hiányzó pontokon elsősorban a fiatalok­ból igyekszem a megoldást meg­találni. Példa erre Raffa esete, aki már az őszi idényben is be­szállt. — Elgondolásom az, hogy már most, az alapozó edzések idején kemény munkához látunk. Saj­nos, az első edzéseken azt kellett tapasztalnom, hogy a fiúk egy része nem érti meg, hogy alapo­zás nélkül nem lehet állandó formát tartani. Néhányan bizony Igen lagymatagon kezelik az ed­zéseket jelenleg is. Azt hiszik, hogy majd a pályán mindent le­het pótolni. Pedig megmondha­tom, hogy aki nem veszi komo­lyan az edzéseket, az nem kerül be az l-be. — Szólni szeretnék a szurko­lókhoz is. Ne csak akkor biztas­sák a csapatot, ha jól megy a játék, har.em akkor is álljanak ki az együttes mellett, ha gyengéb­ben megy a csapatnak, sőt ilyen­kor várunk méginkább támoga­tást szurkolóinktól. Eddig a nyilatkozat, amelyhez nem kell sokat hozzáfűzni. Való igaz. az edző jól látja. Helyesen túrja fel a hibákat, amelyek ki­küszöböléséhez kéri — s remél­hetően meg is kapja — a veze­tők segítségét'. Igen. az, hogy irta Csurgón NB III-as csapat van, jórészt azok­nak a lelkes és áldozatkész ve­zetőknek köszönhető, akik fárad­ságot nem Ismerve, éjjel-nappal dolgoznak a sportkörért. Csurgón nagy örömmel látták, hogy Gál Ambrus, a gimnázium igazgatója nemcsak papíron a sportkör el­nöke. Vörös IslVán. a labdarúgó szakosztály Intézője, ha kell já­tékos® is, a csapat mindenese. A járási tanácsinál, a Petőfi felleg­várában se szeri, se száma olyan személyeknek, mint Uhreczki At­tila. okik a csapat érdekeiért szí­vesen áldoznak időt, pénzt, fá­radságot. Valóban, csak ez az összefogás tette lehetővé, hogy az újonc csurgói csapat ilyen szépen helytállt az NB III. küz­delmeiben. s hogy a csurgói együttes Nagyatáddal együtt megmentette a somogyi NB III-as csapatok becsületét, amelyen bi­zony a K. Textiles és a K. Dózsa jóvoltából nem kis csorba esett. Siker és balsiker váltogatták egymást a csurgói csapat törté­netében az ősz folyamán. A leg­nagyobb siker kétségkívül Dom­bóvár 4:0 arányú legyőzése volt. A Pécsi Vasastól elszenvedett 0:4-es vereség viszont azt jelzi, hogy az együttesnek nincs kellő tapasztalata. Honnan is lenae? Ha majd a Cs. Petőfi gyökerei mélyebben fúródnak az NB Hi­ba, akkor máj1 nem lesznek Ilyen ások, mint a Vasas elleni súlyos vereség. Mert hogy a csa­patban valóban több van, aat eppen a Bajai Bácska elleni ttsz- tes vereség is bizonyltja. A nagy­nevű együttes kis híja, hogy peri tot nem hagyott Csurgón. Vegyük számba a csapat tag­jait is. Kepler, a kapuvédö, egyik legnagyobb ígérete a somogyi ka­pusoknak. A kifutásokkal azon­ban még baj van nála. A hátvéd- hármas, amely a csapatnak jó néhány pontot Jelentett. Jól össze­forrt. Németh igen szorgalmas, sallangmentesen Játszik. jakoda a csapat egyik legfőbb értéke, jól használja ki kitűnő labdarügé- alakját és testi erejét. Kár, hegy ha« lamos la kőnnyelműsködésre. Hottó II, jól képzett labdarúgó, bár nem szereti szélsőjét őrizni. Teljesítménye azért hullámzó, mert nem edz rendszeresen. A fedezet Molnár gyakran a me­zőny legjobbja volt. Pedig é ts Keveset eaz. Ha rendszeresen készülne fel. okkor állaptdósul- hataa jó formája. Szanyi jól il­leszkedett bo a csapatba, erénye a keménység. Neki Javuinia keli az összjátékban. Horváth a csa­pat legfiatalabb játékosa. Persze még sokat kell tanulnia. Bate csak az utolsó mérkőzéseken ke­rült a .csapatba, kissé lassú, bár ezt technikával igyekszik pótolni. Hottó I. kissé körülményes kö- zéposatar. Sokszor olyankor is dédelgeti a labdát, amikor lőni kellene. Szabó régóta ismert, jó labdarúgó Somogvban. Gvort. technikailag ia képzett. Csalását '7 e 7.1 . . A lavoiaz.,! a szurkolótábor, de mi is többet varunk Szabó Györgytől. Nagy II. a csapat egyik legmegbízhatóbb s legjobb játékosa. Kitünően cse lez, talán túl sokat is. Mert sok­szor túlzásba viszi a cselt, olyan­kor is cselez, amikor lőni kel­lene. Az utolsó mérkőzéseken áUía Iában ez a csapat szerepeit, de sokszor szóhoz jutott még Vörös, a csapat mindenese is, aki csak­nem húsz éve játszik már. Maga­tartása például szolgálhat mixd a játékosoknak, mind a vezetők nek. Úgy kell a sportkört! sze­retni, ahogy azt Vörös feszi. Naqy I., ha szükség volt rá. szin­tén beszállt. Később sérülése miatt nem szerej>elt. Pápa mind­össze két mérkőzésen játszott Kissé lassú. Olvasó nem jár ed­zésre. küzdeni tludósa viszont nagy erénye. Raffa nagy 'ígéret, tőle függ, hogy továbbfejiékiik-e. Eddig a csapat, amelyfői az őszi szereplésnél is Jobb folyta­tást várnak Csurgón azok a szur­kolók. akik néha ezernél is na­gyobb számban gyűltek össze a mérkőzéseken. Kétségkívül' ez az ezres szurkolótábor is részeg ab­ban a sikerben, amelynek a foly­tatását nemcsak Csurgón, de ma már megyeszerte nagy érdeklő déssel várják a labdarúgás hívei. Uj vezetőség az MLSZ élén Az MLSZ országos értekezle­tére készülődő elnöki ülésen nagyfontosságú bejelentés hang­zott el. Barcs .Sándor felolvasta Hegyi Gyulának, az MTSH elnö­kének levelét, amelyben az MTSH elnöke felmentette az MLSZ elnökségét és tanácsát s a választásokig a következő osz- sízetételű elnökséget, illetve ta­nácsot nevezte ki: Elnök: Barcs Sándor. Elnökhelyettes: Terpitko And­rás. Főtitkár: Honfi György. Alelnökök: Kiss Hugó és Ko­vács Jenő. Elnökségi tagok: Varga Jenő, Rácz István, Szikla László és Károly István dr. Tanácstagok: Kőhalmi Pál dr., Bozóky György dr., Szabó Ist­ván, Hoffer József, Tábori Zol­tán dr.. Gyulaházi Jenő. Földes Lajos, Pazar Ferenc dr„ Kapo­cs! Sándor. Sasvári István, Faj­kos István, Ráki! Kálmán dr. és Kertes Mihály. A mindenkori szövetségi kapi­tány hivatalból tagja az elnök­ségnek ós a tanácsnak. Időjárási elentés Labdarúgás: KMTE—Taszári Honvéd, Kapos­vár, Dózsa-pálya, 10.30 ő. Barát­ságos mérkőzés. K. Kinizsi — K. Dózsa, Kinizísi- pálye. 14.30 ö. Barátságos mér­kőzés. Várható időjárás szombaton estig: hideg, párás, több helyen ködös idő. Ma országszerte ke­vés, holnap nyugaton több felhő. Néhány helyen kisebb havazás. Gyenge légáramlás. Várható legmagasabb hőmér­séklet szombaton mínusz 3, mí­nusz 6 fok között, egy-két he­lyen mínusz hat fok alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom