Somogyi Néplap, 1956. április (13. évfolyam, 79-103. szám)

1956-04-01 / 79. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! &5010 AZ MDP SOI úOXul r<íW%i 0O, El bizottsága és A NEGYEI TANÁCS LAPJA XIII. évfolyam, 79. szám. ÁRA 50 FILLÉR Vasárnap, 1956. április 1. Ipari üzemeink ni negysúév kezdetén Az első tervnegyed végére értünk, lij negyed, új feladatok állnak előt­tünk. Az 1956-os esztendő nagy mun- kaiendülettel kezdődött. Üzemeink- ben széleskörű versenymozgalom bontakozott ki. A kezdeti szép ered­mények azonban nem mindenütt bi­zonyultak tartósnak. Sokhelyütt vjsz- szaesés, megtorpanás állott be. Mi okozta mindezt? Kétségtelen, ebben az időszakban igen sok előre nem látható nehézséggel kellett üze­meinknek megküzdeniük. A szokat­lanul erős és későn beköszöntött tél sokhelyütt megállította a munkát, majd közvetve okozott nehézségeket a Beállítások fennakadása miatt. Kü­lönösen építőiparunkat érte komoly veszteség ebben az időszakban. A legtöbb munkát teljesen le kellett ál­lítani. Nem dolgoztak a vízmüvesek, a mélyfúrók és még sok más üze­münk. De nemcsak a rossz idő hát­ráltatta a sikeres tervteljesítést, ha­lnem sokszor a tervszerűtlenség is. A (Megyei Tanács megvizsgálta a helyi ipar vállalatait, és megállapította, begy egy részüknél nagy nehézsége­ket okozott a rossz időjárás, de a hiá- ■yesságok és a lemaradás korántsem csak az időjárásnak tudható be. Ép­pen a nagy hideg okozta nehézségek miatt sokhelyütt egy kicsit elkényel- mesedtek, mondván, hogy a rossz idő miatt úgysem lehet semmit tenni. Az utóbbi hetekben erősen fellendült a (termelés, sok üzem teljesítette ter­vét. így a Mélyfúró Vállalat is, mely |a hidegek miatt egy időre leállt, lel­es munkával behozta a lemaradást ecsülettel teljesítette tervét. A szép iker elérésében igen nagy szerepe olt a jól megszervezett versenymoz- alomnak, amely a dolgozók beesü- eíbeli ügyévé tette a lemaradás pól­ósát. Az ríj negyedév terveinek teljesí­tése, túlteljesítése most még fokozot­tabb erőfeszítést követel. A súlyos károkat okozó dunai árvíz pusztítá­sainak helyreállítása rengeteg mun­kát, anyagot követel. Ezért még job' ban kell takarékoskodnunk, még jobban kell ügyelnünk minden tég­lára, minden kiló vasra. Úgy kell delgoznunk, hogy magasabb terme lékenységgel, jó szervező munkával, fokozottabb anyagtakarékossággal hidaljuk át a nehézségeket és telje­sítsük majd az első félévi tervet. Eb­ben a negyedben még többet kell tö­rődnünk a munkaverseny szervezé­sével, a jobb versenyszellem kiala kilósával. Az elmúlt negyedben is bebizonyosodott, hogy ahol jó a ver senymozgalom, ott jók az ereümc ayek, ott le lehet győzni a nehézsé­geket. A Mélyfúró Vállalat, a Kefe- anyagkikészítő Vállalat ezért ért el szép eredményeket az első negyed­ben. Az április 4 tiszteletére indított rersenvmüszakok pedig minden üze- uünkben kimagasló, jó eredményt hoztak! Második ötéves tervünk sikere, megnövekedőit feladatok megkövete­lik gazdasági vezetőinktől, hogy ala­posan, szervezetten készüljenek fel a második negyed tervének teljesítésé­re. Emslfced?} tetíesítm^nv, csökkenő sstej! a B»runrt!i!e!dol$ozó Vállalatnál A Baromfifeldolgozó Vállalat dol- Seeói is kiváló eredményekkel kö­szöntik április 4-ét. A kopasztó-rész' eg dolgozói a múlt havi 99 százaié tos eredménnyel szemben ebben a lónapban eddig már 108 százalékos teljesítményt értek el. De kiváló íredményekkel büszkélkednek a ámpázók is. Eoros Katalin selejtje Izelőtt másfél százalék volt. A ver- leny folyamán a selejtet 0,7 száza- ékra csökkentette, teljesítménye igyanakkor emelkedett. Ugyanez a leiyzet Rados Máriánál, aki ma 0,7 jzázalék selejttel dolgozik a régi 1,7 Jzázalék selejt helyett. A verseny É kesen folvik tovább. !!iil!lil!lli!lilllll!llll!!!!!lll!lli!!l!ll!lllllll!l SOMOGY MEGYEI FAIPARI VÁLLALAT: Kovács József gépmunkás 151 százalékot teljesített Lelkesen folyik a felszabadulási verseny a Somogy megyei Faipari Vállalatnál is. 26-án a dolgozók fel- szabadulási műszakot indítottak. A műszak ideje alatt a vállalavezetö- ség naponta értékeli az eredménye­ket. A versenytáblán naponta jobb­nál jobb eredmények jelennek meg. így a Buzsáki-brigád 145 százalékos, az. ifi-brigád 128 százalékos és Ko­vács József gépmunkás 151 százalé­kos eredménye. Nagy lendülettel fo­lyik a verseny az egyes gattertelepe- ken is. A gatterok közötti verseny­ben a kadarkútiak vezetnek. KAPOSVÁRI TEXTÍLMÜVEK: Mindenki versenyez és mindenki első akar lenni »A gyűrűsfonó legjobbjainak küld­jük ezt a lemezt« — hangzik a Tex­tilművek gyűrűsfonójában. És máris száll a dal Szabó Júliának, Illés Sa­roltának, Lóki Jánosnénak. Ezen a napon ők a legjobbak a gyűrűsfonó­ban. Az előfonóban Sós Piroska, Ivancsics Margit és Purger Ferencné kap dalt jó munkájáért. Kipirult arccal figyelik az asszo­nyok, leányok, vajon ki vezet a fel- szabadulási versenyben, vajon kik fogják megkapni a vállalatvezetőség és a szakszervezet ajándéktárgyait. Nagy a versengés. Napról napra jobb, szebb eredmények születnek. A szalagegyesítőben Weisz Józseíné jár az élen, a lánccsévélőben Németh Rózsa és Kende Piroska vezet. A sor­rend naponként változik. Mindenki versenyez és mindenki első akar len­ni, senki som akarja, hogy a másik elkerülje. Így megy ez naponta a Textilművekben. Kiváló eredmények a Ruhaiisetnhen A Ruhaüzemben március 5-én in­dult be a felszabadulási verseny. Az­óta a dolgozók jobbnál jobb eredmé­nyekkel büszkélkednek. Császár Ho­na azelőtt alig érte el a 100 százalé­kos teljesítményt. Mostani eredmé­nye 115 százalék. Vermesné is az­előtt a gyengén teljesítő dolgozók közé tartozott. A felszabadulási ver­senyben azonban 120 százalékra emelte teljesítményét. A telkes mun­kaversenynek tudható be. hogy az üzem március 28-án teljesítette első negyedévi tervét. Mit tesznek a begyűjtési tervek teljesítéséért?­Kepecs József, a Somogy megyei Állatforgalmi Vállalat igazgatója: VáLlalatunk dolgozóinak jó mun­kája eredményeként az elmúlt évben elsőnek kerültünk ki az országos versenyből, és elnyertük az élüzem- jelvényit. Az étüzemavató ünnepségen vállalatunk, dolgozói április 4 tiszte­letéire fogadalmat tettek a Megyei Pártbizottságnak, hogy idei első ne­gyedévi begyűjtési és szerződéses tervünket túlteljesítjük. Vállaltuk, hogy vágómarhából a globáltis ter­vet 103, a sertés B-tervet pedig 110 százalékra teljesítjük, és a költséget norma alá csökkentjük. Vállalásunk teljesítéséóit nagy erőfeszítéseket kellett tennünk, mert a hosszú, hideg tél idején nem híztak úgy a serté­sek, mint azt vártuk, s így csak ké­sőbb tudtuk a leszerződött hízókat begyűjteni. így a szerződött serté­sek begyűjtésénél hiányok vannak, a B-tervet azonban jóval túlteljesítet­tük. Úgy mondhatjuk, hegy vállalá­sainknak mégis eleget tettünk. Most pedig arra teszünk fogadalmat, hogy a következő negyedévben még jobb eredményeket érünk el, s ezzel elő­segítjük az ország dolgozóinak zavar­talan hús- és zsírel'át ását. Gál László, a Mezőgazdasági Termékeket Értékesítő Szövetkezeti Központ megyei igazgatója : A felszabadulási versenyfelhívás­hoz megyénk földművesszövetkezetei is csatlakoztak. Célul tűztük a föld- müvesszövetkezeti tagok, vezetők és felvásárlók elé: indítsanak moz­galmat, hogy az éves tojásbeadási tervet 90, a féléves soványbaromfi- begyűjtési tervet pedig 100 százalék­ra teljesítsék május 1-ig- A legjob­ban túlteljesítő ügyvezetőket 1000 forinttal és a Megyei Begyűjtési Hi­vatal vándorzászlajávai, • a legjobb felvásárlókat pedig 500 forinttal és várdorzászlóval jutalmazzuk. Mind­azok, akik csak a kitűzött feladató-' kát teljesítik, 300 forint pénzjuta­lomban részesülnek. Minden remény megvan arra, hogy a versenyből íöldiművfsszövetkezete- itik győztesen kerül":ki. h'szen első negyedéves beadási kötelezett­ségének teljesítésével lényegében minden járás jól áll. Azonban szá­molná kell azzal, hogy a tavaszi me­zőgazdasági munkatorlódás : miatt -jövőbb szervezettséget követel majd a begyűjtés. Földművesszövetkezeti vezetőinknek több gendot kell for­dítaniuk a dolgozó parasztok közti felvilágosító munkára, a felvásárlók­nak pedig biztosítaniuk kell, hogy a tojást, baromfit éjszaka is átvegyék a igazdáktól, hogy emiatt egyetlen dolgozó paraszt se essen ki a tava­szi munkából. Mindent megteszünk, hogy teljesítsük adott szavunkat. Gál elvtárs szavaihoz csak annyit fűzünk: arra is szükség van, hogy saját beosztottjai, munkatársad is több időt töltsenek falun, s ne csu­pán a MESZÖV-re hárítsák a ver­senyszervező munkát, Arra is felhívjuk Gál és Kepecs e’vtárs figyelmét, hogy a tevnelő- szövetkezeíek beadására is fordítsa­nak gondot. Munkatársaik látogassák meg a tsz-eket, különösen az újon­nan alakultakat, hogy 'biztosítva van-e a begyűjtési tervek teljesítésé­nek feltétele. Jelleme 76 ú s v é Jdeállt határkőként a tűrhetetlenné váló té a régvárt tavasz közé húsvét i nepe. Most már tavasz van, jólesik ezt húsvét napján elmon­dani. Az embernek— nem tudni mi­től, a tavasztól vagy húsvét ha­gyományos ünnepétől — szinte kedve támad ismét gyereknek lenni. Várni a húsvéti nyulat, fészket készíteni néki az első zsenge fűszálakból, s örülni az anyánk által festett piros, kék. sárga s ki tudja hány színű húsvéti tojásnak, a staniolpapír- ba csomagolt cukor- vagy csoko­ládényúlnak. A kirakatok színes tömege együtt hirdeti — de az emberek másból is észreveszik: húsvét és tavasz van. Hogy miért mondják húsvétot örömünnepnek? Ki ne örülne a tavasznak, s ki ne örülne a ha­tárkőnek, ami a tavaszt jelzi már? Ajándékozó kedv lepi meg az embereket. Hullámzó embertö­meg az áruházak pultjai előtt, húsvéti sonkát főznek odahaza, a gyerek ujjain számolva, s kí­váncsi szemekkel néz fel anyjá­ra kérdezve: hányszor kell még aludni? Mit hoz a nyuszi? Mindez húsvét. Tavasz és hús­vét ... A gyermek örül, ujjong a hús­véti ajándéknak, s mi örülünk, hogy a húsvét — vagy ahogy a gyermekszáj mondja s hiszi — a húsvéti nyúl meghozta ajándék­ba a tavaszt. Tavaszt köszöntő örömmel üd­vözöljük első tavaszi ünnepün­ket, s kívánjuk: kellemes hús- vétót! Matók Lajos versenyre hiv.ia a kaposvári járás dohánytermelőit Matók Lajos kapcsszerdahelyi dol­gozó paraszt jó dohánytermelő4- hűé­ben áll a környéken. Ő termelte ed­dig a legtöbb és legszebb dohányt a Zselicségben. Most ismét elhatározta, hogy ebben az évben dohányból 13 mázsás átlagtermést takarít be. Már elkészítette a melegágyat, a do­hánypalán iákat jól előkészített föld­be ülteti ki, nem fukarkodik a ka­pálással, gyomtalanítással sem. A 13 mázsás hcWanjkénti dohánytermésért versenyre hívja a kaposvári járás összes dohánytermelő gazdáit. feilB »zlikSíöívasinarhatRín ész- iésiiket a íáöciflí tsz-ek A Oábodi termelőszövetkezetek idén arra törekednek, hogy jóminőségű, értékes egyedekkel felszaporítsák szarvasmarhaóllcmányukat. A köz­ségben lévő Béke és Népakarat Tsz áprilisban a feleslegessé vált lovak eladásából származó pénzösszegen 5—5 tehenet vásárol az állattenyész­tésükről híres kaposvölgyi dolgozó parasztoktól. Mindkét tsz-ben 50— 50 férőhelyes szarvasmarhaistálló építését irányozták elő. az épület- anyagok jelentős részét helyi erőből biztosítják és már az építkezéshez is hozzáfogtak. Tovább bonyolódnak a Bénes-féle bűnügy sxálai Annakidején a közvélemény mély Például a sántcsi zsírfeivásárló is 1EFEJEZÖDÜTT A BJELORUSSZ ZENESZERZŐK KONGRESSZUSA A bjelorussz zeneszerzők második ongresszusa befejezte munkáját. A ongresszuson húsz zeneszerző 8 év lett komponált kilencven művét jutatták be és vitatták meg. felháborodással szerzett tudomást a FÜSZÉRT zsírpárnáméról. Dénes Ödön azóta már elnyerte méltó bün­tetését, s életfogytiglani börtönnel felel tetteiért. Az ítélet ugyan még nem jogerős, tehát a Dénes-pemek még vége sem szakadt, amikor nyo­mozó hatóságaink újabb szálakra bukkantak, amelyek a Dór.es-ügyhöz vezetnek. Juhász Ferenc, a Kaposvári Föld­művesszövetkezet felvásárlója került kapcsolatba a Démes-üggyel. Emlé­kezetes. hogy a Dénes-per tárgyalá­sakor bizonyos mértékig tisztázatlan maradt, hogy a nagymennyiségű zsír egyrésze valójában hova is tűnt el. Most a nyomok Juhász Ferenchez vezettek; a jelek szerint 20 mázsa kö­rüli zsírrnennyáséget őri ékesítettek Dénesék Juhásznál. Juhász ezt a zsírt mint szabadttH/vásárlási házi­zsírt vette át, s ezt valóban össze is keverte az egyébként vásárolt zsír­féleséggel. Hogy valami haszon is le­gyen az üzletből, ezt a »szabad há­zizsírt« Juhász 38 forint ikg-kénti áron ei is adta. Hogy valójában mi terheli Juhász lelki ismeretét, az a közeljövőbeni tárgyaláson derül maid ki. Az eddi­gi nyomozás fényt derített Juhász Ferenc egyéb bűncselekményére is. Juhásznál értékesítette a dolgozó pa­rasztoktól többletként jogtalanul bevett zsírmennyiséget. Juhász Fe­renc letartóztatásban várja ügyének tárgyalását. SZÁNTSUNK — VESSÜNK! Q tírávasárdonviak is már mind a mezon szorgoskodnak A tavaszi napsugarak és a langyos szél erejétől egvre jobban szikkad a föld, s ez munkára serkenti a szántó­vető embereket Tegnapelőtt már be­népesedett a drávagérdenyi határ is. A község termelőszövetkezetei: a Béke és az Uj Élet tagsága is kint dolgozik a mezőn. A Béke tagjai földbe tették két holdon a tavaszi búzát, 4 holdon a tavaszi árpát, az Uj Élet-beliek pedig 5 holdon ve­tették el1 a tavaszi búzát. A többi tavaszi mezőgazdasági munka elvégzésével is igyekeznek a drávagárdenyi tsz-efc, hogy megala­pozzák a bő termést, a nagyobb jö­vedelmet. Április 4-ig 70 holdon vetik el az árpát a Vitvapsztal állami Gazdaságban A Vityapusztai Állami Gazdaság növénytermelési dolgozói azt a foga­dalmat tették, hogy április 4-ig 112 holdat megtrágyáznak, 70 hold tava­szi árpát pedig földbe tesznek. Azt is vállalták, hogy a rossz utakat, hidakat megjavítják, az istállókat ki­meszelik, a gazdaság udvarát retid- behozzák és a gillai üzemegységben pihenő szobát építenek. A gazdaság dolgozói azon szorgos- kodnak, hogy vállalásuk teljesítésé­vel ünnepelhessék meg hazánk fel­szabadulásának 11. évfordulóját. Megérkeztek a gólyák ! Szeqcd környékére meqírkeztek a tavasz várva várt hírnökei, az al­földi ember kedves madarai, a qó- lyák és a füsti fecskék. Az első qó- lyát Deszk közseq határában látták, a fecskék pediq a fehértói védett terület környékén pihentek meq először a naqy út után. A Fehértón kanalasqémeket és qulipánokat fs láttak. Érdekes, hoqy a rendkívül hosszú és kemény tel ellenére a fecskék és a qólyák a szokottnál aliq pár nappal később érkeztek haza. — MESSZALI HADZSOT ANGOl .EME-BÓL BRETON-SZIGETR ZÁLLITOTTÁK. A francia hatos; ok elhatározták, hogy Messza íadzsoit, a Eranciaorszáeiban kijei® ényszerlakhelyen élő algériai v< élőt Angmtleme-böl Belle-i’e-en-nn breton-szigetre költöztetik át. Szán izetésébe elkíséri fia és leánya i t hatóságok azért hozták ezt az in ézikedest, mert Messzali HacL Vngouleme-’öan . sajfótudósítókna lyilatkozott az algériai helyzetről. l í é AZ ÁPRILIS 4-1 ÜNNEPSÉGEK # KAPOSVÁRI PROGRAMJA sorát. Este fél 9 órakor pedig a jL szabadságiparid szovjet hősi emlék- fi* műnél ünnepélyes zászlófelvcnás V| lesz. X Az ünnepségek 4-én folytatód- nafc, Emikor reggél 6-tól 8 óráig Jt* zenés ébresztő ke’ti városunk dől- fi* gőzölt. Délelőtt 10 órakor a párt, íj tanács, tömegszervezetek, üzemek, S' iskolák stb. koszorúzásá ünnepsége K kezdődik, amikor a szabadságparki X* és a keleti temetőben lévő hősök vj emlékműve előtt a dolgozók el- Jk helyezik a hála és a kegyedet vi- fi* rágait. 'Jt Délután ünnepi kultúr- és sport- jfj műsor teszi bensőségesebbé az ün- X népét, melynek záróakkordja lesz y este 8 órakor a szabadságparki fi* emlékműnél a zászlóbevanás. jj) Kaposvár dolgozói hazánk fel- szabadulásának 11. évfordulóját bensőséges ünnepségekkel teszik feledhetetlenné. Az ünnepségek április 3-án este 7 órakor kezdődnek az ifjúság ze­nés, fáklyás felvonulásával. Ugyancsak 3-án este 7 órakor a kaposvári Csiky Gergely Színház­ban diszgyűlés lesz, melyen ünnepi beszédet mend Kutas János elvtárs, a Megyei Pártbizottság Ipari Osz­tályának vezetője mond. Az ünne­pi beszéd után a honvédzenekor, a C.-iiky Gergely Színház művészei, a Somogy megyei Népi Együttes, a Kaposvári óvónőképző DlSZ-ifjú- sága, a Kaposvári Balettiskola nö­vendékei, az Arany utcai Tégla­gyár és a Textilművek kultúrgár- dája mutatja be színvonalas mű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom