Somogyi Néplap, 1955. január (12. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-15 / 12. szám

4 SOMOGYI N.ÉP LAP Szambát, 1955. január 15. hírek Várható időjárás szómba! es­tig; Erősen flelhős idő, sok­felé eső, havaseső. Erős nyü_ gáti, északnyugata szél. Eny­he idő. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet szomba­ton 3—6 fok között A fűtés alapjául szolgáló várható kö- zéphőnf&rséklot 0—plusz 3 fok. között. 10 évvel ezelőtt, 1045, január 15-éu fog­lalta el a Szovjet Hadsereg Budapesten a nagykörutat, amely jelentős lépés volt ha­zánk fővárosának felszabadításában. „Sajtószabadság“ i . Olaszországban A bolognai katonai törvényszék íl, illetve 10 hónapi börtönbüntetésre ítélte Brini és . Barit te rí kommunista újságírókat, a La , ; Lottu eímfi bolognai kommunista hetilap fe­lelős szerkesztőjét és munkatársát. A két új­ságíró ellen „A fegyveres erők gyalázása“ ] címen emeltek vádat, mert politikai bíráfa- ( tot gyakoroltak a rendőrség egyes osztagai­nak eljárása felett. Az újságíró, és jogászszervezetek tittakoz- > tak a sajtószabadság ilyen durva megsértése ^ ellen és új törvényt követeitek a sajtósza- ^ badság biztosítására. Követelték art is, hogy ^ polgári egyének felett ne ítélkezzen katonai ^ bíróság. ( GOETHE: CÁ kedves közelléte Rád gondolok, ha nap fényét füröszti a tengerár; rád gondolok, forrás vízét ha festi a holdsugár. Téged látlak, ha szél porozza távol az utakat; 6 éjjel, ha ing a kis palló a vándor iába alatt. hullám ^Mérlegen a megyei labdarúgóbajnokság ... 7. Kaposvári Építők Egyik legnagyobb létszámú szak- szervezetünk labdarúgócsapatának C1954. évi működése elé nagy ,érdek­lődéssel tekintettek a labdarúgás hí­jvei. A csapatszervezés azonban nem­igen sikerült. Sok jóképességű, de laránylag idős játékos talált otthonra jaz Építők csapatában, ahol a legfon­tosabb kérdések egyikét, az edző- j kérdést csak hosszú huzavona után toldották meg. Végül is Tóth József, replése és mindjobban leszakadtak az élvonaltól, ahol pedig bosszú ideig tanyázott az együttes. Hiba volt a kollektív szellemmel is. Sok volt a fegyelmezetlenség. A játékosgárda közül Nagy I., Málly és a csapat legidősebb játéko­sa, a 34 éves Bognár Ferenc volt a csapat oszlopa. A kislétszámú gár­dából igen sok mérkőzésen szerepelt Téged hallak, ha tompán zúg és partra döng; a ligetben, ha néma esönd borul rám, téged köszönt. a csapat egyik játékosa lett az edző. j Nagy II., Tóth I., Tóth II., Vigih é3 vezetőségtől azonban vajmi kevés | Simon. Az ifjúságiak közül csak Minél többet javítják — annál rosszabb Bárkivel is beszéltem eddig, mindenki megelégedéssel beszélt az idő múlását jelző kis ketyegő masináról: az óráról. Talán egy ember sincs, aki ne érezné hiányát, ha valamiképp elromlik Viszi is mindjárt a javítóba! így volt ezzel Csengéi István is, akinek ébresztő órája, a már egy évtizedes szolgálat után, a közelmúltban felmondta a szolgála­tot. Nem volt nagy hibája, csak néhány percet késett naponként, s mivel ő pontos ember és időben szeret megérkezni munkahelyére, úgy gondolta; érdemes még meg javíttatni. Elvitte hát a Finommechanikai Vállalat órajavító részlegébe, gondolva, hogy ott néhány napon belül olcsón és jól megjavítják és nem kell már többet szégyenkeznie munkahelyén késése miatt. Azonban tévedett. Nem... tévedés ne essék, nem arról van szó, hogy sokallotta a »kétheti« javításért a 36 forintot, hanem ar­ról, hogy rövid másfél hónap leforgása alatt már ötször kellett el­vinni az órát javíttatni. Az óra úgy látszik megmakacsolta ma­gát, s most már nemcsak 10—15, hanem 25—30 percet késik na­ponként, nem is beszélve arról, hogy most már meg is áll. Pedig rendszeresen, mondhatnánk állandóan javítják. A vállalat órajavító részlege pedig »hűen« végzi feladatát: javít, hogy a jövőben is le­gyen mit javítania. . t Nem lenne helyesebb, ha úgy végeznék munkájukat a részleg dolgozói, hogy csak egyszer, de jól javítsanak és az órák elromlá­sát, illetve elhasználódását az idő múlására bíznák?! Lelkünk egymástól bárm: messze válva, üsszefalál. A nap lemegy, csillag gyűl nemsokára. Öli, jössz-e márt SZABÓ LŐRINC FORDÍTÁSA. — A BALATONUJHELYI ÁL­LAMI GAZDASÁGBAN még feb­ruár hónapban is jórészt zöld ta­karmánnyal etetik a szarvasmar­hákat. A gazdaság 500 holdas ker­tészete biztosítja, hogy a több mint 100 fejőstehén részére a téli hónapokban is elegendő nedvdús zöldtakarmány álljon rendelkezés­re. A saját termelvényű bimfoós kelkáposzta, télikel harmadosztá — 1700 KISIPARI ENGE­DÉLYT ADTAK KI az elmúlt év­ben megyénkben. A kiadott ipar- engedélyek megszüntették az egyes községekben mutatkozó ipa­roshiányt. A múltban Hedrehe- lyen nem volt borbély. Szólódon nem volt asztalos és más közsé­gekben is volt ilyen visszás hely­zet. Most valamennyi községben' s lassítva hajtson. Kucsera ehe BÍRÓSÁGI hírek A somogymegyei bíróság január 11-én tárgyalta Valkó Ferenc, a Kaposvári Bútorértékesítő Válla­lat vezetőjének és Cséplő Magdol­na, a vállalat adminisztrátorának bűnügyét, akik hosszabb időn át fosztogatták a társadalmi tulaj­dont és árdrágítással megkárosí­tották a vásárlókat. Több mint 20 ezer forint értékű kárt okoztak a dolgozó nép vagyonában. A me­gyei bíróság Valkó Ferencet 4 év 6 hónapi, Cséplő Magdolnát pedig 4 évi börtönbüntetésre ítélte és mindkét vádlottat 5—5 évi időtar­tamra eltiltotta állampolgári jo­gaik gyakorlásától. * * * Kucsera Imre, a 23. sz. Autó- közlekedési Vállalat gépkocsiveze­tője az elmúlt évben többízben szállított lemezkoporsókat a járási székhelyeken lévő temetkezési vállalatoknak. Böhönye felé ha­ladva az országút jobboldalán egy lovaskocsi tartózkodott és a lovak megijedtek a motorzajtól. A ko­csis jól láthatóan jelezte a gép­kocsivezetőnek, hogy lovai félnek, támogatást kapott. Ebinek a következménye volt, hogy amíg »ment- a csapatnak, addig nem volt semmi hiba. mikor azonban a csapat elszenvedte első vereségét, zűrzavar lett úrrá a játékosokon. Érdekes, hogy az Építők csapata volt legtovább veretlen. Csak a 9. mér­kőzésükön szenvedték el első vere­ségüket, amikor 5:1 arányban ki- *"*'"*'"*’ kaptak a Kaposvári Lokomotívtól. Ezután váltakozó volt a csapat sze­a magánkisiparosok is segítenek lyú termései állati takarmányul ellátni a lakosság helyi szükségle» szolgálnak és növelik a tejhoza- teit. mot. — BECSAPTA A VASARLÖ- 1 KÁT a siófoki földművesszövet­kezet 2-es számú boltjában Gróf László. Meghamisította a súly­mértéket és egy kilogramm he­lyett csak 96 deka árut szolgál­tatott ki vevőinek. Eljárás in­dult ellene. 160 TAGÜ KULTÜR- EGYÜTTES alakult gyerme­kekből Barcson. Az új kultúrház jótékonyan kezdi éreztetni ha­tását, és egyre jobban fejlődik Barcs kultúrélete. — JANUÁR 17-ÉN ar téli szünet után ismét megkezdődik a tanítás az iskolákban. Csikós tudott állandó helyet biztosí­tani magának az együttesben. Az ifi­csapat szereplése még az első csa­patnál is gyengébb volt. Az Építők vezetősége belátta, hogy a jövőben nem tud megbirkózni a megyei bajnokságban adódó felada­tokkal A labdarúgó szakosztály ezért beolvad a Petőfi SE-be. A jövő baj­noki évadban tehát a Petőfi csapata szerepel a megyei bajnokságban az. Építők helyén. Néhány szó a falusi sportkörök vezetőségeinek újjá választó sáról Az OTSB és a DISZ Központi Ve­győzte le a sokszoros bajnokot, majd pedig Dobor fektette kétvállra. Az ugyancsak esélyesnek számító Máté idegei is felmondták a szolgá­zetősége a falusi sportmunkára ™-;]atot Kikapott Horváth Lászlótól és natkozó közös határozatában előírja, bogy a községi és a Traktor sport­körök vezetőségeit március 31-ig új ra kell választani. A választások cél­lá a községi sportkörök szervezeti és személyi megerősítése. Az új válasz­tásokkal lehetőség nyílik, hogy szak­mailag és politikailag jólképzett sportköri vezetők, az ifjúság leg­jobbjai kerüljenek a vezetőségekbe Olyan vezetőknek kell irányítani a jövőben megyénkben a falvak sport' munkáját, akik képesek arra, hogy a JTSB és a DISZ-bizottságok irá­nyítása mellett végrehajtsák me­gyénk sport fejlesztési tervét, ered­ményesebbé tegyék az 1955. évi MHK-munkát, új szakosztályok ala­kulását és elsősorban a súlyponti sportágak továbbfejlesztését segítsék elő. Sportbizottságaink máris hozzálát­tak a sportköri választások megszer­vezéséhez. Hangsúlyozni kell azon­ban, hogy a választások sikere érde­kében a DISZ megyei és járási bi­zottságainak az eddiginél sokkal na­gyobb aktivitással, kell kivenniük ré­szüket a szervező munkából. Az ifjúsági Besztercsényi lett Közérdekű közlemények A Városi Tanács Végrehajtóbi­zottsága közli, hogy a Magyar Népköztársaság 4 százalékkal ka­matozó, búzaértékben megállapí­tott államadósságához tartozó köt­vények sorsolása megtörtént. A kihúzott búzakötvények beváltása január 15-én kezdődik meg. A kötvényeket az Országos Takarék- pénztár fiókja váltja be, ahol az^k ellenértékét készpénzben ki­fizetik. A postahivatalok búza­kötvények beváltásával nem fog­lalkoznak. A kisorsolt búzakötvé­nyek beváltásához a kötvények eredeti szerzésének igazolása szükséges. Érdekeltek részére a tanács pénzügyi osztálya (földsz. 16. sz. szoba) községi bizonyít­ványt állít ki. Az állami szervek, intézmények, vállalatok és szövetkezetek az ál­taluk a 3451—13(3)1954. P. M. sz. Rádióműsor VASÁRNAP KOSSUTH-RADIÓ 8.00; Hírek. 8.10; Egy fetn — egy nóta. 9.00; Zenés fejtörő. 10 oo: Vasárnapi levél. 10.10; A szabadság reggele. 11.oo; Emlékez­zünk a tíz év előtti napokra . . . 12-oo; Hí­rek. 12.15; Jó ebédhez szól a nóta. 13.15; Jó munkáért szép muzsikát. 14 oo: Idöjárás- és vízállásjelentés. 14.15; Á M-agyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. 15.30; Egy hét a külpolitikában. 15-45; Szív küldi. 16.10; Mesél a nagy folyó: A Nílus. 17.oo; Tánczene. 17.40; Kincses Kalendárium 18.40; Operakettósók. 19.10; Szív küldi. 19.30; Az épülő kommunizmus nagy országá­ban. *20.oo: Estú Híradó. 20.20: A SZOT népi zenekara játszik. 20.55; Arcképcsarnok. 21.30; A vasárnap sportja. 22.oo; Hírek. 22.10; Klasszikus operettek. 23.oo: Budapest hangversenytermeiből. 24.oo; Hírek. PETÖFI-RÁIMÖ 8.00; Színes magyar muzsika. 8.30; Zene­kari hangverseny. 9.oo; Falurádió. 9.30; Miska bácsi lemezcsládája. 10.10; Szív küldi, ll.oo; Népiek dalai és táncai. 11.50; Zenés vasárnap délelőtt. 12.30; Pincenapló. 13.oo; Művészlemezek. 14.00; Régi operettsikerek. 15.00: Hol tart a mai technika? 15.20; A lyett még nagyobb sebességre kapcsolt és nagy sebességgel szá­guldott el a fogat mellett. A lo-! az 1954. évi megyei sakkbajnok vak kocsistól együtt az árokba fordultak. A kocsin tartózkodó utasok sérülést szenvedtek. A lel­ketlen soffőr a baleset után egy pillanatra megállt, de anélkül, hogy segítséget nyújtott volna, to­vább hajtott. A kaposvári járás- bíróság a közeljövőben tárgyalja a lelkiismeretlen gépkocsivezető bűnügyét. vereséget szenvedett Dobortól is, aki a hajrában kitűnően szerepelt. Ahogy lenni szokott; amíg kettő verekszik, a harmadik nevet. Nos. a nevető harmadik ez esetben fiatal sakkversenyzőnk, Besztercsényi. lett, aki 10,5 ponftal első lett. Dobor pont­számban ugyan elérte Besztercsényit, azonban a szabályok értelmében a •bajnoki cím mégis a fiatal verseny­zőt illeti meg Dobor nagyszerű haj­rájával a második helyre került, míg Sipos kénytelen volt a harmadik hellyel megelégedni. Tavasz a labdarúgó-pályákon ... A Petőfi labdarúgócsapata, amely a jövőben az Építők helyén a megyei bajnokság első osztályában fog sze­repelni, már megkezdte edzéseit, me­lyet Kordé Imre vezet. Az első ed­zésen. mintegy £0 játékos vett részt, Háda József megkezdte működését a ’ Kinizsinél. A Kinizsi játékosai nagy szeretettel fogadták új edzőjü­ket, aki az alapozó edzések fontos­ságáról és edzésterveiről beszélt. Az edzésen részt vett 14 játékos között volt V'gh, aki Hadával együtt érke­zett Budapestről. Kaposvárra, vala­mint edzett Horváth íHunét) is. Le­het, hogv tavasszal mindketten a Ki­nizsi játékosai lesznek. A Nagykani­zsai Bányász 4 játékosa: Kisgál. Zsi­E héten a bajnokság még hátra­lévő mérkőzésein teljesen felborult a papírforma. A biztos bajnoknak lát- dó. Andris és Mózsi is bejelentették,, szó S’pos utolsó két mérkőzésén vá- ' hogy nem kívánnak volt esryesüle- ratlanul nem tudott pontot szerezni.! tűkben szerepelni és a Kinizsinél Előbb az ugyancsak ifjúsági Treer akarnak játszani. utasítás alapján benyújtott ház- Hajdú-Bihar megyei népi együttes műsora adóbevalláson kívül az épület IG.oo: Opcrarészle'ek 17.00: A Rádió fekvése szerint illetékes tanács Gyermekszlnházának műsora. 17.40; Könnyű VB pénzügyi szervéhez december szimfonikus zene. 18,30: Beethoven; F-dur 31-ig kötelesek bejelenteni a tu- 1°^^ J9^. EmJéWi5nyv- lajdonukban, használatukban, ke­zelésükben lévő épületeket, utca, házszám szerinti megjelöléssel, to— 1 vábbá, hogy az épületre vonatko­zó házadóbevallást melyik pénz­ügyi szervnél nyújtották be. Te­kintettel arra, hogy a fentebb megjelölt szervek közül csak né- hányan tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, a városi ta­nács pénzügyi osztálya felhívja a mulasztókat, hogy bejelentési kö­telezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. 19.30; Ráncz Zsiga és zenekara játszik, 20.oo: Fú- vószene. 20.20; A Tartós békéért, népi de­mokráciáért! c. lap ismertetése. 20.35; Tánc­zene. 21.30; Népek dalai és táncai. 22.oo; A Moszkvai Rádió szimfonikus zenekarának műsorából. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mindazoknak, akik felej íhetetlen férjem elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánítot­ták. ezúton mondok hálás köszönetét. Külön megköszönöm az Óvónő- és Tanítóképző igazgatóinak, tanári karának és növendékei­nek meleg részvétüket, özv. Hegedűs Fe- rencné. A lapterjesztési verseny hírei Dicséret illeti Nikla község pos­tás dolgozóit jó munkájukért. 120 régi olvasót győztek meg a hosz- szúlejáratú előfizetés előnyeiről. Kovács József csökölyi kézbe­sítő is az élenjárók közé kerül, mert eddig 49 hosszúlejáratú elő­fizetést szervezett. Kimagasló eredményt ért el Túrái Jánosné barcsi kézbesítő is. Eddig 46 egész- és féléves előfi­zetést szervezett. Emellett 12 új olvasót is szervezett be. Hegedűs Imre ötvöskónyi kéz­besítő 20. Bidovszky György, To- ponár község hírlapfelelőse 35, Patakfalvi Jánosné somodori kéz­besítő 50 hosszúlejáratú előfizetés szervezésével csatlakozott a ver­senyhez. A Kaposvári Cukorgyár közli az üzemből kilépett dolgozókkal, hogy az üzemben hagyott munkakönyvüket személyesen a bérirodában vegyék át a személyi igazolvány bemutatása mellett, mert a bejegyzést ott is eszközölni kell. Munkakönyv postán való elküldése nem lehetséges. SOMOGYMEGYEI MOZIK MPSORA Szabad Ifjúság; Zűrzavar a cirkuszban 14—18-ig. Előadások kezdete hétköznap fél 5, fél 7, fél 9 órakor. Vasárnap és ünnepnap 3, negyed 6 és fél 8 órakor Vörös Csillag; Keresem az igazságot 13—17. Előadások kezdete hétköznap 5, 7, 9 óra­kor. Vasár, és ünnepnap fél . 4, háromne­gyed 6 és 8 órakor. 1955 január 15—-16-án ; Barcs; Távoli kikötő Csurgó; Rokonok Igái; örökség a ketrecben Lengyeltóti; Senki nem tud semmit Siófok; Én és a nagyapám Tab: Egy éj Velencében Nagyatád- Mágnás Miska Értesítjük az összes vállala­tokat és intézményeket, hogy a 140. SZ. NYOMTATVÁNY-BOLTUNK január 17-től 22-ig leltároz. Ez idő alatt mindennemű áruki­adás szünetel. Kaposvári Kiskereskedelmi V. ŰGOOGO00OO0OOOGGOCÍXD0OOOO Az Iharosberény és Vidéke Földművesszövetkezet vezető­sége értesíti mindazokat, akik 1954. október 1-ig valamilyen állóeszközt átadtak és ellen­értékűkre igényt tartanak, je­lentsék be folyó hó 15-ig a földművesszövetkezetnél. 0OOOOGOO0OGOOOGOOGOG0GOG KEDVES HÁZIASSZONYI Mosási gondja megszűnik, ha a Kaposvári Patyolatnál mosat. Minőségünket tegye próbá­ra. Azonnali belépésre felveszünk palázókat, tetőfedőket, üvegest. Jelentkezés; Somogy­megyei Állami Építőipari Vállalat Kaposvár, Május 1 utca 8. HIRDETMÉNY! Varga Sándorné szegedi lakos 1 darab 1954. május 13 i születésű, keseszínű serté­sének marhalevele elveszett. A marhalevél jegyzőkönyvi száma Nagybajom 1077/1954. A marhalevelet megsemmisítem. Szabó László,, mezőgazdasági osztályvezető, Kaposvár. APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetések dija ló szói* hétköznap Ifr tnrint. rasár. és ünnepnap 2» forint. Minden további «zó hétkóznap t fnrint, vasár, éa ünnepnap 2 fnrint. Í20 basszusos harmonika eladó. Nagy László felsőrészkészítő, Ady Endre utca 12. Érdeklődni lehet 8—12-ig. Nagyon szép házfelügyelői lakásomat el­cserélném hasonló fóbérletire. Dózsa György u'ca 14., délután 4 után. Ny’on harisnya átkötését és harisnyakötést vállalok. Királyné Kaposvár, Dimitrov u. 86. Nagy Singrr varrógépet keresek megvételre. Cím: Állami Hirdetőben Hzottsertég Hadó, 150—160 Hunyadi János u. 44 kilogrammos, Sürgősen e'adó 4598 négyszögöl rét a Nyár utca folytatásánál (Donner), kisebb darabok­ban is. Érdeklődni lehet; Szűcs János, Pe­tőfi u. 2. Értesítők vendégeinket, hogy az I. sz. férfí fodrászatunkban a vasárnapi nyitvatar­tási idő 11 óráig van. Kérjük az érdeklődő­ket, hogy szolgáltatásaikat időben végeztes­sék el. Kaposvári Szolgáltatási KTSZ, Bcndi István hedrehelyi lakos 3 darab 1953. december 25-i születésű keseszínű ser­téseinek (egy göbe, kettő kan) marhalevele elveszett. Marhalevél iktalószáma: Kadarkút, 484/1954. A marhalevelet megsemmisítettem. Szabó László, mezőgazdasági osztályvezető.. SOMOGYI NÉPLAP Felelős szerkesztő. Horváth János Felelős kiadó: Tóth István Szerkesztőség; Kaposvár. Latinka Sándor-m. Telefon: 901. #63'. 468 Kiadóhivatal- Kaposvár Májúi 1-u. IS. Somogymegyei Nyomdaipari Vállal.*! Kaposvár, Latinka Sándor-u. 6 Telelőn: 82$ Nyomaáen felel. Hidaa János Klőfizetéil díj egy hónapra 11 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom