Somogyi Néplap, 1955. január (12. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-01 / 1. szám

<5' - •it S ___­A r, P30LETARJ .YfcSfUETEK! ^PpsM'^ Somogyi Népi Eredményekben gazdag, békés, boldog újévet kíván a lap minden olvasójának a Samosvi Néplap szerkesztősége és kiadóhivatala A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA SOMOGYMEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XII évfolyam, I. száné ARA 50 FILLÉR Szombat, 1955. január 1. 1955 B Z ÁTÓ ÍGÉRETE aégi szokás, hogy az év liylsó napján nemcsak borospoharral,Reg­gelig tarló táncmulatsággá! b :su- ztink az óévtől s köszöntjül' az újat, hanem számadással is. Az «»esztendő utolsó napján számvetést végezünk, hogy mégegyszer, s tve ma:;uns előtt lássuk az eltelt vet, s annak tapasztalatain cíindilva, míg előbbre jussunk az új esen­dőben. így tesz már hosszú id< óta nálunk is mindenki. Az év* égimér- leg elkészül az egyénileg dolgoz pa­raszt portáján ugyanúgy, miit a termelőszövetkezetben, de üzéreink vezetői is számot adnak az év utol­só napjaiban a munkásoknak: mit végeztek, - mivel maradtak aósak -s egyben azt is, hogy mi v»l> az ni segítette az előbbrejutásf mi • kadályozta. De számot vel azrem- er önmagával is; ez az a nap, mikor önvizsgálatot tartun és mint egy szigorú bíró, latolgtiuk: mindig jól cselekedtünk-e. mejeiel- tíinK-e a magunk és embertanaink kivÁn-: imainak, hol hibáztunk,hogy a jövőben ezt. el tudjuk kerüli Minőén' évben bőséges, s gyre több mdok van a számadásr: az év; mérleg, elkészítésére. N,iünk éJetében soha annyi esemény nem volt. mint az utóbbi években.Mér- f öl des lépésekkel haladunk t bbre kitűzött célunk, a boldog, szootista Magyarország megteremtése lé. S ez a hatalmas iram hónapról -nap­ra szüli a történelmi nevertességű dátumokat életünkben. Az 1954-es év bővelldett küi- ós belpolitikai esőmén kben. Nym volna célszerű, haajjjró részekre «Btbii'itikVii v-'ifÄü!j é,vf‘t 6 »nnak minden külpolitikai esei^*^’15^ sorakoztatnánk. Hogy erre -r" ba r<J” viden is — mégis kitérünk, f hatal­ma ;sá duzzadt nemzetközi bpkf''ar® teszi' szükségessé. Elöljáróban Je kell vvögezni, hogy az 1954-es év tovább fokozta a. nemzetközi békemo7®a;?. erősödését, melynek nyomán világjelentőségű esemény tört' politikában. Annak ellenére, hi;g? amerikai imperialisták és csa üsal semilyen áron sem akartak egyezni a koreai fegyverszünet. Szovjetunió vezette hatalmas tábor ismételten megmutatta,, le tudja fogni a háborús gyP OÍ>a‘ ♦ók kezét. Ezt bizonyította ban a Szovjetunió és az E;yPSU Áramok kormánya közötti A tárgyalás az atomenergia ]EptIése- ben, melynek egyenes foyía.asa volt a január 25-én Berlinbe osz' sz,sült négy nagyhatalom ki -v‘T11" niszterének tárgyalása, külügyminiszteri értekezlet Az elmúlt évben még két, igen jelentős nemzetközi esemény tör­tént. A Szovjetunió, látva, hogy az Egyesült Államok és csatlósai újabb háborús mesterkedésen törik fejüket, javaslatot dolgozott ki a fegyverzet csökkentésére, valamint az atom-, hidragén- és más tömeg­pusztító fegyverek betiltásáról szóló nemzetközi szerződés megkötésére. Nyugaton a válasz erre az volt, hegy napirendre tűzték a párizsi egyezmények ratifikálását. Ilyen fe­szült légkörben ült össze Moszkvá­ban az európai béke és biztonság kérdésével oglalkozó értekezlet, melynek egyedüli célja az volt, hogy a részve ő államok megakadá- 'yozzák a német militarizmus fel­támasztását. A moszkvai értekezlet deklarációja mellett nemcsak az ér­tekezleten részvevő országok népe foglalt állást, hanem a nyugati 'or­szágok dolgozói is, akik nem akar­ják, hogy egy újabb háború tönkre- í-egye otthonukat, szétzilálja életü­ket. A küzdelem még nem dőlt el, annyit azonban — ha figyelembe vesszük az 1954-es év nemzetközi eseményeit — ’ megállapíthatunk, hogy a béke és demokrácia erői napról napra erősödnek, s hogy a háborúi kirobbantani akaró impe-». rializmus erői ezzel szemben további gyengülnek. f Az újévi számadásból nem hagy­hatjuk ki a oennünket közvetlenül íríntő belpolitikai eseményeket em. S ha bővelkedő nemzetközi eseményekről beszélhetünk, ezt kell mondanunk belpolitikai életünkre ’s. Történelmi év volt ez népünk életében. Tíz év telt el azóta, hogy“1 országunkat fasiszta elnyomás alól>i felszabadította a Szovjet Hadsereg. ‘ Erre a tíz évre, a szabad mágyar államiság születésének tizedik é év­fordulójára emlékezett az elmúlt na­pokban az ország népe a debreceni • •;rB7é,‘'tíyíííésscI, a városokban, köz­ségekben tartott ünnepi ülésekkel, a felszabadulási ünnepségekkel. Másfél évvel ezelőtt pártunk jú­niusi határozata, kormányunk új programja alapozta meg az 1954-es esztendőt, s most, amikor az év eredményeivel vetünk számot, a jú­liusi út ezernyi eredményét tapasz­aljuk. Ennek, megvalósítását segí- , tette elő az év tavaszán pártunk III f kongresszusa, amely tovább erősítet­te, pártunk és népünk egységét, s amely elindította és életre keltette a Hazafias Népfrontot, a minden ha­záját szerető í, zmokratikus erők ösz- szcíőgását jelentő népfrontpolitikát. S hogy népünk egysége ma szi- 'árdabb, mini bármikor a történe­lem folyamán, ékes bizonyságát ad- ■ entőséeű * ** a Hazafias Népfront kongresszu-J II' ® UQ OO I> r /l i ,-n .O' mtmlrón nnwnnnt A több, ént a bele- a béke­hogy berlini bár nem hozott világraszóló ereTiein’c" két, mégis hatalmas jeentősegü az a kétezer munkás, paraszt, volt, hiszen a négy nag/ka*alom i értelmiségi és egyéb küldött, aki Külügyminiszterei éppen a Szov.íet­unió következetes békoharc1’ a ka~ ledé emberiség egyöntetű bekevá- gya következtében oiyan a^r07'a t-ot hoztak, hogy hívjanak lssze er" íckezletet a koreai és indok"®' kcr" ®-s rendezésére. é nemze-tkii- békemozgaloí1 ekkor is r.-cgTyutatta erejét és a nvu^at' toper »listák halog ató kísér16*®* el* l-.it re, április 26-án megke/,öd8tt a íienj'i tanácskozás, melyen a,airlak a #► vietnami. laoszi és kamboüz‘ai ha‘i" műveletek beszüntetéséről szóló gyezményt. Az imperialisták ezuían » em nyugodtak bele, hogy :* haború tűzfészke felszámolódjék, - rm,sl nyugatnémet Wehrmacht tése érdekében tettek egyr* egyhangúlag avazott kormányunk < síi politikájára. S ez az egység mu- af kozott .ne: a napnál vi’ágosab-l ban népi demokráciánk fejlődésének ( másik, igen jelentős eseményekor is, | a helyi tanácsok választásakor. Egy év számvetése nem könnyű,] de megkönnyíti az, hogy szabad ál-, • ikh. hél öl hétre, hónapról 4 hónapra imvi est készítünk. Szám- í vetést tettünk , kkor, amikor kor-a m nyűnk öt é. el ezelőtt beindítot-i ta az else öté« ts tervet. De számot f vet a paraszt is, amikor évi terme- f f set betakarítja, s elhatározza, hogy ^ jövőre mit vet, hogy még kifizetőbb f a termelés. Az üzemi mun-1 egyen jkás naponta számotvet saját mun- újjáélesz- I bájával amikor a munkaidő után i félre- ! megállapítja: telj esi tette-e, amit né- í pe vár tőle. érthetetlenebb lépéseket. í£r*nek so" rán került napvilágra a háborús «ék, szolgáló európai védelr»5* közös­ség terve, amely augusztusiian ke~ rült a francia parlament el é A né‘ i í>ek békeakarata azonban » kkor is ; műnk, az elvetett mag kikéit és dús é Igen bonyolult az 1954-es év mér-1 lege, de ha számbavesszük szerte- f ágazó eredményeit, azt állapíthatjuk J meg: nem volt hiábavaló a küzdel- 4 ténye- j termést hozott. Eredményeink ■nyeink na- \ t az új esz-J bebizr nyitotta, hogy fontos . . “ j >: é vált a nemzetközi pof itíkaban- syok, s ez biztató ígéret Ennek, 9 a német fasizmus 161 any" 1teadáre» ennek tapasztalataival in- # nyit szenvedett francia nép baiaro_ dulunk az újnak s ezekkel a ta- f *ott tiltakozásának hatására a nem A~x~'] g M Éá * zetgyulés elvetette az EVli ~1’ Kössóntjük pártunkat J]zen a napon tizedszer köszönthetjük szabadon az újesztendőt. Tíz szabad, gazdag esztendőt hagytunk magunk mögött 1944. december másodika, Kaposvár felszabadu­lása óta, tíz éve vezet bennünket pártunk a felemelkedés útján. Köszöntjük ezen a napon a pártot, népünk vezetőjét — s amikor boldog újesztendőt kívánunk Somogy népének, hálával és szeretettel gondolunk pártunkra, pártunk vezetőire az elmúlt tíz évért . a:-: dán kö­vetkező még szebb, gazdagabb esztendőkért. Hazánkban s így Somogy megyében egyetlen lépést nem tehetünk anélkül, hogy ne erez­zük e tíz esztendő eredményeit, amelyekben dolgozó népünk vágya, alkotó munkája ‘vált valóra. A mi pártunk összeforrott a néppel, hiszen minden intézkedése, tette, határozata né­pünk jobblétét, életünk szebbétételét szolgálta s szolgálja. Eredményeinket, boldog eleiünket s jövőnket köszönjük az újesztendő napján pártunknak. Köszönjük dolgozó parasztságunk ne­vében, hogy mezőgazdaságunkat elindította a felvirágzás útján. Köszönjük munkásosztá­lyunk nevében, hogy megyénk az iparosodás útjára lépett, hogy munkásaink igaz emberi életet élhetnek; orvosaink, tanáraink — az értelmiség nevében köszönjük azt a végtelen, megbecsülést és szeretetet, ame]iyei pártunk munkájukat értékeli. S köszönjük a 0yar nép, Somogy népe nevében, hogy megteremtette a népünk minden rétegét egységbeíogó nagy nemzeti tömegmozgalmat, a Hazafias Népfrontot. Köszönjük pártunknak, hogy megtanította népünket élni a szabadsággá s most, íz új­esztendő napján hálával és szeretettel fogadjuk, hogy mint eddig, továbbra i híven követjük a‘ szocializmus építésének utján. oasztah.tokkíU érőnk e! az új esz­tendőben még jobb eredményt. VÁRNAI ZSENI: Svttve&zte* éjidén 1 95^-ben Az új esztendő küszöbén megállók és szívem, ez örökmozgó kis motor egy percre megpihen,. ­mint .vándor, ki egy év alatt sok nagy utat bejárt, úgy állok itt és kémlelem a rejlett láthatárt. Mögöttem elmúlt napjaira tűnt felhőnyájai, előttem új, meg új napok közelgő szárnyai, . ó, hány napom hullt semmibe, belőlük mi maradt? Csupán csak néhány alkotó, termékeny pillanat. Az üres perc, mint pelyva száll. mert könnyű, magtalan, véle egy darab életünk elvesz így nyomtalan, míg ifjak vagyunk hány napot fecsérlünk könnyedén? Azt hisszük, időnk végtelen, örök a nyár, a fény. Ma már tudom, hogy életem fogyó, akár a hold, az évek árnya rám terül s majd minden fényt kiolt, de csillagom sugárszeme biztatva int felém; új évet szül a Végtelen és új tavaszt a fény! Hány évem van még, nem tudom, hányszor köszönt reám új év, új kezdet, új jövő Szilveszter éjszakán?! Tudok-e szépet adni még. hogy érdemes legyen őrizni, védni, félteni e múló éJetem? Éjfélre jár, kezembe* már a gyöngyöző pohár! Cj év, mutasd meg arcodat; milliók szíve vár, mint váriak én és kérdezem - — öledben mit hozol? ugye, hogy békét, életet? s nem tör ánk új pokol?! Ily gondok között lépem át az Éj év küszöbét, . ott kint a téli szél recseg rézkürtökön 'lét! De messziről már új tavasz virágos ággal ítít és érzem: győz az ifjúság; az élet győz m«gint! QiaLdag, úféad! Ki tudja, mióta van így, de minden új esztendő első napján a folyóiratok, képeslapok, sőt újsá­gok első oldaláról is feketeruhás, kormos-füstös kéményseprő moso­lyog ránk, vállán kéményseprűvel és létrával, hona alatt olykor-oly­kor rózsaszínbőrű kis szerencse­malaccal. »Boldog új évet!«, —kí­vánja szeretettel és mi jóleső ér­zéssel fogadjuk köszöntését. Azok közé az emberek közé tar­tozik ő, akiről év közben a legke­vesebbet beszélünk. Valahogy nincs úgy a szemünk előtt, mint mondjuk akár az utcaseprő, gép­kocsivezető, postás, pincér vagy más hasonló foglalkozású embe­rek. Egész évben a tetőket mássza; nagy gyakorlattal, de vigyázva lépked a csúszós meredeken, s tisztítja a kéményt, hogy jó hu­zatja legyen, nehogy elduguljon a koromtól s véletlenül kigyúljon felettünk a ház. Fontos, nagyon fontos az ő munkája, s tegyük hozzá, nem könnyű, egyáltalán nem veszélytelen. Gondoljunk csak a zimankós téli időkre, az ólmos- esőkre vágy a nagy havazásokra, amikor borzongva húzzuk össze magunkat és alig várjuk, hogy meleg fedél alá jussunk. Vagy gon­doljunk a gyakran viharos erejű szélre, mely tépi a fákat, viszi az utca porát, s mi aggódva sóhaj­tunk fel — csak a tetőt el ne vi­gye a fejünk fölül. Lám, ő akkor is ott áll a helyén, bátran, félelem nélkül, akár alacsony, földszintes házacska, akár sok-sokemeletes b'rház tetején dolgozik. Ahogy mondani szokás: gyakran isten­kísértés az, amit csiná’. Talán ezért tartották őt már nagyapáink, sőt szépanyáink is a szerencse emberének. Talán ezért kiáltunk fel ma is örvendezve, ha utcán találkozunk vele: »Kémény­seprőt látok, szerencsét találok!« — s valami buta babona előírása szerint, gyorsan megfogjuk kabá­tunk gombját. Persze, ő csak mo­solyog ezen, megértőén, barátságo­san, úgy, ahogy okos felnőttek csacska gyermekeken szoktak. Tudja, hogy a szerencse nem tőle függ, s nem is a kézben szoron­gatott gombon, vagy a vakabiakon múlik. Dehogy akar ő szerencse- iQvag fonni. Sokkal nagj ü ” 1 számára az, ha.- ér-i az emberek megbecsülő A, ha esténként a Jól- végzett munka tudatával térhet haza otthonába. Hajszálon függ néha élete, de azért olit nem hagy­ná egy világért sem szakmáját, neki ez a ’t g.szebb, legiwdvtsoebb munka ... Szerény ember a kéményseprő.., S most, hogy átléptük az új év küszöbét, fordítsunk egyet a szo­kás kerekén. Köszöntsük elsőnek öt mi! Ma nincs rajta szokott ru­hája, tiszta, szép öltönyt vett fel és letörölte arcáról a kormot. Ün­nepel ő is. Jókívánságainkkal te­gyük még szebbé számára az új esztendő első napját! Szorítsuk meg kezét meleg barátsággal, há­lás köszönettel, amiért hosszú évek óta őrzi házunkat — otthonunk, munkahelyünk épségé' — szinte észrevétlenül, köszönetét nem vár­va. de nagy-nagy lelkiismerettel Nélkülözhetetlen, fontos embere ő életünknek ... Boldog új esztendőt, ményseprők I Boldog sok szerencséi •

Next

/
Oldalképek
Tartalom