Somogyi Néplap, 1954. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

1954-03-02 / 51. szám

SOMOGYI NÉPLAP Kedd, 1954 március 2. Palmíro Togliatti cikke a berlini értekezlet eredményeiről Róma (TASZSZ). A »Rinascita« című ölasz folyóirat közölte Pal- miró Togliatti vezércikkét a négy hatalom külügyminisztereinek részvételével megtartott berlini értekezlet eredményeiről. A cikk a többi között a követ­kezőket mondja: A négy hatalom külügyminisz' tereinek részvételével megtartott berlini értekezlet két tekintetben volt sikeres: egyrészt az értekez­let eredménye mindenki számára konkrét és nyilvánvaló- Rövid időn belül újabb nemzetközi érte­kezletet hívnak egybe azzal a cél­lal, hogy rendezzék a Távol-Kelet időszerű problémáit. Ezen az ér' tekezleten mint egyenjogú fél, részt vesz a nagy Kínai Népköztár­saság. Másrészt a berlini értekezlet sikeres volt azért is, mert az értekezlet után tisztázódott a helyzet, jobban meg lehet érteni a felek álláspontját. Az emberek könnyebben láthat­ják a helyes utat. Csupán azok nem érthetik meg ennek a siker­nek a jelentőségét, akik nem ve' szik észre azt, hogy a közvéle­mény egyre nagyobb fontosságot tulajdonít a tárgyalásoknak és a nemzetközi problémák békés úton történő rendezésének. Mi nem csu­pán a békeharcosok mozgalmáról beszélünk, amely tényleges nem­zetközi erővé vált. Látjuk azt is, hogy olyan országok tőkés osztá­lyainak vezetői és képviselői, mint Anglia, Franciaország és mások kénytelenek voltak megvál" toztatni álláspontjukat, hogy eleget tegyenek a közvélemény követelé­seinek. A közvélemény ugyanis felháborodott a nemzeti érdekek védelmének hiánya és az amerikai imperializmus háborús politikája előtti szolgai behódolás miatt és nyugalmat, valamint békét kíván. Gondoljuk csak el: az amerikai imperialisták mindmáig nem tud­ták rákényszeríteni Európát arra, hogy az »európai hadsereg« lep­le alatt elfogadja a német mili' tarizmus teljes feltámasztását cél­zó tervüket. Előre látható: a ber­lini értekezlet után az amerikai imperialisták még nagyobb nyo­mást fejtenek majd ki, hogy el­érjenek valamilyen eredményt ezen a téren. Ugyanakkor azon' ban meg kell jegyezni, hogy a közvélemény ellenállása még szí- vósabb lesz, mint azelőtt. . . Palmiro Togliatti befejezésül rá­mutatott arra, hogy az európai biztonság biztosítását célzó szovjet terv »-olyan gondolat, amely gyor­san széles utat tör magának az európai népek között.« RÖVID KÜLFÖLDI HÍREK PEKING Az »United Press« február 26- án jelentette Bangkokból, hogy Thaiföld Indokínával határos te' rületein »önkéntes védelmi had­testet« állítottak fel és 100 ezer embert hívnak be e hadtest első alakulataiba. A thaiiöldi kormány február 26—i minisztertanácsán hozta ezt a határozatot. * * * MONTEVIDEO Az »Imprensa Popular« című brazil lap közölte Brazília Kom' munista Pártja Központi Bizott­ságának decemberi teljes ülésén hozott határozatát, amely a párt legális működéséért vívott harc­ról szól. A központi bizottság ki­emeli a kommunista párt jelentő­ségét abban a harcban, amelyet a dolgozók, a széles néptömegek a békéért és a szabadságért, a nem" zeíi függetlenségért és a népi de­mokráciáért vívnak. E munka fo­kozása érdekében — mondja a határozat — erősíteni kell a párt­nak a tömegekhez fűződő kapcso" latait, ki kell vívnia legális mű­ködését és részvételét az 1954-es választásokon. A központi bizott­ság elhatározta, újból kéri a leg­felső választójogi bíróságot, vegye fel a kommunista pártot a válasz" tási listára. A X. pánamerikai konferencia előtt New York (TASZSZ). Március ! arra akarja felhasználni, hogy »a elsején a venezuelai Caracasban megnyílt a X. pánamerikai kon­ferencia. Az értekezlet munkájá­ban az Egyesült Államok és 19 latinamerikai ország vesz részt. Costa Rica távol maradt az érte­kezlettől, tiltakozásul az ellen, hogy a konferenciát Venezuelában tartják, ahol a demokratikus sza­badságjogokat és polgári jogokat megsemmisítő diktatúra uralko­dik. Az értekezlet napirendje öt sza­kaszból áll. Az egyes szakaszok politikai és jogi természetű kérdéseket, továbbá az »amerikai államok szervezetében« részvevő országok közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kérdéseit, szociális és kulturális kérdéseket érintenek. A sajtó jelentéseiből kiderül, hogy az értekezleten komoly né­zeteltérésekre lehet számítani az Egyesült Államok és a latinameri­kai országok többségié között. Az Egyesült Államok az értekezletet kommunizmus elleni harc« leple alatt fokozza támadását a latin­amerikai országok demokratikus erői ellen és törvényesítse az ame­rikai imperializmus beavatkozását a latinamerikai országok belügyei- be. Az »Associated Press« hírügy' nökség tudósítója a következőket írja: »Az Egyesült Államok és a latinamerikai országok küldöttsé­geinek álláspontja a jelek szerint teljesen ellentétes lesz, amikor megvizsgálják a kommunizmus kérdését a nyugati féltekén. • .« Evaristo Sourdis, Colombia kül­ügyminisztere nemrég kijelentet' te, hogy országának küldöttsége a hangsúlyt azokra a gazdasági kérdésekre fogja helyezni, amelyek nemcsak Colombiát, hanem a többi amerikai köz­társaságot is érintik. Barros Ortiz chilei külügymi­niszter egy nyilatkozatában rámu­tatott arra, hogy a caracasi érte­kezleten a gazdasági kérdésekre kell fordítani a fő figyelmet. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a latinamerikai országok és az Egyesült Államok között elkerül' hetetlenül összeütközésre kerül javaslataikkal, áldozatkész segít- sor, különösen a gazdasági jelle- ségnyujtásukkal nagymértékben A magyar-szovjet barátság megünneplése a nagyatádi járásban A nagyatádi járás dolgozói ezekben a napokban boldogan ün­nepük a magyar-szovjet nép barátságát. A járás községeiben a szovjet nép hősi harcairól, békés építőmunkájáról, baráti segítség­nyújtásáról szóló előadásokban emlékeznek meg felszabadítónk­ról, a nagy Szovjetunióról, a testvéri szovjet népről. Az előadások mellett gazdag, színvonalas kultúrműsorokkal is köszöntötték a ba­rátság hónapját a járás kultúrcsoportjai. holdas dolgozó paraszt pedig a le­gelők karbantartásának kérdésével foglalkozott felszólalásában. — Nagyon helyes lesz az, ha nálunk is bevezetjük a szakaszos legelte­tést — mondta Benkő elvtárs — amit a könyv is javasolt. Meg kell szüntetni azt a helytelen módszert, ami ezideig volt, hogy tavasztól őszig az egész legelőt járattuk a tehenekkel. így nagyon sok fű kárbaveszett, amit a szarvasmar­hák letiportak. Simon elvtársat, a célgazdaság agronómusát különösen a könyv­nek a gépesítés előnyeiről szóló része ragadta meg. Hozzászólásá­ban beszélt arról, a dolgozó pa­rasztoknak, hogy az ő gaz­daságukban is sok munkát szovjet mintára gépekkel végez­nek és ez nagy könnyebbséget je­lent a gazdaság dolgozóinak, ugyanakkor a gépi műveléssel magasabb terméseredményt tud­tak elérni. Segesden Fagyajev Ifjú gárda című könyvét ismertette a könyv­kiállításon megjelent dolgozókkal Berta Lajos pedagógus. Ezen a könyvismertetésen a községi könyvtár mindenegyes olvasója Beleg községben február 25-én este a helyi MSZT-szervezet ren­dezésében lelkesen ünnepelték a dolgozó parasztok a magyar és szovjet nép szétbonthatatlan, örök barátságát. Az ünnepségen részt- vett a falu apraja-nagyja. Az amúgy tágas kultúrotthon ez eset­ben kicsinek bizonyult. Tamás La­jos elvtárs, a járási MSZT titkára rövid előadás keretében méltatta a magyar szovjet barátság jelen­tőségét. Tamás elvtárs előadásá­ban a két nép baráti, testvéri sze- retetéről, együttműködésének ed­digi eredményeiről és perspektí­váiról beszélt. Nem kellett sokat beszélnie, nem kellett sok szó. Minden belegi dolgozó paraszt sa­ját életének szépülésén, gazdasá­gának gyarapodásán érzi a Szov­jetunió segítségét. A szovjet nép hősi harcát nem feledi el a sok földhözjuttatott paraszt, akik hosz- szú évekig cselédi sorsban tenget­ték nyomorúságos életüket, de nem feledik el azok sem a belegi" ek közül, akik kis földecskéjükön nyomorogtak és ki voltak szolgál­tatva az embertelen kizsákmányo­lásnak. A Szovjetunió segítsége megmu­tatkozik gazdasági és kulturális 3ren eg^t Á SÄÄ? "ff » i“ elott m,nden­pasztalataik átadasaval, hasznos gű kérdésekben. * * * Montevideoban hatalmasarányú j0 felélénkítették iparunkat, mező- gazdaságunkat és kulturális éle­tünket. Gazdag tapasztalataik és módszereik átadása előtt beszélgetett és a szovjet könyvek meghívta őket kiállítására. A könyvismertetés utáni vita eredményes volt. Számos hozzá­szóló kérte a község vezetőségét, mellett hogy szovjet írók szépirodalmi tömegtüntetést rendeztek az uru- ‘a^Ye~gíiséget topott“ országunk S guayi fovaros dolgozol. | anyagiakban is a Szovjetuniótól - I ^ A konjmsmertetest kultur­A tüntetés tömeggyűléssel fe- hangsúlyozta Tamás elvtárs. A jmuK)r kovette- jeződött be, amelyen Gomez, a ’ Szovjetuniótól kapott ipari és me- i Rinyaszentkirály községben 150 kommunista párt főtitkára tar- zőgazdasági gépek, a rengeteg dolgozó jelent meg a barátsági tott beszédet. Elítélte az amerikai nyersanyag mind a mi monopóliumok előtti behódolás javulását szolgálja. életünk politikáját, az éhínség, a nyomor és drágaság politikáját, majd fel­hívta a népet: harcoljon egyesült erővel a békéért, a kenyérért, a de­mokráciáért és a nemzeti füg­getlenségért. A gyűlésen hozott határozat til­takozik az ellen, hogy Uruguay részt vegyen a X. pánamerikai értekezleten. Egy kormány bemutatkozik Közel félhónapos az új olasz kor­mány, Mario Seelba kabinetje. A mi­niszterelnök elmondta már pro- grammbeszédét a parlamentben, de a bizalmi szavazásra csak március első napjaiban kerül sor. Az olasz parla­ment így abban az előnyös helyzet­ben lesz, hogy a Scelba-kormányt nemcsak szavai, hanem első tettei után is megítélheti. Ez az utóbbi megítélési a1 ap pedig több lehetősé­get ad a mérlegelésre. Melyek voltak a kormány első cse­lekedetei? A megalakulás utáni mi­nisztertanácsok egyikén elfogadták az »európai védelmi közösség«-et jóvá­hagyó törvényjavaslatot. Ez világos képet ad arról, milyen külpolitikát óhajt folytatni Seelba, külügyminisz­terjelöltjével, Piccionival együtt. A megalakulás utáni napokra esett az olasz munkásság bérkövetelő mozgal­mának újabb fellendülése, fellángol­tak a monopóliumok kizsákmányolá­sa ellen az egységes szakszervezeti akciók. Sztrájkoltak, tüntettek, rövi- debb-hosszabb munkabeszüntetéseket tartottak több városban. Seelba nem tagadta meg önmagát. Megelevened­tek az elmúlt évek borzalmas emlé­kei: a rendőrségi megtorlások, a vé­rengzések. Milánóban megöltek egy munkást. Szicilia Mussomeli falujá­ban a rendőrség brutális támadása után egy 8 gyermekes családanya, egy 72 éves asszony, egy 25 éves 3 gyermekes családanya és egy 16 éves fiú holtan maradt az utca porában. Kilencen megsebesültek. Ez a Scelba- kormány belpolitikáig. Pontosan olyan, mint a külpolitika. Az új olasz kormány négypárti koalícióra épül. A prímhegedű ebben a korántsem összehangolt zenekar­ban a klerikális kereszténydemokra­ta párt. Tevékenysége, programmja eléggé ismert ahhoz, semhogy rész­letesebb kommentálásra szorulna. Elég emlékeztetni arra, hogy ez De Gasperi pártja, hogy ez dolgozta ki — éppen Seelba személyében — a tavalyi csaló választójogi törvényt, amelyet a tömegek a június 7-i vá­lasztáson megbuktattak, s ezzel íté­letet mondtak a párt felett. A keresz­ténydemokraták egyes magasrangú vezetői különféle bűnügyekben, poli­tikai botrányokban kompromittáltak. A kormány-zenekarban buzgón lát­ja el a kontrás szerepét a szocialista demokrata párt. Jellemző tünet, hogy Saragat, e párt cseppet sem népszerű vezére éppen Seelba kormányában vállalta el a miniszterelnökhelyettes­Mezőgazdasági hírek A múlt év őszén minden járás­ban állami állattenyésztő állomá­sok létesültek. Azóta országszerte nagy ütemben indult meg a jó­minőségű tenyészállatok törzs­könyvi ellenőrzése. A múlt év ok. tóber végétől ez év január végéig törzskönyvi ellenőrzés alá vontak 2296 tenyészetben 78.771 tehenet, 1132 tenyészetben 48-216 juhot és 119 tenyészetben 48.615 baromfit. A törzskönyvi ellenőrzés alá vont tehenek közül több mint 15 ezer egyéni gazdálkodók tulajdona. A jóminőségű tenyészállatokért fizetett jelentősen magasabb ár séget. három híve pedig há^om más arra ösztönzi a dolgozó paraszto' tárcát. »Európai hadsereg«? Az olasz jobboldali szociáldemokraták szor­galmasan bólogatnak: igen. Munká­sok, parasztok vére folyik? Saraga- téknak nincs egy szavuk sem. A szo­ciáldemokratáknak egyetlen kiköté­sük volt, amikor részt vállaltak a kormányban: változtassák meg a csaló választójogi törvényt. Seelba elintézte egy kézlegyintéssel — és nem csinált semmit. Saragaték tudo­másul vették. Akármi is lesz a Scelba-kormány sorsa a parlamenti bizalmi szavazás­nál, egy tény megváltoztathatatlan. Tavaly június 7-én döntő változás történt Olaszországban: a nép egyér­telműen kifejezésre juttatta, hogy elég volt az eddigi politikából, újnak kell következnie, amely végetvet a szociális igazságtalanságoknak, meg­szünteti az ország függését az At­lanti Szövetségtől. Ezt a tényt nem változtathatja meg az sem, hogy a kleriká'is uralkodó körök azóta még görcsösebben ragaszkodnak a hata­lomhoz, még agyafúrtabb, még rava­szabb eszközökhöz folyamodnak ural­muk fenntartása érdekében. Az előadás után a nagyatádi kultúrház vendégszereplő ének-, tánc és színjátszócsoportja adott értékes műsort. A műsoron ma­gyar és szovjet népi táncok és énekszámok szerepeltek. A színját­szók szovjet íróktól származó vi­dám jelenetekkel szórakoztatták a falu dolgozóit. Az ünnepély a nagyatádi és a helyi fiatalok is­merkedésével, majd tánccal vég­ződött. Görgetegen a barátsági hónap megnyitásának ünnepét szovjet könyvkiállítással egybekötve tar­tották meg. A könyvkiállítás célja a híres szovjet írók műveinek is­mertetése és népszerűsítése volt a község dolgozóinak körében. Pékó Jenő elvtárs, az általános iskola igazgatója Viljamsz szovjet tudós »A földművelés alapjai« c. könyvét ismertette. A könyvnek főleg azt a részét magyarázta, amely azokkal az agrotechnikai eljárásokkal foglalkozik, amelyek alkalmazása a községben is köny- nyen megvalósítható. A könyv tartalmának ismertetése után a je­lenlévők közül sokan felszólaltak, értékes vita alakult ki. paraszt a trágyakezelés és a trá­gya helyes felhasználásának mód­szereiről beszélt. Benkő Imre 6 Ezeken a községeken kívül a kát, hogy necsak mennyiségileg, de minőségileg is igyekezzenek megjavítani állatállományukat. * * * Az állami gazdaságokban idén a juhtenyésztés nagyarányú fej­lesztését tervezik. Az eddig juhte­nyésztéssel nem foglalkozó állami gazdaságok közül oO ben létesíte­nek juhászatot, egyenként 300— 600 juhval. A takarmányellátás biztosítására ősszel minden juhá- szattal rendelkező gazdaságban repcés juhlegelőt létesítenek úgy, hogy minden 50 juhra egy hold jusson. * * * A tavaszi és nyári feladatokra készülő mezőgazdasági szakkörök vezetői március 1-én, hétfőn érte­kezletet tartottak az Asrártudo- mányi Egyetemen. Az értekezle­ten az ország minden részéből határozták, hogy a pártkongresz- mintegy 120"an vettek részt a leg- szus tiszteletére tett felajánlásai" jobb szakkörvezetők közül. {kát már március 8-ig teljesítik. hónap megnyitásán. Az előadást Vida Imre elvtárs, pártvezetőségi tag tartotta. A rinyaszentkirályi* ak hálával emlékeztek meg a fel­szabadító Szovjetunióról. Ez ért­hető is. A rinyaszentkirályi dolgo­zó parasztok a felszabadulás előtt majdnem valamennyien nincstelen zsellérek voltak a Mándli uraság 10 ezer holdas birtokán. A Szov­jetunió hadserege hozta el nékik is a szabadságot, a megkönnyeb­bült, gondtalan életet. Valamen­nyi rinyaszentkirályi dolgozó pa­raszt szabadon gazdálkodik saját földjén, valamennyi dolgozó pa­raszt szép állatállománnyal és gazdasági felszereléssel rendelke­zik. A rinyaszentkirályi Kossuth tsz tagjai a szovjet agrotechnikai módszerek alkalmazásával értek el kimagasló terméseredményeket az elmúlt években. Alkalmazták a négyzetes vetést, ami holdanként három mázsás terméstöbbletet eredményezett. Alkalmazták a ke­resztsoros vetést, a pótbeporzást, a fej trágyázást, ami három mázsás holdankénti termésátlaggal növel­te jövedelmüket. Vida elvtárs előadása után ezek­ről beszéltek a megjelent dolgozó parasztok. Az ünnepélyt a helyi Benkő Ferenc egyénileg dolgozó DISZ-szervezet színvonalas kul­túrműsorával fejezték be. A mű­soron szerepeltek szovjet és ma­gyar írók versei és színdarabjai. járás többi községének dolgozói is hasonlóan emlékeztek meg a magyar-szovjet barátságról, ha­sonló ünnepségeken fejezték ki szeretetüket a. szovjet nép iránt. Wirth Lajos Az MNDSZ-szervezetek a Nemzetközi Nőnapra készülnek Az MNDSZ-szervezetek szerte az országban lelkesen készülnek a március 8-i Nemzetközi Nőnapra­A Pápai Textilgyárban az üzemi MNDSZ-szervezet új brigádokat szervezett. A brigádok tagjai el­Az MNDSZ-szervezetek szociális bizottságának tagjai felkeresik a sokgyermekes anyákat és kitünte­tésre javasolják. Szolnokon a bi­zottság tagjai a szociális otthon öreg lakóinak új ruhákat varrnak. Az MNDSZ-asszonyok ellátogat­nak a kórházakba, szülőotthonok­ba is, ahol virággal üdvözlik a szülő anyákat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom