Somogyi Néplap, 1954. február (11. évfolyam, 27-50. szám)

1954-02-02 / 27. szám

2 VTi SOMOGYI NÉPLAP Kedd, 1954 február 2. A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Központi Statisztikai Hivatal 1953. évi tervjelentése Moszkva (TASZSZ). Alább közöl­jük kivonatolva a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa mellett működő Köz­ponti Statisztikai Hivatal közlemé­nyét a Szovjetunió 1953. évi állami népgazdaságfejlesztési terve teljesí­tésének eredményeiről. Közlünk néhány jellemző adatot az ipar, a mezőgazdaság és a közleke­dés fejlődésére, a beruházások foko­zódására, a bel- és külkereskedelem bővülésére, a munkások és az alkal­mazottak számának növekedésére és a nép anyagi és kulturális színvona­lának emelkedésére vonatkozólag 1953-ban. I. AZ IPARI TERMELÉSI TERV TELJESÍTÉSE Az egész iparban 101 százalékra teljesítették az évi össztermelési tér- vet. A Szovjetunió egész iparának^“ 1953. évi össztermelése 12 százalék-|v kai. emelkedett az 1952. évihez ké­pest és 45 százalékkal az 1950. évi­hez. Az elmúlt, év során a kormány szá­mos olyan határozatot hozott, amely­nek célja a közszükségleti cikkek gyártásának nagyarányú fokozása a nép anyagi jólétének jelentős emelé­se érdekében. Ennek következtében a fogyasztási cikkeket gyártó ipar­ágak 1953-ban és különösen 1953 második, felében sokkal nagyobb ütemben fejlődtek, mint 1952-ben és mint ahogy ezt az 1953. évi tervben eredetileg előirányozták. A tervje­lentés a továbbiakban rámutat a terv teljesítése terén elkövetett hi­bákra. II. AZ IPARI TERMELÉS EMELKEDÉSE N 1953-ban több fontos ipari termék- •fajta termelése a következőképpen •emelkedett az 1952. évihez viszonyit- •va: (a számok az .1953. évi termelést . jelentik az 1952-höz viszonyított szá­zalékokban) nyersvas 109, acél 110, hengerelt áru 110, acélcsövek 1 lß, szén 106, kőolaj 112, petróleum 123, trolibuszok 121, személygépkocsik 130, szövőgépek 102, traktorok 113, gabonakombájnok 102, magánjáró ka­szálógépek 148, lenkombájnok 107, répaszedö-kombáj nők 150, műtrágya 109, gyapjúszövetek 109, selyemszö­vetek 178, kötszövött felsőruhák 103, kerékpár 115, rádióvevőkészülék 127. III. AZ ÜJ TECHNIKA ALKALMAZÄSA A NÉPGAZDASÁGBAN 1953-ban a népgazdaság valameny- nyi ágazatában munka folyt az új technika fejlesztése és alkalmazása érdekében. így a gépek, gépcsopor­tok és berendezések új típusai szü­lettek a textilipar, a szőrmeipar és a konfekcióipar számára. A mezőgaz­dasági munkálatok további gépesíté­se érdekében 1953-ban több mint 80 különböző fajta mezőgazdasági gé­pet és szerszámot gyártottak. Ezek közé tartozik a többi között: kötött talajon működő burgonyaszedő-kom- bájn, káposztaszedő-gép, kazalozó- gép stb. A kohászati ipar, a szénipar, az ásványolajipar, a vegyipar, a ce­ment-, üveg- és kerámiaipar terüle­tén is munka folyt az új technika továbbfejlesztésére. IV. MEZŐGAZDASÁG 1953-ban a vetésterületek 1952-höz viszonyítva 1,400.000 hektárral növe­kedtek. A legértékesebb gabonanö­vénynek, a búzának vetésterülete 2 millió hektárral nőtt. Növelték a cu­korrépa, az olajosnövények, a bur- onya, a zöldségfélék, a kobakosok etésterületét, növekedett az évelő­füvek kaszálóterülete, kiszélesítették az egyéves füvek, a gumós takar­mánynövények és a silónövények ve­tésterületét. Az SZKP Központi Bizottsága szeptemberi teljes ülésének »A Szovjetunió mezőgazdaságának to­vábbfejlesztését szolgáló intézkedé­sekről« szóló határozata értelmében a mezőgazdaság 1953-ban jelenté­keny segítségben részesült. Megnőtt és megerősödött a mezőgazdaság anyagi és technikai bázisa. Az el­múlt évben a mezőgazdaság a többi között 41 ezer gabonakombájnt, 69 ezer tehergépkocsit és több mint 2 millió talajművelő eszközt kapott. 1953-ban a kolhozok és szovhozok több mint 6 millió tonna műtrágyát kaptak. A mezőgazdaság technikai színvonalának növekedése lehetővé tette, hogy a kolhozokban és a szov- hozokban emeljék a mezőgazdasági munkálatok gépesítésének fokát. V. A VASÚTI, VÍZI ÉS GÉPKOCSI teherszállítás növekedése A vasúti közlekedés 1953. évi te­herszállítási tervét túlteljesítették, 1952-höz viszonyítva a teherforgalom- 7 százalékkal nőtt. A tengeri és fo­lyami flottaügyi minisztérium a te­herforgalmi tervet egészben véve 100.2 százalékra teljesítette. A gép­kocsiközlekedés teherforgalma 1953- ban 1952-höz viszonyítva több mint 13 százalékkal nőtt meg. VI. A BERUHÁZÁSOK növekedése Az állami beruházások volumene a népgazdaságban 1953-ban az 1952. évihez képest 104 százalék volt. A beruházások 1952-höz viszonyítva nö­vekedtek a vas- és fémkohászatban, a villamoserőműyeknél, a gépgyár­tásban, a tüzelőanyagiparban, a vegyiparban, a fa- és papíriparban, az építőanyaggyártásban és a nehéz­ipar más ágazataiban. A könnyű- és élelmiszeripari vállalatok építésére fordított állami beruházások volu­mene egy év alatt 8 százalékkal fe­lülmúlta. az előző évi beruházások volumenét. VII. A BEL- ÉS KÜL­KERESKEDELEM FEJLŐDÉSE 1953-ban tovább fejlődött a szov­jet kereskedelem. A kormány az ipari és mezőgazdasági termelés fej­lesztésében elért komoly sikerek alapján 1953 április 1-től, a jegyrend­szer eltörlése óta hatodszor szállí­totta le az élelmiszer- és iparcikkek- állami kiskereskedelmi árát. A Szov­jetunió külkereskedelmi téren 1953- ban folytatta gazdasági kapcsolatai­nak kibővítését a külföldi országok­kal. A Szovjetunió 1953-ban 51 kül­földi állammal folytatott kereskedel­met, mégpedig 25 országgal, évi és több évre szóló kereskedelmi egyez­mények alapján. VIII. A MUNKÁSOK ÉS ALKAL­MAZOTTAK SZAMÁNAK NÖVE­KEDÉSE ÉS A MUNKA TERME­LÉKENYSÉGÉNEK EMELKEDÉSE A Szovjetunió népgazdaságában foglalkoztatott munkások és alkalma­zottak száma jelentősen megnöveke­dett és 1953 végén elérte a 44 millió 800 ezer főt. A múlt évben 320 ezer fiatal szakmunkás végzett el külön­böző szakiskolát. A munka technikai színvonalának növekedése és a mun­kások képzettségének fokozása alap­ján 1953-ban a munka termelékeny­sége az 1952. évihez képest az ipar­ban 6 százalékkal, az építkezéseknél 4 százalékkal emelkedett. IX. A NEMZETI JÖVEDELEM GYA­RAPODÁSA ÉS A LAKOSSÁG ANYAGI ÉS KULTURÁLIS ÉLET­SZÍNVONALÁNAK EMELKEDÉSE A múlt évben tovább javult a mun­kások, parasztok és értelfíiiségiek anyagi helyzete és emelkedett kul­turális színvonaluk. A Szovjetunió nemzeti jövedelme 1953-ban az 1952. évihez képest 8 százalékkal emelke­dett. A munkások és alkalmazottak reális jövedelme egészében a pénz­ben számított munkabér növekedése, a közszükségleti cikkek árának le­szállítása, az állam számlájára nyúj­tott segélyek és kedvezmények emel­kedése révén — egy dolgozóra szá­mítva — a múlt év alatt több mint 13 százalékkal emelkedett. 1953-ban, de különösen az év második felében jelentősen megnövekedett a parasz­tok jövedelme. 1953-ban tovább fo­kozódott a kulturális építőmunka és emelkedett a szovjet nép kulturális színvonala. Faliújsógkióllifás Kaposvárott A Magyar Dolgozók Pártja Városi Bizottsága február 3-áo (szerdán) este 6 órakor a Pártok a tás házában íaliújságk állítást ren­dez, melynek megtekintésére szeretettel meghívja a város dolgozóit. Felkészült a vezetőségválasztásra a vízvári Vörös Csillag tsz pártszervezete Ä berlini értekezlet első hete A „Pravda“ kiilöntudósítóinak cikke Moszkva (TASZSZ). J. Zsukov és D. Kraminov, a „Pravda“ ber­lini külön tudósítói kommentál),ók a Iberóiná néjgybaitsítai küiügymi- rrszteri értekezlet etoö 'hetinek eredményeit. Rámutia’miak: a:z az áltailáaiiois benyomás, lnoigy iaz érte- kez'lab első napijai illeihető'v'é teitvéik a talaj élőké szításét a megoldásra váró legfontosabb nemzetközi problémák mély, komoly tanulmá­nyozására. A 'tudósítók hangsúlyozzák, hogy az értekezlet első hete a Szovjetunió diplomáciai kez­deményezéseinek jegyében folyt le, A nyugati hatómaik fcéfpvisefflőj kü­lönböző magatartást tanúsítottak a szovjet javaslai’olkkall szemben. Dulles éles támad ásóik at inté­zett ai Kínai Népköztársaság ellen és többször is kategorikusam kije­lent ette., hogy az Egyesült Államok nem vesz részt öthatómi külügy­miniszteri értekezleten. Francia- ország és Anglia külügyminiszte­rei elárulták, hogy nem volna el­lenükre találkozni egy nemzetkö­zi értekezleten a Kínai Népköztár­saság képviselőivel, bár ezzel kap­csolatban különböző kikötéseket és feltételeket támasztottak. A nyugati hatalmak miniszterei, az élénk vita után, nem tartották tanácsosnak, hogy nyíltan elutasít­sák az ötha talmi érte kezdeti össze­hívására vonatkozó szovjet javas­latot. Elhatározták, hogy mi­nisztereik szűkkörű ütésén folytat­ják majd ,a javaslat megvitatását. Hasonlóan nehéz helyzetibe ke­rült az amerikai diplomácia — írják ezután a 'tudósítóik —■„ .ami­kor a. szovjet küldöttség javasllíatot tett a fegyverzet általános csök- Ikeinitésévell íoglat'lkozó villiágtérte- kezliet összehívására. Az 5, ülésem elnöklő Dulles azzal az ürüggyel, hogy „poin!taitillsmságok vannak az előző üCiéis jegyzekönyveiben“, kí­sérlettet tett arra, hogy rátérjenek a napirend második pontjának megvitatására az előző nap beter­jesztett javaslat megvitatásának megkezdése helyett. Ez a kísérlet nem sikerült. Ép úgy, mint aiz előző esetben, a nyu­gati hatalmaik küllüigyminfezterei mosó sem szánták rá magukat, hoigy elvessék .a fegyverzet álta­lános csökkentését célzó világértekezet összehívásáról szóló szovjet javaslatot. A francia 'küldöttség szemlátomást íebcte'tllennek tartotta, hogy nega­tív álláspontra helyezkedjék a szovjet javaslattal szemben s a maga részéről határozati javasla­tot terjesztetlti elő, amely a fegy­verzett. csökkentését célzó értekez­let összehívását összekapcsolja az ENSZ nem működő leszerelési bi­zottságának hat áskörévef. Elhatározták, hogy mindkét ja­vaslatot — a szovjet és a francia javaslatot egyaránt — a külögy­A vízvári Vörös Csillag termelő- szövetkezet p'ártszervezeUémek tagijai jó;l felkészüllek «topsz erve- zetük vezetőségének újjáválasztá- sára. Miben állt ez a felkészülés? A pártszervezet vezetősége alaposam áttanulmányoz'a a Központi Veze­tőség hatiároziaí/áb az alápszerveze- ti párt'vezietőségek és pár’.válaszit- mányoik beszámolási köteílezetíisé- gérőü, a ipártvezefőségelk, a piár'í- szeirvek újjiáváDaszi á'sáról Ezt ai hat'ároz.atíoi ?z a'lialpsaervezeit ve­zetősége taggyűléseim, egyéni és csoportos (beszélgetéseiken ismer­teibe a pártszervezet tagjaival. A párttagok a határozat megismeré­se után sok,at beszélgettek a ve- zé'öségvá'lasz 'ások jelentőségéről;. Különösen sok szó esett a vez'e- böségvátodZ'tás politikai ijeOemfŐsé- gérői, A pártszervezet vezetősége cs tagsága jó politikai fellvifágósi- tó munkával a pár t önkivüli tsz- tagokkal is megismer tette a Köz­ponti Vezetőség ha\ároza'.á!t: megmagyarázták nekik a ve­zctcségválasziás fontosságát és jelentőségét. A pártbizalmiak töblb esetben összehívták a tsz becsülc es élen­járó dolgozóit és véleményüket kérték, meglkérdezlták lüöiilk, ho­gyan "látják a pártszervezet és a jelenlegi vezei őség munkáját, mi­iyen hiányosságokat fapaszlalltalk a ipáritszervezeit étetéhen, miben kémek nagyobb segítséget majd az új vezetőségből. Ez a jó felv.líágosíió munka fel- üoeCúette a pártonikívülí Isz-itagcik érdeklődését is .az alte,pszervezeti vezetőség újjáválasztása ,iránt. El lehet mondani, hogy az elNpszer- vczetii vezetőség újjáválaszt'ása a 'termelljszövetikezetfcem ma már nemcsak .a pártttegok ügye, ha­nem a termelőszövetkezet vala­mennyi tagjának ügye létt. A párt­ós a pártonkívüli tisz-'agok nagy érdtúkjődéssel} tekintenek a veze- töségválasztás é é. Ez érthető is. Végeredlménybem egyetlen párt­ós pántonikívüiii tagnak sem tehet- közömbös az, hogy m lyein embe­reik kerülnék a vezetőségbe, kik irányítják a pártszervezet és a tsz egés^. tagságát. | Tóka József elv társ, ez alap- szervezet ti)lkára és a pártszerve­zet vezetés égének tagjai nagy gondossá gigái készítik a taggyűlié- ' s.i b eszámoQót. A b'Eszámoöó elké­szítésénél fígye’embeveszik a párttagság véleményét, javaslatait és tiimaszkodnalk ,a pártonkívüli ' tsz-tagoik váleméinryére is. A be­számoló magában foglalija majd a ; tsz pár'-szervez1 e ének eddigi ered- ménye.t és híiámyciss>ágiaiit. Kitér ' arr,a is, hogy a vezetők és egyes párttagok . milyen mumlkát végez­ték és miit telteik a tsz megszílllár- dítiásáér;. (Ennél a résznél! nagyon ügyeljen a .pártvezetőség arra, hogy .a beszámoló az egészséges {bírálat és önfoiráíliat szélieméiben táijja fel a kérdéseiket.) A /beszá­moló foglalkozik majd a párt épí­tés Ikérdései mellett azz-aj is, hegy a pártszervezet mit tett az elmúlt években a termeóiis megjaviiásánalk érdélkélbiein és hogyan áfflák meg hieilyülket a párt Itagclk akkor, ami­kor a ficgó.S'Oik és ellhnségeis ele­mek bcmlasztani akarták a ter­melőszövetkezetet, el akarták her­dálni a tsz becsülleties, jól dolgozó tagjainak javait. A beszámoló fctólíkoz k azzal a kérdéssel is, hogy a pártszervezet hogyan nevel­te a pártonkívüli do gozőkaf harcos helytállásra, jó terme­lő munkára. Az elkészült beszámolót és a ba- í'ároza i javaslatokat, vezetőségi ülésen még egyszer alaposam meg­vitatják, mielőtt a taggyűlés elé terjesztenék. A Vörös Cs.B’g tsz pórtszerve­zek így készül! vezetősiégújjává- lasz'.ó taggyűlésére.' A vezetőség- válaaztlásria valló lkészül)3dést ösz- szekötö't'té.k a párt december 19-i jihatározai iának vé-grehEijtásávaiL A j ve’zetl&sflg'wáüasz' ó tcggyűÖésen azt i is megtárgyal,ják a pártszervezet ; tagjai, bogy ezildeíg miit tettek a KV eiktiólber 31 -j és december 19-i , bcfiározatiámalk véigrelhaiJtiásáfDiain, hogyan ikés'zülineik ,a III. ipárt- 1 kongresszusra', mit tettek eddig -és mit kell teiöiiöik a tavasizi mez'ő- giazdiasági miunikéik silkeriénielk (biz— iiosdtlásáért A DÍSZ-ÉLET HÍREI minisztereik szükkörű üiltésén vitat­ják meg. A tudósítóik a német kérdés és az euróipai 'biztonság megőrzésé­vel kapcsolátlós feladatok megvi­tatásának menetéit elemezve felt-* hívják n figyelmet arra, hogy e kérdéseik vitája még csak meg- kezdlődö'.t és a vitia folytatására e héten kerül sor Berlin demekra- likus szeklorában, a Szovjetuiríó németországi főbiztosának hivata­lában. Egyelőre nehéz megmondani, meddig tart ma,;d e kérdés meg­vitatása és milyen eredményre ve­zet. Ez attól függ, mennyire tanúsí­tanak jóakaratot az 'értekezlet ösz- szes részvevői és mennyire veszi majd figyelembe mindegyikük va- . lamenmyi európai nép — s közte a. német nép — békéjének1 és 'biz- I tonságának érdekeit. Befejezésül! a tudósítók rámu­tatnak, hogy a nyugati sajtó jeÜen- téseüibőíl, a külügyminiisztereik cí­mére hatalmas tömegben érkező le vetekből, poMtiiikusioIk és egyszerű emberek kijeŰleinitésieiből meg lehet ítélni: mindenütt helyeslésre és támo­gatásra találnak a szovjet dip­lomácia erőfeszítései, amelyekkel a berlini értekezle­ten a megoldásra érett nemzetkö­zi kérdések rendezésének és a nemzetközi feszültség enyhülésé­nek kivívására törekszik, DÍSZ-fiataljaink is szerte a megyé­ben lelkesen készülnek a III. párt- kongresszusra. Versenyfelhívások, vállalások egymást követik mind az üzemi fiataloknál, mind a mezőgaz­daságban dolgozó diszistáknál: pár­tunk Központi Vezetősége december 19-i határozatának végrehajtásáért indulnak harcba, mezőgazdasági ter­melésünk növeléséért. A .Marton-pusztai állami gazdaság DISZ-szervezetében a traktoros fia­talokat bevonták szakmai oktatásba most, a téli gépjavítási idő alatt. A DISZ-brigád vállalta, hogy a gépek kijavítását a legjobb minőségben, saját maguk végzik el, szerelő igény- bevétele nélkül. Bogdán Mária DISZ-tag, borjúgon­dozó vállalta, hogy az etetési idő­pont pontos betartáséval, a takar­mány gondos előkészítésével és tisz- tábtartásával az előírt súlygyarapo­dást 5 százalékkal túlteljesíti. A nö­vénytermelésben dolgozó fiatalok vállalták, hogy a kukorica, napra­forgó terméshozamának emelése ér­dekében a pótbeporzást 100 százalék­ban végrehajtják. A marcali gépállomás fiataljai vál­lalták, hogy az udvart, az épülete­ké rendbehozzák minden . költség nélkül. Egy ifjúsági brigádot szer­veztek, amelynek vezetője Tóth György DISZ-titkár. A fiatalok fel­ajánlották, hogy az előírtnál 5 száza­lékkal több üzemanyagot takaríta­nak meg. A Dávod-puszíai DISZ-szervezet fiataljai egy 10 tagból álló brigádot szerveztek, amelynek tagjai vállal­ták, hogy a gazdaság egyik legelőjét kitisztítják, egy 5 tagból álló leány­brigád pedig egy másik legelő ki­tisztítását vállalta. A legelőtisztítási munkálatokat addigra befejezik, mi­re a szarvasmarhákat ki lehet hajta­ni a legelőre. A leányok tisztasági versenyt szer­veznek, az udvarokat kitisztítják, vi­rágokkal ültetik be. A kultúrotthon kertjét is kitisztítják, a kerítését megjavítják Js a kertet virággal ül­tetik be. ifi úsági tudományos-estek A DISZ Központi Vezetősége a DISZ propagandamunkájáról szóló határozatában feladatul szabta meg, j hogy a DISZ-bizottságok segítsék a fiatalok nevelését, politikai és álta­lános műveltségének fejlesztését az előadásos propaganda segítségével is. Ennek alapján vette tervbe a DISZ MB az Ismeretterjesztő Társulattal közösen Kaposvárott, az »Ifjúsági Tudományos Estek« előadássorozatá­nak megrendezését. Az előadássoro­zat keretében a legkülönbözőbb — a ; fiatalokat érdeklő témákról tarta-I nak előadást tanárok, központi elő­adók. Az első előadás a Kaposvári Vá­rosi Tanács nagytermében lesz feb­ruár 4-én este 7 órakor, témája: Gárdonyi Géza »Egri csillagok«. Kí­sérő film: »Nagy Péter«. Előadó Sza­bó Gyula gimnáziumi tanár. Az elő­adások díjtalanok, látogatási jegyet, mely belépőül szolgál, a DISZ MB- nél a DISZ-szervezetek útján lehet kérni. Az előadásokra kaphatnak lá­togatási jegyet DISZ-en kívülálló, termelésben élenjáró fiatalok is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom