Somogyi Néplap, 1954. február (11. évfolyam, 27-50. szám)

1954-02-02 / 27. szám

53 tfILAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! \ A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Központi Statisztikai Hivatal 1953. évi tervjelentés» A minisztertanács határozata a magánerőből történő családi lakó­házépítkezések fokozott támogatásáról A marcali járás növénytermesztési ankétja A MAGYAR DOLGOZÓ K l?ARTJA MÉGVÉI PÄRT BIZOTTSÄGÄNAK LAP XI. évfolyam, 27. szám. ÁRA 50 FILLÉR Kedd, 1954 február 2. Á SZABAD MAGYAR SAJTÓ SZÜLETÉSNAPJÁRA A második világháború vérgőzös, nyomorúsággal teljes idején világító­fáklyaként lobbant fel a magyar nép egére a kommunisták lapja: a »Sza­bad Nép«. A lap a magyar munkások kezében harci fegyver volt a Horthy- fasizmus ellen. Első példányszámú­tól kezdve napjainkig a párt politi­kájának hirdetője, a dolgozó nép jo­gainak következetes védelmezője. 1942 február 1 a békéért való harc aktív küzdelmének napja volt. S az e napon először megjelent »Szabad Nép« formálta és formálja napjaink­ban is sajtónkat. E napnak emlékére ünnepeljük immár harmadízben a magyar sajtó napját. Az illegális »Szabad Nép« büszkén vallotta magát harcos elődjeinek: Kossuth 1841-ben indított »Pesti Hír- iap«-ja, az 1848-as március tizenötö­dike, Táncsics: »Munkások Újságja«, Frankel Leo: »Munkás Heti Króni- ká«-ja, a Tanácsköztársaság »Vörös Ujság«-ja, a kommunisták itthoni illegális és emigrációban kiadott lap­jai töretlen követőjének. A felszabadulás után sajtónk ilyen dicső hagyományok birtokában kezd­hette meg munkáját. Sztálin elvtárs klasszikus megállapításának ismere­tében, hogy a sajtó segítségével a párt »minden nap, minden órában beszél a munkásosztállyal«, a magyar sajtó harcos hirdetője lett a marxista ideológiának, Feladata, hogy harcba vigye a dolgozó tömegeket a maradi- ság ellen, harcos írásaival elősegítse a dolgozó nép felemelkedését. S s nagy követelménynek sok nehézség árán, de eleget tett a rajtó. A felszabadulás óta mindig, de napjainkban különösen nagy felada­tai vannak a sajtónak. Mint egy fá­radhatatlan motornak, az egymásba- iüeszkedő fogaskerekek szabályos menetének mintájára kell egyforma hévvel és lendülettel pártunk határo­zatait, kormányunk programmját a megvalósulásra segíteni. Mert a kor- mányprogramm megvalósulása sem megy magától. Nem elég az, hogy dolgozóink milliói lelkesedéssel fo­gadták a kormányprogrammot és • nagy lelkesedéssel láttak megvalósí­tásához. Vannak még hamar fáradok, vannak még kishitűek, akik az ered­ményeket kicsit, vagy alig látják, s mellette hajlamosak a hibák felna­gyítására. A sajtónak, pártunk szó­csövének feladata, hogy erőt, bátórí- tást adjon a csüggedőknek, felrázza a kishitűeket és az árnyékos oldal mellett megmutassa a napos oldalt is. Népünk alig pár éve vált az or­szág gazdájává, sokszor még gyakor­latlan a házigazda szerepében. A sajtó feladata, hogy pártszerveze­teink mellett sok hasznos tanácsot, gyakorlati segítséget adjon a politi­kai és gazdasági élet minden terüle­té» a dolgozóknak. A »Somogyi Néplap« a Megyei Pártbizottság javaslatára a kormány­programon megvalósítása érdekében hasznos segítséget ad megyénk dol­gozó parasztjainak a többtermelésért vívott harcban. Állattenyésztési, gyü­mölcstermesztési, gabonatermesztési ankétokat szervez a termelésben élenjáró dolgozó parasztok, termelő­szövetkezeti tagok számára. Az an­kétokon mód nyílik arra, hogy ki­válóan képzett tudósok, mezőgazda­sági szakemberek és a föld munká­sai megbeszéljék a terméshozam emelésének új, bevált módszereit, ezzel Is hozzájárulva népünk élet- színvonalának emeléséhez. A nevelni akaró sajtó azonban csak akkor tölti be feladatát, ha kö­vetkezetes harcot folytat mind ideo­lógiai, mind szakmai téren az ellen­séges és téves nézetek ellen Ott, ahol arra szükség van, bátran alkalmazza az elvi.'esi, baráti bírálatot és kemé­nyen le H az ellenség mindenfajta bomlasztó próbálkozásaira. S ehhez a munkához nyújtanak ezernyi for­mában segítséget a sajtó önkéntes munkatársai: a munkás- és paraszt­levelezők. Ök, akik a gyakorlatban ismerik a problémákat, minden nap látják az eredményeket, a hibákat, bátran kczlik észrevételeiket a saj­tóval. A »Somogyi Néplap« figyelmet is már nem egy esetben hívták fel bátorhangú levelezőink súlyos mu­lasztásokra, melyeket a sajtó segít­ségével sikerült felszámolni. Dolgozóink, üzemi és falusi levele­zőink bizalma méginkább megerősö­dött a kormányprogramul elhangzása után, 1953 májusában szerkesztősé­günkbe 243 levél, 1954 januárjában pedig 340 levél érkezett. Az emelke­dés nemcsak számszerű, hanem tar­talmukban is jelentős változás kö­vetkezett be. Levelezőink bátran bí­rálnak, mert tudják, hogy ezzel előbb­re viszik pártunk határozatának, kormányunk programmjának meg­valósulását. Ebbe beletartozik annak a háziasszonynak a levele is, aki ar­ról ír, hogy egy földművesszövetke­zeti boltban nem iehet cipöpasziát kapni, vagy az a dolgozó paraszttól érkezett levél, amelyben beszámol, milyen jövedelemtöbblethez juttatja kormányunk a szerződéses állatneve­iével. A sajtó feladata a dolgozók szak­mai és politikai tudásának fejlesz­tését, kulturális színvonalnak emel­kedését elősegíteni. Közérthető nyel­ven és mégis tudományos igényekkel közelebb hozni a tudomány, művészet kérdéseinek megismerését. Számon- tartani kultúrforradalmunk győzel­mes megvalósításának kis és nagy eredményeit, ápolni és kifejleszteni a hazaszeretet, megismertetni a ma­gyar nép dicső tetteinek történetével, elsőrendű feladatai közé tartozik. A sajtó feladata a proletárinter­nacionalizmus, a nemzetközi szolida­ritás fejlesztése, amit nem utolsó­sorban a nemzetközi események is­mertetésével valósít meg. A szabad magyar sajtó csak a fel- szabadulás után jöhetett létre. Káde­rei: az újságírók, nagyobbrészt a pa­rasztok, üzemi munkások soraiból kerültek ki. Munkájuk közben szá­mos nehézséggel kellett megküzde- niök, A káderek azonban — mint minden más területen — feladataik­kal együtt nőttek. Megbecsült tágjai a társadalomnak. A magyar sajtó munkásai büszke örökösei Kossuth­nak, Táncsicsnak, Mikszáthnak, Ady Endrének, Rózsa Ferencnek. Ez az örökség azt a kötelezettséget rója rá­juk, hogy a sajtó eszmei és szakmai színvonalát magasra emelve, a jövő­ben még hatékonyabban szolgálják a magyar nép felemelkedésének ügyét, a béke megvédését, szocialista ha­zánk felvirágoztatását. Ml Ü3SÁG LENGYELTÓTIBAN Gazdagyűlést tartottak a lengyeltóti dolgozó parasztok Hencz István, a gépállomás igaz­gatója javasolta, hogy Lengyeltóti község dolgozói régi vetélytársukat: öreglak községet hívják ki verseny­re, s a versenyfelhívást küldöttségi­A lengyeltóti dolgozó parasztok ja- ’ lyek során igen értékes javaslatok nuár 27-én este gazdagyűlést tartót- ‘ születtek, tak. Bagó Gyula elvtárs, a községi ... , , . i tanács elnöke beszámolójában ismer- :. a«arí“!“ aszó a gyumocs lelkiismeretes gondozására hívta fel s tette az új begyűjtési} valamint a a gazcják figyelmét. Indítványozta, hízottsertésbeadással kapcsolatos hogy a fákon lévő szalmakoszorúkat es,vl§Yek eI az öreglakaiknak. Ja . . . . „ . ,.... . . ,1, ........................................... , vaslatat nagy tetszessél fogadták a r endeletet. Beszámolóját a dolgozd egessek el, mivel azok tele vannak jelenJévők> s a feIhívást mindjárt mes parasztok felszólalásai követték, me-I férgekkel és petékkel. . | js fogalmazták. így hangzik: Versenyfelhívás Öreglak község dolgozó parcsztjoihoz Lengyeltóti község dolgozó pa­rasztsága a III. pártkongresszus tisz­teletére öreglak község dolgozó pa­rasztságát párosversenyre hívja ki a mezőgazdasági és begyűjtési tervek maradéktalan teljesítésére. Továbbá versényre hívjuk megyénk vala­mennyi községét azzal, hogy csatla­kozzanak vállalásunkhoz. A mezőgazdasági termelés fejlesz­tése és a begyűjtési terv teljesítése érdekében a következőket hajtjuk végre: löket.április 1-ig gyomtalanítjuk, be- \ szerűsítjük és a lemaradottakat meg­vezetjük a szakaszos legeltetést és a bíráljuk. A lemaradókat az állandó fektetéses trágyázást. 110 kh. lege lön fásítást hajtunk végre. A víznyo­másos réteknél a szükséges ároktisz­títási munkákat társadalmi úton el­végezzük és ezzel mintegy 500 kh. rét termését javítjuk meg. 200 kh. réten elvégezzük a fejtrágyázást. 6. Az állattenyésztés minőségi és mennyiségi fokozása érdekében a törzskönyvezett szarvasmarhák és lovak létszámát a négyszeresére emeljük. 7. Az új begyűjtési rendeletet gaz­dagyűléseken ’ és kisgyűlésen ismer­tetjük a dolgozó parasztság körében. Az 1954. évi húsbeadási tervfel­1.. Pártunk és kormányunk határo­zatát a mezőgazdasági termelés fej­lesztéséről községünk dolgozó pa­rasztsága körében kisgyűléseken, gazdagyűléseken ismertetjük. A köz­ségben 30 kisgyűlést tartunk, ahol megbeszéljük a mezőgazdaság fej­lesztésének kérdéseit. 2. A talaj termőerejének fokozása érdekében az • okszerű trágyakezelést ismertetjük a dolgozó parasztsággal. 10 dolgozó parasztnál nyersfoszfátos • rcmíK hízottsertés- és Vcgómarha­8. bontást február 3-ig elvégezzük, min­den termelővel egyenként megtár­gyaljuk. 9. Az 1953. évi hátralékot és az 1954. évi I. negyedévi tej-, tojás-, ba­; beadási kötelezejtségünket március A mjntatrágyatelepet létesítünk. A . . -........... m eglévő trágyát február 15-ig ki-125-ig 100 százalékra teljesítjük. hordjuk. Ennek érdekében az »ud­vartisztasági mozgalmat« megindít­juk. 3. A gyengébb őszi vetéseket apró trágyával fejtrágyázzuk, s kát. hol- gazdákat a versenytáblán, dánként 40 mázsa istállótrágyát hor- j híradókon keresztül állandóan nép- dunk ki. Fej trágyázásra felhasznál­juk a komposzttrágyát is. A szüksé­ges műtrágyamennyiséget január hó­napban a földművesszövetkezeten ke­resztül biztosítjuk. község dolgozó parasztsága döntő többségének részvételével a gazdák egymásközti pá.rosversenyét megszer­vezzük és beindítjuk. Az élenjáró hangos­bizottság és aktívái, valamint aa élenjáró gazdák bevonásával meglá­togatjuk és a beadás teljesítését ve­lük megbeszéljük. 10. Az élenjáró dolgozó parasztok számára — hetenként 2 dolgozó pa­rasztnak — ingyenes mozilátogatást biztosítunk. Az első negyedévben a három legjobban teljesítő dolgozó pa­rasztot tárgyjutalomban részesítjük. A dolgozó parasztság egymásközötti párosversenyét nyilvántartjuk és rendszeresen, kéthetenként értékel­jük, s annak eredményét tudatosít­juk. * A községek közötti párosverseny. értékelésére felkérjük a Megyei Ta­nács és a járási tanács begyűjtési, osztályát. A kormányprogramm mielőbbi megvalósítása érdekében tettük meg versenyfelhívásunkat, mert tudjuk azt. hogy ennek végrehajtásával se­gítjük dolgozó népünk életszínvona­lának emelését. Bagó Gyula VB-elnök, Horváth János párttitkár, Keller Imre, Szentes József, Makarész László, Dávid Gáspár dolgozó parasztok. Pédamirtafó gazdák A lengyeltóti dolgozó parasztoknak ! svédhere, 2 kh-. bokorbab és 1000 igen nagy kedvük van az állatte- négyszögöl rostkender termesztésére ] 4. A tavaszi vetésekhez szükséges ' nyésztéshez. Ezt bizonyítja az is, is. __ > Tjotrimoont foKri 1 ár 1 S_i cr 1-i-7trvcítillír V, —+ „omlíhíin 1 S7 Harílb ^ ^ ^ Drexler Antal 2 és fél holdas dol­gozó paraszt egész évi tojás- és ba­vetőmagot február 15-ig biztosítjuk, hogy az elmúlt napokban 157 darab | lehetőleg a községben, egymás közti sertésre kötöttek hízlalási szerződést. 1 csere útján, vagy a szomszédos köz- (Ezen felül a tsz 50 darab sertés híz- ségekből. A vetőmagot február 15-ig . lalását vállalta.) megtisztítjuk. Tudatosítjuk, hogy a j szükséges csávázószert minden gaz-1 Kitüntetések a saitó nap a alkalmából A sajtó napja alkalmából a Nép-1 A Munka Érdemrendet kapta: iztársaság Elnöki Tanácsa tíz új- Gondos Ernő, Kővári Péter,. Novo­ágírónak kitüntetést adományozott. V kitüntetéseket Dobi István, a Nép- :Öztársaság Elnöki Tanácsának el- löke nyújtotta át. Rámutatott arra, logy hazánkban, amely az urak or- zágából a dolgozók hazája lett, Saj­ónk szabadon szolgálja a nép ügyét, űrdeti az igazságot, szabadon bírál­tat, sőt egyenesen kötelessége, hogy negkeresse és feltárja a hiányossá­gát. báczky Sándor, Oroszi István, Orosz Nándor, Puszta György, Vadász Fe­renc. A Szocialista Munkáért Érdem­éremmel tüntették ki Gáli Sándort, Nagy Istvánt és Suha Andort. A kitüntetettek nevében Oroszi István mondott köszönetét. Hangsú­lyozta, hogy a jövőben még oda- idóbban, még nagyobb lelkesedéssel, fáradhatatlanul szolgálják a dolgozó nép ügyét. A szerződéstkötő gazdák első Papp Ferenc 20 holdas közép- da február 15-ig szerezze be és vé-' paraszt) aki a mezőgazdasági mun- gezze el a vetőmagok csávázását. A kák, valamint a begyűjtési tervek mezőgazdasági gépek és eszközök teljesítésében mindenkor példamu'a­| romfibeadását teljesítette már, s között j most 5 sertés hizlalására kötött szer­ződést. kijavítását február 15-ig elvégezzük. tóan járt elől. Földjét a jó gazda gon­. , , , ,, , ,, , . dosságával műveli meg, ennek ered­A vetogépek beosztását elkészítjük, j ínyeként pl. a 14 mázsás ősziárpa­termés mellett a másodvetésű kuko­ricából 22 mázsás átlagtermést taka­rított be. Most — miután a hizlalás­hoz szükséges eleséget biztosítottnak A gyümölcsösökben és szőlőkben a tavaszi ápolási munkákat március 31-ig elvégezzük. 5. Az állattenyésztés fejlesztése ér­dekében a község szántóterületének 20 százalékán pillangósvirágú takar­mánynövényeket termelünk. A lege­látja — 10 sertés hizlalására kötött szerződést. De szerződést kötött ezen­felül 800 négyszögöl cukorrépa, 3 kh. Jozó Lajos 11 holdas középparaszt és Koller Imre 7 holdas dolgozó pa­raszt törzskönyvezett apaállatok ne­velésére kötöttek állami szerződést. Mezriczki Lajos dolgozó paraszt elhatározta, hogy az idén szőlőterü­letének 20 százalékán szőlőfclújítáú fog végezni, mivel úgy látja, hogy a szőlőtermesztésből szép jövedelme származik. JÓ MUNKÁT VÉGEZNEK A NÉPNEVELŐK A lengyeltóti MDP pártszervezet népnevelői jó mun­kát végeznek. Sokszor keresik fel otthonukban a dol­gozó parasztokat, s ilyenkor megbeszélik velük a párt és a kormány új határozatait, megmagyarázzák, hogy ezek mit jelentenek nekik, lengyeltóti gazdáknak. Az elmúlt hónap egyik vasárnapján pártsajtó-terjesz- tési napot tartottak. Ez alkalommal 135 előfizetőt sze­reztek a Szabad Nép, Szabad Föld, Somogyi Néplap számára. Különösen Polák Imre és Újvári János elv­társak értek el szép eredményt az előfizetők szervezése terén. A dolgozó parasztokkal elbeszélgettek a pártsajtó olvasásának fontosságáról, arról, hogy a híreken kívül igen sok értékes tapasztalatot, munkamódszert, szak­tanácsot, útmutatást is kapnak az újságoktól. Lelkes és meggyőző agitációjukat, valamint a lengyeltótiak meg­növekedett érdeklődését a pártsajtó iránt bizonyítja az újabb 135 előfizető. KÉSZÜLŐDÉS A KULTÜKO ül HON-AVATÁSRA Február 13-án avatják a lengyeltóti kultúrotthont, mely 110 ezer forintos állami támogatással épült. A ta­nács 40 darab gerendát és padlódeszkát adott az épít­kezéshez, a dolgozó parasztok pedig fogatokkal segí­tették a munkát. Az épület egy 500 személyt befogadó •nagyteremből, két öltözőből, olvasóteremből, szertárból, irodából, ruhatárból, valamint előtérből áll. A berende­zésre külön 60 ezer- forintot adott államunk, s ebből vásárolják meg a színpad elé kerülő zöld bársonyfüg­gönyt, a több mint 70 méter hosszúságot kitevő sző­nyegeket, függönyöket, ping-pong asztalt és felszere­lést, valamint a többi, berendezéshez szükséges kisebb- nagyobb holmit. A lengyeltótiak 60 tagú kultúrcsoportja örömmel és lelkesedéssel készül az avatóünnepélyre, melyen — a község lakóinak kívánságára — népi táncokkal, jele­netekkel, harmonikaszólóval, rigmusokkal szerepelnek majd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom