Somogyi Néplap, 1953. szeptember (10. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-23 / 223. szám

» SOMOGYI NÉPLAP Szerda, 1953 szeptember 23, Néhány szó a kaposvári posta telefonközpontjáról A kaposvári posta telefoniköz­pontja fe'lé gyakran száll a szidal­mak özöne, amikor valamelyik tü­relmetlen telefonáló nem kap azonnal vonalat, vagy bármilyen más hiba adódik elő. Aki azonban ellátogat' a postára és szemtanúja annak a komoly, nehéz munkának, amit a telefonközpont dolgozói vé­geznek, hamarosan megváltozik a véleménye. A belépőt nagy zaj, bábeli hang­zavar fogadja. Hosszú készülék előtt Í2 dolgozó ül és beszél a hí­vó állomással. Fehér, piros, zöld villany ócskák gyulladnak fel, a hí­vást, a kért állomás jelentkezését és a beszélgetés befejezését jelez­ve. A megye különböző részeiről diótokon -száguld a hang a tele ion- központ félé, mint az élő szerve­zetben az agy felé az idegek. Apró fényforrások villannak, amelyek mind újabb mozgásra kényszerítik a -készülék kezelőjét. Serényen mozognak a 'kezek, boszorkányos gyorsasággal repülnek a zsinóros dugók. Néhány pillanat és megtör­ténik az összeköttetés. A kezelők azonban egy percre sem tétlenked­nek. Újabb fény, újabb jelzés, újabb kapcsolás. Olyan a tábla, mint egy tűzijáték, ahol rakéták I helyett színes lámpácskák ragyog­nak. Megtörténik, hogy valamelyik táblán minden zsinór foglalt. Ilyen­kor azután h-i-ába villannak a hí­vást jelző fények, a kezelő tétle­nül ül. Ez az a pillanat, amikor a telefonáló dühösen rázza a készü­léket és szidja a postát. Hiába, nincs szabad vonal. Igaz, hogy az utóbbi időben ez mindig ritkábban főidül elő, ugyanis két munkaihely­nek megfelelő méretben kibővítet­ték a központot. — Hozzájárul a vonalhiányhoz az, hogy a telefonálók rendkívül hosszú beszélgetéseket -bonyolíta­nak le lényegtelen ügyekben, ugyanakkor fontos állomás várni kényszerül — mondotta Garaba János, a központ vezetője. — Az is hiba, hogy nem jelenti a ’be­szélő közönség az előforduló Hibá­kat és így mi sem tudhatjuk, hogy hol fordul elő zavar. Természetes, az a célunk, hogy minél kisebb mértékben forduljon -elő hiba. Ezt a statisztika is igazolja. Míg ja­nuárban 2 52 órát kitevő hibaszá- z-alék volt, addig az utolsó hónap­ban 0.30 órányi hiba volt csupán. Jó munkát végeznek dolgozóink. A 12 ezer munkaegységgel ellen­tétben 20—23 ezer munkaegysé­get teljesítenek havonta. Valóban jó munkát végeznek a telefonközpont dolgozói, és mégis akad m'ba. Ennek azonban az az oka, hogy városunk rohamosan fejlődik, a jelenlegi központ pedig csak nehezen tudja lebonyolítani a -növekvő forgalmat. Az eredeti­leg tervezett kapacitás háromszo­rosát végzi a központ. — E«ív év múlva -már automata- központ lesz — mondja Nagy La­jos műszerész elvtárs sugárzó arc­cal. —• Már megkezdték az építé­sét és hamarosan megszűnnek a je­lenlegi zavaróik. Hatalmas, világos teremben foly­nak a munkálatok. Erős vasvázak várják a bonyolult gépeket, ezer­nyi vezetékkel átszőtt műszere­ket, Hamarosan megvalósul szo­cialista fejlődésünk egyik üj bizo­nyítéka, a kaposvári dolgozók ré­gi vágya, az új automataközpont. Addig is azonban, míg az új központ elkészül, -mérjük fel a ie" leni égi terhelést és becsüljük meg azt a -szép és lelkes munkát, ame­lyet a telefonközpont dolgozói vé­geznek. Fiataljaink gyűjtsenek minél több hulladékot ..Megyénk fiataljai csatlakoztak & budapesti DISZ-ifjak felhívásához és hulladékgyűjtést indítottak. Az elmúlt héten a barcsi, csurgói, sió­foki é-s nagyatádi járásokban vas- é-s fémgyüjtőnapok voltak. Az if­júság és a fö'ldművesszövetkezetek munkája különösen a. barcsi és a csurgói járásban volt eredményes. A másik két járásban nem volt olyan a gyűjtés lendülete, mint azt pl. Siófoktól az eddigiek során megszoktuk. A nagyatádi járás fiataljai már korábban jelentették a MÉH-nek, hogy a Nagyatád—bodvicai hídnál egy nagv roncs fekszik a patakban. Á MÁV dolgozói má-r korábban megpróbálkoztak a roncs kiemelé­sével, de eredménytelenül. Most a MÉH fcontóbrigádja csigasorok se­gítségével partra tette a 60 mázsás Hídroncsot, hogy azt -a feldolgozó müvekhez elszállítsa. A hulladékgyűjtés során a leg- jot. gyűjtők a gyűjtött anyag ér­tékén felül jutalomban is részesül­nek. Nemcsak az kap jutalmat, aki a gyűjtés során ér el kimagasló tel­jesítményt, hanem az is, aki nagyobb mennyiségű vas-, fém- vagy egyéb hulladé-kanyag elfe'kvé- séről tesz bejelentést. A hidat ki­emelő nagyatádi brigád most Gyó- tapusztán dolgozik. Halász János kaposvári lakos ott dolgozva egy, a háború alatt lezuhant repülőgép maradványait jelentette be, mely mélyen a földbe van fúródva. Az ilyen anyag bejelentését is jutal­mazza a MÉH. Kaposvárott szeptember 21—22 —23-án vannak a gyüjtőnapok. Az első nap mozgósítása során a Tán­csics Gimnázium fiataljai Molnár János és Á. Kovács István DÍSZ- ■ifjaJkkaT az élen végezték a leg­jobb munkát. A kora délutáni órákban egy nagy kocsi telt meg az általuk felkutatott vas-, fém- és papírhulladékkal. Úttörő fiatal­jaink és a többi DISZ-ísták kö­vessék a Táncsics Gimnázium fia­taljainak példáját. Préselik az új szőlőt Balatonmáriafürdő községben A Balaton mentén mindig nagy ünnep volt a szüret megkezdésének napja. Ba-latonmáriafürdőn vasár­nap kezdték meg a szüret elést. • .- dám kultúrműsor után Mikola Já­nos balatonkereszturi dolgozó pa­raszt mondott köszöntőt a kör­nyék gazdái nevében a nagykani­zsai Borforga-lmi Vállalat balaton- niáriafürdő'i szépen feldíszített présházánál. Ezután hozzáláttak a munkához. Köze] 300 holdról kezdték meg a szüretelés ti, teltek a- puttonyok és a szállításra váró kocsik. Jó terméssel dicsekednek eb­ben az évben is a bai-atonmelléki gazdák. A szőlő holdanként meg­adja a 15 mázsát is és minősége is jobbnak ígérkezik az elmúlt évi­nél. Mikola János szőlője pél­dául ettfy mázsa- 75 liter mustot adott. Az évi szorgalmas munka és a gondos kezelés eredményeként a beadáson félül megmaradt sző­lőből bőven jut új bor a dolgozó parasztok asztalára is. A 73/4. sz. Építőipari Vállalat dolgozói a III. negyedéves terv teljesítéséért harcolnak A 73/4. sz. Építőipari Vállalat dolgozói megértették, hogy ,a terme­lékenység emelésével saját maguk- családjuk és egész dolgozó népünk életszínvonalának emelkedését segí­tik elő. A válfajait dolgozói a III. negyedéves tervte'.j. sítís érdekében újabb vállalásokat tettek az „épít­sünk olcsóbban, jobban és gyorsab­ban” mozgalom továbbifejiesstéséve! Felajánlást)'át féltitek a Hűtőlház, Tanítóképző, gyógypedagógia, Má­jus 1-iitcai nagyatádi és öreglaki építkezéseik dolgozói. Vállalásukban a határidők lerövidítésére tettek fo­gadalmat. A Hűtőház építkezésen dolgozd Szmolin Lajos vasbetonsairelő bri­gádja párosversenyre hívta ki Nagy Lajos, vasbetonszerelő bri­gádját mennyiségi és minőségi mu okára. Vajda Ferenc ácsbrigádja. pedig versenyre hívta a vállalatnál dol­gozó összes ácsbrigádot.. Müller Já­nos 'tóműves brigádja versenyre hívta a Május i utcai építkezésen dolgozó Ben? Ferenc kőművesbri­gádot. A verseny feltételei; anya.g- takaré osság és minőségi munka. A vállalat dolgozóit jó munkára lelkesíti az árleszállítás. Tudják, hogy III. negyedéves tervük telje­sít';»: vei járulhatnak legméltóbban hozzá a kormányprogramul meg,va­lósításához ŐSI TEMETŐRE BUKKANTAK KISKUNFÉLEGYHÁZA MELLETT Kiskunfélegyháza határában, Kül­ső -G a I u-mbosplisztén útépítési föld­mű, nikálatoknál1 a dolgozók ősi te­metőre bukkantak, amelynek feltá­rását a kiskunf élegyházi' múzeum megkezdte. Az ásatások nyomán a föld mélyéből különféle edények, gyöngyök, emberi csontvázak ke­rültek napvilágra. A letelteket a kis­kunfélegyházi múzeumban helyez­ték el. A régészeti kutatók megállapí­tották. hegy a harmadik század kö­rül- a Duna-—Ti-sza-közét elfoglaló szarmata-jazig törzsek egyik tele­pülésének körülbelül 1700 éves te­metőjére találtak. A rádió műsorából 1953. szép lumber 24. csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ 11.30: Kcringők. 12.00: Hírek. 12.15: A Fő­városi Népi Zenekar játszik. 12.50: Erdőfify: Vidám dalosrendör. 13.00: Szórakoztató zene a Moszkvai Rádió műsorából. 13.30: Zeng az ének. Magyar zeneszerzők tömegdhiai. 14.00: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.15: A Rádió Gyerme'kújság műsora a kisiskolásoknak. 15.00: Uttörődal'ok. 15.15: Hírek szerbül. 15.30: Katonadalok. 10.00: Szolgálati kiküldetés. Há­rom lengyel szatíra. 16.30: Tánczene. 17.00: Külpolitikai kérdésekre válaszolunk. 17.15: Népzene. 17.10: Szivárvány. Zenés, irodalmi tarkaest. 18 40: Hírek németül. 19.00: Hangos Újság. 19.30: Hírek szerbül. 20.00: Hírek. 20.10: Mit hallunk holnap? 20.15: A" Magyar Rádió ajándékműsora a csepregi Petőfi tsz dolgozóinak. 21.00: A Magyar Rádió ajéndék- műsora. 22.00: Hírek. 22.20: Tánczene. 23.00: Az épülő kommunizmus nagy országában. 23.30: Szórakoztató szimfonikus zene. 21.00: Hírek. PETŐFI RÁDIÓ 7.15: Hírek szlovénül. 7.35: Vidáman kezd-1 jük a napot. 8.30: Operarészletek. 9.20: Ta--! más bátya kunyhója. Ifjúsági rádiójáték. ^ 10 00:, Smetana műveiből. 11.00: A Pénzügy-; őrzenekar játszik. 11.30: Műsorzárás. 15.00, A Magyar Rádió kisegyüttese játszik. 15.40: Zenekari művek. 16.35: Szovjet sorozat. 16.50: Fiatalok zenei újsága. 17.40: Szórakoztató ^ zene. 18.10: Könnyű zene. 18.25: Hírek szlo­vénül. 18.-10: Könnyű zene. 19.00: Kamarazene. 19.30: Tánczene. 20.00: Műsorzárás. APHOHTIDETIS © S P O Hí ® ATLÉTIKA Szeptember 20-án rendezte meg a megyei TSB Baranya, Tolnia, Somogy megyék közli atlétikai versenyét. A verseny célja Somogy megyében az atlétika felvirágoztatása, s egy­ben a versenyzőknek módot adni eredménye­ik javítására. Felvonulással és ünnepélye 3 zászlófelvonással kezdődött a verseny^ majd a zászlófelvonás után Horváth József elvtárs, az MTSB elnöke megnyitotta a versenyt. Felhívta a versenyzők figyelmét a sportsze­rű küzdelmekre. Ezt követte a három megye versenyzőinek zászló- és virágcsenéje, majd a versenyzők elvonultak a közönség előtt. 1 A verseny óramű pontosságával zajlott le, első számként a 100 m-es férfi síkfutást bo­nyolították le. Már itt is megmutatkozott a baranyamegyei versenyzők komoly íelkészülé­se, az első két helyen Baranyai megye vég­zett 11.8^ illetve 12 mp-cel. Kővetkező és egyben a nap legizgalmasabb számának ígérkező versenyszám az 1500 m-es férfi síkfutás volt. Ebben mindenki Kiss Györgyöt, a somogyi versenyzői tartotta esé­lyesnek. A verseny folyamán úgy látszott, hogy meg is felel a várakozásnak, azonban a hajrát jobban bíró baranyai versenyző né­hány méterrel megelőzte. Közben már folyt a verseny a súlylökésben a női versenyzők között. Itt Gyűrű Mária, tolnamegyei versenyző ért el1 szép eredményt 9.82-es dobásával, messze magamögött hagyta a többieket. Gyorsan peregtek a verseny számok. Somogy megye versenyzői közül Ferity Pál élt el kitűnő eredményt, aki 18 mp-es idejével föüé- nvesen nyerte a férfi 110 m-es gátfutást. Nagy érdeklődés melllett folyt le a férfi 800 m-es síkfutás. Szép tempóval rajtoltak az indulók. A verseny sorsa itt is az utolso 1.00 m-en dőlt el Rács Tibor, lolnamegyei és Kiss György somegymegyoi versenyzők kö­zött, amit végeredményben a jobban hajrázó Rács nyert meg. Szép teljesítménynek lehetett szemtanúig a közönség a férfti magasugrás lefolyása alatt is? amit tökéletes stílusával Vass Oltó, Imra- nyamegyei versenyző 170 cm-es nagyszerű eredményével nyert meg. A női magasugrás­ban is szép eredmény születet!.. Varga Klára baranyamegyei versenyző 140 cm-es egyéni rekord dal' gy űzött. Nagy küzdelem alakult ki a női távol- ugrásban. A versenyzők bizonytalanul kezd­tek, azonban fokozatosan feljavulva jó ered­mények születtek. Az első helyet a tolname­gyei Bicskei Gizella 420 cm-es ugrásával! ér­te el. A többi számokban is Baranya és Tolna megyék vitték el az első helyezést. Végéredményben a verseny szám ok összesí­tése alapján a legjobb együttesnek Baranya? megye csapata bizonyult: férfiak 114 pont­tal, nők 79 ponttal lettek elsők. Második Tolna megye: férfiak 82-es, nők 61-es pont­számúval. Somogy kénytelen volt megelégedni a harmadik hellyel. A férfiak 66^ a nők 37. pontot szereztek. A férfi és nő csapatok pontszámúnak ös­szesítése után: I. Baranya 193 pont, J. Tolna 143 pont, 3. Somogy 103 pont. A jövőben a testnevelési tanárok és edzők’ feladata az, hogy ez atlétikával többet foglal­kozva, jó sportolók kincvclésével javítsák 3- megye atlétikai színvonalát. A verseny megrendezéséért dicséretet érde­mel az Atlétikai Társadalmi Szövetség. ÖKÖL VI VÁíj A megyei ökölvívó válogatott az címűit hé­ten Debrecenben mérkőzött az ottani váloga­tott csapat ellen A mérkőzés hatalmas küz­delem után 9:9 arányban eldöntetlenül vég­ződött. Késztetés eredmények, elől a kaposvári ver­senyzők: Hegedűs veszít Fejes I. ellen. A fia­tal Hegedűs nagyon szoros küzdelmet vívott? az I. osztályú minősítésű Fejes ellen és csak a legkisebb pontarányban veszítette cl a mér­kőzést. Wágncr győz Major elten, Wágncr végig jobb volt és megérdemelten érte et győzelmet. Jakab ellen Dobó, Kocza I. ellem Aradi nyert, míg Molnár Hermant, Hergert I>edig Fábiánt győzte le. Dőry—Márton mér­kőzés eldöntetlenül végződött. Az egy súly­csoporttal feljebb induló Dőry nagy harcot vívott Márton ellen. Pádéi* vesztett Molnár ellen, Dévai ellenfele nem állt ki. A kitűnő debreceni ökölvívó válogatott el­leni visszavágó mérkőzés október 4-én lesz: Kaposváron. A mérkőzés részletes' ismertetésé­re még visszatérünk. KERÉKPÁR A megyei kerékpár terepbajnokaágot a me­gyei TSB a kiírástól eltérően szép i ember 27-éu rendezi meg. A járási tere.pbajnokságr győztesei 27-én vasárnap reggel 9 órakor a* szarkavári út beágazásánál jelentkezzenek Szabó József elvtársnál, a megyei Kerékpár Társ. Szöv. elnökénél. A bajnokságon köz­használatú és versenygépekkel is részt lehet venni, osztály minősítésére való tekintet nél­kül. A gépekről minden versenyzőnek sajár magának kel! gondoskodni. Az országos: bajnokságon a megyei bajnokság első négy helyezettje jogosult részt venni. Kétéves ápolónőképző-iskola indul októberben Az egészségügyi minisztérium októberbe ,n kétéves ápolónőképző iskoláit indít Szegeden. Gyulán és Szombathelyen. Jelentkezhetnek mindazok a 17—30 éves nők. akik kedvet éreznek az ápolónői munká­hoz. Jelentkezésihez szükséges .ira­tok: születési anyakönyvi kivonat, iskolai, orvosi bizonyítvány (hihe­tőleg nyolc általános iskolai vég­zettség). orvosi, vagyoni bizonyít­vány, önéletrajz, fénykép és kér­vény. ' amelyeket a fent megjelölt iskolák címér e szeptember 30-ig kell beküldeni. Az iskola benti®' ásos s a hall­gatóknak teljes ellátást, tanköny­vekéit,, egyenruhát :s3 havi 116 forint tanulmányi segélyt biztosít. Az is­kola elvégzése után az ápolónőket az egészségügyi miniszter iáim kli­nikákon és kórházakban helyezi, el. | Színház: Ma, szeptember 23-án szerdán es­te fél 8 órakor ,,Három a kislány“. Jelentősen bővült az üzemi elsősegélynyújtó állomások hálózata A magyar vöröskereszt ez- évben is nagy eredménnyel folytatta, az el­sősegélynyújtó állomások szervezé­sét. M.a már minden fontosabb üzemiben működik elsősegélynyújtó állomás. A mezőgazdaságban a nyá­ri munkák idején szabadtéri segély­helyeket létesítettek s ezek sok esetben kifogástalan ivóvízzel is el­látták a dolgozókat. Elveszett 1400 forint katonakönyvvel. Becsü­letes megtaláló jutalom ellenében a Rendőrsé­gen adja le. Kaposvári Textilművek fonónőtanulókat 16 évtől felvesz, továbbá férfi és női segédmun­kásokat, villanyszerelőket, esztergályosokat és fűtöket. Jelentkezni lehet az üzem felvételi irodájában minden nap reggel 8-tól délután 4 óráig. Kaposvár, Jutei-út. Sütőipari Vállalat megvételre keres 15 t mé­ter használt cement kerítést. Jó állapotban lé­vő írógépet keres kölcsönzésbe megegyezés szerinti díjazásra 3 Sütőipari Vállalat. Yezetökünyvelőt keres Állami Vállalat. Cím a Hirdetőben. SOMOGYI NEPLSP Felelős szerkesztő: Zsurakovszkv Mihály. Felelős kiadó: Tóth István. Szerkesztőség: Kaposvár, Katinka Sándor-u. 7 Telefon: 901. 4R3. 468. Kiadóhivatal: Kaposvár. Május 1-utca tfl Telefon: 999. Somogymegyei Nyomdaipari Vállalat Kaposvár, Latinka Sándor-u. 6. Telefon: 828 Nyomdáért felel: Hidas Jáno» NAGYMENNYISÉGŰ GABONA- ÉS KUKORICA­FELHOZATAL A KAPOSVÁRI PIACON Ellaburgonya Güllbaba Ejes káposzta Kelkáposzta Vöröshagyma Petrezselyem Sárgarépa Bab Tojás db Tej fit. Vaj Túró Tejfel lit. Mák kg Zöldbab Juliska Zöldpaprika Szeptember 30-án nyitják meg a kínai filmhetet felhoz. ár felhoz. ár 2000 1.20 Paradicsom 1500 1.20’ 1000 1.30 Alma 800 3 — 2000 0.80 Körte 500 3 — 500 1.20 Besztercei szilva 3000 1.50 300 1.60 Őszibarack 500 3.— 200 9 __ S zőlő 300 5.— 500 1.— Héjas dió 400 8 — 500 3 — Görögdinnye 6000 0 50 6000 1.50 Gesztenye 100 8 — 600 3 — Búza 10 OOO 3 — 10 65 — Árpa 3000 2 80 100 12 — Rozs 100.0 2 — 150 14.— Zab 2000 1.80 200 24 — Csöves - ukoriea 10.000 0.9O 300 2 40 3000 1.60 Kaposvár, 1053. szeptember 18. Október 1-től 7-ig rendezik meg hazánkban másodszor a kínai film­hetet. A filmhéten bemutatásra ke­rül négy új és három felújított kí­nai film. Uj filmek: „Ezer veszély­ben“, „Sanghajban történt“, „Meg­virradt“ és a „Pásztor dala“ című film. Felújítják az „Acélkatonák“, a „Fehérhajú lány“ és a „Kína lá­nya“ című filmeket. Hazánk minden nagyobb vidéki városában is tartanak bemutatókat. A filmszínházak műsorai két-há- rom naponként változnak. A kínai filmhét ünnepélyes meg­nyitása szeptember 30-án lesz. A KAPOSVÁRI JÁRÁS LEVELEZŐINEK ÉRTEKEZLETE Szerkesztőségünk vasárnap tart, melyre ezúton is meghívjuk (szeptember 27-én) délelőtt 9 óra- lapunk valamennyi kaposvári jó­kor Kaposvárott, a Pártoktatás rásban lakó levelezőjét. Házában a kaposvári járás leve iezői részére leveíczőértekezleíet I (szerk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom