Somogyi Néplap, 1953. február (10. évfolyam, 27-50. szám)

1953-02-21 / 44. szám

2 SOMOCtYI néplap Szombat, 1953, február 21. HÍRÜNK A SZOVJETUNIÓBAN A TASZSZ munkatársa a magyar j szovjet kultúrkapcsolatoítról Moszkva (TASZSZ). A TASZSZ munkatársa beszámol a február 18- án megkezdődött hagyományos Magyar-Szovjét Barátság Hónapjá­ról. A Barátság Hónapjával kap­csolatban a VOKSZ-ban a követ' kelőket mor.dották a TASZSZ munkatársának: Naprói-napra szélesednek és erősödnek a magyar és a szovjet nép közötti kulturális kapcsola­tok. A Barátság Hónapja alkalmá­ból jelenleg P. Bargyin akadémikus vezetésével szovjet küldöttség tar. tózkodik Magyarországon. Ezenkí­vül szovjet művészküldöttség is utazott a népi demokratikus Ma­gyarországra Miljutyin szovjet ze­neszerzővel az élen. A magyar művészek is gyakori vendégek a Szovjetunióban. A na pókban magyar művészek érkéz tek Moszkvába, akik több hang­versenyen lépnek fel a Barátság Hónapja alkalmából. A szovjet filmszínházakban sok magyar filmet mutattak be nagy sikerrel Moszkvában és más szov­jet városokban a Barátság Hónap­ja alatt magyar filmfesztivált ren­deznek. Az „Ogonyok“ cikkel közöl Táncsics Míháíyról Moszkva (MTI). Moszkvában, a Szovjetunió Szépirodalmi Könyv­kiadó Vállalat orosz nyelven ki­adta Táncsics Mihály „Életpá­lyám“ című életrajz-regényét. Az. „Ogonyok" ezzel kapcsolat­ban közli J. Kagariiekij cikkét, amely ismerteti Táncsics Mihály tevékenységét és kiemeli a naiíy magyar demokrata forradalmár történelmi érdemeit. J. Kagariiekij rámutat, hogy Táncsics Mihály egyike volt azok­nak, akik 1848 ban előkészítették a magyar nép harcát a nemzeti fel­szabadulásért. J. Kagariiekij megállapítja., hogy Táncsics hét évi bebörtönzése után résztvett muiíkásszervezetek munkájában és kiadta az „Arany- trombita“ című lapot. Az idős pa­rasztvezér 'tehát a proletáriátus- báh meg tudta "átn: a dolgozó pa­rasztság legfőbb szövetségesét és vezetőjét - hangoztatja. A szovjet emberek"nagy érdeklődési tanúsítanak a magyar irodalom iránt Moszkva (TASZSZ). Öt évvel ez elö-tt, február 18-án írták alá a Szovjetunió és a Magyar Népköz­társaság között a barátsági, együtt működési és 'kölcsönös segélynyuj tár-' szerződést­Ez alatt az öt év alatt jelentő­sen kibővültek és megerősödtek a szovjet és a magyar nép kulturá­lis 'Kapcsolatai. A Szovjetunióban egyre több magyar író könyvét acfíálk ki. A magyar írók műveit eddig több mint 320-szor adták ki mintegy 5 millió példányban. Zalka' Máté mű­vei körülbelül 70 kiadásban jelen­tek meg. Igen népszerű Nagy Sán­dor „Megbékélés“ című elbeszélé­se és Aczél Tamás „A szabadság árnyékában“ című regénye. A kö­zelmúltban magyar népmese- és elbeszélés-gyűjtemény eket adtak ki, továbbá a magyar népköltészet antológiáját. Kiadták Táncsics Mi­hály önéletrajzát. Rövidesen kiad­ják négy kötetben Petőfi Sándor összes műveit. Német küldöttség érkezett Párizsba a német kérdés békés rendezése érdekében Moszkva. A „Pravda" február 19-i száma közli párizsi tudósító­ja tu-k táviratát arról, hogy közéle­ti személyiségekből álló küldött­ség érkezett Nyugat-Néir.etcrszág bői Párizsba a német kérdés bé­kés rendezése érdekében. A kül­döttség felvette az érintkezést a francia parlament képviselőivel, Közéleti személyiségekkel, szak­szervezeti vezetőkké: és az egy­ház képviselőivel. A német küldöttség sajtófoga­dást tartott. A sajtófogadáson fel szólalt Elles, Miinchen-Bladbach volt főpolgármestere és kiemelte, hogy a német, nép az egységes, de­mokratikus, békeszerető Német­ország megteremtésére törekszik. RÖVID KÜLFÖLDI HÍREK PEKING A Kínai Békebizottság csütörtö­kön nyilatkozatban tiltakozott a Roser.berg-házaspár kivégzése ellen. ,,A kínai népet mélységesen fel­háborítja Eisenhovc írnek és kormá­nyának az a gyalázatos bűne — hangzik a nyilatkozatban —:, hogy az emberi igazságosság és méltóság semmibevevésévei koholt vád alap­ján. meg akar gyilkolni ártatlan embereket. Ünnepélyesen tiltako­zunk ez ellen az amerikai hatósá­goknál.“ PÁRIZS Oradour-Sur-Glane és kilenc szomszédos község polgármestere csütörtökön bejelentette, hogy két­hetes közigazgatási sztrájkot indí­tanak tiltakozásul az ellen, hogy a francia kormány amnesztiában ré­szesítette az oradcuri perben elítélt élsz ás z i SS - gy i l ős c ka t. AZ INDIAI ORSZÁGOS BÉKETANÁCS FELHÍVÁS A Uj Delhi. Az Indiai Országos Béketanács február 18-án felhívást’ bocsátott ki, mely többek között ezeket mondja: Eisenhower elnök legutóbb el­hangzott politikai nyilatkozata — amely világosan kifejezésre juttat­ja azt a szándékot, hogy a koreai háborút kiterjessze a kínai száraz­földre és a Távol-Keletre — aggo­dalmat és nyugtalanságot keltett az egész világon. Ha Eisenhower elnököt nem aka­dályozzák meg abban, hogy az ellen­sége? edések kiterjesztésére irá­nyuló szándékát valóraváltsa, ez nemcsak^ gazdasági nehézségeink igen erős súlyosbodásához fog ve­zetni, hanem közvetlenül fenyeget­heti hazánk biztonságát, sőt annak szuverénifását is. Ezért van igen nagy szükség arra, hogy az indiai nép a világ népeivel összefogva lé­péseket tegyen a háború kiterjesz­tésének megakadályozására és a jelenleg dúló háborúk és konflik­tusok, elsősorban a koreai háború befejezésének biztosítására. I A világtörténelemnek ebben a I sorsdöntő pillanatában az Indiai ; Béketanács elnöksége felhívással fordul minden indiaihoz, tegyen meg minden tőle telhetőt annak a követelésnek alátámasztására, hogy akadályozzák meg Eisenbowert a tá- , vol- eleti háború kiterjesztésére irá­nyuló veszélyes tervének végrehaj­tásában, hogy kössenek haladékta­lanul fegyverszünetet Koreában és hogy az öt nagyhatalom indítson tárgyalásokat a békeegyezmény e kikészítésére. Sürgős felhívással fordulunk a? indiai kormányhoz, adjon hangot az indiai nép egyöntetű véleményé­nek, amely ellenzi a koreai háború bármilyen irányú kiterjesztését^ és tegyen javaslatot a viliig közvéle­ménye előtt annak- biztosítására, hegy haladéktalanul és feltétel nél­kül kössék meg' a fegyverszüneti egyezményt Koreában és az öt nagyhatalom indítson tárgyári:ckat a békeegyezmény megkötésének előkészítésére. NEW-YORK Lapjelentés szerint Dulles, az’ Egyesült Államok külügyminisztere hamarosan tárgyalásokat kezd a ja­pán kormánnyal Japán ujrafelfegy- verz őséről. BERLIN A Német íjerpokratikps Köztár­saság és Nyugat-Németország népe egyöntetűen 'ISvetéli a halálraítélt Rosenberg-házaspár azonnali szaba- donbccsátá?át. Stuttgartban 250 asszony az Amerikai Egyesült Államok, konzu­látusa előtt követelte a Rosenberg- házaspár szabaidlábi'ahe'yezését. Bayruth lakossága Eisenhower- hez intézett levelében tiltakozott a Rcsenberg-házaspár tervbevett1 ki­végzése ellen. Majna-Frankfurtban Otto Eichelsbaecher, a Szakszerve­zeti Szövetség ifjúsági csoportjá­nak funkcionáriusa kijelentette; — Minden erőn' et latba kell vetnünk Eth .l és Julius Rosenberg megmentése érdekében. A Német Demokratikus Köztár­saságból a riesai acélművek, a zit- taui IFA-gépkoesigyár. a drezdai izzólámpagyár, a chemnitzá bányák dolgozói, valamint a biitterfeldi Pestalozzi-iskola növendékei több mint 550 táviratban követelték El senhowertől a R o - en b e r g - házaspár A VIETNAMI NÉPHADSEREG FŐPARANCSNOKÁNAK BESZÁMOLÓJA AZ ELMÚLT ÉV KATONAI EREDMÉNYEIRŐL Peking (Uj Kína). A Vietnami Hírügynökség jelenti, hogy Van Nguen Ziap tábornok, a vietnami néphadsereg főparancsnoka a had­sereghez intézett beszédében be­jelentette, hogy a vietnami nép­hadsereg 1952-ben 65 ezer ellensé­ges katonát semmisített, meg. A főparanesnok beszéde továb­bi során rámutatott, hogy a viet­nami néphadsereg megerősödött és- É s z a kV ie t n am b an egyre inkább a vietnami néphadsereg tartja kezé­ben -a kezdeményezést. A hadsereg igen nagy előreha­ladást tett ideológiai és taktikai té­ren, míg -az ellenség leküzdhetet­len nehézségekkel áll szemben, ereje egyre csökken és szétszórt csoportokban védekezésre kény­szerül. Van Nguen Ziap tábornok ez­után megjelölte a vietnami nép­hadsereg feladatait; tovább kell magát fejlesztenie politikailag és a katonai kiképzés terén, fokoznia kell a katonák hősi, harcos szélié­in ét, valóra kell váltania a párt és a kormány politikáját és tevékeny részt kell vennie a parasztság moz­gósításában. A főparancsnok rámutatott, hogy Ho Si Minh elnök, a Vietnami Munkapárt és a kormány elhatá­rozta, hogy újabb földterületeket bocsát a parasztok rendelkezésé­re a. községi földekből, különösen a francia gyarmatosítóktól, vala­mint vietnami bábjaiktól elkobzott földekből. A tábornok befejezésül azt a szilárd meggyőződését fejezte ki, hogy a vietnami néphadsereg ki­vívja a teljes és végleges győzel­met és ezzel is hozzájárul a Szov­jetunió vezette demokratikus bé- ketábor diadalához. Folyik a vizsgálat az Albániában elfogott kémek és szafcotőrök ügyében Tirana (ATA). Az Albán Nép- köztársaság állambiztonsági szer­vei az utóbbi időben a lakosság tevékeny közreműködésével az angol, jugoszláv és görög kémszol­gálat több Albániába küldött di- verziós és kémügynökét fogták el Az e.fogott diverziós és kém- ügynökök csoportjai a vizsgálati eljárás befejezésével rövidesen bí­róság elé kerülnek. szabadonbocsátását. KOPENHÁGA Kópén húgában meet folyik az úgynevezett „Északi tanács” első ülésszaka. Ennek az úgynevezett ..parlamenti együttműködési” szervnek ülésén norvég, svéd, dán és izlandi parlamenti képviselők,, valamint az említett országok mi­niszterelnökei által vezetett kor­mányküldöttségek vesznek részt. Az „É3zaki tanács” nyilvános­ságra hozott céljainak megfelelően ara ülésszak napirendjén hivatalosan nem szerepelnek 'katonai kérdések, de egyes lapok közléseiből kitűnik, hogy az ..Északi tanács” éppen a katonai problémák megtárgyalására létesült. Az „Északi tanács” esz­méjét az Egyesült Államok te'jes egészében támogatja. Figyelemreméltó, hogy Fager- holm, a jobboldali szociáldemokrá­cia vezéreinek egy: e. a finn par­lament elnöke táviratot küldött az „Északi tanács” ülésszakának, melyben sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy'Finnország nem vehet részt az 'ülésen. E'zt a táviratot an­nál inkább jellemzőnek tartják, mert a finn parlament nem hatá­rozta el ilyen távirat küldését. Az MNDSZ országos A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének Országos Vezetősége pénteken délelőtt ülést tartott, me­lyen Vas? Istvánná, az MNDSZ főtitkára beszámolt a Nemzetközi Nőnap és a Nők Világkongresszu­sának előkészületeiről. Elmondotta, hogy az MND.3Z jelentős munkát végzett a harmadik magyar béke- kongresszuss.al és a népek bécsi bé- í.ekongresszusáva! kapcsolatba' - fej-' világosító munka terőr:.' A továbbiakban rámutatott arra. hogy a bécsi béke-kongresszust kö­vető napon a Nemzetközi Demokra­tikus Nőszövet-;g egybehívta ta­nácsülését, amely maradéktalanul magáévá tette a kongresszus hatá­rozatait és nemzeti szervezetei elé feladatul tűzte ki azok végrehaj­tását. Ugyanakkor elhatárolta, hogy ez év júniusában összehívja harmadik kongresszusát Kopenhá- gában. E hő 10—13-ig Berlinben a Nemzetközi Demokratikus Nőszü- vets'g nemzeti szervezeteinek kép­viselői elhatározták, hogy a kon- greszust június 5—HHg tartja Ko- penhágában, ki le ne száz küldöttel. Ezen a tanácskozáson Gettón asz- szony. a Nemzetközi Demokratikus N ószövetség elnöke elmondotta, hogy a kopenhágai kongresszuson részt kell venniök azoknak a nők­nek is. akik nem tagjai a Nemzet­közi Demokratikus Nőszövetségnek. A kongresszusnak meg kell mutat­nia a világ asszonyainak egységét, a nők jogaiért, gyermekeik védel­méért. a békéért folytatott harcuk­ban. A nők világkongresszusának há­rom fő napirendi pontja lesz: 1. A békéért folytatott harc, eb­ben a nők részvétele. 2. A nők jogainak védelme. 3. A gyermekkérdés. — Ezen az értekezleten — foly­tatta Vasis Istvánné— a felszóla­lások megmutatták, hogy igen nagy hikes; dóst vált ki a kongresszus egybehívása, mindenütt megértik az asszonyok: mit jelent ez az ö számukra, és felelősséget ró a kon­gresszus előkészítése a Nemzetkö­zi Demokratikus Nőszövetségre és annak nemzeti szervezeteire*. Az értekezlet világosan megmu­tatta, hogy megvan a lehetőség a világ becsületes asszonyainak, lányainak egyesítésére. Fő ország fegja elküldeni képviselőit: a ma­gyar nőket tíztagú delegáció kép­viseli majd ezen a kongresszuson. A bécsi békekongresszus ée a Nem­zetközi Demokratikus Nőszövetség vezetőségének ülése Végrehajtó Bizottsága bécsi ülésé­nek határozatát feldolgoztuk és el­juttattuk szervezetein hez. Célul tűztük ki ennek a határozatnak is­mertetését, az asszonyok mozgósí­tását azok végrehajtására. El kell érnünk, hogy újabb és újabb nő- réteg.két vonjunk be a békemoz­galomba. Toyáb.b ke,11 növelnünk asszonya­inkban a Szovjetunió iránti szere- •teiet-. hálát. Meg kel mutatnunk, hogy a Szovjetunió által vezetett béketábor ereje milyen hatalmasan megnövekedett. Egyre több asz- s.zonynalc keli felismernie, hogy a tervteljesítés, a mezőgazdasági munkában való részvétel, vagyis a mindennapi munkánk, során való helytállás harcot jelent a háború ellen, A kongresszus előkészületeit egybekapcsoljuk a Nemzetközi Nő­napra történő készülődéssel is. Szervezeteink, a szakszervezeti nő­bizottságokkal közösen már meg­kezdték ezt a munkát. Úgy leéli ké­szülnünk március 8-ra, hogy az elő­segítse hazánkban a szocializmus építését, enne'c érdekében a szak- szervezeti nőbizottságok a „Nők a tervért’ mozgalom segítségével újabb és újabb üzemi dolgozó nőt kapcsolnak be a tervt :Ijesítésbe, a munkaverseny kiszélesítésébe. Fa­lusi szervezeteinkben a készülődés során folyik a különböző mozgal­mak szervezése, például a „keltess több baromfit, mint tavaly”, vagy a „nevelj több anyakocát, mint ta­valy” mozgalomé. A termelőszövet­kezetekben a 'női tagok százhúsz, illetve kétszáz munkaegység eléré­séért indítanak mozgalmat. A nők világkongresszusának elő­készületei során minden magyar nőt meg'kell győznünk arról, hogy együtt, harcoljanak minden becsü­letes rsszonnyal a bélkéért, gyerme­keik megvédéséért. Jegünk éa 'köte­lességünk olyan világot építeni gyermekeink számára, amely bizto­sítja egészségüket, fejlődésüket, boldog jövőjüket. Á mi munkánkat, a mi harcunkat támogatja pártunk és kormányunk s az a .sok tíz- és százezer magyar ■nő, aki együtt harcol vélünk, akik felszabadulásunk óta nap mint nap érzik és látják megváltozott életün­ket, : gyermekeink narsugaras arcát és akik készek arra is, hogy az im­perialisták és azok belső ügynökei­nek aljas támadásaival szemben megvédjek szép életünket, ragyogó jövőnket — fejezte be beszédét Vass Istvánné. A fulecspusztai tszcs pártszervezetének munkája A fíilecspusztai termelőszövet kezeli csoport az utóbbi időben szép eredményeket ért el a terme­lés növelése és a munkafegyelem megszilárdítása terén. Ezek az eredmények természe­tesen nem maguktól születtek, ha­nem az eredmények elérésében ré­sze van a pártszervezet jó munká­jának. A pártszervezet a tsz-ben mindjobban a. termelés motorjává válik. A termelőszövetkezet kom­munistái tudják, hogy eredményes munkát csak úgy tudnak végezni, ha példát mutatnak magatartásuk­kal és munkájukkal a termelőszö­vetkezeti tagok előtt. Ennek ér­dekében, a pártszervezet vezető­sége ' rendszeresen foglalkozik a tagok nevelésével és a termelő- munka kérdéseivel A pártszervezet vezetősége a termelési kérdéseket közösen meg­beszéli a tszcs intéző bizottságá­val, maid utána az egész tagság elé terjeszti. így a munkákat min­dig időben tudják elvégezni. A pártszervezet fontos feladatá­nak tekinti a tagság politikai és szakmai nevelését. Ennek érdeké­ben ,a pártszervezet vezetősége megszervezte a politikai iskolát, melyre a jól dolgozó pártonkjvülie- két is bevonják. Szakmai előadá­sokat tartanaik, aho,í ismertetik a Szovjetunió szocialista mezőgazda­ságának eredményeit, a kolhozok életét és & fejlett szovjet, agrotech­nikai módszereket. A pártszerve­zet jó munkája és a tszcs vezető­ségével való szoros együttműkö­dés megmutatkozik a gazdasági eredményekben js. Az őszi szán- tást-vet-ést határidőre, 100 száza­lékosan befejezték. Takarékos és gazdaságos munkájukkal elérték, ho4y az állatok átfeleltetése te­rén nem álnak be zavarok, takar­mányozásukat biztosítani 'tudják. A tavaszi mezőgazdasági mun­kákra az előkészületeket határidő előtt teljes egészében elvégeztek. A mezőgazdasági gépek kijavítva várják a tava.szi munka megkezdé­sét. Ugyanosak biztosították a ta­vaszi vetőmagvakat. A termelő- szövetkezet eredményei bebizo­nyítják a társasgazdálikodás elő nyeit a termelőszövetkezeten kívül álló dolgozó parasztoknak. Hiányossága a pártszervezetnek, hogy nem vette fel a harcot a ter­melőszövetkezet vezetőségének s a tagság bef előfordulásával szemben. Megelégedtek elért eredményeik­kel és nem folytatnak felvilágosí­tó munkát a termelőszövetkezetek fejlesztése érdekében. Abba a hi­bába estek, hogy befeléifordtilásuk- kal elszakadtak az egyénileg dol­gozó parasztoktól. Ezt a hibát hi kell javítani. A pártszervezetnek tanulmányoznia kell Rákosi elvtárs felszólalását a járási ttkárok országos értekez­letén. Most az elkövetkezendő idő­ben a tavaszi munkákra való jó felkészülés után szilárdítsák meg a munkaszervezeteket. Osszák be a kommunistákat a brigádokba, munkacsapatokba és a termelő- munkát kössék össze a pártépítési feladatokkal Hadianyagot szállítanak Izraelbe Két nagy francia hadianyagra - tárból csü,törtökön jelentős had-i- anyagszáliítmány indult Izraelbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom