Somogyi Néplap, 1952. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-01 / 51. szám

rn.Jc %gtb$€ljetbmi m. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM, ARA 50 FILLÉR. SZOMBAT, 1952 MÁRCIUS 1. A s?ahási IJj barázda íezcs pártszer vez et én e k in «c k üj á h oa Négy család kéz die meg, ma már harmincölen vannak . . . Az egységes körzeti orvosi ellótósrcl II magyar dolgozó nép egységesen tiltakozik a Beloiannisz és társai ellen készülő merénylet ellen A magyar dolgozó tömegekből viharos felháborodást vábott ki az a gaztett, amelyet a görög moraar- ekofasiszla kormány az amerikai imperialisták parancsára Beloian­nisz és hős tá's^ai ellen elkövetni készű]. Táviratok, levelek ezreiben fejeid ki népünk együttérzéséi a yöröv hazafiak 'ránt és féktelen gyűlöletet a bérgyilkossá züllött görög monarch «fasiszta kormány ellen. A dunakeszi vagongyár dolgozói írják: ,,A dunakeszi vagonayár dől gőzéi harcos együttérzésüknek a-1- aak k'ifejezést Nikosz Beloiannisz elvtárs, a görög nép hőse iránt. A «agyar nép szeretett vezére, Rákosi elvlárs is. ;cy állott a Horthy fa­siszta rendszer bírái előtt és ö is, mint Beloiannisz elvtárs, vádlottá tette biráit. Lángoló szavai világos­sá tették a kpjpifalizm.us rothadtsá­gát- a kommunizmus győzelmes igazságát. A munkások nemzetköz.’ szolidaritása megmentette Rákosi elvtárs életét és mi most egysége­se* ott állunk a görög szabadság harcosok melleit és figyelmeztetjük *z athéni katonai bíróságot, hogy *e merjék elítélni azt, aki az igaz­ságért harcol és akit a nemzetközi »unkásszolidaritás véd.“ ,.M‘i a Ganz-vagongyár dolgozói * lecerélyesebibén tiltakozunk — írják a többi között a Ganz vagon­gyár dolgozói — követeljük, hogy azonnai bocsássák szabadon hazá­jukért, az egész világ békéjéért küzdő békeharcosokat.“ A tilíako zási a Ganz-vagongyár többezer dől sozója írta alá. A Magyar Bánya, és Energiaügyi Minisztérium dolgozói a következő táviratot intézték a manarchofas'sz- Ut görög kormányhoz: „A magyar bányászok, villamosipari és vegy­ipari dobozok nevében tiltakozunk az emberi jogok ilyen mértékű láb- fcel tiprása ellen és a leghatározot­tabban követeljük, hogy a görög kormány az emberiség békéjének harcosaival szemben mindén meg­torló intézkedést haladéktalanul szüntessen meg.“ A táviratot Czott- *«r Sándor miniszter elvtárssal az élen •aláírta a minisztérium vala­mennyi dolgozója. , Hasonló tiltakozó táviratot küld­tek a többi között: Váci Tatarozó és Építő Vállalat, Váci Kötöttáru- gyár, Fővárosi Mozgóképszínházak Egyesülése, Budapesti Fővárosi Ta­nács, Fővárosi Beruházási Vállalat, Vegyésze i Intézet, Magyar Iparmű­vészeti Főiskola, Műszaki és Tér- ■részettudarmányi Egyesületek Szö­vetsége, Érjedésiipari. Vállalat-, Mi­nőségi Cipőgyár, (Külkereskedelmi Minisztérium, Magyar Divatcsarnok, Állami! Áruház, Külkereskedelmi Vállalat, Szegedi Ruházati Bolt, Szeged Város Tanácsa, Szentendrei Papírgyár, II. kér. Szakorvosi Ren­delő, Szegedi Egyetemek és Főisko­lák, Pécs bányatelep, Élelmiszer­kiszerelő Vállalat, Irodagépipaxi Vállalat, Ganz Kapcsolók és Ké­szülékek Gyára, Agrártudományi Egyetem, Mikrobiológiai Tanszék, Terimpex Külkereskedelmi Vállalat, Mávaut Autóbuszközlekedési Válla­lat, Fővárosi Autóbusz Főműhely, Építőanyagipari Tudományos Egye­sület, Magyar Földtani Társulat, Mezőgazdasági Ipari Tudományos Egyesület, Közlekedés és Mélyépítés Tudományos Egyesület, ötvös I.Ó- ránd Egyesület, Faipari Tudomá- *yos Egyesület, Híradástechnikai Tudományos Egyesület, Bolyai Já­nos Matematikai Társulat, Magas­építési Tudományos Egyesület, Or­szágos Magyar Bányászati és Kohá­szati Egyesület, Üzemszervezési Tudományos Egyesület, Magyar Ké­mikusok Egyesülete, Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület, VJ. kerületi Tanács, Kaposvári Cu­korgyár. Szobi Járási Tanács, A Magyar Bányaipari Dolgozók Szak- szervezete, ■ Phylaoria Állami Oltó­anyagtermelő Intéze', Magyar Nem­zeti Bank, Debreceni Dohánygyár, Hajdúmé gyei Téglagyári Egyesülés. Tatabányai XiV. akna, Pécsi Koksz- művek, Oroszlányi Szí; bányák XVI. akna, Tamási község Vasme­gyei Magtermeltető és V-'-őmagPl- lá’ó. Somogymegyei Tatarozó Vál­lalat, Dorogi X. akna, Dömsödi Földmű vessző vetkezet, Hídépítő Vállalat Szigetszentmiklós, Tokodi üveggyár, Budakalászi Gyapjuszö- vetgvár, Dömsödi Dózsa Termelő- szövetkezet, Kaposvári Szabókis­ipari Szövetkezet, Kőrösladány köz­ség, Endrőd. Marcali Állami Gaz das ág, Medgyesházia község, Nagy­halász község, Somogymesyei Tér. ményforgalmi Vállalat, Esztergomi Szerszámgépgyár, Szentendrei Ce- mentsvár, Dunakeszi Műhelytelep. Keleíbia község. Madaras község, Kalocsa város, Pécsi erdőgazdaság: dolgozók, Almásfüzitői Timföldgyár, MezőcSokonya község, Borsodme- gyei Beruházási Vállalat, Gödöllői •Mezőgazdasági Akadémia, Budapesti Máv-ag, Szombathelyi Finommecha­nikai Vállalat, Standard Gyár, Egyesült Izzó, Magyar Posztógyár, G nz Villamossági Gyár. Kaposvári Nagymalom, Budafoki Borpalacko­zó, Somogymegyei Autójavító, Sze­gedi Ruhagyár, PA yi Gépállomás, Csepel Autógyár és még sok más vállalat és dolgozó. Az Országos Béketanács az alábbi táviratot küldte a görög kormány­nak: ,.A békeszerető magyar népből mélységes felháborodást váltóit ki az a hír, hogy a görög vérbíróság Nikosz Beloiannisznak és társai­nak a béke pgbátrabb görög harco­sainak elpusztítására készül. A gö­rög kormány a fasiszta rémuralom megteremtésével, a haláltáborok felállításával, a béke hívei ellen in­dított hajszával már beszennyezte kézéi. A Beloianniszék. elleni bün­tette, ez a jogot, igazságot, emberi­ességet meggyalázó eljárás betetőzi a m o na rcb of as i s z t a kormány eddig elkövetett népellenes cselekedeteit Az egész magyar nép előtt világos: a görög kormárfynak ez a náci mód­szereket ' amerikai sugalmazásra utánzó eljárása nemcsak a görög békeiharcosok élete ellen irányul, — merénylet ez minden jószándé­kú. becsületesen kívánó és azért harcolni kész ember ellen. Gonosz kísérlet, hogy elfojtsa a görög né<p békeakaratát. Az amerikai imperia­lizmus zsoldjában álló vérbíróság Nikosz Beloiannisz és társai elíté­lésével az egész emberiség békevá­gya felett próbál ítéletet mondani, Ehhez azonban semi a bíróságnak, sem a görög kormánynak nincs er­kölcsi ereje, nincs jogin, nincs ha- talma. A Beloiannisz és társai el­len indított hajsza a több mint 7 millió mag3'ar békeharcos felhábo­rodását és viharos tiltakozását vál­totta ki. Levelek és táviratok ezrei közlik ezt naponta a Magyar Orszá­gos Béketanáccsal. Ezért mi, mint népünk igazságérzetének és békí- akaratának megszólaltató], ki jelent­jük; a békét építő dolgos magyar milliók a legjhiatározottabba* til­takoznak a készülő merénylet ellen, követelik a görög békeiharcosok el­len indított eljárás haladéktalan megszüntetését, szabadságot köre­teinek Beloiannisznak és társainak! ' Magyar Országos Békefartéc», •naautínnmiam mwsm ÁZ ORSZÁGOS BÉKETANÁCS TILTAKOZÓ TÁVIRATA A BIZTONSÁGI TANÁCSHOZ A Nikosz Beloiannisz és hős jársai meggyilkolására készülő I monarch «fasiszta görög kormány jjogiipró eljárása elemi erejű fel- jliáborcdást váltott kí az egész ’magyar népből. 24 óra alatt Ma­gyarországon több mint egymül-ó dolgozó vett részf a tiltakozó gyű­léseken, eddig több mint három­ezer tiltakozó táviratot küldtek a Magyar Országos Béketanácshoz. Több millió azoknak a száma, akik aláírták a Beloiannisz és társai bí­róság elé állítása ellen tiltakozó ívek százezre t. Számos olyan falu és város van Magyar-országon, ahol az egész felnőtt Lakosság: munkások, mér­nökök, művészek, katolikus és protestáns papok, kiskereskedők, háziasszonyok, valamennyien alá­írták a, tiltakozó íveket. A tiltakozó íveket aláírta a töb­bi között Kisfaludy-Strobl Zsig- mond szobrászművész, Zafhurecz- ky Ede hegedűművész, Tóth Alá dár, az Állami Operaház igazgató­ja, Sziadits Károly jogtudós, a Ma­gyar Tudományos Akadémia tag­ja, a magyar gyárak dolgozóinak nagy többsége. Állandóan hatalmas jtömegben érkeznek tiltakozó táv­iratok a Magyar Országos Béke- I tanácshoz. I Az igazság és a nemzetközi jog | nevében, a fasiszjaellenes háború hősi halottaira emlékezve, a békát megvédeni kész több mint hétmil­lió öntudatos magyar békeharcos, az egész békeszerető emberiség nevében tiltakoznak az ellen, hogy a népei lenes, véreskezű monaroho- fasiszta görög kormány, a hóhérok ; kormánya az USA parancsára egy iúj háború kirobbantása érdekében végrehajtsa, a görög békeharcosok vezető nek meggyilkolását. A békeszerető magyar dolgozó jnép nevében fordulunk az Egye­sült Nemzetek Szervezetének Biz- jíonsági Tanácsához, amelyet a jbéke megőrzése érdekében hoztak jlétre: tiltakozzék a görög kor­mánynál a Beloiannisz és hős tár- ! sai életére törő fasiszta bírósági | eljárás ellen, követelje a hős gö- írög békeharcosok azonnali szaba- I donb-ocsátását. Magyar Országos Béketaaács. Az Országos Béke tanács ikjubi* távirata a monwchofa§í§fita görögg kormányhoz Az elmúlt 24 órában viharrá eiősödött egyértelmű tiltakozás, a magyar nép minden rétegének sür­gető, követelő szava késztet ben­nünket arra, hogy ismételten han­gunkat hallassuk az ártatlanul és jogtalanul perbefogott Nikosz Be- lo annisznek és társainak ügyében. Ma több mint 3000 táviratban munkások és parasztok milliói, mérnökök és háziasszonyok, kis­iparosok és művészek, püspökök és orvosok, az, elmúlt világháború rokkanfjai és az életre most ké­szülő diákok követelték szenve­délyes erővel, hogy szüntesse be a monarchofasiszta görög kormány a Nikosz Beloiannisz és társai el­len indított jogtalan, aljas eljárást. Tudjuk, hogy Önök gazdáik, az amerikai imperialisták, a rövide­sen. Athénba érkező Eisenhower tábornok előtt akarják gaztettük­kel bizonyítani, hogy minden bűn­re készek, csakhogy elnyerjék a világot lángbaborítani készülő há- j borús gonosztevők kegyét. Ezért ; is törnek a béke görög harcosai­ig a-k életére. Népünk ezt az eljá- ' rásf bűntettként bélyegzi meg. Ha ja monarchofasiszta görög kormány | valóravál'taná sötét terveit és el- j ítéltetné Beloiannisz és társait, S ezzel mindazok megvetéséi magá- ' ra zúdítaná, akik a szabad véle­mény nyivánitást, a béke szere­idét, a szabadság tiszteket, az ember elidegeníthetetlen jogának tartják. Az egész magyar nép kö­veted: azonnal szüntessék meg a törvénytelen eljárást és haladék­talanul bocsássák szabadon N’kosz Beloianniszt és társait! Magyar Országos Békefanács. A szovjet nép békeakaratát hangsúlyozták szovjet vendégeink a budapesti békenagygyűlésen .4a Országos Béketanács <Jr MSZT- oel együtt pénteken, 29-én délután Békemigygyűlést tartott a Sportcsar­nokban. Felszólaltak: K. I. Szkrja- bin Sztálin díjas akadémikus, Anno Segbers, nemzetközi SztáUn-béke_ díjjal kitüntetett írónő, V. p. Kv.cser Sztálin-d/ jas szénkombájn kezelő, Ruszin,-álc István a Magyar Tudó mónyds Akddértiia elnöke■ és dr. Sörös Bálint a Kodéban járt ma­gyar orvos-egészségügyi csoport ve­zetője. Anna Seghers beszédét Sztálin elvtárs szavaival kezdte: ,,A béke fennmarad és tarlós lesz. ha a népek kezükbe veszik a béke megőrzésének ügyét!“ — Majd így folytatta: — Az, bogy há'ború lesz, vagy béke. jelentős mértékben függ attól, a választól, amelyet az egész nemei nép ad erre a kérdésre. Függ ál­tól, hogy sikerül.é a német nép legjobbjainak: a békeharcosoknak széttópniök a hazugságok hálóját és függ attól, hogy végre kezükbe veszik-e a béke ügyét. — A béke ügye elválaszthatatlan Németország egységétől, elválaszt­hatatlan — és nemcsak a német békeharcosok számára, hanem mindazok számár«, akikben lángol a kérdés: háború legyen-e vasy bé­ke. Dr Sörös Bálint a koreai Rákosi Mátyás kórház hazatért dolgozói nevében üdvözöl­te a békeMgygyűlést. Többek kö­zött ezekei Biondott-a a hős koreai népről: — (Megmutatták lépi-en-nyomon, hogy szeretik a magyar népiét, a távoli ország dolgozó népét és meg­nyilvánult ez a szrreiet abban is, ahogy búcsúztattak bennünket. Ma­ga Kim D Szén elvtárs fogadott és búcsúzóul ezeket mondta: ,,A ma­gyar nép és szeretett Rákosi elvtárs gondoskodó szeretető; érzi minden­ki Koreában. Nem csoda, ha eny- nyire szeretjük a magyarokat és örökre hálásak vagyunk nékik. Visszatérésük alkalmával fejezzék ki a koreai nép és az én személyes köszöneíemet Rákosi elvtársnak és a magyar népnek.“ V. P. Kueser elvtárs, a Donyec-medence ifjú- m unkásainak üdvözletét tolmácsolta — A szovjet nép — mondotta — egy emberként törekszik a békére. A béke azért szükséges népünknek, hogy megvalósíthassa a természet átalakításának nagyszerű terveit és országunkban felépíthesse a kom­munista társadalmat. A szovjet bányászok úgy járul­nak hozzá a béke ügyéhez, hogy lelkesen harcolnak a széntermelés fokozásáért. Ezután munkájáról számolt be. — A pártszervezet és a kom- szomolista ifjúsági brigádunk .ki­magasló eredményeket ért el a Donyec-medencében. — Brigádunk havonta 16.000 tonna szenet tennel és most azért harcol, hogy termelését havonta 20.000 tonnára emelje. Elismeréssel szólott a magyar bányászok munkájáról és kijelen tette: — Loy elvtársnak és a Magyar Népköztársaság minden bányászá­j nak további sikereket kívánok bé- | kés munkájukhoz, országuk szíén- j ellátásának biztosításához, Meg- j g/öződésem, hogy a magyar bá- ‘nyászok a Magyar Dolgozók Pári­ának és a magyar nép vezérének, Rákosi elvtársnak vezetésiével sztahanovista módon fognak dol­gozni és sikerrel oldják meg az elöftük álló feladatokat. K. I. Szkrjabin a szovjet kultúrdelegáció, valamint a szovjet tudósok nevé­ben forrón üdvözlöm a budapesti békenagygyűlést és az egész dol­gozó magyar népet, amely a szo­cializmus alapjainak sikeres épí­tésével hozzájárul a vi'ágbéke n egszilárdításához. Hangsúlyozta, hogy: — a béke és a szovjet rendszer egymásitól elválaszthatatlan fogalmak. Kom­munista építkezésünk hatalmas lendü'e'fe a háború befejezését kö­vető években, ugyanakkor, amikor a háború és a reakció tábora lá­zasan készül az újabb háborúra, ékesszólóan bizonyítja a Szovjet­unió bel- és külpolitikájának bé­kés voltát, a szovjet emberek tör­hetetlen akaratát a béke megőrzé­sére és megszilárdítására, s a né­pekkel való békés együttműködés­re. —- A szovjet tudomány nem sza­vakkal, hanem tettekkel mutatta meg az imperialisták e sötét em­ber évii filozófiájának egész ta^t" hatatlanságát. — A szovjet tudomány hűséges segítőtársa és ért. fegyvere a szovjet r.énnek, hatalmas alkotó munkájának m«gva'ósí|ésában. A nép szolgálata a szeriét tudomány egyik legfontosabb jei'emvobása, erőinek hatalmas forrása. A szov­jet tudomány átadja a népnek a kommunizmus cpí‘éséhez szüksé­ges összes eredményeit és vívmá­nyait. Ezért értékeli olyan nagyra a .szovjet nép' tudósainak eredmé­nyeit, ezért van az, hogy ,a tudo­mányban elért kimagasló eredmé­nyek jutalmazására kiadott Szfá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom