Somogyi Néplap, 1952. január (9. évfolyam, 1-25. szám)

1952-01-04 / 2. szám

„A burzsoá újságok szenzációra vadásznak, mi azonban nem hajszoljuk a szenzációkat; ezért ahhoz, hogy leveleink érdekesek legyenek, az szükséges, hogy érdekes legyen a tartalmuk, kultúrált a megfogalmazásuk66 (M. i. Kaiiuyin) A Népköztársaság Elnöki Taná­csának 1951. évi 30. számú tör­vényerejű rendeiete, amely 1952 január 1-én lépett életbe, lényege­sen egyszerűbbé, bürokráciamen­tessé teszi a nyugdíjigény megál- iapí ásának eddigi bonyolult mód­jár. A pénzügyminiszter most meg­jelent 6.169—3/1951. P. M. rende­leté kimondja, hogy a rendelet szerint járó nyugel­látás és baleseti járulékolt igénybejelentés alapján kell megállapítani. Az igényt a Szakszervezeti Társa­dalombiztosítási Központnak az igénylő lakhelye szerint illetékes megyei központjánál, kirendeltsé­génél kell előterjeszteni. Az igénybejelentésével egyide­jűleg az igényjogosultságnak és a nyugellátás (járadék) érvényének megállapításához szükséges adato­kat és igazolásokat is elő kell ter­jeszteni. , Ezideig az államigazgatás dolgo­zóinak járadékigényét nem az M.SZT, hanem maga a munkáltató bírálta el. Annak megállapítása, hogy valaki biztosításra az SZTK- hoz tartozott-e, vagy sem, vagy az államigazgatáshoz, attól függött, hogy bérét az állami költségvetés SZTK megyei és budapesti köz­pontjai és kirendeltségei mellett működő szakszervezet társada­lombiztosítási bizottságok hatá­roznak. Határozattal kell kimon- daníi a nyugellá* ás (járadék) fel­emelését, csökkentését, vagy meg­szüntetését is. Nagyjelentőségű az az intézkedés is, amely előírja, hogy a határozat ellen annak kéz­besítésétől számított 60 nap alatt az igény tárgyában határozatot hozó társadalombiziosí tási bizott­ság székhelye szerint illetékes me­gyei tanács végrehajtó bizottságá­hoz lehet fellebbezni. A fellebbe­zést annál a társadalombiztosítási bízót'ságnál kell felterjeszteni, amelyik az elsőfokú határozatot hozta. . Az Országos Nyugdíjintézet értesíti a nyugdíjasokat, hogy a december 1-í határozatnak megfelelő emelési összegeket január és február hónapokra együtt, január 8 és 18-e kö­zölt fogja a posta útján kifi­zetni. gyben felhívja a nyugdíjasok f yelmét, — hogy lakáscímükbe eállotfc. minden változást saját é ekükben azonnal jelentsenek a ítézetniél. Nahaz pasa válássá Robertson tábornok nyilatkozatára Valamennyi vezető lap első olda- j ián közölte Nahaz pasa egyiptomi miniszterelnök január 1-i nyilatko­zatát- A miniszterelnök ezzel a nyilatkozattal válaszolt Robertson tábornoknak a középkeleti angol •szárazföldi erők főparancsnokának december 3í-én Fajidban elhang­zott. nyilatkozatára. Angol csapatok tartózkodása a Szuezi-csatorna övezetében — mutatóit rá Nahaz pasa — nyílt agresszió Egyiptom szu­verenitása ellen és nem menthető azzal az állítás­sal, hogy ezek a csapatok a nem­zetközi víziűt szabadságát védel­mezik. A Szuezí-csatorna Egyip­tomé, tehát csakis Egyiptomnak van joga a csatorna hajózásának szabadságát védelmezni. Nahaz pasa a továbbiakban hangsúlyozta, „ez a mi országunk, sem pedig az angoloké és az angoloknak nincs joguk erőszakot alkal­mazni védelmére“. Farag pasa Robertson tábornok nyilatkozatával kapcsolatban kije- je!entet:e; A Robertson tábornok nyilatkozatában foglalt háborús és h-r-rci fenyegetések nem félemlíte­nek meg bennünket. Szilárdan szembeszállunk a fenyegetéssel." Robertson tábornok — mondot- a Farag pasa — a négy hatalom javaslatára utal. Ez megszilárdítja az egyiptomi kormánynak azt a meggyőződését, hogy ezek a javas­latok Egyiptom megszállásának meghosszabbítására irányulnak és az eddigi angol megszállást nem­zetközi megszállássá akarják vál­toztatni. A »legrosszabb Robertson- nak az & kijelentése, hogy ezeket a javaslatokat keresztül erőszakol­ják, függetlenül attól, egyetért-e azokkal Egyiptom és egyetérte- nek-e az AFC arab államok." Zápotocakv csehszlovák miniszterelnök özt robe­helyezte a Kuncicei Vasmű első olvassdó kemencéjét Kuncícében január 1-én Zápo­toczky csehszlovák miniszterelnök helyezte üzembe a Klement Goft- wald nevét viselő hatalmas új vas­mű első olvasztókemencéjét- A miniszterelnök ünnepi beszé­dében kiemelte: a kuncicei ol­vasztókemence üzembehelyése is arról tanúskodik, hogy a békehar­cosok tevékenysége nem merül ki a békefclMvások aláírásában, mert azok, akik a békéért küzdenek, minden erejüket Iatbave{ík olyan müvek létrehozására, amelyek hozzájárulnak a béke és az építő- munka megvédclmezéséhez. Az E.INSZ különleges politikai bizottságának január 2-i ülése Az ENSZ közgyűlésének külön­leges poli ikaj bizottsága január 2-án folytatta vi áját a Délafrikai Unióban élő indiai számazású sze­mélyek helyzetéről. A január 2-i ülésen Afganisztán küldötte kije­lentette, hogy a faji megkülönböz­tetés minden formája határozot­tan elítélendő. A. Szoldatov, a Szovjetunió kép­viselője felszólalásában megállapí­totta, hogy a Déláfrikai Unió megkülön­böztető politikát folytat Dél- Afrika nem európai lakossá­gával szemben. Beszéde során Szoldatov számos a éld át hozott fel, amivel bizonyí­totta, hogy a Délafríkai Unióban milyen durva megkülönböztetés :o!yik az Indiából a Dél'afrikai Unióba áltelepült indiaiak és a sennszülöít néger lakosság ellen. A középkeleti angol szárazföldi csapatok főparancsnokságának nyilatkozata Párizsból jelentik, hogy Robert­:on tábornok, a középkeleti angol izárazföldi csapatok főparancsnc ca, december 31-én Angliából visszatérve nyilatkozott a fa.jidí re- j tülőíéren. Robertson nyilatkozatá­én megerősíti Angliának azt a zándékát, hogy mindenáron meg- véde’lmezí a Szuezi-csatorna öve- etében elfoglalt „pozícióit". k Magyar Népi* ö/társaságban éíő jugoszláv forradalmi emigránsok lapja, „2a Ljudsko Zmago“ 25. számá­én „Az új évben, új győzelmek elé“ cíjmmel közöl vezércikket- [özü a lap J. V. Sz'álin újévi üd- özle.ét a japán néphez és beszé­lői a, legfontosabb nemzetközi A Lengyel Munkáspárt fennállása 10. évfordulójának megünneplésére készülnek a lengyel dolgozók A Lengyel Egyesült Munkáspárt központi bizottságának politikai bizottsá ga határozatot hozott a Lengyel Munkáspárt fennállása 10. évfordulójának méltó megün­nepléséről. A határozat visszapillantást vet a Pártnak az ország újjáépítéséért vívott harcára, leszögezi, hogy ?- Lengyel Munkáspárt sikeresen ve­zeti a lengyel népet a szocializ­mus építésének útján és hogy a Párt annak köszönheti győzelmeit, hogy küzdelmeiben a marxizmus- íeninizmus elveire támaszkodott és bőségesen merített a Szovjet­unió Kommunista (bolsevik) Párt­jának tapasztalataiból. A határo­zat megállapítja, hogy januárban és februárban a Párt alapszerveze- teíben ünnepi értekezleteken is­mertetni kell a Lengyel Munkás­párt 10 éves működését­A lengyel hazafiak a Lengyel Munkáspárt fennállásának 10. év­fordulóját azzal ünneplik meg leg­méltóbban — hangzik a határozat befejező részében —, ha fokozzák harcukat a termelési tervek telje­sítéséért, még szorosabbra fűzik a Szovjetunió és a népi demokrati­kus országok iránti baráti kap­csolataikat, még szorosabbra tö­mörülnek a Lengyel Munkáspárt és annak vezetője Boleslaw Bie- rut körül. Magas koreai kitüntetésben részesült Simics Sándor volt koreai magyar követ volt koreai követét. A kitüntetést Kvon O Dik rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a Ko­reai Népi Demokratikus Köztársa­ság magyarországi követe adta ár Simics Sándor vezérőrnagynak. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Legfelső Népgyűlésé­nek Elnöksége a Koreai Állami Zászlórend II. fokozatával tüntet­te ki Simics Sándor vezérőrna­gyot, a Magyar Népköztársaság A koreai néphadsereg főparancsnokságának január 2-í hadíjeJenfése A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének fő­parancsnoksága január 2-án közölte, hogy a néphadsereg alakulatai a kínní népi önkéntes egységekkel szorosan együttműködve folytat­ják védelmi harcaikat az amerikai-angol intervenciósok és a Lí Szín Man-féíe csapatok ellen. Nagy veszteségeket okoznak az ellenség­nek. A középső és a nyugati fronton nem történt különösebb vál­tozás. A mezőgazdaság az ötéves terv­ben mind több és több különböző gépet, traktort, kombájnt , kap. De ahhoz, hogy ezeket a gépeket mi ténylegesen a dolgozó parasz­tok szolgálatába tudjuk állítani, szükséges, hogy olyan embe­rek legyenek a gépállomáso­kon, akik szeretik és ismerik a gépet. A dolgozó parasztfiatalok fel­adata, hogy minél többen jelent­kezzenek a gépállomásokra. Ehhez azonban nagyban hozzájárul a DISZ bizottságok és DISZ alap­szervezetek jó vagy rossz munká­ja- , . . Nézzük meg a kaposvári járási DISZ bizottság munkáját. Ez a bizottság december elején meg­kapta az ütemtervét. A járási bi­zottság levélen át felhívta akkor a fiatalokat, hogy jelentkezzenek traktorosnak. Mikor ez megtör­tént, az ütemterv bekerül* az egyik íróasztal fiókjába és egész véletle- j nül került újból elő december 29- én. Nem tett semmi mást a járá­si bizottság azért, hogy minél több fiatal jelentkezzen a gépállomás­ra. Dehogy nem! Hát még azokat a röplapokat is kiküldte, amit ka­pott a DISZ megyebizottság'ól. Csakhogy ez nagyon kevés! Megállapíthatjuk, hogy a bi­zottság nem sokat tett ennek a munkának az érdekében. Mi az oka ennek? Először is az, hogy a járási bizottság csak a ragkönyvcserét látta feladatának és amellett elhanyagolta a többi feladat megoldását. Nem kötötték össze a felada­tok, f úgy, hogy a tagkönyv­cseréhez kapcsolták volna * traktoros toborzást is. Pedig igen nagy lehetőség állt j ezen a téren a bizottság előtt, hisz minden n.hpszervezetbe ment ki aktíva ebben az időszakban. De itt kell felvetni a DISZ MB hibáját is, hogy nem eléggé kísérte figye­lemmel és ellenőrizte ennek a fel­adatnak a végrehajtását. A többi alapszervezet munka­társai többet dblgoztak ezen a téren, de nem elég! A nagybajomi DISZ szervezet 5 fiatalt küldött a gépállomás­ra. Ez a példa követendő! Ennek a bizottságnak a tapasz­talata azf bizonyítja, hogy ha mi alaposabban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, sokkal nagyobb segít­séget tudunk nyújtani a gépállo­másoknak. Palócz Ilona DISZ megyebizottság. Az indiai választási helyzet a január 2-i adatok tükrében A január 2-í adatok szerint a haiderabadi törvényhozó választá sokon az Indiai Nemzeti Kongresz- szus Párt 18, a baloldali pártok 4, a szocialisták 3, a függetlenek 1 mandátumot szereztek. A január 2-i adatok szerint * Tranvakor-kocsini választások so­rán az Indiai Nemzeti Kongresz- szus Párt 30, a Kommunista Párt vezette Egyesült Baloldali Fron* 18, a függetlenek 7, a szocialisták 5 lés más pártok 2 mandátumot szereztek. Életbelépett wx új nyugdíj törvéuy lényegjesen e^yszerűsitették a nyu|g-<liji#{ény megátla|>iiá§áiiak edáisri bonyolult módszerét uelyik alrovatának terhére kapta. S k nyugdíj örvény egy csapásra vé- p jet vef ennek a bürokratikus el- m árásnak, az 1952 január 1-től min- 1c en nyugdíjat az SZTK állapít r< neg. d Más vonalon is lényegesen 'egy- ei zeiűsíti az eljárást a most életbe- sí épeit nyugdíjtörvény. Azelőti a a: la’eseti kár ajanításnál a balese- b i járadék mértékét nehéz volt az b ilőírásnak megfelelően megáliapí- a: ani. Sokszor évekig tarI° peres b íljárás folyt abban a kérdésben, se tőgy a keresőképesség csökkenés g1 oka mondjuk 15, vagy 16 száza- hí ék, vagy 20, vagy 22 százalék-e. zc A nyugdíjtörvény most meg- 6 szünteti a terméketlen, bű- ai rokratíkus és felesleges viíá- L k#t, nert — bár a baleseti járadék negállapíiásának egyik tényezője ovábbra is a baleset által okozott nunkaképesség csökkenés foka. — A fokozatokat úgy állapították neg, hogy ne legyen szükség fe- * esleges vitákra. így például egy okozatba tartozik, akinek kereső- e ép ess égé 16, vagy mondjuk 25 E zázaiékkal csökkent a baleset kö- g' vetkeztében. b A nyugdíjtörvény szerint a nyug- di lítitfÁnvről é« n i'ársidékitfénvrni az Tr Mit tett a kaposvári járási DISZ-bizottság a traktoros toborzás érdekeben? A vietnami néphadsereg folytatja támadásait Észak.Vietnamban a néphadsereg folytatja támadásait Az expe­díció, hadsereg közleménye elismeri, hogy a vietnami néphadsereg a H*noifól 30 km-re északnyugatra fekvő Bao-Nính környékén több megerősített állás ellen támadásokat intézett, A vietnami roham- csapatok beszivárogtak az expedieiós hadsereg egységei közé, ame­lyeket több alkalommal két tűz közé fogtak és jelentős vesztesége­ket okoztak nekik. 1 I A jugoszláv parrsztszülők gyer­mekei nem járhatnak iskolába, mert nincs ruhájuk és lábbelijük. Az uzsiceí járásban az idén több mint 300 szegényparaszt szülő gyermek nem jár elemi iskolába és több mint 500 azoknak a gyerme keknek a száma, akik elvégezték- az elemi iskolát, de nem tudják i, folytatni tanulmányaikat, Ezenkí- ;. vül százszámra zárják be az elemi 6 iskolákat, mert nincs tanító. Csak ® a Nis területén lévő perují járás* ... ban 9 iskolát zártak be ilye* ®k­I. L.-.1 Hírek Tito Jugoszláviájából Rabszolgaélet a Dnbojj-Banja—Laka vasútvonal építkezésénél A Uto-banduaknak semmilyen összeg nem sok a háborús készü­lődésre, de eszük ágába se jut a legcsekélyebb összeget áldozni ar­ra. bogy a Doboj—Banja-Luka va­súton dolgozó munkásoknak leg­alább tűrhető lakóhelyük legye*. A kényszermunkások piszkos ba- rakokban „laknak", ahol még mos­dást lehetőség sincs. A kizsákmányolás „elve" alapján fürdő helyett inkább kocsmát épí­tettek, számítva arra, hogy azok­tól a munkásoktól, akik az a.lkohol mámorában keresnek feledést, így még nyomorúságos fizetésüket is vísszaszedhetik. A Banja-Luka—Doboj vasútvo- laion, amelyet a ifoisták fokozott táborús készülődéseik keretében pitének, tűrhetetlen munka- • és detfekételek uralkodnak. Különösen nehéz helyzetben van- tak azok a munkások, akik az lagútfúrásnál, fojtó bűzben és de­ákig vízben állva dolgoznak. A la.lálos szerencsétlenségek is mind jvakoribbak, mert a -ito stáknak tisebb gondjuk is nagyobb annál, tőgy a munkavédelemről gondos­kodjanak. Az élelmezés olyan yenge, hogy sokan összeesnek az bségtől és kimerültség öl, amikor . 35 fokos meredeken tolják fel a agonokat. Jugoszláviában « bölcsődék a olgozók gyermekei részére telíe" ;n hozzáférhetetlenné váltak, iert e titoísiák az élelmezési és lügyeleti költségeket olyan ma­is összegben állapították meg, mit a szülők nem képesek fedez- i. Ez az összeg teljes egészében szülőket -terheli, az állam egyet- ;n dinárral sem járul hozzá a öltségekhez. Trbovljén például ma egyállalá* nincs gyermekotthon, holott itt még ü régi királyi Jugoszláviába* i.s volt. A dolgozó bányászok gyer­mekei magukra hagyotían, felügye­let nélkül játszanak a bányaberen­dezéseknél, aminek következtébe* már súlyos szerencsétlenségek tör­téntek. A jugoszláviai kuiák-szövetke- íelekben egyre elviseihe tétlenebbé válik a kizsákmányolás. Számos folgozó paraszt lép ki ezekből a szövetkezetekből annak dacára, hogy az ál aluk bevitt földet a ti" toista kulákok nem adják vissza. Dalmáciában az idén 1700 család hagyta el ezeket a „szövetkezete­ket".

Next

/
Oldalképek
Tartalom