Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1940

— 81 — f) Egyházi nevelés. Nagy gondot fordítottunk a vallásos érzelem elmélyítésére, hogy gyermekeinket Isten országának pol­gáraivá neveljük. A tanítást mindennap imával és énekkel kezdtük és végeztük. Vasárnap istentiszteletre vittük a gyermekeket és a nem református gyermekek vasárnapi istentiszteleten való pontos i észvételét a kisérő felügyelőnők ellenőrizték. A református I—II. osztályos tanulók vasárnapi iskolába jártak, a III., IV. osztály nö­vendékei, mint a bibliakör tagjai hetenként egyszer bibliaórán vettek részt. Konfirmált 23 növendék. A vasárnapi iskolát és biblia­kört Rác Gáborné Demeter Éva vallástanár vezette, ugyancsak ő készítette elő a konfirmáló növendékeket is. g) A hazafias nevelést szolgálta az iskolai ünnepélyek egy része, de az egyes órák keretén belül is minden alkalmat meg­ragadtunk, hogy nemzetünk, országunk ismeretéhez közelebb hoz­zuk gyermekeinket. A reggeli ima után mindig elmondottuk a „Magyar Hiszekegy“-et, minden hétfőn reggel elénekeltük a Him­nuszt s szombaton az utolsó óra után a Szózatot. h) Iskolai kirándulások. Az elmúlt 1940—41 iskolai évben nagyobb tanulmányi kirándulást nem tettünk. Év végere, június 26—július 5-ig előkészítettük a Budapest és a Balaton vidé­kére tervezett utunkat, de a közbejött politikai változások a meg­valósítás útját állták. A városban és környékén, a Székely Nemzeti Múzeumban az egyes szaktanárok vezetése mellett gyakran meg­fordultak a gyermekek, hogy irodalmi, történelmi, földrajzi, nép­rajzi, természetrajzi, vegytani ismereteiket szaporítsák. i) Hivatalos látogatás. A marosvásárhelyi tankerületi Főigazgatóság részéről vitéz Kosa Vince polgári iskolai igazgató, tanügyi előadó 1941. február hó 22-én látogatta meg iskolánkat s az iskola ügyviteli rendjét, nevelői eljárását illetőleg adott rész­letes felvilágosítást. Ápr. 2-án dr. Fáy István vallás- és közoktatásügyi miniszteri ál­lamtitkár, Vásárhelyi János, az Erdélyi Ref. Egyházkerület püs­pöke, dr. Draskóczy László és dr. Farkas László vallás- és közok­tatásügyi minisztériumi titkárok, Mester Mihály egyházkerületi tanácsos látogatta meg iskolánkat. Dr. Rózsa József tankerületi főigazgató 1941 április hó 20-án tett látogatást, de csak az iskolaépületet és az internátust tekin­tette meg. 1941 május hó 14—15-én vitéz Kosa Vince tankerületi főigaz­gatósági szakelőadó általános és módszeres vizsgálatot tartott a polgári leányiskolánkban, május hó 16—17-én leánygimnáziu­munkban. 1941 június hó 3-án dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatás- ügyi miniszter úr nézte meg iskolánk helyiségeit és tisztelgésen fogadta a tantestületet. 3. A tanári testület munkája. A) Változás a tanári testületben. A megnövekedett tauló-létszám szükségessé tette új tanerők beállítását. A méltóságos Elöljáróság helyettes tanárokul választotta Nagy Sándorné Czira

Next

/
Oldalképek
Tartalom