Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1917

57 Elek egyházkerületi főgondnok az elnökség nevében tényleg Barlha alezredeshez a kollégium kiürítése érdekében kérést is_intézett. Mivel azonban a kérése elintézéséről és eredményéről egy hét alatt választ nem kapott, Csutak Vilmos igazgató az idő előhala- dottsága miatt Budapestre utazott s a váltás- és közoktatásügyi minisztériumban kieszközölte, hogy a miniszter helyettese, dr. Tóth János államtitkár Bartha alezredest a sürgős kiürítésre okt. 22-én hivatalosan felkérte. Miután az igazgató a honvédelmi minisztériumban úgy találta, hogy a szállásmesteri hivatal oda a kollégium kiürítése tárgyában előterjt sztést nem tett, visz- szajövet okt. 25-én Kolozsvárt a József főherceg szárnysegédének. Kállay századosnak a kollégium kérését írásban és személyesen is előterjesztette s ennek alapján József főherceg az 1. hadsereg szállásmesteri hivatalát az ügy megvizsgálására és jelentéstételre felhívta. Az igazgató Kolozsvárról okt. 29-én Brassón át érkezett haza. Brassóban Bartha szállásmestert nem találta hivatalában, s csak dr Tauszig egészségügyi főnökkel tárgyalhatott. Ezen előzmé­nyek után a szállásmesteri hivatalnál val'ó személyes közben­járásra Háromszék megye főispánját kérte fel. Ennek következtében dr. Király Aladár főispán, dr. Bcne István gondnok és az igaz­gató Brassóban nov. 15-én Bartha alezredessel és dr. Tauszig egészségügyi főnökkel személyesen tárgyallak. Dr. Tauszig most is azt a választ adta, mint okt. 28-án az igazgatónak, hogy t. .i. a szájlásmesteri hivatal az iskola megnyitását barakkok épí­tése, vagy a német kórház áthelyezése utján fogja rövid időn belül lehetővé tenni. Bartha Albert szállásmester lényegében ugyanezt a választ adta; nov. 19-én kelt hivatalos átiratában a kollé­gium kiürítését ez idő szerint ismét lehetetlennek jelentette ki, de újból megígérte, hogy a tantermek elftelyezésére két barakkot építtet s mihelyt — a legrövidebb időn belül — a német csapatokkal együtt az áll. tanitónőképző intézetben elhelyezett német tábori kórház is eltávozhatik a városból és a tanitónőképzőt a járvány­kórház lefoglalhatja, az egész kollégiumot ki fogja ürittetni. Ebben az időben az ellenség még mindig közvetlen halárainkon állott. Azok a vérmes remények tehát, melyeket a nyár folyamán ezeken a határokon és benn Oláhországban ismételten fellángolt katonai műveleteinkhez fűztünk, még mindig nem váltak valóra. Harcvonalainkat nem tudtuk annyira előrevinni, hogy ennek követ­keztében a Háromszék vármegye területén elhelyezett tábori kór­házakat a katonai parancsnokság oláh területre vihette volna át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom