Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1910

77 konstatálnom iskolánk történetéből. Nevezetesen 1910. október 10-én 25 éve múlt annak, hogy dr. Bodor Tivadar, főgond­nok gondnoki állását kollégiumunknál elfoglalta. Elöljáróságunk nyilvános ünnepély keretében óhajtotta e nap emlékét méltóképpen megörökiteni, de a főgondnok ur ez ellen a leghatározottabban til­takozott. Midőn e tényt felemlítem, ez alkalommal is kifejezést adok annak az őszinte tiszteletnek és ragaszkodásnak, melyet elöl­járóságunk és tanári karunk tagjai az ő személye iránt érezünk, s annak az őszinte elismerésnek, mely gondnoki munkásságát mél­tán megilleti. Ily örvendetes eseményről tanári testületünk köréből is szólhatok. Ez iskolai év végével tölti be tanári testületünk nesz­tora, Pap Lajos kartársunk itteni tanári működésének 20-ik, ren­des tanári működésének 25-ik évét, melyből 5 évet a mezőtúri református kollégiumnál töltött el. Itteni működése alatt az 1896—1897-ik iskolai év elejétől az 1901 —1902. év végéig intéze­tünk fejlődő korszakában, tehát nehéz viszonyok között, kiváló buzgósággal és tapintattal töltötte be az igazgatói tisztséget, mely­ről egészségi okokból elöljáróságunknak és tanári karunknak több­szöri kérése dacára is lemondott. E nevezetes kettős évforduló emlékét nyilvános ünnepély keretében a jövő iskolai év elején óhajtjuk megörökiteni. De elöljáróságunk és tanári testületünk ne­vében ez alkalommal, az évfordulók napján is kifejezést adok azon őszinte elismerésünknek, melyet az ő személye iránt mindnyájan érezünk. Midőn tehát őt életének e nevezetes napján szeretettel üdvöz­löm, szivemből kívánom, hogy az isteni gondviselés kollégiumunk­nak és családjának javára, testi és lelki erőinek épségében, még sok éven át tartsa meg! Változások Az iskolai évet, melynek megnyitását 1910. szep­a tanári tes- tember 5-ére tűztük volt ki, a nyári szünidő alatt vég- tüietben. zett építkezések teljes befejezése céljából főhatósági engedély alapján csak szeptember 15-én nyithattuk meg. A meg­nyitó ünnepély jelentőségét emelte az a körülmény, hogy főgimná­ziumunknak két uj rendes tanára, Dániel Viktor és Sz. Szász Béla kartársunk tanszéküket székfoglaló értekezéssel akkor fog­lalták el. A beköszöntő tanárokat az elöljáróság nevében dr. Bene István előljárósági tag üdvözölte. Ugyancsak az év elején kezdette meg rendes tanári működését Beőr Kálmán ének-zenetanár, ki székfoglaló értekezését a jövő iskolai év megnyitó ünnepélyén tartja meg. így tehát tanári

Next

/
Oldalképek
Tartalom