Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1892

6. Dult’ Pétéi1: Alexandri Vazul működése a román iro­dalom terén. Kolozsvárt, 1881. 7. Gabriel Boros : De arte oratoria Isocratea. Nagy- Knyed, 1878. 8. Farnos Dezső: Aestlietikai tanulságok Petőfi költésze­téből. Lúgos, 1884. 9. Jánosi Béla : Klopstok Fr. G. költői müvei, külalak és rithmusi festések, Kolozsvár, 1880. 10 Dr. Szeműk István : A középiskolai oktatás sikerte­lenségének okairól. Budapest, 1880. 11. Benedek Albert: Gyöngyössi István költői tárgyalása és nyelve Kemény János ez. költ.-ben. Kolozsvárit, 1870. 12. Csernátoni Gyula: A magyar óda-költés története a legrégibb időktől Vörösmartyig. Budapest, 1882. 13. Nagy Géza : Az Almos monda. Mithologiai tanúim. S.-Szentgyörgy, 1884. 14. Onisioru Gábor: Asaclii György, mint román irodal­már és tanférfiu. Kolozsvár, 1882. 15. Mátray Lajos : Petőfi vándor-élete versekben. Nagy- Szombat, 1885. 10. Takáts István: Az ik-es igék kérdése és a Révai tana. Budapest, 1884. 17. Dévay József: Irodalmi bajok. Budapesten, 1879. 18. Török Árpád : Magyar nyelvbuvárlatok. Bpest, 1881. 19. Török Árpád : Magyar nyomtatott munkák a XVI. és XVII. századból. Budapest, 1882. 20. Török Árpád : Magyar nyelvészeti adalékok. Buda­pest, 1883. 21. Török Árpád : Faludy Ferencz mezőnyei. Bpest, 1875. 22. Török Árpád : Egy magyar, mint görög versiró. Bu­dapest, 1877. 23. Török Árpád : Pandora. A nagyidai czigányok hőskölt. bírálata. Pozsony, 1872. 24. Török Árpád: Petőfi-e vagy Arany V Budapest, 1881. 25. Török Árpád : Dr. Heinrich Gusztáv urnák válaszul. Kritika párbeszédekben. Budapest, 1874. 20. Bozoky Alajos : A művészetek a római császárság fény­korában. Nagy-Várad, 1892. 27. Gergely Sámuel: XIV. Lajos és a spanyol örökösö­dés kérdése a pyrenaei békétől az aclieni békéig. Kolozsvár, 1879. 28. Joó Imre : V. Károly császár világuralmi terve s a reformátio. Szathmár, 1883. 29. Mika Sándor: Richelieu bibornok-miniszter befolyása Francziaországra és Európára. Kolozsvárit, 1879.

Next

/
Oldalképek
Tartalom