Evangélikus kerül. lyceum, Selmecbánya, 1884

kegyes volt pályadijakra a legügyesebb tornádóknak 15 irtot felajánlani. A Junius bó 20 án tartott toruaverseny alkal­mával ilyeneknek Makovícky György és Markovics Samu VII-ed, Nagy Kálmán Vl-od, Forgács János V-öu, Kossányi Ödön IV-ed, Seidel Gyula Ill-ad és Heim Károly Il-od osztb. növendékek találtattak 8 3. 4 és ÍVs frt. ára való könyveket kaptak pályadijuk Gyorsírásban Benda Péter Pál gyakorolt 19 II—IV. osztálybeli tanulót. Nagyobb gyakorlottságot mutattak : Fe­kete Árpád II. Chrismár Róbert, Gellér Kálmán és Mikalo- vics Sám. III. oszt. V. Taneszközök, könyv- és szertárak. Könyvtár. A köz és ifjúsági könyvtárakban lévő köte­tek száma 11,700. A közkönyvtár részére megszereztettek : Pesti Frigyes, Száz levél Horvátországról; Földes, Magyat- bon statistikája; Thierry, Elbeszélések a romai történetből ■ Dittes, Nevelés története; Taine: Az angol irodalom törté­nete I-IV kötet; Bibary, Általános és hazai művelődés tör­ténete; Pasteiner, A művészetek története; Csiky. Görög­római mythológia; Thaly Kálmán, Irodalom és miveltség tört. tanulmányok a Rákócy korból. Bozóky, Római világ ; Nagy István, Magyar családok, 11 kötet; Szilágyi Sándor, Magyar tört. életrajzok. Liszkay Józseí stb. Nagy papok életrajza. Hunfalvy Pál, Hogvan csinálódik némely história ? Comenius, Jauua linguarum reserata aurea Amstelodami 1642. Haase, Evang. prot. Dogmatik; Gnosis, oder prot. evang. Glaubenslehre; Kirchengeschichte. Hagenbacb, Religionsun­terricht. Kopp, Römische Litteraturgeschichte. Helmholc, Vorträge und Reden, 2 kötet. Füstéi de Coulauge, Az ókori község. Langel, Bilder zur Geschichte 61 lap, felvonva, szö­veggel. Allgemeines historisches Por trait werk. Rode, Histori­scher Schulatlas. Ajándékul jöttek : a magyar tudós akadé­miától ennek kiadványai, sok kisebb értekezések és füzetek közt nagyobb, értékesebb müvek is pl : Szabó Károly, Régi magyar könyvtár; Sziuyei József: Hazai és külföldi folyó­iratok magyar tudományos repertóriuma. Nagy Imre, Aujou- kori okmánytár IV. kötet. Hampel József: Archaiológiaí ér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom