Zempléni Népujság, 1947 (3. évfolyam, 1-54. szám)

1947-02-23 / 8. szám

1947 február 23.' Kompié fi i H é p ii j u á jjj Böjti levél az ifjúságról Kérdezd meg rmely nc'p | nagy íróitól, nogy mi az ifjú­ság lényege, ilyenfajta fele­letet fSgsz kapni: „Az ifjú­ság lényege az eszmények szeretete, á rajongás óe könnyű felhevülís." Végül mindegyik hozzáfűzi, sokszor vakmerőségig menő bátorság. Az elmúlt idők fiataljai joggal csodálkoznának, ha feltámadva látnák ifjainkat. A felsorolt vonások majdnem mindegyike hiányzik belőlük. Ne essék tévedés. Nem a szalmalángot s egyéb ma­gyar nyavalyákat siratom, de az eszményekért lelkesülő magyar ifjúságot. Felteszem a kérdést “Petőfi­vel : »Avagy virág vagy te hazám ifjúsága?' — Virág? igen. De megdermedt ko: szőrű virág, ts miért? Azárt, mert a magyar demokrácia összetörte az ifjúság hamis eszményeit, és az újak még nem alakultak ki. Ki törődött az ifjúsággal ? A kultúra és kö/öktatas minisztere talán ? Istenemre nem. A pártok? A párlok elsősorban önma gu kai törődtek. Egymöskö- zötti harcaikban kifogytak az időből g nem foglalkoztak a fiatalsággal. A soraikban álló fiatalságnak külön szerve /.eteket csillának, ahoi táncol hatott, szerepelheteü akár minden hé’.en hatszor, csak éppen önmagával az ifjúság nagy problémáival rém tö rődhetett. A demokrácia , üieté.ének tiejen egységes tömegszér- vezete volt az ifjúságnak a MsDlSz. Ennek a MaDISz- nak vagyunk eszményei. De a magyar ifjúság ugylátszik, nem volt eléggé érett ;ezek- nak az eszményeknek a be- fogadására. Egymásán váll­fák ki a csoportok belőle. Mi volt az ok’? A nevelés hiánya. Akkor talán a ne velők, a tanítók, papok, ta­nárok a felelősek? Ők is. Mert nem tudtak uj rend szert terunteni a világnézeti nevelés számára. Mivel bem mondhatták: hogy éljen az ezeréves Magyarország,"éljen Horíhy, éljen a levente intéz­mény, hát nem mondtak semmit. Megnému’tak. Kér dezzétek meg a diákokat, mivel foglalkoznak a demo kratikus ujjánevelés céljait szolgáló mindennapi kérdé sek óráján? bpró-csepröad­minisztratív ügyeket intéznek el és tanítanak latint, szám- lant, aszerint, milyen szakos az előadó tanár. Dí az or­szág sokezer középiskolájá­ban nem igen van százsaitól demokratikus nevelést nyúj­tanak. Jaj annak az ország­nak, amelyiknek néma, gyá­va, mindennspi kenyérért reszkető nevelői vannak. De ezerszer és százezer- szer jaj annak az országnak, amelynek olyan ifjúsága van, mint a miénk: önmaga hely zetét nem ismerő, s igen sokszor gyáva. Ha egy magyar hűt vagy leányt az ország dolgairól kérdezel: félénk, szemérmes mosoly a válasz. S a kurta szó: nem politizálok. Mit je­lent ez a rövid mondat? So­kat. Jelenti, hogy nem érdé kel a hazám sorsa. Jelenti, hogy nem érdekel a saját élelem, jelenti, hogy az ifjú­ság számára közömbös a jövő. Nagy hibája,az ifjú ságnak, hogy nem tud a múlttól megszabadulni. Nem hajlandó elhinni, hogy ami volt, az elmúlt, s vissza soha nem tér. A Kárpát nrdence szépéi soha többé nem lesz­nek‘a nagyurak rabszolgái, az oroszok nein vetekszenek össze a kedvükért az ango­lokkal, a nyugaton lévő ma­a mezőgazdasági A FÉKOSz törvényben biztosított joga a mező­gazdasági munkaközvetítés. A munkaadók csak a FÉKOSz munkaközvetítő iro­dám keresztül alkalmazhat­nak mezőgazdasági munká­sokat és csak a kollektiv szerződésben megállapított bírt fizethetik. Ha ezt a ren­delkezést kijátszák, súlyosan megbünteiik őket. így például Butkai József munkaadót, aki a harmadik szőiőkapálstért a második kapálat munkabérét akarta fizetni, 500 forint pénzbír­ságra iteitók. A másodfokú bíróság felmentette ugyan, de a FÉKOSz fellebbezése folytán a földmivelésügyi Vasárnap értekezletet tar­tottak Sátoraljaújhely falu­járói. 34 kommunis a'.falujáró veit részt az értekezleten. Az e hangzott Beszámolók után megalakították a városi és a vármegyei falujáró bi­zottságot, azonkívül a falu- járó csoportok szervező, anyagbeszerző és nevelő bizottságait. Megválasztották a buda- pesíi országos falujáró érte­kezletre küldötteiket, Kiss Géza és Bánfalvi Béla elv­társikat. Az országos faiu- járó értekezlethez kitünte­A munkanélküliség leküz- d se céljából Sátoraljaújhe­lyen megalakított Hatos Bí­zó tság gyűjtésére eddig mind össze 600 forint folyt be. A további gyűjtés folyamatban van. A lakhatatlan házak számbavétele is folyik. A lak­hatatlan házak száma, 136, ebből 16 kisebb költséggel rendbthozható, 62 lakhatat­lan és nagyobb javítást igé­pyar hadifoglyok örülnek majd, ha hazajönnek s kisebb gondjuk is nagyobb lesz annál, minthogy ellenforra­dalmat csináljanak. Nem tud­ják megérteni, hogy ezért az újjászületett kis országért érdemes dolgozni Nem tud­ják, hogy az uj országnak uj emberekre van szüksége. U) hősökre, olyan if jakra, akik erősek, bátrak. Elég erősek ahhoz, hogy leszámol­ják a múltat önmagukban. Bátrak az élet megsarcolá­sára, akik elmennek csatornát ásni, szenet bányászni, vasú tat épiteni. Jó álmodni a fiatalságról, akik Dózsa, Pe­tőfi utódai lesznek, forra­dalmárok, ifjak, diadalmasaki munkások érdekeit minisztériumhoz került az ügy. Szabó Bertalan viszont a szüreti munkabért nem akarta kifizetni, 500 forint pénzbüntetésre ítélték és a munkásoknak járó munka- ■ b'-rkülöabözet megfizetésére. Zaj ka József és Zalavári István fels/ólilás ellenére sem voltak hajlandók gazdasági cselédeiket bejelenteni, ezért a bíróság őKet 100—100 forint pénzbírságra ítélte. Sok hasonló Ítélet tanús­kodik szerte az országban arról, hogy a mezőgazdasági dolgozók igazi érdekképvi­selete a FÉKOSz, amely éberen őrködik a dolgozók kivívott jogai feleit. tésre’felterjesztették a vasutas pártszervezet tagjaiból alakí­tott Gerő rohambrigádot, to­vábbá Waller László, Dale- korej Jánosai, Botos Antal és Dévényi József elvtársakat. Dalekotej fánosné, Reinttz Sándorné. dr Gajdosi Lajos, Dévényi József, Schönbrun Adolf és Waller László elv­társaknak, mint a legrégeb­ben és a legtöbbet dolgozó ialujáróknak, könyvjutalmat osztottak ki. Az értekezlet , végén megbeszélték még az , anyagbeszerzés és a közle- I kedés problémáit. nyel, 58 ban pedig — bár javításra szorul — jelenleg is laknak. A ^szakszervezetnél nyil­vántartott munkanélküliek száma jelenleg 700. Remél­jük, mire a tavasz eljön na­gyobb összegek fognak az építkezés céljára rendelke­zésre állni és 2 munkanél­külieket jórészt munkába le­het állítani. .Virág Zoltán A FÉKOSz védi Jutáimat kaptak a légid falaiéit a sátoraljaújhelyi falujárá értekezleten. Számbavették Sátoraljaújhelyen a lakhatatlan házakat 5 Síit a cenzúra nem engedélyezett Müvészestet rendezett a múlt héten pénteken az MKP sátoraljaújhelyi szervezet. A müvészest kiemelkedő ese­mény volt városunk életében. Ilyen kiváló élményben még nemigen volt része Sátoral­jaújhelynek. A budapesti Nemzeti Színház igazgatója, Magyarország legnagyobb művésze, Major Tamás és a Nemzeti Színház művészei, Bánky Zsuzsa és Horváth Ferenc látogattak el hozzánk. A művészet a dolgozóké. A Nemzeti Színház művészei felismerték ezt az igazságot — és művészetüket a dol­gozók szolgálatába állították. Felkeresik munkahelyükön, bányákban, üzemekben a dolgozókat és ott adják művészetük legjavát. Vidéki városokat keresnek fel, hogy a kultúrától eddig elzárt te­rületeknek is megadják a művészi Ízlés fejlődésének lehetőségét és gyönyörköd­tessenek. Sátoraljaújhelyre is vona­ton utazlak, egész napi fára* daltnat vállalva. Műsorukba verseket és szépprózát iktat-' tnk, Amitta cenzúra nem engedélyezett címmel. Ezt a műsort a felszabadulás előtt munkásoknak szerették volna elmondani, azonban a cen­zúra húzta. Csokonai Peiőfl és Ady túl forradalmiak vol­tak az akkori időkben. Major Tamás előadómű­vészeiében a versek eleven életre kelnek. A walesi bár- dok, vagy az Esze Tamás komája forradalmi lendülete harsog szagaiban. 'József Atiila verseiből a Munkások és A város peremén cimüeket szavalta. Talán a legkitűnőb­ben a munkást érezni meg előadásában. Egyik pillanat­ban a gyárkémények fölé magasodik, a következő pilla­natban p.*pig szinte józ?n érveléssel bizonyilja be, hogy a teremtő erő ma a munkás­ságban . van meg. Papok, katonák, polgárok után igy lettünk végre mi hü meghallói a törvényeknek — ezekben a sorokban a történelem vál­tozása lüktet és ezt Major Tamás szavalásában mara­déktalanul megérezzflk. A rapszodikus változások át­meneteit kiváló tehetséggel oldja meg. Petőfi: Levél Tisztújító közgyűlés az Ipartestületien A sátoraljaújhelyi Ipartes­tület február hó 23 án vasár­nap délután 3 órakor tartja az Ipartestület székházának nagytermében rendes évi tisztújító közgyűlését. Az ipar­testületi tagok teljes szám­ban való részvételét kér az elnökség. Asztali-tenisz verseny Sátoraljaújhelyen Vasárnap délután 3 óra­kor a rám. kát. olvasókör Arany Jánoshoz c. verséből útolérhstetlenö! hozta ki a kedves pajtáskodás ’És az el­ragadtatott forradalmi mámor ellentétes hangjait. Ugyanezt a művészi átmenetet tapasz­taltuk Csokonai Vitéz Mihály: Az estre c. versének előadá­sánál is. A munkásság előadó­művésze Major Tamás — nemcsak azért, m?rt művé- szdével a munkásságot szol­gálja, hanem azért, mert kellően érzékelteti azt, hogy a világ halad és ez a hala­dás ellentmondásokkal terhes nemcsak gazdasági és társa­dalmi sikón, de a művészet­ben is. Horváth Ferenc verseken kívül három szépprózát mon­dott el. Karinthy : Ki kérde­zett c. monológja megdöb­bentően álliija szembe az embert, akit senki nem kér­dezett, hogy akarja-e,-vagy nem a háború borzalmaival. Móra Ferencnek egy novel­lája, a Kalctnált szóda és egy 1918; decemberében kelt újságcikke képviselte még Horváth Ferenc előadásában a szépprózát. Szinte zenei hangzásuk volt a soroknak, Horváth Móra Ferenc utóí- hetetlenül szép stílusát szé­pen hangzó- dallamos szö­vegmondással párosította. A verseket is kitűnő előadó - művészettel szavalta. Bánky Zsuzsa nem érezte jól magát, meghűlt és ez nála kis bizonytalanságot okozott. Különösen »tetszett előadásában Petőfinek A ku­tyák dala és A farkasok dala c. verspárja. Az előadáshoz bevezetőt Zelk Zoltán költő, a Szabad­ság munkatársa mondott. Az újjáépítés nemcsak gazdasági vonalon folyik — mondotta. A szellem fegyvereivel is harcoltunk a fasizmus elleni küzdelemben, a szellemi új­jáépítés ma ép oly fontos, mint a gazdasági. A Vigadó nagytermét meg­töltő közönség forró tapsók­kal jutalmazta meg a kiváló művészek előadását. Sátor­aljaújhely még sokáig fog emlékezni a Nemzeti Színház művészeinek vendégszerep­lésére és meleg hálát érez az általuk nyújtott élvezetért. Ötvös. Oéaa • agytermében, a S.MAV-AC a szfali tenisz csapata rangadó i mérkőzést rendez az orszá- I 1. os MaDISz bajnok Csepel csapatával. Ablak üveg minden mennyiségben • 0 Üveg- és porcellán áruk legolcsóbban EINSPRUH JENŐ üvegesnél, Ráfcóczi-u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom