Zempléni Népujság, 1947 (3. évfolyam, 1-54. szám)

1947-12-31 / 54. szám

* 1947. december 21. *«mplÍBl lVépnjgág Karácsonyi ajándék-Sorban állnak... 3 a „szegény“ gazdagoknak Többezer forintos bírsággal sújtják azokat, akik eltitkolták jövedelmüket, vagy nem fizettek közmunkaváltságot Többizben foglalkoztunk a „Zempléni Népújságában azokkal a „szegény“ gazda­gokkal, akik különböző fon dóriatokkal ki akarják vonni magukat az ország ujjáépi tésének teherviselése aló*. Cikkeink nyomán a közmun- kafigyi igazgatóság a nagy- jövedelműek közmunkavátt- ság fizetését megvizsgálta és megállapította, hogy sokan eltitkolták jövedelmüket, sót adócsalást követtek el azért, hogy kivonják magukat az ország újjáépítését szolgáló közmunkaváltság fizetése alól A közmunkaOgyi igazga- gatóság a vizsgálat eredmé­nyeként felemelte a nagyjö­vedelműek közmunkaváifsá- gát és azokat, akiknél szán­dékos adóeltitkolást állapított meg, súlyosan megbírságolta. A felszabadulás óta egy fillér közmunkavállíágo! sem fizetett Schiffer Izidor marha- kereskedő, holott havi 120 forintot kellett volna fizetnie. Ezért 15360 forint pénzbír­ságra itéíték. 920Q forint birság meg­fizetésére kötelezték Majoros László temetkezési váiialko zót, aki szándékosan félre akarta vezetni a ha'óeágoka;, amikor üzleti kimutatásába magának és családjának sze mé'yi kiadásait is bevezelie és igy 187 fori: t havi jőve delmet mulatott ki. 9200 forint pénzbírságra ítélték míg dr. Losonczi (Lichten­stein) Pa! ügyvédit és ugyan­ennyire Sator«lj uih»iy gazdagabb vendéglőié*, Ko A Független Kisgazdapárt uj megyei vezetősége A Pflggetlen Kisgazda-, Földmunkás és Po'gári Párt folyó hó 14-én tartott vár­megyei választmányi gyűlé­sen uj tisztikart választott: Elnök: Fésűs László kisgazda, Hernádnémeti. Alelnökök: dr. Bisztray László városi ti. főügyész, Sitoraljujhely.Mádi József gazda, Nagyrozvágy id. Körömi Qábor kisgazda, Bekecs. Pártigazgató: Pong- rácz Sámuel nyug. tanító, gazda, Sárospatak. Főtitkár: Soltész József dr. Sátoralja­újhely. Szervező titkár: Tép liczky Ottó Sátoraljaújhely. Titkár: Vantal László Sze­rencs Pártügyész: dr. Kop- ptry Gyula ügyvéd, Sátoral­jaújhely. Ellenőrök: Oszik Mihály kisgazda, Mezőiom bor. Szabó Bertalan nyug­dijai, Sátoraljaújhely. Pénz táros: Baltái József nyug­dija», Sátoraljaújhely. Fe gyclmi bizottsági tagok: B. Emri János kisgazda, Alsó- regmec. Szaniszló Lajos kis­gazda, Tárcái Fegyelmi bi zotlsági póttagok: DíáK Ist­ván kisgazda, R cse Bunoth Sándor kisgazda, Tíszakarád. Kállai Sándor kisgazda, Sá­rospatak. Réz Béla gazda, Sátoraljaújhely. csis Ferencet is Fekete Er', hentesmrster e titkolta jőve delmát Ai ó bi i 3600 forint. Székely Sándorrá s’esznagykt reskedőt 2700 forint birsággal sújtották. Moskovszky ívván*, -’ki azt valló t* be, hogy „ab: rni munkából éi", ugyanakkor teherautótulajdonos — 3 e/,er lorint b rságra Félték. Bíró Waldbott Antal, oki egyn ■ gyed napszámbért fizetett eddig, 1500 formt birság fizetésére kötelezték. Megérdem :lt ajándék ka rácto.iyra . . . Egyik nap délután az újhelyi munkásassznnyok sor ban állnak a Hegyaljai Sző Vetkezel előtt, várják a déli szünet utáni nyitást, Egy l magas férfi jön keresztül a " megyeháza felől az úttesten Odakp hozzájuk, megkérdi mire várnak, miért állnak sorban ? — Lisztért, mert még a novemberi fejadagot eddig nem kaptuk meg, most oszt ják, — hangzik a válasz. — Hogy lehet az, hogy ennyit késik a lisztosztás, miért nem szó’altak fel el­lene ? mondja a magas férfi. — Hát bizony mi nem tudtuk, hogy kihez menjünk segítségért — válaszolja egy fejkendős munkásasszony, a karján áll a aki kosárral sorban — Ezután majd máskép pen lesz. Utána nézünk, hogy idejében kapják meg a dolgozók élelmiszeradagjai ■ kát — szólt a magas férfi — megemelte kalapját, kö­szönt és tovább sietett. Az asszonyok — mikor elment — összesúgtak, talál­gatták, ki lehetett ez a férfi ? Volt aki ismerte közöttük és megmondta: — Hát az uj főispán ... — Meg is látszik rajta, hogy derék ember — mondta a fejkendős nénike — mert idejött hozzánk és megkér­dezte, miért állunk Itt ? Ezt még eddig egy főispán sem tette meg ... Munkában a 3 éves lerv f 3 l*td épül Tokaj—í^akamaz között Tokaj A világhírű szőlőhegy lábánál elterülő kis köz ség csendesen húzódik meg most a folyóparton ott ahol a Bodrog betorkollik a Tiszába A felszabadulás óta nincs idegenforgalom, a mulatozásoktól valamikor annyira hangos községben A közlekedés is rossz, a fasiszták 11 hidat tob bántották itt fel Két hidat a Tiszán, a többit — az árte rüleli hidakat — a rakamazi országúton. Nincs közlekedés, azóta nem megy a vasút Tokajon keresztül Nyíregyháza— Debrecen felé. A 3 éves terv országépitő munkája itt is folyik, A hidakat most építik az árteráleten. Amikor átmegyünk a Ti szán, az id igleacs fahidon —, végig a Rikimaz felé vezető jegenyesoron —, m r halljuk a motor; u^Ast, az écso*í fejsze: apásait. M s: sziról kis hangyabolyhoz ha­sonlít a felrobbantott hidak környéke. Munkások szazai dolgoznak, épiterek. Nincs is fo; toaabb munka, mint ezeknek a hidaknak a fel építése, meri tavaszra r'őníi az ár az egész területet és akíor teljes lek^d^s. o megáll a kö? Befejeződött a cukorgyártás Szerencsen 1384 vágón cukrot termeltek Z hónap alatt Egy héttel ezelőtt leálltak a Szerencsi Cukorgyár ha­talmas gépei, — befejező­dött a kampány. Két hónapig dolgozott a gyárban éjjel­nappal 1900 munkás, mint egy 19.500 vagon cukorrépa feldolgozásán. Az idei ter­melési százalék magasabb volt a múlt évinél: a cukor répa 14 százalékából lett hófehér kristálytiszta cukor. Naponta átlag 25 vagon cuk­rot termeltek. A két hónapi munka végeredménye: 1384 vágón. A kampány alatt több mint ezer munkanélküli dolgozó jutott keresethez. A munká­sok kéthetenként kapták a fizetést. A könnyű munkánál lévő leányok 145 forintot, férfiak 210—240 forintot. Ezenkívül, aki 400 órát do'- gozott, megkapta az egyheti karácsonyi segélyt is s min denki naponta 30 dkg. cuk rőt, amit mod osztanak ki majd. Ez is felmegy 15 — 18 kg ra, A jövö ősszel — reméljük, répatermelő gazdáink szór gaimis munkája nyomán — még tőSb cukrot fog tér melni a gyár Addig az óriási gépek karbantartására kilisz titására, az üzem további újjáépítésére megtartott 400 munkás dolgozik és bésziu elő a Cukorgyárat sz uj ré patermás legyártására. Tállya kérése az államépítészeti hivataltól: Javítsák ki a községen keresztülvezető járhatatlan utat Keverik a betont Az első hídnál százan dol­goznak. már az acéihálót rakják fel, a belő .t kfcvrik, rövidesen hozzákezdenek a b tonozáshoz, az uj hid még erősebb lesz mint a régi. Hegesztőpisztolyok szikráznak Kát agregátor zug nem messze Rakamaz szélén a 100 méteres nyílású másik hidná!. H -gesztőpisztplyok szikráznak, szerelik € hid alsó acélvázát. Ennél a híd nái is száznál többen dol­goznak. Egyrészük budapesti szakmuakás, a többiek mind a két oldalról, Tokajról és R.kirtiaztói épitómuiikások, földmunkások. Tavaszra 1500-an lesznek Néhány száz méterrel ar­rébb a vasúti hidná! kétszáz­nál többen dolgoznak. Ez a hid is rövidesen elkészül, de még van kettő Tokajig, az­után a felszaggatott sineket is le kell rakni majd végig a töltéseken. Nagy munka ez. De ha meglesz, újból elindulhat majd a vonatköz- lek;dés. Tavaszra még job­ban fokozzák a munkát, emelik a munkáslétszámot, 1500 ra. Ennyi munkanélküli csatád jut majd kenyérhez s a hidak gyorsabban épülnek. Akik most dolgoznak, ki­tettek magukért. Heteken ke­resőül az esőben, bokáig érő sárban, most a fagyos hidegben még este is állják a munkái. Karácsonyra mind haza- mennek családjukhoz s a ne­héz munkával megkeresett forintokból vásárolt kis aján­dékokkal örömet varázsolnak majd a gyerekek, meg az asszony szivébe. Petróleumot és ligkevet kapnak á falvak dolgozói kormány me^aka dolgozó cikkei a A Tállyán keresztülvezető országút hihetetlen rossz állapotban van és rendbe­hozatala minden sürgetés dacára egyre késik. Az évtizedek óta halaszt- gatott javítások hiányában a padok és a vízlevezető árkok el vannak iszsposodva, a kocsiút pedig a fejkövekig kikopott és ennek folytán csupa hepe hupa. Ezen a sáros, rossz ulon jár nap-nap mellett a kb. 500 főnyi, rossz lábbelivel küszködő gyermek az isko­lába, ezt az utat átkozza minden Tállyán átutazó sze­keres gazda és gépkocsive­zető. A helyzet annál inkább érthetetlen, mert a község két végén — és a kifogásolt útrész mentén is — az áliam építészeti hivaialnak jelentős kavics és zúzalék anyaga van a széiteritásre tárolva — már legalább 8—10 éve I Pedig ezen ufjavitó anyagoknak most, a téli nedves időjárás előtt való szétterítése teljesen elegendő lenne a kielégítő javításra. Kérjük az álhmépitészeti hivatalt, hogy Tállya népé­nek érdekében vizsgáltassa meg a leirt u'részt és intése el mielőbb a lakosság ki vánságát! Egy táilyai dolgozg Fizessen elő a „Zempléni Népújság“-» A demokratikus uj rendelkezései dáiyo/zák, ,'hogy a nép közszükségleti spekuláció kezébe jussanak és eltűnjenek a fekete keres k-:dejem zugesatorrraiban. A villanyvilágítás nélküli fiivakban nagy a petróleum hiány. Zemplén megyebe rövidesen 30 tonna fog ér­kezni, amelynek szétosztásé ró! a főispán már is gondos­kodott. Minden háztartás 12 és fel dl petróleumot kai. Lugkő szappanfőzéshez Mos* a téli disznó vágások . idején igen fontos a háztar- j tá.bin a iugkő. Éppen ezlrt a. közetíátás i.ondoskodotl arról, hogy a faiu i háztar­tások szappanfőzéshez szűk- • séges lugkőhöz jussanak. Mind nki, aki a leöit disznó u'án beadja a közellátásnak a kötelező zsirmennyiséget, 1 kg ’ugfeövet kap. A 6 t?gu Családok zsitb'szolgáiletás nélkül is megkapják lugkő- adagjukat. Azok, akiknek 1 kü nái több íugkőre van szükségük, a kötelező zsír- beadáson felül beszolgálta­tod minden 3 kg zsir után míg 1 kg lugkövet kaphat­nak. Karácsonyra, Szilveszterre saját termésű tolcsvai Ó bort 1 liter S FI. Kapható: Zinner MiRlós-nái Széchenyí-tér 23,

Next

/
Oldalképek
Tartalom