Zempléni Népujság, 1947 (3. évfolyam, 1-54. szám)

1947-01-05 / 1. szám

Zempléni lí é p 11 j * A g L ........—-------­Mit ad az MKP hároméves terve a parasztságnak? 1917 január B. Az 1946-08 esztendő utolsó napjainak legjelentősebb eseménye volt, hogy a Magyar Kommunista Párt nyilvá­nosságra hozta hároméves gazdasági tervét. Gerő Ernő elv társ az MKP politikai akadémiáján megtartott előadásában rámutatott arra, hogy a hároméves terv, a kommunista párt kezdeményezése jelentékeny mértékben elősegíti és meg­gyorsítja a kormány által jóváhagyandó állami gazdasági terv kialakítását, amelyet törvényerőre emelni a nemzet­gyűlés lesz hivatott. Rátz Jenő pénzügyminiszter hozzászólásában többek között ezeket mondta: Szívvel lélekkel helyeslem a javasla tokát és a Kisgazdapárt nevében csatlakozom hozzájuk. Ebben az órában mtnden magyar ember hálája és elisme­rése kell, forduljon a Magyar Kommunista Párt és Gerő Ernő felé. Az alábbiakban az előadásnak a magyar mezőgazda­ságra, a falvakra vonatkozó részét közöljük. A mezőgazdaság közvetlen fejlesztését célzó beruházá­sokra Összen 281.460.000 pengőt vettünk fel. Itt irá­nyoztuk elő 15 Mj növény- nemesitőtelep létesítését, to­vábbá külön 10 000 000 pen­gőt a mezőgazdaságnak ne­mesített vetőmaggal való el látására, ezenkívül valamivel több mint 38 millió pengőt 200 járási géptelep létesíté­sére 9000 traktorral, 200 mo­dern cséplőgéppel, 1800 sze­lektorral és más szükséges gépekkel. Ezenfelül előirányoz­tunk a mezőgazdaságnak gépekkel és szerszámok­kal való ellátására további 32 milió pengőt, vagyis a mezőgazdaságnak géppel és eszközzel való ellátá sára a járási géptelepeket is hozzáadva több mint 70 millió pengő jutna. Tervbe vettük továbbá 150.000 m* uj taharmánysiló építését, valamint 10 5 millió pengőt állítottunk be községi trágyatelepek létesítésére. Fel vettük továbbá a tervbe, hogy az elkövetkezendő három év­ben megépítünk 1400 kiló méternyi bekötőutat 29 millió pengő költséggel. Tervünk magáévá teszi a Duna— Tiszacsatorna ügyét azzal, AZ ÓRA bizalmi cikk hibás óráját lelkiismeretesen megjavítjuk. Aranyat, ezüstöt veszünk, eladunk. Wels* József Rákóczi-u. hogy ebből 30 kilóméter épüljön meg már a terv évei­ben és ezzel jelentékeny te­rület váljék önlözhetővé; ugyanekkor egyéb öntöző müvek létesítését is tervbe vettük — összesen 130 000 hold öntözését — s erre a célra 20 millió pengőt irá­nyoztunk elő. A falvak villa­mosítására, különösen So­mogy, Borsod, Csongrád és Zala vármegyékben, előirá­nyoztunk 33,750.000 pengőt; ez egy negyedmillió háztar­tás, ilymódoi még csaknem egymillió falusi lakos kapna elektromos energiát. Az áll írni mezőgazdasági birtokok fej­lesztésére 10 millió pengőt szánunk, szarvasmarha ég ló t nyészallat behozatalára — körülbelül 200.000 darab — 40 miiliót tartunk szükséges­nek felvenni. Kötött talajú szőlők és gyümölcstelepek megújítására 7 millió pengőt. Igen fontosnak tartjuk a szi­kes és savanyu talajok meg­javítását, amelyre ezért 30 millió pengót irányoztunk elő. Véleményünk szerint je­lentékeny mértékben fejlesz­teni kell a mezőgazdasági szakoktatást és e?ért erre uj befektetésként előirányoztunk 6 millió pengőt. Végül, el kell kezdeni a tagosítást is. Misfélmillió hold tagosítására felvettünk 12 millió pengőt. Félmilliárd a falunak A falu céljait azonban nemcsak az itt felsorolt be­ruházások szolgálják, ame­lyeknek összege, mint már említet em, több mint 281 millió békepengő. Ide kell sorolnunk a falusi gyenge­áramú távvezetékek építését célző 20 milliót (távbeszélő, távíró) a falusi iskolák és ovodák építésére szánt 45 milliót, a keskenyvágányu gazdasági vasutak újjáépíté­sére előirányzott 13 5 milliót, a mezőgazdasági gép- és traktorgyártás fejlesztését szolgáló 3.5 milliót, a rr ü - trágyagyártás fokozására for­dított 20 és egynéhány mil­liót, stb. Ha mindezt összesítjük, azt látjuk, hogy a három év alatt az egész nemzetgazdaságba beruházandó másfél milliárdbó! közvetlenül a falut szolgálja mint­egy 500 milliónyi beruházás, vagyis az összes beru­házások egyharmada, míg az e»tyéb beruházások több­sége szolgálja a falu érdekeit is. A terv megvalósulása Megjegyzem még, hogy a beruházásokból 202 millió a szövetkezetek megerősíté­sét célozza, főként a falun. Ez feltétlenül helyes, mert a demokratikus, népi Magyar- ország gazdasági életében a szövetkezeteknek a jelenlegi­nél hasonlíthatatlanul na gyobb helyet kell elfoglalniok. az emelkedés utján viszi előre a parasztságot. Vi­rágzó mezőgazdaságot, jómódú parasztságot — az MKP 111 kongresszu­sának jelszava a három­éves terv keretében való­sággá válik. Felmentés A sátoraljaújhelyi törvény­szék foglalkozott Jármy Zol­tán, Kolyvek Mihály és Koly- vek István sátoraljaújhelyi lakosok bűnügyével és őket a rabiás vádja alól felmen­tene. Az uj esztendőben fokozottabb mértékben kívánja szolgálni a dolgozók tömegét a BOLGOZÚK SZÖVETKEZETE Ady tér 3 támogasd a szövetkezetei, önmagad segíted! Újabb csempészt jogiak Salamon Elemén átoralja- ujhelyi lakos nagymennyi­ségű csempészárrt rejtegetett Klein Jakabié Tompa utca 2. alatti lakásán. A házkuta­tás alkalmával a rendőrség 30 darab borspótlót, 1 doboz vaniliacukiot, 222 darab kfl lön csomagolt vaniliacukrot, 106 zseblámpaelemet é3 171 Szlovákiából származó ön gyújtót találtak. Lopásért 8 hónapi börtön Aradi Ferenc szobaiesfó mu .ka közben a tokaji ecet gyárostól egy láda ezüstöt lopott. A bíróság 8 hónapi börtönre Ítélte, az Ítélet ellen a vádlóit és az ügyész felebbezfek, . * 1 * T\ * Áz MKP Politikai Bizottságának ülése A Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottsága december 30 dn ülést tartott, melyen foglalkozott a kül és belpolitikai helyzettel. Meg tárgyalta a reakció elleni harcot, a köztársaság ellen irányuló földalatti szervez­kedés Ügyét. A munkásság életszínvonalának további emelésére elhatározta, hogy javasolja: minden gyermek után 18 forint legyen a családi pótlék. k sáíoraljaujlielyi KFB a lázMyiiénylnet A sátoraljaújhelyi Községi Földigényló Bizottság értesíti a tisztviselő, iparos, vasutas és más foglalkozású, de föld­höz nem juttatott házhely­igénylőket, hogy a házhely ügyeket a következőképpen intézte el; A KFB összeírta a város területén lévő összes ház­építésre alkalmas lelkeket. Az össztirási ivet átadta a műszaki osztálynak abból a célból, hogy vizsgálja feiül műszaki szempontból is. A felülvizsgálat után a Megyei Földbirtokrendező Tanácson keresztül az Or­szágos Főldbirtokrendező Tanácstól kéri, hogy a kére! mezők között e házhelyeket bizonyos százalékban ki­oszthassa. Sajnos azért em­lítjük százalékban, mert az eddig olyan sok házhely­igénylés érkezeit be, hogy a város területén minden kérelmezőt juttatni nem lehet. Az Országos Földbirtokren­dező Tanács jóváhagyása után a házhelyek teljes becs­értékben megállapított kár­talanítással kerülnek kiosz­tásra. Értesíti továbbá a KFB a földhözjuttatott házhely­igénylőket, hogy a báró Waldoott-féle megváltás alá került birtokban házhely céljára fenntartott petróleum- gyár mellett lévő területet a kö/eljövóben a tavaszi mun­kálatok megkezdése előtt birtokba adja. Az igényjogosultak név­jegyzékét a városházán köz­szemlére teszik ki. A K. F. fí. vezetősége Magas a villany ára Mi a helyzet a 12% os dijleszállitással ? Esik a hó ... Vastag fel­hők borítják az eget, a nap­pal cjgyre rövidül, több vil­lanyt kell fogyasztani. Ez még nem volna baj, de aztán jön a villanyszámla és szépen lecsücsülünk a földre. Különösen mi, akik re'r csupán az adatott meg, hogy egy idejélmu'ta ócska fazékból kapjuk a villany­áramot itt Sátoraljaújhelyen. A Phőbus közismert fősz lógató Pestkörnyéken. Az áramdijak majdnem a két­szeresét teszik ki a pestiek­nek. Dí mit szólnának a P.iöbus fogytsztói, ha iü f Inének Zemplénben és 25.3 fillért fizetnének egy hektó wattért ? Sokan azt hiszik, hogy az áram diját decemberben újabb 12 százalékkal leszál litották. Tudniillik augusztus 15 én volt már 5 százalékos árleszállítás. A rendeletek azonban máskép beszélnek. P csökkentettek? Kezdetben volt a 155 007 — 1947. számú rendelet, amely a villanyáram árára 4 es szorzószámot állapitolt meg. Utána jött a 150.020/1946 Ip. M rendelet, mely sze­rint minden átunak és gaz­dasági jellegű szolgáltatás nak az árából, melyeknek ármegállapítása az iparügyi miniszterre tartozik az eladó 5 százalék árengedményt köteles idni. A következő rendelet de­cemberben kelt, a száma: 155.003/1946. Ip. M. Az 1. § 1. bekezdése előírja, hogy a közhasználatú villamos­müvek a 155.007/1946. Ip. M. számú rendelettel meg­állapított, vagy e rendelet 5. § a értelmében az Anyag- és Árhivataltól kapott kü’Ön engedély alapján felszámít­ható legmagasabb villamos­energia áraiból 12 százalék engedményt kötelesek adni fogyasztóiknak. Viszont az 5. §. szerint az ezen rendelettel megálla­pított villamosenergia árakból a 150.020/1946. lp. M. számú re delelte) meghittéiozott 5 százalékos rendkívüli áren­gedményt nyújtani nem kell. Vagyis az engedmény csak 7 százalék és nem 12. A fo­gyasztó téved, amikor jelen­tős áramdijesökkentést várt. A vizdijat azonban valóban csökkentették 15 százalékkal. — Felhívjuk az S Máv AC vezetőségi, választmányi és rendes tagjait, valamint az összes szurkolókat, hogy vasárnap, 5 én d. u. 4 órakor a MÁV körben megtartandó fontos megbeszélésen okvet­len jelenjenek meg. 8 MÁV AC vezetőség*

Next

/
Oldalképek
Tartalom