Zempléni Gazda, 1928 (8. évfolyam, 5-24. szám)

1928-11-20 / 22. szám

22. szám. ZEMPLÉNI GAZDA 9. oldal metése után a föld felé egy réteg korhadt trágyát helyezünk, az egészet még egyszer alaposan be- iszapoljuk s csak ennek megtörténte után huzzuk be a gödröt teljesen. Ezután a fát, hogy a szél meg ne döntse, vagy fojtonos mozgatásával meg- gyökeresedését meg ne nehezítse, három oldalról drót és a cövekek segélyével feszesen kipányvázzuk s a föld felszínét, pl. apró érett trágyával betere­getve, beárnyékoljuk Célszerű a nagy fák törzsét és koronáját mésztejjel bepermetezni, hogy a fehér szin a nap sugarait minél jobban visszaverje. A fán 1—2 évig semmit sem vágunk, az első évben még a virágokat is kinyílásuk előtt leszed­jük s a fát néha néha alaposan megöntözzük. Vegyesek A Tiszajobbparti Mezőgazdasági Ka­mara zempléni tagjai. Rendes tagok: 1. Kemény István Tiszakarád, Szaniszló Bertalan Bodrogke- resztur, Gergely András Szerencs. II. N. Tóth Já­nos Semjén, Molnár János Sárospatak (elhalt), An- talóczy József Tokaj. III. Strisovszky Mihály Her­cegkút p. Sárospatak, Timány József Cigánd Nádasdy József Vilypuszta p. Sátoraljaújhely. IV. Bogyay Elemér Sárospatak, B. Kiss János Sze­rencs, Gecsey Lajos Olaszliszka. V. dr. báró Wald- bott Frigyes Sátoraljaújhely, Janka Péter Nagy- rozvágy, Dókus Ernő Sátoraljaújhely. Póttagok: I. Petruska Ernő Sátoraljaújhely, Barabás János Nagyrozvágy, Duplinszky András Felsőberecki. II. G. Vay Bertalan Megyaszó, Kom- porday Andor Rudabányácska p. Sátoraljaújhely, Orehovszky Mihály Sátoraljaújhely. III. Pallér Imre Sátoraljaújhely, Osváth István Kesznyéten, Tóth Dezső Bodrogkeresztur. IV. Serfőző József Sátoraljaújhely, Körmöndy Sándor Riese, Olchváry László Alsóberecki. V. Szalay Jenő Monok, báró Waldbott Kelemen Tolcsva Kwasinger József Olaszliszka. A szőlő, gyümölcsös és zöldségeskert trágyázásáról ir a „Növényvédelem“ és „Kerté­szet“ legújabb száma. Cikkeket közöl még a csi­perkegomba termesztéséről, a gyümölcsös téli ke­zeléséről, a gyümölcsfakarbolineumról, a chrysan- muir. műtrágyázásáról, a narancslégyről, a pázsit- készitésről, a mogyoró metszéséről stb. A kiváló két szaklapból e lapra való hivatkozással egy al­kalommal a Növényvédelem kiadóhivatala (Bpest, Földmivelésügyi Minisztérium) készséggel küld mutatványszámot. „Rationolról“ az elísmerőlevelek tömege nyilatkozik dicsérően. A többek között ezt irja Andrássy Mihály gróf szigetvári intézősége: A „Rationol“ nagyon jó eredménnyel végződött. — így ir Ferentzy Géza erdőteleki községi főjegyző: „A két év előtt patkányirtás csodálatosan teljes eredményre vezetett, amennyiben a községi te­nyészállatok istállójában befészkelődött patkányo­kat a „Rationol“ előírásos használata teljesen kiirtott“. — Ezen irtóanyag beszerezhető: Ratinol Laboratórium, Budapest, Murányi-utca 36. Állami ellenőrző jeggyel ellátott vaj kerül forgalomba. A földmivelésügyi minisztérium egyik legfontosabb feladatának tartja a magyar termékek kivitelének megkönnyítését s ezért elha­tározta, hogy fontosabb mezőgazdasági termékeinket állami minőségi garanciával fogja ellátni. Ezt a tervét a tejtermékekre vonatkozólag már megvaló­sította s a napokban megjelenik a piacon az állami ellenőrző jeggyel ellátott vaj. A vajon alkalmazott állami ellenőrző jegy jelenti azt, hogy a vajat ké­szítő üzem az állami ellenőrző állomás állandó felügyelete alatt áll, hogy a vaj víztartalma nem több 14.5 százaléknál; hogy a vaj paszterizált tejből vagy tejszínből, mesterséges szintenyészet hozzáadásával készült; hogy a vaj semmiféle idegen anyagot nem tartalmaz. Ezek a törvényes kelékei az állami ellenőrző jeggyel ellátóit vajnak. E kellékeken kívül termé­szetesen az állami ellenőrző jeggyel ellátott vaj még külön minőségi elbírálásban is részesül, mely bírálatot a legkiválóbb szakemberekből ösz- szeállitott bírálók testületé végzi s ez a bírálat kiterjed különösen a vaj izére, színére, szagára, stb, Állami ellenőrző jeggyel csak 50 kilogram­mos hordó, 1.5 kilogram csomagolású tömbáru és tiz dekás csomagolású vaj kerül forgalomba. Az állami ellenőrző jegyet csak az arra jogosult üzem használhatja s az ezzel történő visszaéléseket a legsúlyosabban büntetik. Ezzel az intézkedéssel sikerül a földmivelés­ügyi minisztériumnak a magyar vaj jóminőségét nagyban előmozdítani s vajfeleslegeinket külföldön előnyösen elhelyezni. Vasúti kedvezmény a telelőállatok szál­lítására. A kormány az ezévi kedvezőtlenebb ta­karmánytermés által az állattartásban előállható nehézségek elhárítása céljából tett intézkedései so­rán többek között aziránt is rendelkezett, hogy a teleltetésre szállított állatok a takarmányszegényebb vidékekről a takarmánygazdagabb vidékekre ked­vezményes viteldij mellett szállíttassanak. Ez az intézkedés a szállításnál 50 százalékos díjmérsék­lést biztosit. Felelős kiadó : llésházy EnJre ügyv. titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom