Zempléni Barátság, 1946. február-december (1. évfolyam, 1-47. szám)

1946-07-18 / 24. szám

WtOtcLT I. évfolyam, 24.‘szám. Sátoraljaújhely, 1946 július 18. Ara 50.000 adópengő Van-e városunknak jövője? Irta: Dankó István A Szovjet-Unióból 25,000 hadifogoly érkezik haza f. év szeptember 30-ig A békeértekezletek • napja egyre jobban közeledik és talán már csak hetek válasz­tanak el attól a naptól, hogy a nemzetek békeértekezlete pontot tegyen annak a ször­nyű háborúnak a végére, amely a mi földrészünket keresztül- kasul szántotta, sőt nyugod­tan mondhatjuk, az egész világot. A háború befejezése óta megindult az újjáépítés, amely a békeszerződés alá­írása utáji minden valószínű ség szerint még nagyobb tempóban fog folytatódni Pártunk a reális valóság pártja. Mi nem szaladunk déli­bábok után, hanem szembe­nézünk a tényekkel, a való­sággal. Sajnos — bár rossz próféták lennénk — városunk ismét közel lesz á határhoz. Vájjon Újra kezdődik-e a tria­noni tespedés? Ismét holt város leszünk, pangó gazda­sági élettel? Ez az a nagy kérdés, ami bennünket izgat, ami valamennyiünket foglal­koztat* Bármennyire is befolyá­solja a földrajzi fekvés egy- egy város gazdasági életét, mégsem lehet egyetlen" ható tényező. A város gazdasági élete nem fekvésétől csupán, hanem lakóitól függ. Ma, amikor a közlekedés a távol­ságokat áthidalja, száz és ezer kilométereket szomszédsági távolsággá szűkít le, nem le­het többé határszéliségünk, eldugottságunk gazdasági fej­lődésünknek gátlója. Sátor­aljaújhely jövője attól függ, hogy hogy tud az új gazda­sági ' rendbe beilleszkedni. Meg tudja-e ragadni azokat a lehetőségeket, amelyeket az nyújtani fog. Az. újjáépülő gazdasági élet - a mezőgazdasággal kezdődik. Az agrártermények azok, ame­lyek leggyorsabban elérik a békenívót. Számolhatunk khát azzal, hogy az elkövetkezendő gazdasági év végén, tehát jgvőre már a régi béke pro­dukciónál fogunk járni. Ez másszóval azt jelenti, hogy mezőgazdasági nyersanyagunk egyes cikkekben, természete­sen kivétel az állatállomány, már fölöslegben fog rendel-* kezésünkre állni. Tudott do­log továbbá az a gazdasági töivény, hogy a kiszállított nyersanyagon a legkevesebb a nyereség. Jda azonban a nyersanyagot iparcikké dol­gozzák át és külföldnek adják el, akkor a külföld, fizeti meg a magyar munkás mankáját és ezáltal emelkedik az ország életnívója. Ugyanez vonatko­zik a városra is. Ha a kör­nyék, gondoljunk elsősorban a Bodrogközre, mezőgazda- sági terményeit nyersanyag alakjában -adja el, úgy ez Ujhelyt kikerüli és más váro­sokban elhelyezett gyárakba vándorol. Feldolgozásukból tehát nem az újhelyi mun­kásság fog profitálni, hanem más városok. Itt egyetlen segítség van, minden erőnkkel azon lenni, hogy városunkból mezőgaz­dasági ipari centrumot csi­náljunk. Ha a Bodrogközben termelt zöldségféléket, gyü­mölcsöt beszállíttatjuk Uj- helybe és itten konzervgyár­ban feldolgozzuk, akkor szám­talan munkáskéznek és ezzel együtt családoknak adunk megélhetést, akik autón ke­resményük legnagyobb részét itt költik el, miáltal az iparo­sokat és kereskedőket támo­gatjuk. De nem Csak kon­zervgyárról beszélhetünk, ha­nem len és ’«nderfeldolgo- zóról, vagy növényi olajok feldolgozásáról is. A lehető­ségek sora végtelen. Pusztán rajtifnk áll, hogy azokat meg­valósítsuk. Az itt vázolt ügy azonban nem egyszerű, hanem hosszú és göröngyös. Lassú és ki­A Szövetséges Ellenőrző Bi­zottság elnökhelyettese Szviridov altábornagy levélben értesítette Nagy Ferenc miniszterelnököt arról, hogy ez év szeptember 30 ig 25 ezer Szovjet-Unióban lévő magyar hadifoglyot szállít vissza. Magyarországra. Byrnes amerikai külügyminisz- - tér legutóbbi rádióbeszédében, többek között, kijelentette, hogy eddigi tárgyalásaik során meg­állapodtak abban, hogy a béke- szerződések ratifikálása után a A szanálási bizottság városunk­ban befejezte munkáját. Ennek eredményeképpen a következők kerültek B-listára: Dr Azary-Prihoda József fő­jegyző, dr Hubay Kálmán polgár- mester, Küsztel Ernő I. o, al­jegyző, dr Lomniczi Miklós gazd. tanácsnok, Bernáth Gyula pénz­tárnok, Kecskés István számv. főnök, dr Brunyánszky István anyakönyvvezető, Werner László adóhivatali főnök, Ferkó Péter számellenőr, Oícsvári Gyula kéz- ffbsílő, Kővári Imre fürdő gépész, Borza Antal ir. főtiszt, Kapás Gyula alszámvevő, Lengvári Sán­dor végrehajtó, Kovács István fürdőmester, Seszták Géza jav. ellenőr, Gedeon Béla jav. ellenőr, Stassák Bertalan jav. ellenőr, Kö veshegyi Kálmán végrehajtó, Deák Ferenc k-isegíto, Szaniszló István kezd. tisztv, Lengyel Róbert díj- nok, Juhász Alfréd kisegítő, Ná­A Szovjet hatóságok a haza­térő magyar hadifoglyokat a deb­receni állomáson adják át a ma­gyar hatóságoknak. Kéri a ma­gyar miniszterelnököt, gondos­kodjék, hogy a magyar kormány tegye meg az ezzel kapcsolatos összes szükséges intézkedéseket. megszálló csapatok el fogják hagyni a megszállott országok területét. Csapatok csak az átvonulási útvonalak biztosítására tarthatók vissza. dasi György köztiszt, felügyelő, Péterfalvi Gyula, Füzeséri Erzsé­bet, Mezősi György, Takács Aranka, Ármágyi József díjnokok, Marosi Andor jav. ellenőr, Kaskó Béla jav. kisegítő, Fazekas Géza pénzbeszedő, Páifi János fogy. adóőr, Gábri Bertalan kisegítő, Tuba Sándorné fogy. adó ell., Pe- károvits Zoltán pénztári ellenőr, Valló József kisegítő, Pocok László kisegítő, Kovács Gyula kézbesítő, id. Hódosi Jenő utca­seprő, Rigány György kocsis, Sütő János, Somogyj András, Kuzecskó József utcaseprők,Zász­lós András kocsis, Péter Albert utcaseprő, Fehér István kisegítő, Szabó Janos altiszt, Székelyföldi János kézb. Bányai János kisegítő, Kabavik István kézb., Kázméri Béla Írnok, Kovács Erzsébet ki­segítő, Micskei János tűzoltó, Tálas Erzsébet kisegítő, Mester. Mária gépíiónő, Kaposi Ilona kisegítő és Lukácsi Irén kisegítő. tartó munkát'igébyel : idegen utat megjárjuk, nem mara- tőke városunkba telepítését, dunk tespedt városnak,* ha- heiyi szövetkezetek alakítását nem virágzó és fejlődés ké- stb. De ha ezt a göröngyös j pessé válunk. 90 nappal a békeszerződések ratifikálása után a megszálló haderők kivonják csapataikat Közöljük a városnál B-listára kerültek * \ teljes névsorát s

Next

/
Oldalképek
Tartalom