Zemplén, 1937. július-december (68. évfolyam, 27-52. szám)

1937-07-11 / 28. szám

1937. július 11 ZEMPLÉN 3. oldal Tűz Rudabányácskán Péntek délután Rudabányácska községben tűz ütött ki özv. Bárány Jánosné házának eternittel fedett tetőzetén. A tűzhöz Borza Antal önkéntes alparancsnok vezetésével kivonul­tak az újhelyi tűzoltók is A tűz átterjedt Mitrő András korcsmáros házára és a zsupfedeles tető csakhamar lángokkal égett. A tűzet rövidesen elfogták, úgyhogy csak a két tető lett a tűz martalé­kává. A kár egyrésze biztosítás utján megtérül. A zempléni próbacséplések hírek — Egyházi hir. Payer Fe­renc apostoli protonotárius, apos­toli kormányzói áll. helynök nyári szabadságát megkezdette. Szabad­ságának ideje alatt dr. báró Vécsey J. Aurél pápai prelátus provikárius helyettesíti. — A közigazgatási bizott­ság ülése. A vármegye főispánja a közigazgatási bizottság ülését hétfőn d. e. 10, a megyei kisgyű- lés ülését 11 órára tűzte ki. — Kinevezés. A megjelent kinevezések sorában sok idegenbe­szakadt újhelyi nevét találjuk, lsépy Andor ítélőtáblái tanácselnök lett, dr. Nónay-Neuvirth György ítélő­táblái bírónak a kormányzó a III. fi zetési csoport jellegét adományozta. Nagy Andor, Ujhely volt sport­vezérre, aki ezidőszerint az újpesti adóhivatal főnöke, pénzügyi taná­csos lett. A kinevezettek közt van dr. Kossuth György, Kabina Géza járásbirósági elnök fia, aki jog­gyakornoki kinevezést kapott. Dr. Oláh István miniszteri titkári címet és jelleget kapott. Dr. Pintér Vik­tort a belügyminiszter személyi titkárát miniszteri segédtitkárrá ne­vezték ki. Tóth Elek rendőrtaná­csos rendőrfőtanácsosi címet ka­pott. — A belügyminiszter Kenyeressy Árpádot a sátoraljaújhelyi rendőr- kapitánysághoz államrendőrségi detektivvé kinevezte. — Egyházi hír. Farkas István püspök megkezdte nyári szabad ságát. Távolléte alatt a püspöki teendőket Enyedy Andor egyház­kerületi főjegyző, püspökhelyettes látja el. — Orvosi kinevezés. Dr. Fáy István főispán az Erzsébet közkóháznál megüresedett segéd­orvosi állásra dr. László Gyula sátoraljaújhelyi orvost kinevezte. — Halálozás. Magyary Béla pilótatiszt, gépészmérnök, Magyary János széphalomi ny. urad. intéző fia 38 éves korában, a harctéren szerzett betegsége következtében elhunyt. — Újházi András tör­vényszéki fogházőr 43 éves korá­ban hirtelen elhunyt. Temetése Rudabányácskán ment végbe, me­lyen vitéz Csillaghy György ügyész­ségi elnökkel az élén sokan vettek részt Ujhelyből is. — 8A€ összejövetel. A Sá­toraljaújhelyi Athletikai Club julius 10-én, szombat este 9 órai kezdettel a városi vigadó kerthelyiségében zártkörű társasösszejövetelt tart. — Kényszeregyezség. A sá­toraljaújhelyi törvényszék elrendelte a kényszeregyezséget Horovitz Miksa tállyai szatócs ellen. Vagyon­felügyelő : dr. Filberger Gyula sze­rencsi ügyvéd. — Cserkésztáborozás. A sá­toraljaújhelyi polgári fiúiskola 768. sz. Kossuth Lajos cserkészcsapata Vörös István igazgató vezetésével Vajdácska mellett, a Bodrogparton táboroz. Zemplénmegye egyes részein megkezdték a próbacséplést. Sá­toraljaújhely határában a búza gyenge közepes, helyenként gyen­ge, az átlagtermés 6—7 mázsa. Rozsban gyenge a termés, sok helyütt kiázott a vetés és ilyen helyeken a rozstermés átlag 2 mázsát sem haladja meg. A Bodrogköz, Sárospatak és a megye legtöbb részén gyenge kö­zepes és csak helyenként közepes az eredmény. Minőségileg a búza igen jó, a A városi adóhivatal most készült el a pótadók kivetésével. A kive­tett pótadók végösszege 30.000 pengővel marad a múlt évi előírás összege alatt, de igy is 965.000 pengőt tesz ki. A 24 féle adónem közül legnagyobb a házadó: 226.000 pengő. Sorrendben má­sodik a 206.000 pengőnyi községi pótadó. A vármegyei pótadó és útadó együttes összege 110.400 pengő, a házadó rendkívüli pót­léka 109.300 pengő. 59.000 pengőt fizet Ujhely kereseti adó címen, s közel 51.000 pengőt tesz ki a betegápolási pótadó. A jövedelem- adó 31.600 pengő, a rokkantel­látási adó 27.800 pengő. Nagyobb tételek még a 21.000 pengős köz­Nagy érdeklődés mellett vasár­nap folyt le az újhelyi lőtéren a Polgári Lövészegylet csoportjainak hadipuska lőversenye, melyen a sátoraljaújhelyi, hosszulázi, ruda- bányácskai, karosi lövészek vettek részt. Ezúttal először szerepeltek a frontharcos polgári lövészek, akik már az első alkalommal szép he­lyezést értek el. Érdekessége volt a versenynek a női verseny, melyen elég szép számmal indultak a hölgyverseny­zők. Különösen ügyesen szerepelt a kis Werner Gizi, aki az első dijat vitte el. A szépen sikerült hadipuska­szemek szépek. A minőség javu­lásához hozzájárult az is, hogy a kisgazdák nem hagyták a búzát túlérni, hanem viaszérésben vág­ják és a teljes érés a keresztek­ben, asztagokban történik. A rozs megyeszerte gyenge, különösen a gyengébb homokta­lajon aszálykárt szenvedett. A tavaszbuzánál, ha tovább tart a meleg, aszálykár lehetséges. Egyes helyeken már most mutat­kozik a rozsda. — A veteménye­sek igen szépen fejlődnek. munkaváltság, a 19.000 pengős jövedelem adópótlék, a 14.300 pengős vagyonadó, az ugyanilyen összegű vagyonadó pótlék, a 15.800 pengőt kitevő szemétfuvarozási dij és a földadó 13.200 pengős ösz- szege. A legszerényebb összeg a 800 pengős mezőgazdasági ka­marai illeték. Az 1937 évi adókivetés szerint a házbirtok terhe évi 705.000 pengő, a földingatlan összadója 41.700 pengő, a keresetiadó köteles fog­lalkozást űzők évi adóterhe 110.000 pengő. A fennmaradó 108.000 pengő a jövedelem és vagyonadók, valamint a különböző hitfelekeze- tek egyházi adóinak összege. versenyszámok eredményei a kö­vetkezők; Egyéni verseny. 1. Orosz István, 2. Csáki János, 3. vitéz V. Veress István. Hölgyverseny. 1. Werner Gi­zella, 2. Huszkay Györgyné, 3. Hódosi Sándorné. Ifjúsági verseny. 1. Gond Fe- renk, 2. Csomós Ferenc, 3. Kövér Miklós. Gyermekverseny. 1. Keresztessy László, 2. Mohácsi Mihály, 3. Szentirmay Sándor. A verseny kitűnő rendezéséért elsősorban vitéz Teleki Sándort illeti elismerés. Szépek az eredmények, már csak azértis, mert a szépnem is szépen szerepelt. Werner Gizi az apja babérjaira pályázik, de a többi hölgyversenyző is arról tett tanúságot, hogy egy kis gyakorlat és „az első fecskék“ még elhagy­ják tanítómestereiket. Külföldi módszer szerint leggyorsabban tanít női felsőruhát, gyermekruhát és női fehérneműt szabni és varrni. GRDSZ ZSIGIHONDHÉ Budapest, Erzsébet-tér 4. Vidékieknek különórák. — Sajtöpör. Az újhelyi tör­vényszék kedden tárgyalta Földes Lajos egyik sajtópörét. A sajtópör a dr. Schveiger László bűnügyéről irt cikke miatt indult a Sárospatak szerkesztője ellen. A cikkíró Schvei- gerre hárítja a felelősséget. A bí­róság a tanúkihallgatások után elrendelte a dr. Schveiger László bűnügyi iratainak a beszerzését és addig a sajtópört felfüggesztette. — A vetetlenül maradt területek adómentesítését kérte a mezőgazdasági kamara a földmivelésügyi kormányzattól, kérve, hogy egy szükségrendelet kibocsájtása mellett tegyék lehetővé a becsléseket. — A városi írnok! állásra kiirt pályázat hétfőn délben lejárt. Az állásra egyedül a javadalmi hivatal jelenlegi vezetője, Bujdos János pályázott, aki továbbra is megmarad a javadalmi hivatal élén, de az ediginél jóval alacsonyabb fizetéssel — rendszeresített állásban. — MVSC óvás. Az MVSC óvást emelt az Mlsz elnöki tanács előtt a SAC-MVSC mérkőzés el­rendelése miatt. Nem lehet kétség­telen, hogy az óvás elutasításra talál. — Tartott árak az újhelyi vásáron. Az elmúlt heti újhelyi vásáron a marha és lóárak tartottak voltak, sőt egyes helyeken emel­kedés is mutatkozott. A sertésvá­sárban estek az árak. — Sevenállal megölte ma­gát egy széphalomi lány. Felde Mária széphalomi lány se- nállal megmérgezte magát. Élet- veszélyes állapotban az újhelyi kórházba szállították. Felde Mária péntek reggel meghalt. Tettének oka: súlyos szívbaj. Ajánlati felhívás Tárcái község tisztviselő társadalmának szüksége volna 700 mázsa száraz I.-a hasáb tölgy vagy bükk tűzifára a tarcali vasútállomáson át­véve. Árajánlat fizetési feltéte­lek megjelölésével Tárcái köz­ség jegyzőjéhez adandók be. Közel egymillió pengő adót fizet Sátoraljaújhely Szép eredmények a hadipuska lóversenyen Orosz István a férfi egyesverseny, Werner Gizella a hölgy­verseny győztese

Next

/
Oldalképek
Tartalom