Zemplén, 1937. július-december (68. évfolyam, 27-52. szám)

1937-09-05 / 36. szám

1937. szeptember 5 ZEMPLÉN 5. oldal Tüzolfóverseny Sárospatakon Alsóberecki nyerte az elméleti versenyt — Harangavatás. Cigánd ref. egyházközsége vasárnap ha­rangot avat. A harangavatást Kiss Ernő esperes végzi. — A sátoraljaújhelyi Széli Józsefné Gyermekotthon­nal kapcsolatban Herszényi Béláné nyíregyházai lakos kívánságára kö­zöljük, hogy a Széli Józsefné Gyer­mekotthont 1927. február elejétől április hó 1-ig Herszényi Béláné vezette, aki a szervezési munkála­tokat is megindította. — Bef. presbiter kon­ferencia Gigán «Ion. Az alsó- zempléni ref. egyházmegye pres­biterei vasárnap Cigándon tartanak konferenciát. — Sárospatak ÍOO száza­lékos pótadéval fogadta el a jövő évi költségelőirányzatát. — Színház TIszakarádon. Névery László színigazgató, akinek társulata Cigándon is szép sikerrel szerepelt, Tiszakarádon megkezdte előadásait. Segédleány elsőrendű nagyvárosi szabász, női szalonban alkalmazást keres. Ajánlatokat a kiadóba. 955/36 — Tokajhegyalja Hegy­községi Tanácsa szeptember 10-én d. e. 10 órakor tartja őszi közgyűlését. — Újhelyi nem osztották be egyik szinikeriiletbe sem, A kultuszminiszter kiosz­totta a koncessziókat. Újhelyi egyelőre nem osztották be egy szinikeriiletbe sem. Sárospatakra Nádai Pál, Szerencsre és Tokajba Radó Imre, Tállyára, Tarcalra és Mádra Halasi Iván, Erdőbényére és Olaszliszkára pedig ifj. Tarr Béla színigazgató kapott engedélyt. — A tiszakarádi vásár idejét szeptember 9-ike helyett szeptember 30-ára tűzték ki. — Feltételes megállóhely a Piarista szőlőnél. A Bod­rogközi Vasút feltételes megálló­helyet létesített a Piarista szőlő vincellérháza előtt. Minden esetben a vonat indulása előtt kell bejelen­teni a kalauznak a feltételes helyen való fel és leszállást. Árva uriieány, oki. tanítónő elmenne: intézetbe házi- kisasszonynak, gyermekek mellé; zongorát tanít, kezdőket németre; ház­vezetőnőnek, társalkodó- nek, továbbá idősebb nő gondozását is vállalná. Cim : H. Ö.-nél. Sátoraljaújhely, Apponyi utca 36. 949/36 A sárospataki járás és az új­helyi szolgabirói kirendeltség köz­ségei vasárnap Sárospatakon ren dezték tüzoltóversenyüket, melyen vitéz dr. Roncsik Jenő debreceni főparancsnok, Aranyos István haj­dúi vármegyei tüzr. felügyelő, vitéz Zombory A. József várme­gyei tüzr. felügyelő is részt vett. A közigazgatást gióf Hoyos Viktor főszolgabíró, vitéz Lehoczky Lajos tb. főszolgabíró, Sárospa­takot dr. Kostenszky László fő­jegyző és vitéz Csajka Endre fő­bíró képviselte. Különösen szép számmal vonult fel a tűzrendészet iránt fokozottan érdeklődő jegy­zői kar. A versenybíróságban elő­A szüret felé közeledünk. Az újabb eső következtében a várható hozam mennyiségileg rosszabodott, amennyiben az agyagostalaju és főként vadvizes talajú szőlőkben túlsók volt már az eső és ezeken a helyeken penészes rothadás in­dult meg sok tőkén. Szép meleg időjárás ezekben a szőlőkben is úgy mennyiségben mint minőség­ben igen sokat segíthet. A szőlő négy hét alatt szinte semmit sem fejlődött a cukor te­kintetében. Igen meleg napokra van szükség, hogy a megállóit cukorfejlödés a szemekben végbe­menjen. Mig a többi hegyvidék a szüretelőtti napokra sok esőt ka­A Kisvasutak egyesitett üzem- vezetősége kisérletképen egyelőre kéthónapi időtartamon át Sátor­aljaújhely—Nyíregyháza és Sáros­patak—Nyíregyháza között mér­sékelt áru, 3 napig érvényes me­nettérti jegyeket vezetett be. Ezen menttérti jegy ára: Sátoraljaújhely—Nyíregyháza kö­zött 3. osztályon P 4 50 Sárospatak—Nyíregyháza között 3. osztályon P 4.— A menettérti jegy érvényes a sinautóbuszra és minden más me­netrend szerint közlekedő vonatra, külön pótdij fizetése nélkül. A Kisvasutak üzletvezetősége ezzel az intézkedéssel ismét az utazóközönségnek hozott áldoza­Az elmúlt gazdasági év erősen változó reményeket keltett. A nehéz ősz sötét színekben ecsetelte a jövőt, a kedvező tavasz azonban ismét nagy reményeket fakasztott. Ahol nem állt a viz, ott gyönyörű szőr tett tüzoltótiszti képességéről tanúságot ifj. Olchváry Dezső tűz­rendészed felügyelő. A versenyt két részben tartot­ták meg. A sárospataki járásban: 1. Sárospatak, 2. Tolcsva, 3. Er­dőhorváti. Az újhelyi kirendeltségben: 1. Hosszuláz, 2. Felsőberecki, 3. Mi- kóháza. A felázott talajon is igen szép eredményt mutattak a versenyzők, különösen Hosszuláz csapata tet­szett. Az elméleti versenyben első Magyar László szakaszparancsnok Alsóberecki, 2-ik Pongrácz Pál szakaszparancsnok Karos, 3-ik Tiszakarád. pott és igy minőségileg gyenge boruk lesz, úgy Tokajhegyaljának az időjárásjelentések szerint most kedvező időre lehet kilátása és igy a minőség remélhetőleg olyan lesz, amilyenre egy hónappal ez­előtt számítottunk. A hordók tekintetében javult a helyzet, az árak némiképen le­morzsolódnak. Tolcsván folytatják a cementhordó rendelést és e héten egy kétszáz hektoliteres, üveggel bélelt cementhordó elkészítését vállalták fel úgy, hogy az még ebben a hónapban elkészül. A cementhordók általában 3—4 hét alatt készülnek. tot, mert célja a nagy forgalom, mely a kisebb árakat is kibírja. Örömmel vesszük tudomásul, hogy a menettérti jegyek a sin- autóbuszokra is érvénybe lépnek és igy a sinautóbuszok forgalma is bizonyára nagy mértékben meg­növekedik. Annál is inkább lehet erre számítani, mert a sinautóbu- buszok berendezése, mozgása, gyorsasága és kényelme annyira kielégíti a legmodernebb igénye­ket is, hogy igazán csodálatos volt eddig, hogy a közönség aránylag nem kapta fel ezeket a pompás közlekedési eszközöket. Most azon­ban szerintünk ennek már igazán nem lehet akadálya. volt a termés, szép volt a kalá­szosok sása, üde és haragos zöld. Joggal számított ily vetések birto­kosa jó, sőt kitűnő termésre, szemre ekkor igazán elsőrangú is volt minden. De csak szemre! Mert a dús levélzet nem jelent mindig dús szemtermést. Most is úgy volt. Biztos jó termés tudatával járultak a cséplőgép elé, de abból bizony igen sok helyütt csak vékonyan csurgott. S érdekes, épen ott, ahol a földet kövérnek ismerik, ott érte a gazdákat a nagy csalódás. Lapunk hasábjai nem alkalma­sak arra, hogy ezt a látszólag furcsa jelenséget hosszasabban magyarázzuk, de felkérjük e sorok szives olvasóját, elmélkedjék rajta, nem a talaj tápanyagokban való kiegyensúlyozatlansága okozta-e ezt a szerencsére nem túl nagy bajt? Valószínű, hogy a sok csa­padék, a nitrogénben bő talajok erős tavaszi fejlődésbe hozták a kalászosokat, de azok érés idején már nem kaptak elegendő táplá­lékot, különösen foszforsavat, igy nagy volt a növények zöldje, de vékony a mag. Ismeretes, hogy a nitrogén első­sorban az u. n. vegetativ, mondjuk: zöld részekre hat kedvezően; a foszforsav, de a kálium is, inkább az u. n. generativ, vagyis szapo­rító szervekre, tehát magra. Arra kell gondolnunk, hogy ezidén a kalászosok főkép azért nem fizettek csépléskor, mert foszfortáplálékban szűkölködtek. Ne vessünk kalászost frissen istállótrágyázott földbe, vagy egyéb­ként buja talajba, vagy igyekezzünk foszforsavas műtrágya adagolásá­val a bujaságot ellensúlyozni. A nitrogén a talaj szalonnája, a foszfor a kenyere. Kenyér nélkül éve a szalonnát, elrontjuk a gyom­runkat. LÖW MIHÁLY fó ár n s i tó t ó 1 Tegyen sorsjegyet — A Zemplén megy ei Gaz­dasági Egyesület szeptember 23-án, Tiszalucon rendezi díjazás­sal egybekötött állatkiállitását. A gazdák körében nagy érdeklődés mutatkozik a kiállítás iránt. — Szabadlábra helyezték Hirsch Mártont. Megírtuk, hogy 11 sátoraljaújhelyi nyugdíjas tisztviselő szélhámosságért felje­lentette Hirsch Márton budapesti könyvügynököt, akit a rendőrség letartoztatott és átkisért az ügyész­ségre. Hirsch Márton ellen csalás címén indult eljárás. Miután ál­landó lakása van és szökésétől tartani nem kell, a vizsgálóbíró Hirsch Mártont szabadlábra he­lyezte. — Fbzárlat IJj helyben. A város polgármestere szeptember 1-én kezdődő 90 napos ebzárlatot rendelt el. — Ye lélj Angela! A nép­szerű írónőnek egyik legszebb re­génye a Milliók Könyvének leg­újabb száma. Angela Bergnek a szép és hires ujságirókisasszony- nak története, akit a szerencsétlen véletlen gyilkosság gyanújába so­dor. Ára 20 fillér. Alsóhegyalján elsőrendű fekvésű, 1S-Z0 hold szőlő előnyös feltételek mellett eladó. Á tokajhegyaljai szőlők állása Kedvezményes menettérti jegyeit a Kisvasutak vonalén A menettérti jegyek a sinautóbuszokra is érvényesek A forgalom újabb növekedésével számolnak Hol csurog vékonyan?

Next

/
Oldalképek
Tartalom