Zemplén, 1937. január-június (68. évfolyam, 1-26. szám)

1937-04-18 / 16. szám

1937. április 18 ZEMPLÉN 5. oldal reiülf izetések a vármegyei Jótébonycélu táncestélyen A dr. Fáy Istvánná főispánná fővédnöksége alatt a vármegye­háza összes termeiben április hó 3-ik napján rendezett jótékonycélu táncestélyen felülfizettek (pengő­ben) : 50 pengőt: Szinnyey Merse Ödön és Zalay Dénes együtt. 30 pengőt: ifj. gróf Mailáth Jó­zsef, gróf Sennyey Lajos, gróf Széchenyi-Wolkenstein Ernőné. 25 pengőt: Hosszufalussy Imre. 20 pengőt: Baross Gábor, Bor­nemisza Miklós, id. Csajka Endre, Dezsőffy György, dr. Fáy István, báró Harkányi János, gróf Haller Ferenc, dr. Kossuth Lajos, Lukács Béla, báró Sennyey Miklós, id. báró Sennyey István, dr. báró Waldbott Frigyesné, báró Waldbott Kelemen. 15 pengőt: Balogh Zoltán, Eper- jessy Ferenc. 10 pengőt: vitéz Asboth Aladár, dr. Azary-Prihoda László, Bernáth Aladár, dr. Bessennyey Zénó, dr. Barathy Béla, dr. Búza Béla, dr. Bogyay Kálmán, dr. Chudovszky Móric, Éhlert Andor, Fáber Ru­dolf, Fejér Andor, Goszleth Lajos, Harsányi Gyula, gróf Hoyos Vik­tor, dr. Jármy Béla, Juriss József, Kéler Ödön, dr. Köntzey Ernő, dr. Kerekes Lajos, báró Láng Boldi­zsár, Lehoczky Sándor, Lichti Fri­gyes, Máriássy Ödön, Mohr Béla, dr. Nemes Géza, parnói Molnár Béla, ifj. Molnár János, Negró Béla, dr. Nagy Béla, Okolicsányi Zénó, Onczay László, Payer Fe­renc, Potoczky Bertalan, Potoczky Dezső, Radácsy György, dr. Sáray Béla, gróf Serényi János, gróf Se­rényi László, Szirmay Sándor, Szirmay László, Szeszlér Ödön, Sztrisovszky Mihály, id. Thurán- szky László, Thuránszky Pálné, dr. Tóth Alajos, dr. Tomcsányi József, Gösswein Lajos. 7 pengőt: Damjanovits Ágoston. 6 pengőt: dr. Dubay István, vitéz Nádasdy József. 5 pengőt: Arató Béla, dr. Asz­talos Kálmán, Benkő Sándor, dr. Borbély Gyula, Bogyay Elemér, Bernáth Béla, Bujdosó István, Bi- ringer Gyula, Balogh Antal, Ber- náth Gyula, Boros Adolf, özv. dr. Baiusz Ernőné, Cieleszky Kálmán, dr. Czindery Jenő, Csajka Sándor, Czékus István, Csajka György, vitéz Gyillaghy György, dr. Cor- nides Albert, dr. Csontos Ödön, id. Cornides Albert, ifj. Dómján Elek, dr. Domokos Sándor, Dió- szeghy József, Deréky István, En- gelberth Rezső, Eperjessy Zoltán, dr. Ember Jenő, vitéz Füzesséry Sándor, Faltys Ferenc, Fekete Sándor, dr. Gáli Barnabás, Gru­ber Károly, Gosztonyi István, Ger- lay Iván, dr. Gerőcz Kálmán, dr. Gaál Jenő, dr. Hamara Gyula, Jó- zsa Imre, Kérészy Gyula, Kereszt- szeghy Lajos, Köröskényi Tamás, Kováts Károly, dr. Kabina Géza, Kádár Andor, Korcsmáros János, Kuharik Gy. Kálmán, dr. kókai Kun Béla, László Ferenc, Linber- ger István, Lindenberger Lajos, dr. Lakatos Dezső, Lehoczky Gá­bor, Lőrinczy Gyárfás Jenő, vitéz Lehoczky Lajos, Molnár Gyula, Monó Ferenc, Maksay Győző, Maholányi Kálmán, dr. Macsotay József, dr. Meczner Tibor, dr. Meczner Béla, Mattyasovszky Kál­mán, dr. Máriássy Dezső, Murin Miklós, dr. Mátyás Ernő, Migály Sándor, özv. Meczner Józsefné» Matisz József, dr. Matolay László, dr. Neuhauser Frigyes, Nusser Ágoston, dr. Nagy Árpád, dr. Nyomárkay Ödön, dr. Oláh Lajos, id. Olchváry Dezső, dr. Orbán Kálmán, Porubszky György, dr. Pázmányi János, Pavletits Ödön, Paphalmy Iván, Réthy Aladár, báró Reichlin Farkas, Salamon József, dr. Spóner Ödön, Staut János, dr. Szent-Györgyi Zoltán, dr. Székelyhidy György, dr. Sze- niczey Ödön, Szy Dénes, Szily Zoltán, id. Tóth Dezső, dr. Tóth Lajos, vitéz dr. Teleky Sándor, Tarnay Károly, vitéz Vitányi Dezső, dr. Váró Indár, ,dr. Vajda Ákos, vitéz Zirczy József, id. Zboray Károly, vitéz Zombory A. József. 4 P 50 fillért: gróf Berthold László. 4 pengőt: Bornemisza Miklósné, Ladányi Miklós, dr. Tóth Alajosné. 3 P 10 fillért: Lábos Elemér. 3 pengőt: dr. Azary-Prihoda Jó­zsef, Bálint Bertáién, dr. Blázy Tibor, dr. Balogh Gyula, dr. Bog­nár Sándor, Boross Béla, Bencze András, dr. Barna Géza, Bényey Dániel, Czirbusz Pál, Deák Andor, Dely Zoltán, Dómján Zoltán, dr. Füzesséry Jenő, dr. Főnyi Zoltán, Füzesséry István, Görgényi Béla, dr. Görgey László, dr. Hutay Jenő, Hanzély István, Janka Károly, dr. Kérdy Kálmán, Kormos Kálmán, Keresztessy Gyula, dr. hodosi Kiss Ernő, S. Kiss Gábor, Kaltenbach Rezső, dr. Liszy Edvard, Láncz László, dr. Madzsar Károly, Ne- messány István, Nagy Aladár, Nyomárkay István, dr. Pilissy Ta­más, Somogyi János, Sepeghy Géza, Staut Jánosné, dr. Staut József, Szabó Gyula, dr. Szent- andrássy Pál, Tóth Gyula, Varga László, Vogler Oszkár, Vörös István. 2 P 50 fillért: Mádi István, Zol- táni K. Géza. 2 pengőt: dr. Azary-Prihoda Lászlóné, dr. Azary-Prihoda Jó­zsefné, Asztalos Béla, dr. Adriányi Pál, Bernáth Aladárné, Bernáth Béláné, dr. Bárány János, Báthonyi Jenő, Battha Bálint, Battha Pál, Benkő Sándorné, Boross Lászlóné, Bencze Andrásné, Bódi Antal, Bánhidy Elek, dr. Chudovszky Jenő, dr. Chudovszky Lajos, dr. Czirbusz Ferenc, Cziganyi László, Csaba Andor, Czékus Miklósné, Cieleszky Kálmánná, dr. Chudov­szky Móricné, Damjanovits Ágos­tonná, dr. Dencz Sándor, dr. Do­mokos Sándorné, Dómján Zoltáné, Debreczeni István, dr. Ember Jenő, Evva Pálné, dr. Éles István, Fáy Ödön, ifj. Fejér Ferenc, Fekete Sándorné, özv. Fejes Ernőné, Fákla Katalin, Gombos Ernő, Gyarmathy Béla, Gály Lajos, Görgey Gábor, Görgey Gáborné, Gruber Károlyné, dr. Gavallér Lászlóné, özv. Gyar­mathy Béláné, dr. Hampek Ernő, özv. Heidrich Károlyné, Horváth Elek, Hornyay Ferenc, özv. Hajós Károlyné, dr. Illykovics Endréné, özv. Jelenek Gyuláné, Józsa Béla, Jani János, dr. Izsépy Tihamér, dr. Ignátz Béla, dr. Illykovits Endre, Komporday Pál, özv. Ká­dár Gyuláné, Kallivoda Jenőné, Kuharik Gy. Kálmánné, Kottner Jenő, dr. Kápolnay Dezső, Kottán György, özv. Kovaliczky Elekné, Kiss Zoltán, Kereszthury Károlyné, Fizessen elő 842/16 TílNDfiHimHK Magyar Kézimunka Újságra a „Zemplén“ kiadóhivatalában és megkapja az értékes ajándékot: az Indanthren festésű azsúrozott zsúrteritőt és a nagy hozzáillő virágmintás csészét aljával Előfizetési dij egész évre de ez is fizethető 6 havi P 14.40 P 2.40 es részlettel. A „TAKARÉKOSSÁG“ tagjai előfizetésük összegével csak folyószámlájukon lesznek megterhelve és azonnal megkapják az ajándékot. Kassay Farkas Dezső, Küsztel Ernő, özv. Láczay Elekné, Lin- berger Istvánná, Lajtay Béláné, dr. László Gyula, Láng Gyula, Lescsinszky Ferenc, Lehoczky Sán­dorné, id. Lipcsey Tivadar, Lajtai László, Ligeti László, Lajtai Béla, Molnár Ernő, dr. Mester István, Morenich Jenő, Molnár Elemér, Mészáros Istvánná, Marschalkó Zsófia, Mattyasovszky Kálmánné, dr. Meczner Tiborné, dr. Macsotay Józsefné, Mathisz Józsefné, dr. Nagy Barna, ifj. Olchváry Dezső, Oláh János, dr. Orbán Kálmánné, Pataky Ferencné, özv. Pintér Ist­vánná, Paphalmi Ivánné, dr. Pau- liczky Istvánná, Porubszky György- né, Petreczky Jenőné, Peresznyey Imre, Péntek Miklós, Peti Zoltán, Pekárovics jjános, Rakmányi Je­nőné, Schmidt Lajosné, Sasi Ká­roly, Schmidt Géza, Schmidt La­jos, Soltész Gyuláné, dr. Sárkány Ernő, dr. Szent-Györgyi Zoltánné, dr. Szeniczey Ödönné, dr. Székely­hidy Györgyné, özv. Szentgyörgyi Gézáné, özv. Szombathy Béláné, dr. Szentkirályi Miklósné, Szy Dé- nesné, Szepessy Bódog, Szom­bathy Andor, Székely Endre, Szu- nyoghy József, Szeszlér Ödönné, Szabó Aurél, dr. Tóth László, id. Thuránszky Lászlóné, dr. Tom­csányi Boldizsár, dr. Tömösváry József, ifj. Tóth Dezső, dr. Török József, özv. Ujváry Zoltánné, vitéz Vitányi Dezsőné, Vilkovszky Kál­mánné, Veres Istvánná, dr. Varga Béla, Vilkovszky Kálmán, Vadányi Dezső, Vajkó Géza, özv. Vayné Szentmihályi Anna, Wischán Emil- né, vitéz Zirczy Józsefné, id. Zbo­ray Károlyné, vitéz Zombory A. Józsefné. 1.50 pengőt: Dr. Blázy Tibor­né, Böröc Gyula, Benkő Sándor, dr. Borsos Béla, Csigás Mihályné, dr. Dubay Istvánná, dr. Dómján Elekné, Dercsényi Lászlóné, Fug- gerth Frigyesné, Gerlay Ivánné, ifj. Garanyi János, dr. Hutay Je­nőné, Heidrich Zoltánná, józsa Imréné, Károlyi Zoltán, Kaltenbach Rezsőné, özv. Kiss Sándorné, Kálnássy Józsefné, Lindenberger Lajosné, Lengyel István, Lerch Oszkár, dr. Mester Istvánná, dr. Matolay Lászlóné, Moskovszky Ernőné, Márton Elekné, Nusser Ágostonná, Nagy Aladárné, id. Olchváry Dezsőné, Osztoics Ka­talin, özv. Prágay Aurélné, dr. Pilisy Tamásné, Réz Gyuláné, dr. Sárkány Ernőné, Szunyogh Jó­zsefné, Tarnőy Károlyné, Vagányi Ferencné, Vadász Gyula, Vörös Istvánné, Zoltáni K. Gézáné, ifj. Zboray Károly. 1 pengőt: Bárczy Ilona, Bakos Istvánné, Baba Béláné, Bognár Jánosné, Bucsy Ákosné, özv. Baiusz Józsefné, dr. Balogh Gyuláné, Bal- tovics Józsefné, Berényi Sándor, Cseh Anna, Darvas Béláné, Da- ragi Irma, Deák Andorné, dr. Egey Zoltánné, Eszrényi Zoltán, Fekete Károlyné, özv. dr. Füzesséry De­zsőné, Gaál Lászlóné, dr. Gaál Jenőné, dr. Görgey Lászlóné, dr. Gavallér Lászlóné, Gyüre István­né, Horváth Elekné, Hellmann Józsefné, özv. Hornyay Béláné, özv. Hönsch Dezsőné, Hirsch Imréné, dr. Izsépy Tihamérné, Ja- nasovszky Gyula, Kálnay László, Kiss Gáborné, Kudlicska Károlyné, özv. Koós Gyuláné, Komjáthy Bé­láné, Kérészy Gyuláné, Kossuth Jerne, özv. dr. Kossuth Jánosné, dr. Kabina Gézáné, özv. Kincsessy Péterné, Lengyel Mihályné, Ladá­nyi Miklósné, Lantos Istvánné, ifj. Lipcsey Tivadar, parnói Molnár Béláné, Moskovszky Istvánné, Molnár Antalné, özv. Nagy Bar- náné, özv. Nemessányi Marcelné, Onuska Miklósné, Polányi Lajosné, Pesthy Géza, Rilyák Jánosné, Schweitzer Leopoldina, Simoga Istvánné, özv. Szentandrássy Pál­né, Szopkó Antalné, dr. Tóth Sándorné, Várjon Jenőné, Várjon Anna, Vadász Irma, Vadányi De­zsőné, özv. Viczenthy Ferencné, Varsányi Ferencné. 50 fillért: Komjáthy Lóránd. A nemesszivü adakozóknak ez utón is köszönetét nyilvánítja a rendezőség. c r n n na aisó­y Lfi U U határban 9 k. hold 843 rj-öl szántó­föld, a Füzesér mellett. Ugyanott bérbeadó, esetleg eladó további 18 k. hold szántóföld. — Cim: a Zemplénvárm. Gazdasági Egyesület ingatlanforgalmi iro­dájában, Sátoraljaújhely.

Next

/
Oldalképek
Tartalom