Zemplén, 1937. január-június (68. évfolyam, 1-26. szám)

1937-04-11 / 15. szám

2. oldal ZEMPLÉN 1937. április 11 Pompásan sikerült és a Felvidék egyik legnagyobb ezévi társadalmi eseménye volt a dr. Fáy Istvánné főispán né vezetése alatt rendezett táncestély jótékonycélra juttatott tiszta jövedelem meghaladja az ezerhétszáz pengőt csárdása nyitotta Az elmúlt szombaton este fény­árban úsztak a zempléni várme­gyeháza Összes ablakai, hirdetvén azt a nagyszabású jótékonycélu táncestélyt, amelyet dr. Fáy Ist­vánná főispánná kezdeményezésére és irányítása alatt 535 háziasszony, védnök és rendező készített elő, hogy a közvetlen magyaros jó­kedv hangulatában és érzelmi egységében olvassza össze a ha­zafias zempléni társadalmat osz­tály és társadalmi különbség nélkül és ugyanekkor hatékonyan szol­gálja a szociális és karitativ cé­lokat. * A nagyszabású és rendkívül jól sikerült táncestélyt eredetileg a MANSz sátoraljaújhelyi csoportja készítette elő dr. Fáy Istvánné főispánná fővédnöksége alatt. Dr. Szent Györgyi Zoltánná a MANSz csoport elnöke és lelkes MANSz- hölgyek fáradhatlan lelkesedéssel segédkeztek a nagy rendezői gár­dával együtt, hogy a táncestély úgy anyagi, mint erkölcsi tekin­tetben minél nagyobb sikerrel és eredménnyel járjon. A táncestély előtti napon jött meg a mélyen lesújtó gyászhir Tormay Cecilének, a MANSz ala­pítójának és örökös diszelnökének, az európai hirü nagy magyar író­nőnek elhunytáról. A súlyos vesz­teség és mély gyász miatt a MANSz sátoraljaújhelyi csoportja visszalé­pett a táncestély rendezésétől és azt egy hölgybizottságnak adta át. A MANSz kegyeletes félreállása folytán a hölgybizottság rendezé­sében zajlott le a megyeháza ösz- szes termeiben a nagyszerűen előkészített táncestély, mely iránt nemcsak az egész vármegyében• hanem a szomszédos vármegyék társadalmában is igen nagy és meleg érdeklődés nyilvánult meg. Az estélyen nemcsak Sátoralja­újhely város s a vármegye társa­dalma vett részt hatalmas szám­ban, hanem a szomszédos vár­megyékből is igen sok előkelő vendég jelent meg, úgyhogy a táncestély a Felvidék egyik legna­gyobb ezévi társadalmi eseménye lett. Számosán jelentek meg a bor­sodi, gömöri, abauji, szabolcsi, sőt a hevesi társaságból is és az es­tély a régi magyar felvidéki bálok magas színvonalú tónusát és han­gulatát közvetlen jókedvben, a tár­sadalmi egység és együttérzés je­gyében tükrözte vissza. Az estélyi és magyaros öltözék­ben érkező vendégeket nagy ren­dezői gárda kisérte fel a délszaki növényekkel pazarul feldíszített alispáni traktuson keresztül a me­gyeháza fényárban úszó termeibe, ahol csakhamar közvetlen emel­kedett hangulatban hullámzott a táncestély közönsége, melyben a hölgyek szinpompás toilettjei káp­rázatos képet nyújtottak a frakkok, szmokingok és katonai diszegyen- ruhák mellett. Ott láttuk a vármegye főispán­ját és alispánját feleségükkel együtt, Payer Ferenc apostoli kor­mányzói általános helynököt, báró Waldbott Kelemen felsőházi tagot, dr. Orbán Kálmán polgármestert és feleségét, a szomszéd várme­gyékből érkezett előkelőségek élén dr. Lukács Béla miskolci főispánt és feleségét, Thuránszky Pálné szabolcsi főispánnét családjával stb., stb. * Este 10 óra tájban, amikor a táncestély közönsége sürü tömeg­ben töltötte be a közgyűlési ter­met, dr. Szent-Györgyi Zoltán a MANSz csoportjának igazgatója jelentette be, hogy a MANSz egy általános hölgybizottságnak adta át az estély vezetését. * A táncestélyt a m. kir. honvé­delmi minisztérium országoshirü Regőscsoportjának szereplése ve­zette be. A nagyhatású prológus és tárogatószóló után a Regős­csoport régi kurucnótákat adott elő hatalmas tetszés mellett, majd 16 bájos újhelyi urilány diszpalo- tása következett. A magyarruhás leányok szinpompás csoportját a diszmagyaros dr. Meczner Béla vezette be a terembe. A nagysikerű táncbemutatót a legjobb fiatal gárda tagjai vitték nagy sikerre : Batta Baba és Valló Baba, Nyeviczkey Erna és Valló Márta, Fachini Mária és Körmö- czy Ida, Maholányi Judit és Szabó Vali, Meczner Zita és Debreceny Aliz, Ambrus Ica és Zsoldos Irén, Körmöczy Ica és Csörghe Irén, Dercsényi Ili és Meczner Muci. A diszpalotás, melyet Gaál Lászlóné polgári leányisk. tanárnő tanított be pompásan, hatalmas és megérdemelt sikert aratott. A többszáz főnyi közönség melegen ünnepelte a leánycsoportot és ve­zetőjüket. A Regőscsoport újabb nagyha­tású régi magyar nótái.után Farkas prímás vezénylete alatt az újhelyi Városi Mozgó Szombat, ápr. 10 én Vasárnap, ápr. 11-én Hétfő, ápr. 12-én 6 és 7*9 órakor »/*4, 6 és 7*9 órakor 6 és 7*9 órakor A szezon egyik legjobb magyar filmjei Rád bízom a feleséqem „ A U FŐSZEREPLŐK: Erdélyi Mici, Páger Antal, Komár Júlia, Bilicsi Tivadar, Pethes Sándor, Vaszary Piri, Hajmássy Miklós, Eszterházy Ilona, Ajtay Andor. cigányzenekar meg a táncot. Csakhamar működésbe lépett a miskolci katonazenekar 11 tagú jazz-részlege is, mely igazán pom­pás felkészültséggel szolgáltatta a szebbnél-szebben előadott modern tánc-slágereket. * A táncestély a késő reggeli órá­kig tartott kitűnő hangulatban és a megjelentek egy felejthetetlen éjszaka emlékét vitték magukkal. * A táncestély a messzesugárzó nagy erkölcsi sikeren felül rend­kívül örvendetes anyagi eredmény­nyel zárult, amennyiben az összes kiadások levonása után több mint ezerhétszáz pengő tisztajövedelem maradt a MANSz részére jóté­konycélra. Természetesen igen kedvező hatással volt a táncestély az ér­dekelt kereskedelmi és ipari szak­mák üzemének és munkalehető­ségének élénkítése tekintetében is, ami szintén egyik szociális célja volt a rendezőknek. * A táncestély pompás sikeréért a legnagyobb elismerés illeti meg elsősorban dr. Fáy Istvánné főis­pánnét, dr. Szent Györgyi Zoltánt és feleségét, valamint Meczner Ti­bort és feleségét. Külön elismerés illeti meg a lelkes fiatal rendezői gárdát. * A szinpompában kavargó ter­meket éjfél után konfetti és hólabda felhők havazták be és a rengeteg táncoló párt gyönyörködve nézte a karzatot megtöltő előkelő közön­ség is. ^ Éjféltájban a szebbnél szebb toilettekben pompázó szebbnél szebb asszonyok és leányok közül munkatársunknak a következők neveit sikerült feljegyezni. Ambrózy Aranka, vitéz Asbóth Aladárné, Boros Orla, Boros Adolf- né, Batta Bálintné, Bódy Antalné, Bódy Ilona, Bernáth Béláné, dr. Baiusz Ernőné, Bogyay Elemérné, Bornemisza Istvánné, Bornemisza Katalin, K. Czékus Miklósné, özv. Czirbusz Károlyné, Cziganyi Lász­lóné, K.CzékusMiklósné.ifj. Csajka Endréné, Csörghe Irén, Czieleszky Kálmánná, Delly Sándorné, Der­csényi Lászlóné, dr. Dubay 1st- j vánné, Dubay Judith, Debreczeni I Baross Gábor képviselői kétórás kihallgatáson fogadta Darányi Kálmán miniszterelnök Áronná, ifj.'Domján Elekné, Dóm­ján Aranka, Dessewffy Györgyné Tokaj, dr. Ember Jenőné, dr. Fe­kete Jenőné, Fejes Margit ózd, Faltys^FerencnéJ Sárospatak, dr. Gaál Barnabásné, dr. Gaál Jenőné, Gaál Lászlóné, özv. Hornyay Bé­láné, Horthy Rózsa Nyíregyháza, Harsányi Sándorné, dr. Hamara Gyuláné, gr. Hoyos Victorné, dr. Hutay Jenőné, Harsányi Gyuláné, Harsányi Anitta, gr. Haller Fe- rencné B. kisfalud, Hamvay Erzsé­bet, özv. Hajós Károlyné, Hajós Ella, dr. Jármy Béláné, Komáromy Piri Nyíregyháza, Kovács Klára Nyír­egyháza, Körmöczy Jánosné, dr. Kabina Gézáné, dr. Kérdy Kál­mánná, Kottner Jenőné, vitéz Le- hoczky Lajosné, Láng Gyuláné, Láng Baby, Lindenberger Lajosné, Lindenberger Baba, Lengyel Mi- hályné, Lőrinczy Gyárfás Jenőné, dr. Macsotay Józsefné, dr. Madzsar Károlyné, dr. Meczner Tiborné, dr. Máriássy Ödönné Mád, parnói dr. Molnár Jánosné, Molnár Ilona, Mattyasovszky Kálmánná, Meczner Józsefné Makkoshotyka, ifj. gróf Mailáth Józsefné, Nyevickey An­talné,- Nyeviczkey Erna, dr. Nagy Béláné, Nagy Erzsiké, Novák Sán­dorné Sárospatak, dr. Nemes Gé­záné Szerencs, id. Olchváry De- zsőné, dr. Pázmányi Jánosné, Pi- lisy Tamásné, dr. Radácsy György­né Riese, dr. Spóner Ödönné, Szövényi Sándorné, br. Sennyey Istvánné, br. Sennyey Médy, br. Sennyey Ilona, gr. Serényi Lászlóné, gr. Serényi Jánosné Putnok, Sem- sey Ilona Ónod, Sepeghy Gézáné, Schweitzer Leopoldina, Schmiedt Márta, özv. Szentandrássy Pálné, Szilassy Valika, özv. Szentgyörgyi Gézáné, Szeszlér Ödönné, Szeszlér Marinka, Szentgyörgyi Sári, dr. Székelyhidy Györgyné, Thuránszky Margó, Tarnói Károlyné, Ujváry Zoltánná, Valló Józsefné, vitéz Vi­tányi Dezsőzé, hg. Windischgrátz Natália, vitéz Zirczy Józsefné, Zol- táni K. Gézáné. (Fiatal munkatársunk ezúttal kér el­nézést az esetleg számba nem vettekröl, mert a megjelentek túlságosan gyönyör­ködtették és így néha elfelejtett jegyez- getni.) * A táncestély pazar, de amellett igen jutányos büfféje, valamint a kiszolgálás fényesen dicséri a Ma- gyar Köztisztviselők sátoraljaújhelyi Szövetkezetét, mely Pesthy Géza vármegyei irodafőtiszt, szövetkezeti felügyelő, valamint Derezsán Alá dár üzletvezető lelkes buzgalmával valóban kitünően vizsgázott le. Végül még meg kell emlékez­nünk az özv. Baiusz Ernőné által tervezett ötletes tulipános táncren­dekről, melyekkel a rendezőség a ragyogó leányseregnek kedves­kedett. (lm) Baross Gábor, a sátoraljaújhelyi választókerület országgyűlési kép­viselője a miniszterelnök meghí­vására kihallgatáson jelent meg Darányi Kálmán miniszterelnök előtt. Baross Gábor, mint a Társa­dalmi Egyesületek Szövetségének elnöke a TESz munkájáról tett jelentést a TESz hazafias műkö­dése iránt igen melegen érdeklődő Darányi Kálmán miniszterelnök előtt. A sátoraljaújhelyi képviselő ki­hallgatása a miniszterelnöknél két órán át tartott. A miniszterelnök nagy megelégedéssel vette tudo­másul Baross Gábor jelentéseit. Alig használt, modern szerkezeti! festékszórógép eladó. Cim: Matolay Etele-u. 1. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom