Zemplén, 1937. január-június (68. évfolyam, 1-26. szám)

1937-03-21 / 12. szám

Sátoraljaújhely, 1937. március 21. LXVIIl. évf. 12. szám Egyes szám ára 10 fillér Zemplén Egyes szám ára POLITIKAI LAP 10 fillér Szerkesztőség, kiadóhivatal: H FELELŐS SZERKESZTŐ: I Megjelenik szombaton délben Vármegyeháza II. udvar I i>n«vi v í i I Előfizetési ár: Telefon: 109. Postafiók: 69. I Dr. BOGTA I KALMAN I Negyedévre 1 *20 P, félévre 2'40 P, egész évre 480 P Márciusi ünnepségek Az idei március 15-én is lelkes ünnepségeket tartottak vármegyeszerte A dr. Fáy Istvánná főispánná fővédnöksége alatt álló MANSz sátoraljaújhelyi csoportja vasárnap délután 6 órai kezdettel a várme­gyeháza zsúfolásig megtelt nagy­termében tartotta meg lelkes han­gulatú, nagysikerű hazafias ünnep­ségét. A műsort az újhelyi Kamarazene Társaság pompás lendületű nyi­tánya vezette be. Az ünnepi beszédet dr. Csaba Jenő kegyesrendi tanár mondotta el igen mély hatás mellett. Ez az ünnepi beszéd magasan kiemel­kedett az átlagos márciusi ünnepi beszédek sorából. Művészi felépí­tésével és érdekes megállapításai­val egyaránt igen nagy sikert ért el a nagymüveltségü és a szűk látókörök felé emelkedett jeles piarista tanár, akit a közönség élénken megtapsolt. Az ünnepély egyik legszebb száma következett: Német Manci bájos tánca. Ezt követően Keresz- tury Margit pompás szavalata, majd Kiss Joli és Kiss Ili művészi ma­gyar tánckettőse gyönyörködtette a közönséget. Az ünnepség egyik legjelentő­sebb száma volt a múlt, jelen, jövőt ábrázoló szép színpadi kép. A múlt nevében dr. Meczner Ti­bor, a jelen nevében dr. Mester István és a jövő nevében Egressy Lajos ragadtatták nagy tetszésre a hallgatóságot. A dekorativ elren­dezés és háttér is külön dicséretet érdemel. Az ünnepségen részt vettek töb bek között dr. Fáy István főispán, Bornemisza Miklós alispán és Ba­ross Gábor országgyűlési képvi­selő feleségükkel, Bernáth Aladár ny. alispán. Az ünnepség megren­dezésért külön dicséret illeti dr. Szent Györgyi Zoltánné elnöknőn kivül dr. Domokos Sándornét, a MANSz csoport lelkes és agilis kulturszakosztály vezetőjét és özv. dr. Baiusz Ernőnét, aki ízléses munkájával segíti elő a MANSz minden egyes megmozdulását. * Vasárnap este zenés felvonulást rendezett az újhelyi levente-zenekar. * A hétfői nemzeti ünnepen Sá­toraljaújhely városa ez évben is méltó módon áldozott annak a gondolatnak, amelyet nyolcvan­kilenc esztendővel ezelőtt gyúj­tottak fel a márciusi ifjak. Délelőtt valamennyi egyház és felekezet ünnepi Istentiszteletet tartott, melyeken a hatóságok és hivatalok testületileg vettek részt. Délben a Városi Színházban rendezett hazafias ünnepélyen zsúfolt nézőtér előtt vette kezdetét a műsor. Garanyi Dezső gyújtó hatású szavalata után Gáli László ref. hitoktató-lelkész tartotta az ünnepi beszédet. Költői szárnya- lásu beszédében a márciusi ifjak vértelenül kivívott győzedelmes forradalmáról beszélt, melynek eszméiből merit hitet és meg­győződést a keserű sorsot élő mai magyarság. Március 15 az egész nemzet ünnepe s nem egyes kasztoké és kiválasztott társadalmi osztályoké s ebben a nagy nem­zeti egységben való munka lehet csak jobb jövőnk záloga. Zugó tapssal fogadott beszéde után az Ipartestületi Dalárda és a Kamarazene Társulat ének és zeneszámai egészítették ki a szép ünnepség műsorát. A szabadság ünnepének estéjén a Zemplénvármegyei Nemzeti Ka­szinóban ünnepi vacsora volt, melyen dr. Fáy István főispán, Bornemisza Miklós alispán, Baross Gábor országgy. képviselő, dr. Orbán Kálmán polgármester, Nus- ser Ágoston és vitéz Vitányi Dezső alezredesek s a város más katonai és polgári előkelőségei is megjelentek. Az ünnepi vacsorán dr. Fáy Ist­ván főispán a Kormányzóra mon­dott lelkes pohárköszöntőt, majd dr. Meczner Tibor vármegyei főle­véltáros kezében a Petőfi-serleggel mélyhatást keltve tartotta az ün­nepi beszédet, Petőfi szellemét és Nemcsak az egész vármegyében, hanem a szomszédos vármegyék társadalmában is különösen élénk érdeklődés kiséri azokat a nagy­szabású előkészületeket, melyeket a MANSz sátoraljaújhelyi cso­portja dr. Fáy Istvánné főispánná fővédnök kezdeményezésére és irányítása alatt folytat, hogy az év egyik legnagyobb társadalmi eseményévé avassa április 3-iki nagyszabású táncestélyét, amely osztály és társadalmi különbség nélkül egyesíti a nemzeti érzelmű közönséget. A zempléni vármegyeháza ösz- szes termeiben megrendezendő eszméit idézve. Baross Gábor kép­viselő beszélt ezután a márciusi eszmékről. Dr. Dómján Elek kor­mányfőtanácsos a főispánt és Ba­ross Gábort köszöntötte meleg szavakkal. Dr. Fáy István főispán válaszolt az elhangzottakra. A fő­ispán beszédében különösen a nemzeti összetartás fontosságát hangoztatta. * A Levente Egyesület jól sikerült ünnepélyén Józsa Imre kereske­delmi iskolai tanár méltatta szép beszédében az ünnep jelentőségét. * A sárospataki főiskola nagysza­bású ünnepi keretek között hó­dolt a márciusi nagy napok em­lékezetének. Március 15-én délután 3 órakor nagyszabású ifjúsági ünnepély volt, melyen a főiskolai ének- és ze­nekar Szabó Ernő vezényletével pompás számokat adott elő és kitűnő szavalatok, valamint a lel­kes hangulatú változatos műsor keretében Szirbik Ferenc főgim­náziumi tanár mondott megragadó ünnepi beszédet. Este fél 9 órakor a főiskola magas színvonalú műsoros estet rendezett, melyen Farkas István ref. püspök is megjelent és nagy ünnepi beszédet mondott a már­ciusi napok jelentőségéről és a keresztény magyarság hivatásáról. — Nekünk, igazán keresz­tény magyaroknak, *■ össze kell találkoznunk a golgotái kereszt alatt, — mondotta, — majd az idegen eszmékről szólva, figyel­meztetett arra, hogy meg kell be­csülni az örök hagyományokat és nem szabad visszaélni a nemzeti érdek rovására a szabadság jel­szavával sem. grandiózus táncestély páratlan si­kerűnek ígérkezik és az érdeklő­dés oly nagyarányú, hogy a tánc­estély kétségkívül a felvidék egyik különösen emlékezetes nagy tár­sadalmi eseménye lesz. A táncestélyre a rendezőségnek sikerült biztosítania a m. kir. hon­védelmi minisztérium országos hirü regős-csoportjának közremű­ködését és igen nagy sikerre tart­hat számot az a látványos cso­portos magyar táncbemutató is, melynek sikerét a legjobb fiatal gárda biztosítja. A régi magyar felvidéki bálok nagyszerű, emelkedett hangulatát visszatükröző nagyszabású jőté- konycélu táncestély meghívóit most bocsátotta ki a rendezőség. Az estély április 3-án este pon­tosan fél 10 órakor kezdődik a vármegyeháza összes termeiben. Belépőjegy szeinélyenkint 1.50 P, családjegy 4 P, táncosjegy és kar­zatjegy 1 P. Jegyek előre váltha­tók a sátoraljaújhelyi főtőzsdében és a táncest kezdetén a pénztár­nál. Meghívó igényelhető a MANSz elnökségénél a vármegyeházán. A hivatalos meghívó értelmében a táncestélyen úgy a hölgyek, mint az urak estélyi ruhában jelennek meg. Felkéri a rendezőség mind­azokat, akik magyar öltözet bir­tokában vannak, hogy magyar ruhában szíveskedjenek megje­lenni. A táncestély magyaros han­gulatának és jellegének kidombo- ritása végett tehát igen kívánatos volna, ha az esjélyi ruhák sorát minél több magyar öltözék éke­sítené. A táncestély nagy sikerének előmozdításán 175 háziasszony, 177 védnök, 78 főrendező és 105 rendező buzgőlkodik. Stumpf Syörgy — füzér- radványi plébános A „Zemplén“ elsőnek jelentette, hogy Payer Ferenc apostoli kor­mányzói helynök Stumpf György püspöki tanácsos, helybeli titkárt a Sikora Mihály elhalálozása foly­tán megüresedett füzérradványi plébániára időszaki adminisztrá­torrá kinevezte. Payer Ferenc apostoli kormány­zói helynök e héten aláírta Stumpf György plébánosi kinevezését is. A kinevezés osztatlan örömet keltett mindazok körében, akik Stumpf György püspöki tanácsos egyházi téren kifejtett eredményes és kiváló munkásságát nagyra értékelik. Március 31-én tartja a vár­megye tavaszi közgyűlését A vármegye főispánja Zemplén- vármegye törvényhatósági bizott­ságát a rendes tavaszi közgyűlésre folyó hó 31-én, szerdán délelőtt fél 11 órai kezdettel hívta össze. A közgyűlést előkészítő kisgyü- lés ugyanaznap délelőtt 10 órakor kezdődik. A közgyűlés fontosabb tárgyso­rozati pontjai a következők: Főjegyzői, bodrogközi főszol­gabírói és az esetleg megüresedő állásokra történő választások. Alispáni előterjesztés a szerencsi és sárospataki járásokban a nor­málstátuszon felül 1—1 szolga- bírói állás rendszeresítése. A vármegye vásárrendtartásának szabályrendelet módosítása. 535 háziasszony, védnöh és rendező biztosítja a jVlansz április 3-iki nagy­szabású táncestélyének sikerét Nemcsak Zemplénvármegye közönsége, hanem a felsőmagyar­országi társadalom is nagy érdeklődéssel várja a zempléni vármegyeháza nagy társadalmi eseményét

Next

/
Oldalképek
Tartalom