Zemplén, 1928. január-június (59. évfolyam, 1-48. szám)

1928-02-22 / 15. szám

ZEMPLÉN 3. oldal — Szabad líceum. A Ka­zinczy-Kör legközelebbi szabad lí­ceumi előadása szombaton, f. hó 25-én d. u. 5 órakor lesz az áll polgári leányiskola tornatermében. Ez alkalommal dr. Kossuth János .Madárvilágunk védelme* c. dől gozata kerül sorra. Zeneszámokkal szerepelnek Gosztonyi Annus (cim­balom) és Petrasovszky Manó (hegedű). - Itt említjük megt hogy a f. hó 4-én Mosolygó Jó zsef tokaji lelkész, szentszéki ta­nácsos tartott előadást a magyar nyelvben előforduló szláv jövevény­szavakról, számos eredeti megálla­pítással, folyó hó 11-én pedig dr Stépán Sándor kir. ügyész foglal­kozott a büntetőjog egyik érdekes fejezetével, az önvédelmi joggal. Mindkét előadásnak megérdemelt nagy sikere volt. A könnyebb műfajt az utóbbi estén Olchváry Baba és Csöppike bájos szavalatai képviselték. Olchváry Baba melo­drámát adott elő Kabina György jó zongorakiséretével, Olchváry Csöppi pedig egy irredenta vers elszavalásával aratott nagy sikert — A Zeroplénvííriiiegyei Kaszinó én Kereskedelmi Kör választói Anyí ülése. Kedden este tartotta választmányi ülését a Zemplénvármegyei Ka­szinó — és mint értesülünk — a következőket határozta el: 7 tagú bizottságot küld ki a Kaszinó ügyeinek rendezésére és a reor­ganizálására ; az újonnan alakult Nemzeti Kaszinó által igényelt és a városi bérházban épülő helyi­ségekre —- szemben a Nemzeti Kaszinó 3200 P évi bérajánlatá­val — 3600 P ajánlatot tesz és árlejtést ajánl. — Alexander Vil­mos választmányi tag örvendetes­nek tartotta a Nemzeti Kaszinó megalakulását, mert — mint mon dotta,- máskülönben még most sem tartott volna ülést a választmány. — UJ mozi ? Mint ismeretes» a minisztérium Sátoraljaújhely te­rületére két mozi részére ad mű­ködési engedélyt. Értesülésünk szerint a második engedélyre Dungyerszkyné Barthos Margit a Merkurbank helyiségeivel pályá­zik. A helyszíni szemlét csütörtök d. e. 10 órakor tartják meg. — Alkalmi vásár a (ize gö Sándor áruházában. Amint értesülünk Szegő Sándor áruházában f. hó 23-án veszi kez­detét a 14 napos alkalmivásár, ahol még eddig nem létezett ol­csó árban kaphatók a legújabb tavaszi újdonságok, valamint a téli saisonról vissza maradt kabá tok, ruhák, pongyolák, fehérne- müek és minden más cikkek. — Tííz. Hétfő este 8 órakor telefon értesítést kapott a tűzoltó­ság, hogy a Drugeth ucca 6 szám alatt, dr Weinberger Manó laká­sának éléskamarájában tűz támadt. A kivoult tűzoltóság a tüzet csak­hamar lokalizálta. A tűzoltóság ki­vonulása a nagy szél következté­ben erősebb riadalmat okozott a váróiban. 1928 február 22 — Ideges embereknél és lelkibetegekuél az enyhe ter­mészetes „Ferenc József“ keserü- viz jó emésztést, tiszta fejet és nyugodt alvást teremt. Világhírű j idegorvosok véleménye alapján a Feremc József viz használata az agy- és a gerincvelő súlyos megbetegedéseinél is kiyálóan ajánl­ható. Kapható gyógyszertárakban- drogériákban és füszerüzletekben. Csata aj, Royal-irdgép 500 pengőért 5 havi lefize­tésre eladó. — Cim a kiadó- hivatalban. SemiMon Blank, Sauvignon Blank, Muscadelle — A Iláv. altisztek hálja kitünően sikerült és igy bőven jutott a kiválóan jótékonycélra a kőszegi árvaház javára. A vasúti étterem Ízlésesen díszített termét minden talpalatnyi helyig megtöl­tötte a közönség, melynek körében a Máv. miskolczi üzletvezetősége dr. Nyáry József főintézővel kép­viseltette magát. A sátoraljaújhelyi állomás tisztikara — élén Williger Géza főintéző állomásfőnökkel, — nemcsak kívülről támogatta az altisztikar buzgó törekvését, hanem mint minden éven, úgy most is, a családtagokkal együtt végigtán­colta a reggelig tartó bált. A ren­dezőség kitünően végezte a fela­datát, a közönség a legnagyobb megelégedésére. — Kéiijizeregyezüég. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék Stark Herman tolCsvai fűszer- és vegyeskereskedő ellen a kényszer­egyezségi eljárást elrendelte. — A Sasoc. Ilimiit Tár­sulat helyi szervezetének febr. hó 2-án tartott családi est ado­mányainak folytatólagos elszámo­lása: Jenter Árpádné, Kovács Róza, Bonis Berta, Kaltenbach Rezsőné, Eperjessy Ferencné, Win­ter Kamillóné, dr. Madzsar Ká- rolyné, Pesty Géza, Szeszlér Ödön, Szombathy László, Pusztay Jolán, dr. Tóth Alajosné, N. N.f Ármády Józsefné Morovics Jenőné, Frim- mer Andrásné, Gosztony Alajosné, Réz Gyuláné, Urbánszky Józsa, Borcsik Gyuláné, Petrí Béláné 2-2 P, B. Gy. N.N. 1.50—1.50 P. Horgony Ilona, Koleszár András, Bangha Gézáné, Emri Józsefné, Gerbár Endréné, Müller Gyuláné, Tomka Györgyné, Faragó Deme- terné, Nyilas, Kiss Jánosné 1 — 1 P, N. N. N. N., N. N. 50-50 f. Természetben adományoztak: őzv. Hornyay Béláné, Vogler Oszkárné, Czékus lstvánné, Fejes Ernőné, Braxatoris Lászlóné, Kovács Ist­vánná. Arnodfalvy Rózsi, Vadász Irma. Bencsik Szilárdné, Kabina Gézáné, Majnyik Sándorné, özv. Dérer Miklósné, Mészáros lstvánné, Visán Emilné Liptay Béláné, Kis­faludy Károlyné, Deák Andorné, Jakab Józsefné, Oroszy M-né, Timák Józsefné, Gyulay Lipotné Boross Lászlóné. Domokos Fe- renczné, Kovalicky Elekné, Csap- lakyné. Pavlovics Margit, Főző Józsefné, Palánkay Györgyné, Vi- niczay Györgyné, Otipka Józsefné, Kovács Ödönné, v. Bárczy Mik- Hegedüs Miklósné, Somogyi Sári, Bajusz Józsefné, Debreczenyné, Holló Katicza, Hoffer Anna, Sze- raanné, Hellmannó, Veres lstvánné. du Bordelais Irta Kossuth János dr I. E három hires francia szőlőfaj­jal tett tokajhegyaljai kísérletről kívánok e helyütt megemlékezni, amely kísérletet a Tokajhegyalja újratelepítésének éveiben a néhai Mathiász János és több tekintélyes ampeleogustól nyert felvilágosítás nyomán egy kb. 1200 négyszög- öles telepen végeztem s amelynek rendkívüli sikere méltó a megem­lékezésre. Sietek kijelenteni, hogy e^zem ágában sincsen a mi feje­delmi furmintunk ellen pártot ütni avagy áskálódni, de — amint látni fogja a szives olvasó — an­nak, aki ezután uj szőlőt telepítve meg akarja magát lepni valami különösen kedves meglepetéssel s néhány száz négyszögölnyit telepit e három hires fajtából, kenyere nem fog a vajas oldalával porba hullani s Furmint őfelsége sem aprehendálhat meg, Kísérleti telepem termőre fordu­lásának második évében szűrt né­hány gönci hordónyi borom elő­ször is azzal lepett meg, hogy összehasonlíthatatlanul gyorsabban fejlődött, mint a furmint vagy más a Hegyalján kultivált fajok. Az első meglepetést aztán gyors egymás­utánban követte a többi. Jóval két éven belül borom — a megfelelő pincekezelés után — teljesen ki­fejlődött s szine, ize, zamatja min­denkit meglepett, aki csak — s köztük igazán hozzáértő finnyásabb úriember — megkóstolta. Szine, ha az ember oldalvást nézte a poharat, a fűzőidtől aranysárgába ment át, ize, illatos zamatja min­den várakozáson felül való volt. Az utóbbi a vaníliára emlékezte- ! tett. Egy zempléni uriasszonynak, j aki abban az időben egy hires külföldi szanatóriumban üdültj küldtem belőle néhány palackkal, SINGER varrógépek rég bevált jó minőségben Kedvelő fizetési fettételek SINGER VARRÓGÉP RÉS ZVENYTARSASAG léleraljnujliei) Rákóczi uooa 19 . amire a neves gyógyintézet akkori j magyar orvosa, dr. Bozóky (a ke- 1 resztnevére nem emlékszem) íel- | szólított levelében, hogy küldjem | el neki egész készletemet, ame- j lyért igényes és tehetős gyógyven- ; dégei minden árat szívesen meg­fizetnek. Ennek a kecsegtető fel­hívásnak azonban nem tehettem eleget, mert az egész készlet alig tett volna ki már abban az idő- I ben szűkén egy gönci hordónyit. De hát a renomé az nem csekély mértékben növekedett. Kapóra jött aztán nemsokára egy kiváló alkalom, ahol a francia bornak várakozáson felül sikerült minden eddiginél nagyobb hírne­vet szereznem. Történt abban az időben — a kalendárium szerint való dátumra már nem emlékszem —, hogy a Hadik—Barkóczy-féle hitbizomány­ba egy szatmármegyei (szamosuj- laki) birtokot, cserébe egy felső- zempléni birtokért, amelynek töl­gyesei' már fejszére érettekké vál­tak. be kellett kapcsolni A hitbi­zományi bíróság a saujhelyi kir. törvényszék lévén, innen szállt k* a becslési eljárás lefolytatása vé­gett a deputáció, melynek tagja* voltak Dókus Gyula alispán, Hönsch Dezső államépltészeti fő­mérnök s még többen, akikre már nem emlékszem. A hitbizományi bíróságot Harsányi Gyula kir. tör­vényszéki bíró képviselte, a tulaj­donos házigazdát pedig boldog- emlékű Gansaugh Miklós, aki előbb a méltán hires sárosmegyei közigazgatás illusztris főszolgabi- rája, később az óriási Barkóczy- féle hitbizomány jószágigazgatója, egy nagy műveltségű és kedves affabilis úriember volt. Persze, hogy kilátásba volt az elmaradha- .hatatlan magnum áldomás is, ami nélkül az ilyesmi meg sem eshetett. Úgy egy óra tájban a deputáció — elvégezve a földkóstolás és az épületek felbecslésével járt fárasztó unalmaskodást — ebédre gyüle­kezett. Kívánatos szatmári asztal kecsegtette a kánikulai hőségben megviselt urakat, amelynek díszei a hires varannói központi pince délcegen kapszulázott és vinyetá- zott drága nedűkkel telt palackjai valának, amelyek között ott húzó­dott meg az észrevétlenül elhe­lyezni sikerült néhány flaskónyi -„zöld“ borom is. Az utóbbiak ter­mészetesen szerénykedtek plebejusi külsejükben és amikor a hagyo­mányos „tizcsepp“-re került a sor, figyelembe sem vette őket senki, elsőbbséget adva a grófi külsőkbe diszeskedő palackok tartalmának az egész asztaltársaság. (Folytatjuk.) Városi Mozi Február 26-án, vasárnap Tarzán és az arany- szőrü oroszlán Filmregény Afrika ismeretlen vi dókéról 8 felvonásban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom