Zemplén, 1910. július-december (41. évfolyam, 53-102. szám)

1910-08-19 / 66. szám

6. oldal ZEMP.LEN. Augusztus'19. arararaiararararaigrararaiararaigraraEiiiatgigraBiigigigis S , ES i Megyei Általános Bank 1 0 0 0 m részvénytársaság SÁTORALJAÚJHELY. 0 0 0 0 0 0 Elfogad betétet kamaozás végett. |j Leszámítol váltó- és jelzálog-kölcsönöket || |j Bevált külföldi pénzeket (dollárokat). j| 1 Folyó számlahitelt és ouadékot nyújt keduezö feltetellcl | Eszközöl 10-től 50 évig terjedő (3 0 0 ta itörlesztéses kölcsönt! jij Vásárol megbízásra értékpapírokat és sors- « jgj jegyeket és előlegzi az értéket havi törlesztésre. 0 Elvállal minden a bankszakba vágó megbízást. EJ 1 A Megyei Általános Bank részvénytársaság | g Igazgatósága. jg ^00000000000000100000000^0^00® Zongoraterem és kikölcsönző intézet, Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron úgy cserébe, mint részletfizetésre kap­hatók, továbbá zongora hangolás és javításra előjegyzések eszközölbetők Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. 1985/1910. tk. sz. Árverési hirdetményi kivonat. A varannói kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Dishon Bertalanná végrehajtatnak, kisk. Kursma Sándor végrehajtást szenvedő elleni 27 korona tőkekö­vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a sátoraljaújhelyi kir. töivényszék (a varannói kir. járásbíróság) területén lévő, Varannó község határában fekvő, a varannói 196. sz. tjkvben. A. •I. 1 sorsz. alatt foglalt 17. hr. sz. 812 0 ölet tevő 221. számú ház, udvar s kertből kiskorú Kursma Sándor nevén irt 1|a részre az árverést 800 korona ezennel megállapított kikáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1910. évi szeptember hó 1-sö napjának délelőtti 10 órájakor a varannói kir. jbiróság mint tkvi hatóság hivatalos helyiségé- ben megtartandó nyilvános árverésen a megál­lapított kikiáltási áron alul az 1908. évi XLI t.-cz. 26. §-a szerint csak úgy fog eladatni, ha az ingatlan kikiáltási árának kétharmada mint vételár igértetik, ellenesetben az árverés felfüg- gesztetik. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10°|.-át, vagyis 80 koronát kész­pénzben, vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy mi­niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékké- pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. törvénycztkk 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle- ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer­vényt átszolgáltatni. Kelt Varannón, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, 1910. évi julius hó 29-ik napján. Kóróskényi, kir. járásbiró. Vetőmag búza eladó hg. Windisch- Graetz Lajos uradal­mában, Sárospatakon és Borsiban. _________________líaiaísiKiíaia |j Zemplén vármegye zsidósá- j| gj gának találkozása Budapes- gj ® ten, az ujoDnan megnyílt, a jaj 0 világvárosok mintájára fé- ÜÜ ® nyesen berendezett szigorúan 0 H T/*D I. em. éttermekben j| gj van. — Társas-ebédek külön jgj gj termekben. — Tulajdonos: gj 0 Schwarcz I. H. VII. kerület [EJ 0 Erzsébet-körut 10/12. (New- 0 H York palotával szemben.) 0 jrj mr legújabb szerkezetű OCZIIÍIB ALMOK 1 Schunda Venczel József cs. és kir. udvari hangszergyáros hírneves gyártmányaiból nagy választékú állandó bizományi raktár van Sátoraljaojhely, Deák-utcza 3. szára alatt. Igen kedvező részletfizetési módozatok. Vidéki megrendeléseket azonnal szállít. 0 Zemplén-Ladmóczi Mész- és Agyagipar 0 | Részvénytársaság Sátoraljaújhely. | 0 0 0 Ajánljuk a t. építő, építész 0 0és mészkereskedő urak szives 0 0 figyelmébe az általunk kizárólag gj fával égetett, teljesen kőmentes gj 1 I. rendű 1 1 darabos meszet.l 0 ’ 0 gjmely kiadós voltánál fogva azgj m összes hazai termékeket felül-m e mulia- ra kJ Levélbeli megkeresésre azon- j-j 0 nal válaszolunk, távirati meg- 0 ® rendeléseket elfogadunk. | Zemplén-Ladmóczi Mész- és Agyagipar | y Részvénytársaság. |jj gj Sürgöhyczim: Mésztársaság Saujhely. gj Telefon szám : 32. jjj m 1786/1910. vh. sz. Árverési hirdetmény. A sátoraljaújhelyi kir. járásbíró­ság 1910. V. 57/4. sz. kiküldő vég­zése folytán özv. Wilhelm Henrikné 70 korona követelésének és járulékai­nak behajtása végett 1910. augusztus hó 23-án (I. e. 9Vä órakor Sátoraljaúj­helyben, Jókai-utcza 42. szám alatt a végrehajtást szenvedő lakásán elár­verezem azon 1020 koronára becsült ingókat, melyeket a sátoraljaújhelyi kir, járásbirósági 1909. Sp. I. 911/3. sz. kiküldő végzés folytán az 1910 Y. 57/2. sz. végrehajtási jkvben felül­foglaltam s melyek az 1908. V. 273/2. sz. alapfoglalási jkvben 1—4 tétel alatt vannak összeírva, u. m.: búto­rokat, zongorát stb. Sátoraljaújhely, 1910. augusztus hó 8-án. Rosner Imre, kir. végrehajtó. Müveit és okos ember nagy súlyt he­lyez a fogápolásra, mert annak elha­nyagolása nem­csak szépség hi­ba, hanem egy­ben undorító sza­got ad a lehelet­nek. Szakorvo­sok egyöntetű vó leménye szerint a beteg fog to­vábbi romlását megakasztja, a szíj üreget szagtala­nítja s a fogakat gyönyörűen fehéríti Sztraka-féle Menthol fogszappan. — Kapható gyógyszertárakban 1 korért. 3 darabot bérmentve küld 3 korért Sztraka gyógyszerész Mohok Kapható : Hrabéczy Kálmán drogériájában, Sátoraljaújhely. 511/1910. végr. szám. Árverési liirrtelmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. tj-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kassai kir. törvényszék 1910. évi 8443. számú végzése következtében dr. Glück Lipót ügyvéd által képviselt Treitet Z. czég ja­vára 1089 korona 90 fillér s jár. erejéig 1910, évi aug. hó 7-én foganatosított kielégítési végre­hajtás utján le ésjfelülfoglalt és 1492 kor. 90 fill.-re becsült következő ingóságok, u. m.: bolti áruk, bútorok stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagymihályi kir. járás­bíróság 1910. évi V. 338. számú végzése folytán 1089 kor. 99 fillér tőkekövetelés, ennek 1910. évi aug. hó 31. napjától járó kamatai, 1 j3°|0 vál- tódij és eddig összesen 91 kor. 10 fillérben bi- róilag már megállapított költségek erejéig Nagy- mihályban, végrehajtást szenvedő üzletében leendő megtartására 191Ü. évi augusztus hó 29. nap­jának d. e. 8 Órája határidőül kitüzetik s ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogj az érintett ingóságok az 1881. LX. törvénycikk 107. és 108. §-ai értelmében kész- pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielé­gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagymihály, 1910. évi aug. hó 18-án. Fodor József, kir. bir. végrehajtó 6fl a -a g B ® jS < Aranybánya a termőföld, ha kellően munkálják ; a jó munkáláshoz elengedhetetlen kel­lék ma már a superfoszfátnál és torna- salaknál feltétlenül jobban bevált Hatása több éven át érvényesül!---- szárított ■ fókái trágya amelyet szakszerűen állít elő olcsó áron árusít az és ,.Elsö Szatmári nútrágpgyár“. Gyártelep : Udvari-ut. Iroda: Bercsényi-u. 21. prospektussal készséggel szolgálunk. ®- ® r+ *1 in o N £ ® ^ CD w l Minden gazdaságban néldülözhetetlení

Next

/
Oldalképek
Tartalom