Zemplén, 1910. július-december (41. évfolyam, 53-102. szám)

1910-08-06 / 63. szám

4. oldal. ZEMPLÉN. Augusztus 6 — Drágul a posta. A m. kir. postaigazgatóság hir szerint elhatá­rozta, hogy a helyi levelek portóját 6 fillérről 10 fillérre emeli fel, a nyom­tatványoknál pedig a 2 fillérres szál­lítási dijat az eddigi 20 gramm súly helyett csak 15 grammig engedélyezi. Az igy befolyó jövedelmi többlet a postai alkalmazottak fizetésének ja­vítására van szánva. Szép, dehát másként kellett volna ezt a nagy kér­dést megoldani. — Cimbalmozni vágyók figyel­mébe. Werner Sárika oki. cimbalom­tanárnő ez utón hozza az érdeklődők szives tudomására, hogy máramaros- szigeti tanárnői állását ott hagyva, itt szülővárosában cimbalom-iskoláját új­ból megnyitotta. — A beiratkozásra jelentkezőket Deák-utca 3. sz. alatti lakásán fogadja. — Halál a kutban. Kelesén Polcz Szaniszló nevű munkás beleesett egy kútba. Zelik Lajos nevű jóbarátja se­gíteni akarván, a kútba bocsátkozott, de ő is elszédült az ott fejlődött mér­ges gázoktól s a két szegény ember ott pusztult el nyomorultan, százak szemeláttára, mert a falu lakosaiból senki sem mert többé a kútba bo­csátkozni. A két hullát a körjegyző­nek csak késő este sikerült a kutból felszínre hozatni. — Rendőri hírek. Elfogott jó­madarak. Hirt adtunk már arról a jó fogásról, amelyet a sátoraljaújhelyi rendőrség csinált, amikor legutóbb öt notórius betörőt és tolvajt fogott el. Ezek közül Schramek Bruno és Jab- lonszky (helyesen: Jabrovszky) Fe­renc Kassán is követtek el bűncselek­ményeket, minélfogva a két jómada­rat a kassai rendőrség megkeresése folytán már Kassára szállították. Á másik három jómadár szintén tolonc- utra került, közülök kettő ám a sze­rencsi állomáson megugrott s a rend­őrség igy újból elrendelte a körözé­süket. — Feltört vasúti podgy ászok. Folyó hó 6-án éjjel Kassán a Vám- utcai rendőrőrszem egy Gálszécs rag- jegyü vasúti koffert talált feltörve és kifosztva; ugyancsak a Széchényi li­getben is találtak egy feltört utazó kosarat. Úgy látszik Kassán az uta­sokat egy szervezett betörő banda üldözi s alapos a gyanú, hogy a nyo­mozás szálai Zemplénbe is elnyúl­nak majd. — Ha rossz a gyomrunk, igyunk már a legközelebbi reggelizés előtt fél pohár természetes Ferencz József- keserüvizet. Ez rövidesen megszün­teti a gyomor idegességét és rend­szeresen alkalmazva (legalább egyszer hetenkint az egész éven át) kitünően pótolja a főzelékek és gyümölcsök hatását. — Egy hirdetési iroda áthelye­zése. Braun Eduard hirdetési irodáját Budapest VI., Révay-utca 1. szám (Váczi-körut sarok) Fonciére-palotába helyezte át. — Kilenc nagy hattyú eladó. A cim megtudható a kiadóhiva­talban. — Háziasszonyaink figyelmét fel­hívjuk a Bóni Gyártelep és Mezőgaz­dasági r. t. elsőrendű minőségű mosó­szappanára. Lásd jelen számunkban megjelent hirdetését. — Magas jutalék mellett ügynö­köket, utazókat keres ablak-redőnyök elárusitására Schillinger Simon és társa ablakredőny gyára, Budapest, Gróf Zichy Jenő-utca 15, hová Írásbeli ajánlatok és megrendelések intézendők. — Az északi és déli sark között nem oly nagy a külömbség, mint a puhafapadlók között, ha azokat a há­rom óra alatt gyönyörű és tartós fény­nyel száradó valódi Éisenstádter-íéle padlófénymázzal fényezzük, vagy ha valami más csekély értékű anyaggal vonjuk be. Az Eglasine padlófénymáz minden nagyobb festék és füszerke- reskedésben kapható. Egyedüli gyáros: Eisenstädter Testvérek fénymázgyára Bács. IV., 1 szám. Ügyeljünk a véd­jegyre, amely egy páncélos lovagot ábrázol és minden dobozon látható. Ön még nem tudja 7 »S«!. — Tévedés azt hinni, hogy a poloskák petéikkel együtt ki nem irthatok. Ha a Löcherer „Cimexin poloskairtót“ használjuk, úgy nem­csak az élő poloskák pusztulnak el rögtön, de a „Cimexin" hatása foly­tán a peték nyomban kiszáradnak s többé ki nem kelnek. A Löcherer Cimexin mindenütt használható, szö­vetet, bútort, falat vagy festést nem piszkit; nyomot, vagy foltot nem hagyhat. Kapható: Hrabéczy Kál­mán drogériájában Sátoraljaújhely, valamint a készítőnél Löcherer gyógy- szeréssnél Bártfán. Menyasszonyi kelengyék beszerzésére ajánljuk Schön Sándor és Barna D. előnyösen ismert céget. DUNKY FIVÉREK cs. és királyi udvari fényképészek műtermében elsőrendű szép képek készülnek, az eddigieknél sokkal ol­csóbb árban. Sátoraljaújhely Széché- Dyitér 9. BAKTÉRIUMMENTES természetes ásványvíz. Vese és hólyagbajoknál, a vesemedence idült hurutjainál hugykö és fövényképzödós- nél, a légutak és a kiválasztó szervek huru- tos bántalmainál kitűnő hatásúnak bizonyuit. Orvosilag ajánlva. Főraktár: Behyna Testvérek cógnó Sátoraljaújhely. kiket a Szegő Sándor cég hirdetése érdekel. Tessék elolvasni! — Javító és magánvizsgára elő­készít egy másodéves joghallgató. — Cim a kiadóhivatalban. fi n5k Sjolíugsáp! A íKtnyasszDiiyűii biiszkssőgsl szülök örömei A férfinál a szép­ség erőre s egész­ségre mutat, a szellemet és ele tét boldogítja. A , szépség a férfi­nemnél is egy biztos gazdagságo, jelent, egy szabadlevelet képez, mely valamennyi 1 kaput kinyitni képes. Szép mint egy Isten' Ez csak férfiakra szólhat. Mit panaszkod­tok ti pattanások, durva bőr, kiélt arcz miatt, mikor oly könnyű szépnek lenni és szépnek maradni. Zuck'"T-szappan s I Zuck°f,h-krém tényleg szépséget hoz, mert célja a teljes bőrápolás s a teljes bőr- i ápolás a drága egészséget hozza ni gá j va!. Daczára napi használat mellett olcsó, I sokkal olcsóbb mint a drága hasztalan kosmetika. Znck^-szappan lásban (ajándék) .....................2.50 kor. Zcck2£!)-!Liém ^föns-t,;bus 125 kűr­nagy tubus 2.50 Főraktár: Hrabéczy Kálmán dro­gériájában Sátoraljaújhely. KÖZGAZDASÁG. * Szilágyi és Diskant miskolci gépgyáios cég kitűnő könyökszerke- zetü viznyomásu borsajtóra, valamint legújabb „Villám“ centrifugális bo­gyózó és zúzógépére felhívjuk olvasó­ink figyelmét. Kiemelendők különö­sen a cég által feltalált és készített „Kossuth“ „Kincsem" és „Hegyalja“ borsajtók, nemkülönben a nagyüzemü présléshez készített „Rákóei kettős kosara,, sajtók, melyeknél a régi vi­lág fából készített prése zseniálisan egyesítve van a modern teknika vívmányaival. A sajtók felső része faszerkezet. Ennélfogva must sehol sem érintkezik vasrészekkel, hanem csak fával, ami a must színét, izét, zamatját nem befolyásolja. A tör­kölyt sem kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is könnyen kile­het venni. Áz 1901. évi temesvári, az 1902. évi egri és pozsonyi II. me­zőgazdasági országos, az 1906. évi nagyváradi, 1907. évi pécsi kiállítá­son aranyérem és díszoklevéllel a cég borsajtói lettek kitüntetve. A cég Ízléses árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek megküldi. NYÍLT TÉR.*) Dr. HALÁSZ féle „SÜNITŐL" száj- és fogápolá szerelt. Minden eddig létezőnél tökéle­tesebb és megbízhatóbb szerek, melyek a legújabban megállapított tudomá­nyos és klinikai vizsgálatok alapján egye­dül sikeres és helyesnek talált alapelvek szerint készülnek. Használati utasítás sze­rint eljárva, a fogakat megvédik a romlás­tól. Végtelen kellemes szójiz. Ideálisan tiszta száj és fogak. Megfizethetetlen előnyük, hogy rendszeres használat mellett megvéd a heveny fertőző betegségektől (vörheny, kanyaró, torokgyik stb.) és azért gyerme­kek részére már ez okból is különösen ál­dásos a használatuk. Ideális szép és jó fog­kefék. — Kaphatók használati utasítással: JCrabéczy Kálmán Nagy üveg szájvíz 2 kor., kis üveg 1 kor. 20 fillér. Fogpor 1 korona. Fogkefe 1 korona 40 fillér. pF^OLLAl tudomány mai állása szerint bebizonyítva a létező legjobb jk G U M M I- J különlegeség I Lx tuczatanként A •^4, ti és 8 kor.-ért^B ’kopható: iSE •EntÉczy drogériájábai^^^B I Saujhely-^SSL | •) B rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk. Felelős szerkesztő - Dr. Adriányi Béla. Főmunkatárs: Majtényi Géza. Helyettes szerkesztő: Koboz Hugó. Lap tulajdonos : Éhlert Gyula. HIRDETÉSEK. Felhívás. A sztropkói gőzmalmot Kaluz- ner Vilmos és Baum Pinkesz uraktól megvettem. — Felhívom mindazokat, akiknek nevezett volt malomtulajdonosok ellen követe­lésük van, hogy azt vélem aug. 14-ig tudassák, mert azután kö­veteléseik figyelembe nem vé­tetnek. % PALMA KA r^gSSBOK < ő VAiyCÍPÖiéN M H Zemplén vármegye zsidősá- j| Ja] gának találkozása Budapes- |j ® ten, az újonnan megnyílt, a (SJ 0 világvárosok mintájára fé- 0 pj nyesen berendezett szigorúan ® | “A*: I. em. éttermekben J| jjj van. — Társas-ebédek külön j| ^ termekben. — Tulajdonos: |jj] 0 Schwarcz I. H. VII. kerület 0 0 Erzsébet-körut 10/12. (New-0 jl York palotával szemben.) U 0 '0 Müveit és okos ember nagy súlyt he­lyez a fogápolásra, mert annak elha­nyagolása nem­csak szépség hi­ba, hanem egy­ben undorító sza­got ad a lehelet­nek. Szakorvo­sok egyöntetű vó leménye szerint a beteg fog to­vábbi romlását megakasztja, a száj üreget szagtala­nítja s a fogakat gyönyörűen fehéríti Sztraka-féle Menthol fogszappan. — Kapható gyógyszertárakban 1 korért. 3 darabot bérmentve küld 3 korért Sztraka gyógyszerész Mohol. Kapható: Hrabéczy Kálmán drogériájában, Sátoraljaújhely. Ne tessék elfeledni nálam finom és jó gyármányu varrógépet előnyös részletfizetésre vásárolni, a melyen hímezni és stopfolni is lehet. A himzés és stopfolás betanítását díjmentesen telje­sítem. Virágüzletemben élővirágokból alkalmi csokrok és koszorúk jutonyos áron szerez­hetők be. — Ugyanott 200-nal több nemesitett rózsafa sok vál­faja kapható. €gy gyümölcsös kertet eladok előnyös fizetési módoza­tok mellett. A kert jó fekvésé­nél fogva kellemes kiránduló helyül is szolgálhat. Bretz Gusztáv Sátoraljaújhely. Legdivatosabb szalma kalapok, tennisz és turista ingek nagy választékban Szenes Lipot nriiüYat nzleiékn Sátoraljaullielyen. Valódi Panama kalapok 10 koronától kezdve. =========

Next

/
Oldalképek
Tartalom