Zemplén, 1910. július-december (41. évfolyam, 53-102. szám)

1910-12-03 / 96. szám

December 3, ZEMPLÉN. 5. oldal. |j Legcélszerűbb! Legolcsóbb! j| 0 0 0 0 0 0 @ a a a a a a a a a a a a Mindenkinek nélkülözhetetlen A FRANKLIN KÉZI LEXIKONA mely három nagy nyolcadrétü kötetben rövid és tömör leírásokban tárgyalja az összes tudnivalókat. Minden cikkét kiváló szakemberek Írták, tehát adatai feltétlenül megbízhatók; csak azt öleli fel, amire a müveit embernek tényleg szüksége van s akkora terjedelemben, amennyiben szükséges. Szövegét száznál több tábla — köztük sok színes — teszi szemléletessé. A Franklin Kézi Lexikona lesz tehát a magyar közönség mindennapos használatra való, könnyen kezelhető, praktikus és hű tanácsadója. A három pompás kötet ára 54 korona. Az I. kötet 1911. elején jelenik meg, a II. és III. kötet rövid időközökben. 3 ................ ............ Megrendelhető : ■ ...................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g Lampel R. hönyheresh. (Nodioner F. és Fiai) r.-t.-nál | 01 0 Budapest, VI., Ándrássy-ut 21. sz. és minden könyvkereskedésben. 0 0 00000000000000100000000000000 Kiadó üzlethelyiség. 0 0 0 0 B 0 0 0 Sátoraljaújhelyben, a város központján egy szép nagy üzlethelyiség azonnal is kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000100000000000000 Zongoraterem és kikölcsönző intézet. Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron ! úgy cserébe, mint részletfizetésre kap- | hatók, továbbá zongora hangolás és , javításra előjegyzések eszközölhetők Udvardi Szaniszló utódánál Sátoraljaújhelyben. (Dr. Szepessi-ház.) szőlővesszők s finom érmelléki borok beszerzésére legmelegebben ajánljak a legjobb hírnévnek örvendő Szűcs Sándor Fia szőlőtelepét Bihardiószegen. Képes árjegyzéket tannságos tar­talommal ingyen és bérmentve. Ezen árjegyzéknek egyetlen házból sem sza­bad hiányozni, mert sok, mindenkit ér­deklő dolgot tartalmaz. Tehát senki el ne mulassza egy levelező-lapon kérni. Olcsó ár, pontos kiszolgálás. Több ezer elismerő levél. -------- Készeit: 3 millió. __ Egy ügyes varrónő házhoz ajánlkozik. Czime megtudható a kiadó- hivatalban. Eladé szabad kézből, közvetlen a város határában lévő 141 katasztrális hold kiterjedésű szántóföld. Tudakozódhatni Arpád-utcza 23. szára alatt. A REKLÁM | ________■ ■ Állandó, ésszerű és ügye a reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, ipari-válalatnak, üzlet­nek a lelke, rugója, az éltető eleme. Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsi­keresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható LEOPOLD GYULA hirdető váUalat betéti társaság-nál BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 41. ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelkiismeretes­séggel és páratlan pontossággal eszközölnek hirde­téseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki és külföldi lapokban és naptárakban. 256 kitűnő naptár kizárólagos bérlete! Költségvetések és Telefon 1 tervezetek Ingyen! 12-06. | Cs. és kir. szabadalm. sérv kötők pnenmatikns gnmmi pelottával. Haskötők hölgyek és urak részé­re minden altesti be­tegség és lógó has el­len. Gnmmi görcsér harisnyák. Múlábakat és mukezeket amputál­tak részére, testegye- nesitő-, járó- és tám- gópeket, mű- és tá­masztó fűzőket, egye­nestartókat ferdénnőt- tek részére, valamint a betegápoláshoz tar­tozó összes czikkeket készit a technika leg­modernebb elvei sze­rint, legjutányosabb- gyári árak mellett _____ _____ _ cs. és kir. szabad. LrT Xt'T' I T sérvkötók és test- l\ ÍV 1 l fv X X Ti • egyenesitö gépek gyára. BUDAPEST, IV., Koronaherozeg-ntoza 17. Legújabb háromezernél több ábrával ellátott képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Alapítva 1878. Telefon 13-7«. w • w S v W a » • M. '$!• § i]7 '1*1^ Egy okos fej védjegy. csakis Dr. Oetker-féle sütőport-t I alkalmaz, mely a legjobb, legtökéletesebb és | orvosok által melegen ajánlott élesztőpótszer E készítmény 12 filléres csomagokban, mely egy V2 kg. liszt számára szükséges élesz­tőerőt tartalmaz, az ismertebb fűszer és droguaüzletekben kapható. Számtalanszor fényesen bevált. Ä sütemé­nyek, kuglófok és tészták készítésére szolgáló receptek ingyen kaphatók. í Oetker. j'-' ■Vw■'«’ -5-0^0j v*: j | T '■ ..M...—-----"11 ............... mi :JúW Védjegy: „Horgony!4 A Liniment. Capsici comp., a Korgony-Pain-Expeller pótléka egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, .................. osúznál és meghűléseknél. Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be­vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti u v Bgtí ÍC^auj U.HA ei, mely a ..horgony“ védjegygyei és a Richter cégjegyzésseQfl látott dobozba van csomagolva. Ára üvegekben h—.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. Dl Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. • 9M $ EGGER EMULSIO SS frs« osak’eTvédJegygyefvalódl. Minden szülő adjon hideg időszakban gyer­mekeinek EGGER EMULSIOT, mert ez erő­siti a gyermeket, előmozdítja a csontképző- dést, fejleszti és táplálja. Hatásos ellenszere a köhögésnek, gyomorrenyheségnek. Megbe- becsülhetetlen fogzás idején. Hírneves orvosok ajánlják, mert a legjobb csukamájolaj prepa­rátum, nincs kellemetlen szaga, jóizü, köny- nyen emészthető és elejét veszi a különféle gyermekbetegségeknek. Egy üveg ára 2 kor., a gyógyszertárakban. Postán 3 üveget bérmentve 6 kor.-ért a pénz előzetes beküldése után vagy utánvéttel küld : „Nádor gyógyszertár" Budapest HL, fláczi-hörut 17. CLIMAX nyersol aj- motorok és lokomobilok Legjobb éa legol­csóbb hajtóerő me­zőgazdasági és ipari czélokra. Nincs r o b b a ni s i veszély! se pénzügyőri eUenőrzés. Elsőrangú referenciák. BACHRICH és TÁRSA Budapest Wien Hamburg Motorgyári fióktelep: Budapest, V., Szabadság-tér 17. JJfőSuj" MOTORGYÁR Wien. XIX/6. Heiligenstädtlerstrasse 83.

Next

/
Oldalképek
Tartalom