Zemplén, 1910. július-december (41. évfolyam, 53-102. szám)

1910-11-26 / 94. szám

November 26. ZEMPLÉN. 5. oldal. Védjegy, Jól jár, ha tudomásul veszi, hogy újab­ban utánozzák a valódi PALMA-KAUCSUK­CZIPÖSÁROK mindenütt is- ■ meretes, jellegzetes dobozait. Az után­zód dobozokban természetesen csak kö­zönséges gummisarkok vannak, jól teszi tehát, ha károsodását megőrzendő, a valódi Palma-kauosuk-ozlpösarok minden dobozon látható védjegyére ügyeli! Védjegy. Eladó. jutányos áron egy pár egészen uj, nikkelezett „Columbus“ női korcsolya sarkszijakkal. Czim a kiadóhivatalban. 665| 1910. végr. szári. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. év LX. t.-c. 102.. illetőleg az 1908. évi XLI. t.-c. 19. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a sátoraljaújhelyi kir. járáshiióságnas 1910. évi 16679. számú végzése következtében dr. Haas Bertalan ügyvéd által képviselt Chassel Vilmos javára 272 kor. 64 fill, s jár. erejéig 1910. évi október hó 10 én foganatosított kielégítési vég­rehajtás utján lefoglalt és 2600 koronára becsült kővetkező ingóságok, u. m. : 1 pár brilliáns függő nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagymihályi kir. járás­bíróság 1910. évi V. 445. számú végzése folytán 272 kor. 64 fill, tőkekövetelés, és eddig ösz- szesen 69 korona 20 fillérben biróilag már meg­állapított költségek erejéig Nagymihátyban, a kir. adóhivatal helyiségében leendő megtartá­sára 1910. évi november hó 90-ik napjának d. e. 9 órája határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. törvény- czik I07. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kie­légítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagymihály, 1910. évi november 17-én Fodor József, kir. jbirósági végrehajtó. Zongoratnlajdonos ml b. figyelmébe! Zongorahangolást négy koronától feljebb ; javitást, bőrözést, hurozást és levágást olcsón vállalok. — Használt jó vagy roszkarba lévő, hosszú vagy rövid zongorákat megvételre keresek. Előjegyezni lehet Szabó és Trócsányi, valamint Lőwy Adolf zenemükereske- déseibe és lakásomon Apponyi-utcza 32. szám. — Zongora-leczkét natúrból felnőtteknek is, havonta 10 koronáért adok. Becses pártfogást kér Guna Gyula zongora-hangoló, Sátoraljaújhely, Apponyi-u. 32. Valóságos Istenáldás!! a debreczeni szárított és tőzeggel komposztirozott fekáltrágya. Elsőrendű felül nem múlható lég-eny és foszfortrágya szőlők, gyümölcsösök, kapásnövények trágyázására. — Vezérképviselö : ELÍR ANDOR —-BRECZEN *** Piacz-utcza 77. sz. Számos elismerő levél! Telefonszám 445. Használati utasítás és részletes felvilágosítás díjmentesen. A készlet rövidesen elfogy, siessen szükségletét megrendelni. Kipróbálni bármily kis mennyiségben el ne mulassza! Szuperfoszfát, thomassalak, feltárt-csontliszt vaggonszámra és kisebb meny- nyiségben is irodámnál megrendelhető.-A. m.'ü.trátg’y'á'ból á.llan.d.6 raktár! Zongoraterem és kikölcsönző intézet. Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron fi úgy cserébe, mint részletfizetésre kap­hatók, továbbá zongora hangolás és javításra előjegyzések eszközölbetők TFdvardi Szaniszló utódánál Sátoraljaújhelyben. (Dr. Szepessi-ház.) [ vásároljunk | mást Köhögés rekedtség, elnyalkaso- dás, hurut, köszvény és szamárköhögés ellen, mint a finom zamatu KAISER-féle MBll-CflPflmBllát a „Három Fenyő“ véd­jegygyei. rnnn közjegyzőileg hite- 0 jUU lesitet bizonyítvány orvosok és privát egyénektől tanúsítja a biz­tos eredményt. Egy csomag ára 20 és 40 f. Egy doboz 60 fillér. Kapható: Hrabéczy Kál­mán drogériájában, Wid­der és Rreichard gyógy­szertárában Sátoraljaújhely. „Winden pillanatod legyen célszerű“ védjegy. E jelmondat Walt. Scott alapfeltétele ^ Ezért hirdetések olvasásánál legyünk figyelmesek és a szá­munkra fontosakat véssük emlékezetünkbe. í Oetker. _ Minden háziasszony és szakácsnő ismerje meg _ :. saját érdekében a Dr. Oether-féie síiföpor-t melynek ára csak 12 fillér. A fenti figyelmeztetés vezessen e kis hasznos kony­haszer, a legjobb, legegészségesebb és az orvosok ál­tal is melegen ajánlott élesztő-pótszer megismerésére Az eredmény a kis fáradságot bőségesen jutalmazza. A sütemények és tészták Ízesítéséhez csakis a Dr. Oetker-féle vanilla-cukort használjuk Ára 12 fill. Mindenütt kapható. Schundo-féle czimbolmoh jutányos áron részletre Is kaphatók Sátoraljaújhely, Deák-utcza 3. Szőlőoltványok szőlővesszők s finom érmelléki borok beszerzésére legmelegebben ajánljuk a legjobb hírnévnek örvendő Szűcs Sándor Fin szőlőtelepét Bihardiószegen. Képes árjegyzéket tanuságos tar­talommal ingyen és bérmentve. Ezen árjegyzéknek egyetlen házból sem sza­bad hiányozni, mert sok, mindenkit ér­deklő dolgot tartalmaz. Tehát senki el ne mulassza egy levelező lapon kérni. Olcsó ár, pontos kiszolgálás. Több ezer elismerő levél. . Készeit: 3 millió. _____ A legújabb rendszerű motorcséplőkész- letek, továbbá a legjobb benzin-, nyers­olaj és szivógázmotorok, valamint teljes malomberendezések legolcsóbbhn TREBÍTSCH GYULA motortelepén Budapest, VI., Eötvös-utcza 42. kaphatók. Teljes jótállás! Könnyű részletfizetés ! ■ ■■■ Árjegyzék ingyen ! m ST Ezen jóhirü cég motorai könnyű ke­zelésük és nagy erőkifejtésük folytán az egész országban nagy elterjedésnek és közkedveltségnek örvendenek. Belföldi, hazai uj biztosító részvénytársaság, mely az összes régi, uj s legújabb biztosítási ágazatokat közvetlenül és közvetve műveli, megbízható, tevékeny és jó üzletszerző fóűgynököt keres. Kimerítő, Írásbeli ajánlatok : „Összes biztosítási ágazatok“ alatt Eckstein Bernát hirdetési irodájába, Budapest, YII. kerü­let, Érzsébet-körut 37. szám alá küldendők. Lobi Jakab-féle POLENÄI ásványvíz Dr. Bodor Fülöp szolyvai járási által vegyelemzett ásványvíz felett: A Polenai természetes ásvány­víz szénsavval telítve nemcsak kelle­mes üdítő ital, mely bármely hasonló és külföldi ásványvízzel egyenrangú, hanem szerencsés vegyi alkatrészeinél fogva javalttá teszik a légző szervek hurutos bántalmainál, tüdő bajban szenvedőknél, a rendellenes emésztés követkézményeinél, valamint a gyomor és a belek idült hurutjainál; csuz, köszvény, vérszegénység és sápkór okozta általános gyengeségeknél is. Egy fél literes üveg ára 14 fillér. Egy láda 60 fél literes üveggeel 7 kor 80 fillér. Az üres üvegek 4 fillérért, az üres ládák 60 üres üveggel 2 korona 40 fillérért visszavétetnek. Főraktár: Sátoraljaújhely ós vi­déke részére: GLUCK SAMU kereskedésében Sátoraljaújhely, Rákóczi-uteza 12. 548|1910. végr. szám. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhirré teszi, hogy a gálszécsi kir. járásbíró­ságnak 1910. évi V. 329|2. sz. végzése folytán dr. Dévai Ármin ügyvéd által képviselt Grosz- man Vilmos felperes részére 400 korona tőkekö­vetelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán alperestől lefoglalt és 844 koro­nára becsült ingóságokra a gálszécsi kir. járás- biroság 1910. V. 329|2. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, al­peres lakásán, Tőketerebesen leendő megtartá­sára 1910. évi deczember hó 2-ik napjá­nak délutáni 8 Órája kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt bútor s egyébb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszkö zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Gálszécs, 1910. november hó 22-én. Saárosy Imre, WOLF Linz 1909: aranyérem; legnagyobb kitüntetés MRQDEBÜRQ-BÜCKRÜ Képviselője: Boros Rrtur oki. gépészmérnök, BUDAPEST, VI., Teréz-körút 29 Járkerekes és helyhez kötött telített és szabadalmazott túlhevitett gőzzel működő lokomobilok WOLF eredeti szerkezete 10 — 800 lóerőig. Az ipar és mezőgazdaság leggazdaságosabb, legtartósabb és legmegbízhatóbb üzemgépef. Oaszgyártás 700 000 lóerőn felül. Riadó szabad kézből, közvetlen a város határában lévő 141 katasztrális hold kiterjedésű szántóföld. Tudakozódhatni Arpád-utcza 23. szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom