Zemplén, 1910. július-december (41. évfolyam, 53-102. szám)

1910-11-19 / 92. szám

November 19. ZEMPLÉN. 5. otda'. Kiadó lakás. Kazinczy-utczai házamban 1911. évi május 1-től egy négy szobá­ból, fürdőszoba és az összes szük­ségelt mellékhelyiségekből álló emeleti lakás bérbeadó. Bővebb felvilágosítással szolgál Csapó Lajos, Budapest I., Enyedi-utcza 18. sz. 2678/1910. tk. sz. Árverési hirdetményi kivonat. A varannói kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Dirhon Ber­talanná végrehajtatónak, kisk. Kursma Sándor végrehajtást szenvedő elleni 27 korona 80 fillér tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a sátoraljaújhelyi kir. töivényszék (a varannói kir. járásbíróság) területén lévő, Va- rannó község határában fekvő, a varannói 196. számú tjkvben A. I. sorsz. alatt foglalt 17. hr. sz. 812 Q) ölet tevő 221. számú ház, udvar s kert­ből kiskorú Kursma Sándor nevén irt !|8 részre az árverést 800 korona ezennel megállapított ki- káltási árban elrendelte és hogy a fentebb meg­jelölt ingatlanok az 1910. évi deczember hó 6-ik napjának d. e. 10 órájakor a varan­nói kir. jbiróság mint tkvi hatóság hivatalos he­lyiségében megtartandó nyilv. árverésen a meg­állapított kikiáltási áron alul az 1908. évi XLI. t.-cz. 26. §-a szerint csak úgy fog eladatni, ha ingatlan kikiáltási árának kétharmada mint vételár igértetik, ellenesetben az árverés felfüggesztetik. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át, vagyis 80 koronát bánat­pénzül készpénzben, vagy az 1881: LX. törvény- czikk 42. tj-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8-ik §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikü’dött kezeihez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a b/natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Varaunőn, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, 1910. évi október hó 21-ik napján. Kail, kir. járásbiró. Zongoraíulaiflonos tó b. figyelmébe! Zongorahangolást négy koronától feljebb ; javítást, bőrözést, hurozást és levágást olcsón vállalok. — Használt jó vagy roszkarba lévő, hosszú vagy rövid zongorákat megvételre keresek. Előjegyezni lehet Szabó és Trócsányi, valamint Lőwy Adolf zenemükereske- déseibe is lakásomon Apponyi-utcza 32. szám. — Zongora-leczkét natúrból felnőtteknek is, havonta 10 koronáért adok. Becses pártfogást kér Guna Gyula zongora-hangoló, Sátoraljaújhely, Apponyi-u. 32. 2679|1910. Tk. szám. Árverési hirdetményi kivonat. A varannói kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság közhirre teszi, hogy Bek Mihály végrehejtatónak, Tirpák Zborai Julia végrehajtást szenvedő elleni 200 kor. tőkekövetelés és járu­lékai iránti végrehajtási ügyében a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék (a varannói kir. jbiróság) területén levő, a Varannó község határában fekvő, a varan­nói 161. sz. tjkvben A. -j- 1. sor 79. hr. sz. a. foglalt 177. öi. számú 290 (H ölet tevő ház, ud­var és kert belsőségre, melynek 176. és 178. sz. házakkal (az udvar közösség telekkönyvileg van kitüntetve), — a B. 6. alatt Tirpák János javára feljegyzett tulajdonjog törlési per sérelme nélkül 2282 K. kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1910. évi deczember hó 5-ik napjának d. n. 2 órajakor a varannói kir. járásbiró-ág mint tkvi hatóság hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános ár­verésen a megállapított kikiáltási áron alul az 1908 évi XLI. t.-czikk 26. §-a szerint csak úgy fog eladatni, ha az ingatlan kikiáltási árából 1223 kor. mint vételár igértetik, ellenesetben az ár­verés felfüggesztetik. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat­lanok becsárának 10°|0-át vagyis 228 korona 20 fillért bánatpénzül készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ban jelzett árfolyam­mal számított és az 1881.évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapír­ban a kikúldjtt kezeihez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c<ikk 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza­bályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Varannón, a kir. jbiróság, mint tkvi hatóságnál, 1910. évi október hó 21. napján. Kail 8. k., kir. járásbiró. 000000000000000100000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadó üzlethelyiség. Sátoraljaújhelyben, a város központján egy szép nagy üzlethelyiség azonnal is kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000100000000000000 €laöó birtok. A vissi határban mintegy 190 (1200 ölé­vel számított) magyar hold tagbirtok, mely áll mintegy 50 hold rétből s legelőből és 140 hold kitűnő minőségű fekete szántóból, jutányos áron szabad kézből eladó. Értekezni lehet Dr. Szabó László ügyvédnél Nyíregyházán. 0 jSBSSBBBBBBSSBBBBBBBSBBSSBBBfl i Megyei Általános Bank I m m m & m m részvénytársaság SÁTORALJAÚJHELY. Elfogad hetétet kamaozás végett. U Leszámítol váltó- és jelzálog-kölcsönöket ^ |j Bevált külföldi pénzeket (dollárokat). |j | Folyó számlohitelt és ovodéliot nyújt kedvező feltétellel | a 0 itörlesztéses kölcsönt! 0 0 S 0 Elvállal minden a bankszakba vágó megbízást. | A Megyei Általános Bank részvénytársaság Eszközöl 10-től 50 évig terjedő Vásárol megbízásra értékpapírokat és sors­jegyeket és előlegzi az értéket havi törlesztésre. B Igazgatósága. IISBSSBBBBESBSBBI0SBBBBBS1IBBBBJ§ Zongoraterem és kikölcsönző intézet. Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron úgy cserébe, mint részletfizetésre kap­hatók, továbbá zongora hangolás és javításra előjegyzések eszközölhetők Udvardi Szaniszló utódánál Sátoraljaújhelyben. (Dr. Szepessi-ház.) Meghívó. A lasztoméri fogyasztási hitel- szövetkezet 1910. deczember hó 4-én d. u. 3 órakor közgyűlést tart. A közgyűlés tárgya: Az 1910. évi mérleg megállapí­tása és a szövetkezet felszámolása. A részvényeseket — kik most már a jelenlévők számára való tekin­tet nélkül határoznak — ezen köz­gyűlésre tisztelettel meghívja az igazgatóság. Bérbe adó lakás. 5 szobás úri lakás, mellék- helyiségekkel egyetemben, azon­nal kiadó. Ugyanott 110 szekér széna és sarju eladó. — Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 51111910. végr, szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. év LX. t.-c. 102.. illetőleg az 1908. évi XLI. t.-c. 19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti VII. kér. kir. jíráshiióságnatc 1905. évi Sp. VIII. 1978. számú végzése következ­tében dr. Dénes Rezső ügyvéd által képviselt Süss és Friedmann cég javára 350 kor. s jár. erejéig 1906. évi február hó l én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 692 ko­ronára becsült következő ingóságok, u. m.: bú­torok stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagymiályi kir. járás­bíróság 1909. évi V. 126. számú végzése folytán 162 kor. 95 fill, tőkekövetelés, ennek 5% ka­matai, l|3°io váltódij és eddig összesen biróilag már megállapított költségek erejéig Nagymihály- ban, végrehajtást szenvedő lakásán leendő meg­tartására 1910. évi november hó 21-ik napjának d. U. 2 Órája határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. törvény- ezik I07. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kie­légítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagymihály, 1910. évi november 1-én, Fodor József, kir. jbirósági végrehajtó 00000000000000 ki a tót és német nyelvben jár­tas s a gépíráshoz is ért, azon­nal beléphet irodámba. Dr. Kasztriner László, ügyvéd. (Varannó.) 00000000000000 Védjegy, Jól jár, ha tudomásul veszi, hogy ujab- ’ ban utánozzák avalódi “ PALMA-KAUCSU K­CZIPŐSAROK mindenütt is- ■ meretes, jellegzetes dobozait. Az után- zott dobozokban természetesen csak kö­zönséges gummisarkok vannak, jól teszi tehát, ha károsodását megőrzendő, a valódi Palma-kaucauk-ozipösarok minden dobozon látható y védjegyére ügyeli! Védjegy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom