Zemplén, 1910. július-december (41. évfolyam, 53-102. szám)

1910-11-19 / 92. szám

6. oldal ZEMPLÉN. November 19. Keaerüviz vásárlásnál kérjen határozottan KIRÁLY keserüvizet. Az elrontott gyomrot 2—3 óra alatt teljesen rendbehozza. A legjobb és legolcsóbb. Kapható az összes helybeli füszerkeresk. A »Király“ keserüviz-forrásvállalata: Erzsébet királyné sósfürdő Budapest-Kelenföld. Szölöoltványok szőlővesszők s finom érmelléki borok beszerzésére legmelegebben ajánljuk a legjobb hírnévnek örvendő Szűcs Sándor Fia szőlőtelepét Bihardiószegen. Képes árjegyzéket tanuságos tar­talommal ingyen és bérmentve. Ezen árjegyzéknek egyetlen házból sem sza­bad hiányozni, mert sok, mindenkit ér­deklő dolgot tartalmaz. Tehát senki el ne mulassza egy levelező lapon kérni. Olcsó ár, pontos kiszolgálás. Több ezer elismerő levél. — K ászéit: 3 millió. ___ § FLEISCHER és TÁRSA 1 s s § gépgyára és vasöntödéje Kassán, Vám-utcza 11. szám. S i É S ISI m 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ajánlja a t. gazdaközönségnek a legújabb tapasztalatok © szemmeltartásával, czélszerüeu és gondosan gyártott jóhir- nevű gépeit, nevezetesen: 0 Szecskavágék at kézi vagy .járgány hajt ásva |g Képavági'ihat és temrrri zmory.solókat. Olajvyár ber^wdezéseket. Továbbá mindennemű szivattyúkat, gőzgé­peket és gőzkazánokat. Szeszgyár beren­dezéseket m. p. Henze főzök, kavaró ké­szülékek, maláta és burgonya zuzókat stb. Gépgyárunkban gyártmányainknak tartjuk állandóan raktáron. jelentékeny készletét 0 (3 0 0 Őriét- és daráló neainiofeat. Frogi-rsz-tisztilá gépeket, lisütotztályo^Ó hengere hét. 0 0 0 0 0 (3 lg 0 0 0 lg IS 0 0 Gazgasági gépeink képes, valamint öntödénk gyártmá- [j|| nyainak árjegyzékét kívánatra ingyen és bérmentve küldjük, ßjj b--------------------1---------------------------------------------------------— e Ü000000000000000I00000000000E|8II Lobi Jakab-féle POLENAI ásványvíz Polena (Bereg megr^©.) Dr. Bodor Fülöp szolyvai járási tiszti orvos, dr. Spanyol Béla nyug. honvéd törzsorvos, dr. Lendvai Vilmos, dr. Reisman Arnold és dr. Rózsa orvo­sok'véleménye a dr. Lieberman tanár által vsgyelemzett ásványvíz felett: A Polenai természetes ásvány­víz szénsavval telítve nemcsak kelle­mes üdítő ital, mely bármely hasonló és külföldi ásványvízzel egyenrangú, hanem szerencsés vegyi alkatrészeinél fogva javalltá teszik a légző szervek hurutos bánta!mainál, tüdő bajban szenvedőknél, a rendellenes emésztés követkézményeinól, valamint a gyomor és a belek idült hurutjainál; csuz, köszvény, vérszegénység és sápkór okozta általános gyengeségeknél is. Egy fél literes üveg ára 14 fillér. Egy láda 60 fél literes üveggeel 7 kor 80 fillér. Az üres üvegek 4 fillérért, az üres ládák 60 üres üveggel 2 korona 40 fillérért visszavétetnek. Főraktár: déke részére: Sátoraljaújhely és vi­GLUCK SAMU kereskedésében Sátoraljaújhely, Rákóczi-utcza 12. KORSZAKOT ALKOTÓ ÚJDONSÁG a TÉGLAIPARBAN. Szabadalmazott 1910 modellii Téglavetőgép. 10 óra alatt 10-12,000 téglát állít elő bármilyen téglagyártásra alkalmas anyagból, minden előzetes előkészítés nélkül. Teljesen pótolja a kézivetést. Hajtóerő két ló, két ökör, vagy egy 5—6 lóerős motor. Nem kell hozzá sem gépház, sem alapozás, kezelésére gyer­mekek is megfelelnek. Olcsó beszerzési ár. téglagyárak teljes berendezése, iszapok» berendezések, kőtörök, golyó és «lohörlőmaliuok. A meisseni „Jaeobinerk“ (Németország) vezérképviselete Gellért Ignácz és Társa Budapest, VI., Téré*-körút 41. Legmesszebbmenő jótállás. Kedvező fizetési feltételeit Cs. és kir. szabadalm, sérvkötők pneumatikus gummi pelottával. Haskötők hölgyek és urak részé­re minden altesti be­tegség és lógó has el­len. Gummi görcsér harisnyák. Múlábakat ős műkezeket amputál­tak részére, testegye- nesitö-, járó- és tám- gépeket, mű- és tá­masztó fűzőket, egye­nestartókat ferdén nöt- tek részére, valamint a betegápoláshoz tar­tozó összes czikkeket készit a technika leg­modernebb elvei sze­rint, legjutányosabb- gyári árak mellett _ . ,. __ es. és kir. szabad. TZT7T I ' T I sórvkötők és test­JYJjyjU-L/ 1 I xj . egyenesítő gépek gyára. BUDAPEST, IV., Koronaherozeg-utcza 17. Legújabb háromezernél több ábrával ellátott képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Alapítva 1878. Telefon 13—7tf. CLIMAX nyersolaj- motorok---- és iokomobilok Legjobb és legol­csóbb hajtóerő me­zőgazdasági és ipari czélokra. Nincs robban ás i veszély! se pénzügyőri ellenőrzés. Elsőrangú referenciák. BACHRICH és TÁRSA Budapest Wien Maanburg Motorgyári fióktelep: Budapest, V.. Szabadság-tér 17. palota*" MOTORGYÁR Wien. XIX/6. Heiligenstädtlerstrasse 83. Schunda-féle czimbalmoh jutányos áron rénílelrc is kaphatók Sátoraljaújhely, Deák-utcza 3. A TflNTáC-LáMPA ÉllSl a legjobb fém­szálas izzólámpa Áram-megtakaritás kb. 60%. Fehér fénnyel ég. Rázkódásoknak ellen áll. Igen tartós. Minden hely­zetben kifogástalanul ég. Nagyobb rendeléseknél ^ magas engedmény % / ■ I' V Megrendelhető: V .4 Magyar Siemens­Schuckert-Müveknél Bpest, V., Lipót-kürut 5. A Liniment. Capsid comp., a Horgony-Pain-Expeller pótléka egy régjónak bizonyult báziszer, mely már sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, osúznál és meghűléseknél. ................ Figyelmeztetés. Süány hamisítványok miatt be­vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti uvu"St Sí, mely a „Horgony“ védjegygyei és a Richter cégjegyzéssé ^ellátott dobozba van csomagolva. Ára üvegekben .á.—.80, £1.40 és £2.— és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. Dl Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom