Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-01-26 / 8. szám

4. oldal. ZEMPLÉN. Január 26. Február i-én : A gyártelepi dal-, zene- és önképzőkör táncmulatsága s kabaretje a gyártelepen. Február 2-án: A vonatkísérők országos otthona helybeli tagjainak tánoestélye az állomás éttermében. Február 5-én: Áll. s vmegyei altisztek helyi bizottságának bálja a városi színházban. Február 6-án: A rém. kath. ol­vasókör táncmulatsága a városi szín­házban. Táncestély. A „Vonatkísérők Or­szágos Otthona" sátoraljaújhelyi tag­jai, a vonatkisérők országos otthona sátoraljaújhelyi fiókjának könyvtár alapja javára Steinbőffer Sándor MÁV. ellenőr, áll. főnök fővédnöklete alatt 1910. február hó 2-án Sátoralja­újhelyben a nagy állomás I. IL osz­tályú éttermében a királyhelmeci zenekar közreműködésével zártkörű tánoestélyt rendeznek. Belépő-dij: személyjegy 2 kor., családjegy 4 kor. Kezdete este fél 9 órakor. Az ipartestölet táncestélye. Á sá­toraljaújhelyi ipartestület 1910. évi január hó 29-én (szombaton) az ipar­testület székház nagytermében és mellékhelyiségeiben jótékonycélu zárt­körű táncestélyt rendez, melyre kivül címzettet és b. családját tisztelettel meghivja az ipartestület elöljárósága. A táncestély kezdete este 8 órakor. Belépő-dij: személyenkint 2 kor., csa­ládnak 4 kor. — Felülfizetések köszö­nettel fogadtatnak és hirlapilag nyug­táztatnak. Táncmulatság Ladamócon. Lada- móc előkelő hölgyközönsége folyó hó 16-án bátyus táncmulatságot rende­zett, mely úgy anyagilag, mint erköl­csileg fényesen sikerült. A bál ren­dezése körül Ujj Mariska és Jolán, Szombathy Etelka, Kozma Jolánka, Soltész Ilonka és Szombathy Erzsiké fejtettek ki dicséretes tevékenységet. A bálon megjelentek soraiban ott voltak többek között Dókus László főszolgabíró, Pilissy Béla tb. főszolga­bíró, Grund Oszkár tb. szolgabiró is. A mulatság anyagi jövedelmét emelte egy értékes asztalfutónak kisorsolása, melyet Szombathy Etelka és Balogh Ilonka készítettek s a mit Dókus László főszolgabíró nyert el. A bál alkalmával felülfizettek : Dókus László 25 kor. — Molnár István, Murin Mihály 5—5 kor. — Veress Jenő, Balogh György 4—4 kor. — Milacsek János, László Ferenc, Grund Oszkár, LEGÚJABB SZERKEZETŰ CZIMBALMOK Schunda Yenczel József cs. és kir. udvari hangszergyáros hírneves gyártmányaiból --------­nagy választékú állandó bizományi raktár van Sátoraljaújhely, Deák-utcza 3. szám alatt. Igen kedvező részletfizetési módozatok Vidéki megrendeléseket azonnal szállít. Eladó tenyészbikák. Méltóságos báró ’Sennyey Miklós ur nagyczigánd—erzsébettanyai gazdaságában 4 drb 18—20 hónapos tisztavérü simenthali tenyészbika eladó. Uradalmi tiszttartóság. JUJ ti4 >U'\Uf>U' \li*>U'VU* Zongoraterem és kikölcsönző intézet. Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron úgy cserébe, mint részletfizetésre kapható Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. Harajda János 2—2 kor. — Szalay Béla, Hubay Bertalan, Éless Andor, Boleman Károly 1—1 kor. — Összes bevétel: 173 kor. Kiadás: 118 kor. Tiszta jövedelem : 55 kor. — Mind­azok, akik felülfizetéseikkel, vala­mint személyes megjelenésűkkel elő­segítették a bál sikerét, fogadják a rendezőség köszönetét. IPAR ÉS KERESKEDELEM. Közgyűlési naptár. Központi Takarékpénztár Sátor­aljaújhely: Jan. 30. d. u. fél 3 óra. Bodrogközi Takarékpénztár Ki- rályhelmecz: Febr. 1. d. e. 10 óra. Sátoraljaújhelyi Népbank: Febr. 2. d. e. 11 óra. Sátoraljaújhelyi Polgári Takarék- pénztár : Febr. 2. d. u. 3 óra. Zemplénmegyei Keresk., Ipar-, Termény és Hitelbank: Február 6. d. e. 10 óra. Hegyalja-mádi Takarékpénztár Mád : Febr. 6. d. u. 2 óra. Sztropkói Takarékpénztár Sztrop- kó. Febr. 13. d. u. 3 óra. Tokaj-Hegyaljai Takarékpénztár Tokaj : Febr. 20. d. e. 10 óra. NYÍLT TÉR.*) Nyilatkozat. Felkérem mindazokat, akik a jö­vőben a vármegyei közigazgatás va­lamely állására pályázni fognak, hogy engem szavazatom elnyerése céljából meg ne viziteljenek, arra engem le­vélben se kérjenek, mert minden ilyen nemű kérést vissza fogok utasítani, fenakarván tartani magamnak teljes cselekvési szabadságomat. Ajánlom ezt demokrata tagtársaimnak is úri figy elméi e! Sátoraljaújhely, 1910. jan. 24-én. Dr. Székely Albert, törvényhatósági bizottsági tag. *) B rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk. A SZEBKESZTÖSÉG ÜZENETE. D. Homonna. Köszönettel vettük s leg­közelebb sorát ejtjük. Laptulajdonos: Éhlerfc Gyűl«. X £ B83BE3S383H53BE3S3£3gS3S3S35323H3 53 «« 9 • 53 JCusárak p 1 a a a 2 a S 23 m Értesítem a n. é. közönséget, hogy a marha árak csökkenése folytán a husnemueket mai naptól a követ­kező árakban árusítom : Marhahús kilója 40, 44, 48 és 52 krajczár Sertéshús „ ... 68 és 72 „ Borjúhús eleje ............................60 „ hátulja .....................68 „ Sátoraljaújhely, 1910. január 8-án. Bolgáry. Eladó szőlő. Egy (6 kát. hold) legjobb fek­vésű szőlő, teljesen berendezett nagy borházzal jutányos áron eladó. Czim e lap kiadóhivata­lában. ^zágybavizdéstől badnl általunk. „Ébredj fel“ törvényesen védett szerünk­től. Kor és nem megadása szükséges, tudakozódás ingyen. . Intit. Aesculap Nr. 482. ........ REGENSBURG, Bajorország. Benzinmotoros kőtörő, faaprltógépek vontatására és magánjáró szerkezettől. Stabil benzinmotorok. Szivógáztelepek. KELLNER és SCHANZER Rmlap st, V. lter. Aulich-utc** 3. sr. Sürgönyczim: „Világosság“ Budapest. Gazdák! Jla elsőrendű gépet akarnak venni, kér- jenek árjegyzéket európaszerte hírneves magánjáró és vontatható benzinloko- mobilok, magánjáró és vontatható gőz- lokomobilokról. Teljes cséplőkészletek! 5500 közjegyzőileg hitelesített bi­zonyítvány tanúsítja, hogy a KAlSER-féle reked tséget, elnyálká- sodást, hurutot, kösz- vényt és szamárköhö­gést a legjobban elűzik. Egy csomag ára 20 és 40 f. Egy doboz 00 fillér. Kapható: Hrabéczy Kál­mán drogériájában, Wid­der és Rreichard gyógy­szertárában Sátoraljaújhely. Sátoralja-Ujhely, nyomatott a „Zemplén“ könyvnyomtató intézetében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom