Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-04-30 / 35. szám

6. oldal. Z’EMPLE n. Április 30. Benzin-, ezivógáz-, nyersolaj-, gőz-, petrolin- ésvilágitógáz — MOTOROK. —­Benzin-Lokomobilok. Épület-felvonók. Pallós és Rónai Budapest, V. Báthory-u. 19. a Plewa es Tsa wieni gép- és motorgyár VEZÉRKÉPVISELŐí. BP Minden rendszerű és nagyságú sütőkemenczék keverő- és gyúrógépek az összes sütőipari segédgépek, eszközök és sütőkemencze-armattirák. 000000000000000001000000000000 0 0 1 Hirdetmény. I a J a Szűcs Jenő tulajdonát képezett egy vas pénzszek- 0 rény, szobabútorok, fali képek és könyvek 1910. évi május hó 6-án délután 2 órakor Kazinczy-utcza 13. sz. 0 házban nyilvánosan eladatni fognak. 0 0 A tárgyak megtekintése iránt érdeklődök szives- 0 í. kedjenek a Zemplénmegyei Kereskedelmi-, Ipar-, Ter- 0 mény- és Hitelbankhoz fordulni. 0 0 0 000000000000000010000000000000 Szilágyi és Diskant gépgyára és gazdasági gépraktára = iíisz:olcz.= Ajánljuk a világhírű Ganz és Társa-féle ben­zinmotorokat. Hofherr és Schrantz- féle cséplőgépeket és egyéb mezőgazdasági gépeket, ‘© C/3 U O ca tárcsás boranáhat. fűkaszáló, széna- oyiijtő és arató- BBpeket. © H-l 'S t/3 l— AJ Jí CD N »o O Elvállaljuk malmok berendezését, átalakítását, motorok, gőz­gépek javítását, uj tüzszekrények .készitését. Raktáron tartjuk az összes malmászati, mezőgazdasági, tech­nikai czikkeket és gépeket.. ________ISTflltségvetéselr, ajánlatod lng'jran.! hirdetmény. A sárospataki ref. főiskola tulajdonát képező, a szegi határhoz tartozó „Faragószállás“ nevű 165 kath. hold és 515 □ öl területű rétbirtok az 1910. évi szept. 30-ikától számítandó 3 évre, haszonbérbe adatik. A ha­szonbérbeadás határideje május 25. délelőtt 9 óra. A kikiáltási ár 3400 korona. A bérbeadás Sárospatakon, a főiskolában verseny- tárgyalás utján eszközöltetik, A haszonbéri összeg 10%-a óvadék gyanánt a le­ütés után leteendő. Sárospatak, 19.10. április 25. Debreczeni Bertalan, főisk. jogigazgató. S7nRBÓHr,iHIfeM UMWMimilU Ung megyében I Glaubersós, hideg, kénes sós viz. Gyomor és májbetegek magyar Karisbadja. Fürdőidóny: május 15-től szeptember 15-ig. Elöidóny: május 15-től junius 1-ig. Utó­idény : szeptember 1-től szeptember 15-ig 30% árengedmény a lakásoknál. Ez a maga nemében páratlan győgyviz, mint ivógyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangások­nál, makacs székrekedésnél enyhén, oldó- lag hat, májbajoknál, epohomok és epe­kövekre oldólag hat. Vértódulósoknál, szé­dülések, hüdések, gutaütési rohamoknál vórelvonólag, felszivólag hat, csuzos és köszvényes bántalmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakódásokra az ízü­letekben, azok oldására, kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájasodás ellen, czu- korbetegsógeknél, vesebajosoknál úgy a czukor, miut a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csontbántalmakat, esontszut kedvezően oszlatja. Görvély- kóros daganatok, fekélyek ellen, méh és. méh közötti izzadmányok, hashártya Íz- zadmányok felszívódását elősegíti, a leg­különfélébb makacs idült bőrbetegségek el­len bámulatos gyorsan hat. Vasúti állomás: az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár, a felvidék és il­letve Kassa felöl jövőknek Nagymihály, honnan kényelmes bérkocsin 1 és '/* óra alatt elérhető. A viz otthon is sikerrel használható. Ára: egy nagy láda 40 üveggel 20 korona, kis láda 20 üveggel 11 korona. A viz a vasúton szállítási kedvezményben részesül. Megrendelések és tudakozódások : „Szobránc gyógyfürdő igazgatóságának Szobránc gyógyfürdő“ czimzondők. Posta- és távirdaállomás hely­ben. A fürdő igazgató orvosa: Russay Gábor Lajos dr. A fürdő Igazgatósága. És hedélybefBneh (külön férd és női elme­osztály a Nm. Beliigymin. 21483. sz. engedélyével) felvétetnek a Miskoiczi Szanatórium és Yizgyógyintézet ezen czélra leg­kényelmesebben berendezett külön pavilonjában. Kitűnő ápolás és ellátás. Mér­sékelt árak. Közelebbi felvilágosítással szol­gál dr. Látrányi János Sándor szakorvos, az intézet főorvosa. Ugyancsak felvétetnek s szak­orvosi gyógykezelés és kiképzés­ben részesülnek ideges és gyenge­elméjű gyermekek. Bérbeadó lakás. A Széchenyi-tér 23. szám alatti Guttmann-féle házban általam bér­ben tartott földszinti hat szobás lakás folyó évi augusztus 1-től kezdődőleg kiadó. Kovaliczky Elek dr. kir. közjegyző. Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron úgy cserébe, mint részlel fizetésre kapható Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. Zongorateremj és kikölcsönző intézet. Fogak és fogsorok amerikai módszer szerint Poggyökér eltávolítása nélkül. Arany fogkoronák és arany hidak. — Javításokat és régi fogsorok átalakítását is elfogadja Sátoraljaújhely, II. kér., Wekerle-tér 2. STERCZ JENŐ, fogtehnikus.

Next

/
Oldalképek
Tartalom