Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-04-16 / 31. szám

6. oldal. ZEMPLÉN. Április 16. Aki bútort BUDAPESTEN AKAR VÁSÁROLNI, saját érdekében cselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti a „BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET“ védnöksége alatt álló BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZÖVETKEZET árucsarnokait, melyek a következő helyeken vannak : VITT József-körut 28. sz. (Bérkocsis-utcza sarkán.) IV., Ferencziek-tere 1. sz. (a királyi bérpalotában.) Ezen szövetkezet az »Országos Központi Hitelszövetkezet* tagja s ennek felügyelete alatt áll. Vásárlási kényszer teljesen kizárva. Stllszerft, modern lakásberendezések. Jutányos árak! Szavatosság az áru minőségéért. rc- Az árucsarnokba kizárólag elsőrazgu budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak. Gyertyánliget "amSyé“i a legszebb, legegészségesebb, klimatikus erdei hegyi gyógyhely, ásványfürdő és vizgyógyintezet. Csodálatos szép magas fokvég, por- éa szélmentes, ózondús, enyhe levegő, kitűnő izü es könnyen emeszt- l »iS j.: _«ABfAn-áontr Toli oh on horfindezott VlZKTOgV' sápkor, idegesség-, neurasthenia, ~—7 ., női bántalmaknál. Kényelmes, csinos lakások es igen jó ellátás. Igen mérsékelt árak.-IdényjmaJnB-oktéber. Vasúti Alomás: Nagy-Booské, Gyertyánliget. — Blo­nvBk: L OIobó árak és fesztelen életmód. 2. Enyhe éghajlat és harátságosk6myezet.8.KözeU vasútállomás és jó kocsiu*- Inturulban telefon. A fürdőigazgatóság. Tanuló hetifizetéssel azon­nal fölvétetik hSnyvnyomdánlilian. Épületek, bútorok és termények tűzkár elleni biztosítását, továbbá élet- és járadék biztosítást a legelőnyösebb feltételek mellett eszközöl az Első Magyar Általános Biztositó Társ. kerületi ügynöksége Sátoraljaújhelyt, a Zemplén kiadóhivatalában. A biztosítandó épületek és ingó­ságok felvételére kívánatra saját meg­bízottunkat küldjük ki. Bérbeadó lakás. A Széchenyi-tér 23. szám alatti Guttmann-féle házban általam bér­ben tartott földszinti hat szobás lakás folyó évi augusztus 1-től kezdődőleg kiadó. Kovaliczky Elek dr. kir. közjegyző. 952/1910. vh. sz. Árverési hirdetmény. A sátoraljaújhelyi kir. járásbíró­ság 1908. V. 2518/9. sz. kiküldő vég­zése folytán dr. Isépy Tihamér ügyvéd által képviselt sátoraljaújhelyi ref. egyház 120 kor. követelésének és já­rulékainak kielégítése végett 1910. évi április hó 18-án d. e. IIV 2 órakor Sátoraljaújhelyben, Petőíi-utcza 5. sz. a. végrehajtást szenvedő nyomdájában elárverezem azon 625 koronára becsült ingókat, melyeket a sátoraljaújhelyi kir. jbiróság 1908. Sp. III. 1197/3. számú végrehajtást rendelő végzése folytán az 1908. V. 2518/2. sz. végre­hajtási jkvben felülfogla tam és me­lyek az 1908. V. 680/5. sz. végrehaj­tási jkvben 6—7 tétel alatt vannak összeírva, u. m.: nyomdai gépet stb. Sátoraljaújhely, 1910. április hó 5-én. Rosner Imre, kir. végrehajtó. És ytlybetepeh (külön férfi és női elme­osztály a Nm. Beliigymin. 1 21483. sz. engedélyével) felvétetnek a Miskoiczi Szanatórium és Yizgyógyintózet ezen czélra leg­kényelmesebben berendezett külön pavilonjában. Kitűnő ápolás és ellátás. Mér­sékelt árak. Közelebbi felvilágosítással szol­gál dr. Látrányi János Sándor szakorvos, az intézet főorvosa. Ugyancsak felvétetnek s szak­orvosi gyógykezelés és kiképzés­ben részesülnek ideges és gyenge­elméjű gyermekek. Eladd ház. Vitéz Béláné tulajdonát ké­pező Kossutk-utcza 36. számú ház előnyös fizetési feltételek mel­lett eladó. Értekezhetni a házban lakó tulajdonosnővel. e m LTD CLAYTON & SHUTTLEWORTH Budapest, vóesel-liörót 63, által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak : Locomobllok és cséplőgépek, benzinmotoros cséplőkész­letek, magánjáró gőzgépek, szalmakazalozók, lóhere­cséplők, tisztitó-rosták, konkolyozók, kaszálógépek, , marokrakó- és kévekötő-aratógépek, szénagyüjtök, i i széna- és szalmasajtók, boronák, sorvetögópek, ^Planet Jr. kapálók, kukorlcza-morzsolók, szecska- vágók, répavágók, darálók, őrlőmalmok, egye­temes aczélekék, 2- és 3-vasu ekék és minden egyéb mezőgazdasági gépek. Zongoraterem és kikölcsönző intézet. Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron úgy cserébe, mint részletfizetésre kapható U&vardi Szaniszlónál Sátorai jaajhelyben. Benzin-, szivógáz-, nyersolaj-, gőz-, petrolin- ésvilágitógáz — MOTOROK. — Benzin-Lokomobilok. Épület-felvonók. PlewarTsa gép és motorgyár Wien, XVII. Wattgasse 78-80. Sürgönyczim: Plewa, WIEN—Hernals. Kerületi képviselők kerestetnek, Minden rendszerű és ; nagyságú sütőkemenczék keverő- és gyúrógépek az összos sütőipari segédgépek, eszközök és süfőkemencze-armatnrák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom