Zemplén, 1909. július-december (39. évfolyam, 53-103. szám)

1909-08-28 / 69. szám

6. oldal. ZEMPLÉN Augusztus 28. jj| 94026. szám. g I Faeladási hirdetmény. J A magyar tanulmányalap tulajdonához tartozó, Zem­plén vármegye Bodrogkisfalud község határában fekvő Uzemosztálynak ,,a“ osztagában az 1910-, 1911., 1912. és 1913. évek alatt kihasználás alá kerülő összesen mintegy 2308/100 kát. holdnyi évi félterület szerinti cserhámvágásokban található 1900 koronára becsült, mintegy 760 köbméternyi, valamint Bodrogkisfalud és Szegilong községek határában fekvő üzemosztály 3-ik és 5-ik osztagában, ugyancsak az 1910., 1911., 1912. és 1913. évek alatt kihasználásra kerülő összesen mintegy 4892/100 kát. holdnyi évi egész terület sze­rinti cserhámvágásokban található 7200 koronára becsült, mintegy 2590 köbméternyi csekély kivétellel tölgyfa­hozam eladása céljából zárt ajánlati verseny fog tartatni. A természetben kijelölt vágásterületek kívánatra az érdeklődőknek a Bodrogkisfaludon lakó közalapítványi erdőőr által megmutattatnak. Az egy koronás bélyeggel ellátott ajánlatokhoz a kir. közalapítványi pénztárnál, vagy bármely kir. adó­hivatalnál készpénzben vagy állami értékpapírokban le­teendő 200, illetve 300 korona, ha pedig mind a két üzemosztályra tétetik az ajánlat, akkor 1000 kor. bánat­pénz lefizetéséről szóló nyugta csatolandó. Az ajánlatokban az egyes üzemosztályok vágásaiért külön-külön beajánlott összeg számokkal és betűkkel kiírandó és kijelentendő, hogy ajánlattevő a feltételeket ismeri és azokat kötelezőkül elfogadja. Az ajánlatok f. évi szeptember hó 15. napjának déli 12 óráig a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­nisztérium segédhivatali főigazgatójánál (Budapest, V. kér. Hold-utca 16. sz.) nyújtandók be. A később érkezett, a feltételektől eltérő, vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. A versenyzők közötti szabad választás joga, tekin­tet nélkül a beígért vételárra, illetőleg az ajánlatok el­fogadása, vagy visszautasítása a vallás és közoktatás- ügyi m. kir. miniszter ur szabad elhatározásának tar- tatik fenn. Az eladási feltételek a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium segédhivatali főigazgatójánál, (Buda­pest, V. kér. Hold-utca 16. sz.) az erdőgondnokságnál Telkin, (u. p. Páty, Pestmegye), valamint az erdőőr­ségnél Bodrogkisfaludon betekinthetők. Telkin, 1909. évi junius hó 30. A kir. közalapítványi erdőgondnokság. Zongoraterem és kikölcsönző intézet. Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron úgy cserébe, mint részletfizetésre kapható Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. pj Zemplén-! tó 1 0 Ajánljuk a t. épitő, épitész föl és mészkereskedő urak szives Ili figyolmébe az általunk kizárólag fával égetett, teljesen kőmentes i Mész-és Agyagipap pj Sátoraljaújhely. 1 1 1 tó 0 0 0 0 0 I. rendű darabos meszef, 0 I 1 0 0 gj mely kiadós voltánál fogva az ja] m összes hazai termékeket felül- gj 0 U múlja. ra Levél beli megkeresésre azon- Ü föl nal válaszolunk, távirati meg- föj tói rendeléseket elfogadunk. tó tó tó gj Zemplén-Ladmóczi Mész-és Agyagipar | g| Részvénytársaság. ^ gj Sürgönyeim : Mésztársaság Saujhely. gj gj Telefon szám : 32. gj ^E1 SEI El ElEl KR STÁLYLIMONÁDÉ. A citrom alkatrészeiből por alakban előállított készítmény a megfelelő mennyiségű cukorral a limonádé elő- — ....... ■ ■ állításához. Víz HIÁNYÁBAN szárazon a szájba véve, kitűnő szom­júság csillapító utasoknál, kirándulásoknál, turis­táknak, sportkedvelőknek kitűnő szolgálatot tesz. Egy 1 kgrmos doboz ára 3 kor. 60 fillér. Egy '/2 kgrmos doboz ára 1 kor. 90 fillér. Egy V* kgrmos doboz ára 1 korona. Egy adag csomagolva 6 fillér. Az állandó limonádé fogyasztókra nézve előnyösebb ha 1A kgrmos, V2 kgrmos, de különösen, ha 1 kgrmos dobozt vesznek. Törvényileg védve. Ügyeljünk a védjegyre. Kapható minden füszerkereskedésben. Készíti: KERTÉSZ ERNŐ gyógysz. SZABADKÁN. ^ siiifj its ifiéit» ^sfíítí H \V 'sír riír rír 'sír rír rír *9r -sír -sír -sír Hí Hí Hí Hl A hí AZ UJSÁG-ot legjobban szerkesztett, teljesen független | nngy napilapot járatni óhajt, fizesse elő | Előfizetési árak: Hl „ , 4$ Egy évre Félévre . Negyedévre . Egy hónapra P •J4 ______ »♦----------------------------------------= g* a* S3 Az Újság terjedelme rende- ^4 K. 28.— ® sen 28-32-36 oldal. — » El Vasárnap és ünnepnapokon p : 6o-ioo“|--------------------------------------------- ^ Megrendelési czim: J| A Z U J S Á G kiadóhivatala ^4 Budapest, VII. kerület, Rákóczi-ut 54. sz. 4> 4> 4* 4* 4* 4* 4> 4- 4* 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4* 4» 4- 4 4 4? 4* 4? 1907. pécsi kiállításon aranyérem s díszoklevél jsflgiy. nfeÖl legújabb rendszerű, könyökszerkezetü „Kossuth“, „Kincsem“, „Hegyalja“ „Acélorsós“, a magyar bortermelők legkedveltebb borsajtói. V 1 ff \ Legújabb rendszerű viznyomásu (hydralikus) / ' kettős Ik:oserul sajtók nagyüzemü préseléshez. Sajtóink föelönye: a must sehol sem érintkezik vasrészekkel! Egyszerű kezelés 1 Óriási erőkifejtés! A törköly egy darabban és könnyen kivehető 1 Egy ember által könnyen kezelhető! Szőlőzuzók és Bogyózók. — „Villám“ legújabb centrifugális bogyózó­és zúzógépek. 1901. temesvári kiállítás, I. díj díszoklevél. 1902. országos gazdasági kiállítás Pozsony, I. dij. aranyérem. 1902. borászati kiállítás Eger, I. dij, díszoklevél és aranyérem. — 1906. Nagyvarad: I. dij, díszoklevél. SZILÁGYI és DISKANT gépgyára MISKOLCZ. Árjegyzék ingyen. Értesítés. Díszes női ruhákat, blúzokat, ruha aljakat, férfi ruhákat legszeb­ben tisztit és fest bár­mily színre, női ruha szövetet guvliroz Rakovszky Sándor ruliaftestó és tisztitó Sátoraljaújhely, Bercsényi-utca 5. Saját házában. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisztertől.

Next

/
Oldalképek
Tartalom