Zemplén, 1909. július-december (39. évfolyam, 53-103. szám)

1909-07-24 / 59. szám

4. oldal. ZEMPLÉN Julius 24. — Kiadó a Kazinczy utcán egy csinosan bútorozott udvari szoba, esetleg teljes ellátással. Cim a kiadó­hivatalban. ____ Szemgyogyintezet van Miskolcon a Csabai-uton levő szanatóriumban. DUNK? FIVÉREK cs. és királyi udvari fényképészek műtermében Sátoraljaújhely Széché- nyitér 9. Modern irányzatú művészi kivitelű fényképek és nagyítások ké­szülnek. — Eladó egy jókarban lévő trimó, egy kredenc és egy ebédlői tükör. Cim a kiadóhivatalban. Vese és hólyagbajoknál, a vesemedenco idült hurutjainál hugykő és fövényképzödés- nél, a légutak és a kiválasztó szervek hum tos bántalmainál kitűnő hatásúnak bizonyult. Orvosilag ajánlva. Főraktár: Tannenbaum Miksa cégnél Sátoraljaújhely. KÖZGAZDASÁG. * Szilágyi és Diszkant miskolci gépgyáros cég kitűnő könyökszerke- zetü és viznyomásu borsajtóira, vala­mint legújabb „Villám“ centrifugális bogyózó és zúzógépére felhívjuk ol­vasóink figyelmét. Kiemelendők külö­nösen a cég által feltalált és készített Rákóczi, Kincsem és Hegyalja bor­sajtók, nemkülönben a nagyüzemü préseléshez készített Rákóczi-kettős kosaru sajtók, melynél a régi világ fából készített prése zseniálisan egye­sítve van a modern technika vívmá­nyaival. A sajtók felső része acél, alsó része faszerkezet. Ennélfogva a must seholsem érintkezik vasrészekkel, hanem csak a fával, ami a must színét, izét, zamatját nem befolyásolja. A törkölyt sem kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is könnyen kilehet venni. Az 1901. évi temesvári, az 1902. évi egri és pozsonyi II. mezőgazdasági, az 1906. évi nagy­váradi, 1907. évi pécsi országos ki­állításon a cég borsajtói első díjjal, arany éremmel lettek kitüntetve. A cég ingyenes árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek megküldi. Laptulajdonoe: Éhlert Gyula. Van szerencsém a helybeli és vidéki nagyérdemű közönség szives figyelmét felhívni a Kazinczy-utcza sarkán, saját házamban lévő dúsan felszelt BUTORRAKTARAMBAN felhalmozott háló, ebédlő, szalon és uri-szobák berendezéséhez szükséges, a legkényesebb Ízlésnek is megfelelő, első rendű honi gyártmányú butorkészletemre, melyeket helyszűke miatt bevásárlási áron alul kiárusítani szándékozom. Vidéki megrendeléseket és szállításokat mint eddig, ezután is a legnagyobb gonddal és pontossággal fogom teljesíteni, miért is a nagyérdemű közönség szives párt- fogását továbbra is kéri Kiváló tisztelettel g WILHELM HENRIK, bútor-csarnok tulajdonos. l 1 S3 B B E n m 1 S § 1 1 00 Zongoraterem és kikölcsönző intézet. Uj és használt Zongorák és Pianinok legmérsékeltebb áron úgy cserébe, mint részletfizetésre kapható Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. r Eredeti 99 OTTO“ benzin-lokomobilok BENZIN-, PETR0LIN-, VILÁG1TÓGÁZ-, FÖLDGÁZ- és SZ1VÓGÁZ-M0T0R0KDT 1—1500 lóerőig gyárt elismert elsőrangú rersenyuélküü kivitelben csakis LANGEN és WOLF motorgyára BUDAPEST, IV. Váczi-hőrut 59. nriinu—ygi^—Mwam——Eaw————■ kévekötő, MASSEY-HARRIS MASSEY-HARRIS fűkaszáié, aratégépekről. ft®- Kartellen kivül! -«*8 MASSEY-HARHIS C03FA8Y, TORONTO, óííakamerlkal fűkaszáló- él aratógépgyár. ! ! ! A világ iegszgüdabb gyártmánya III Ver Írké2 viselő: Kamsiein Gyula Sándor V., Alkotmány-utcza 23. ss. Utazók én Ügynökök utón ninoaensk. r% gSST' KSsvetien EcérdczSskSééssk kéjeinek. “55SB Azon mélyen tisztelt gazdák, kik fűkaszáló és kévekötő arató­gépeket óhajtanak vásárolni, saját érdekükben kérjenek prospektust MASSEY-HARRI 3 ELISMERT LEGH1RE5EB CSÉPLŰKÉ5ZLETEK TELJESJÓTÁLÁSSA' ÜZEMBEN BÁRMIKOR megtekin; HE.TÖK. ELSŐRENDŰ r5ZlVÖ6ft2TELEPEK ÜZEMKÖLTSÉG. LÓERŐ ŐRÁNKINT HB. FILLÉR ÜZEMZAVAROK KIZÁRVA. ÁRJEGYZÉK INGYEN. Honi ipar KIZÁRÓLAG SAJÁT GYÁRTMÁNY Honi ipar Legolcsóbb bevásárlási forrás, sodronyfonat, kerí­tés, vas- és rézbutor és sodronyágybetét beszer- zésére. Árjegyzék ingyen! HIGHER GY. vas- és rézbutorgyára Budapest, VII. Holló-u. 3. (Dob-utca mellett) Rézágyak 35.— írttól Gyermekágy 11.— írttól Vaskeretü ágy­betét 5.50 írt Fakeretü ágy­betét összecsukó 3 50 írt vaságy 5-írt Rézkarnis 2.-írt Tábori ágy sód­ronynyal 8. írt Telefon 22—66. Ezen erős szerkezetű vas­ágy rézdisszel, acélsodrony betéttel 15 írt. DootraHSsfe — fizni. Á 12 FILLÉR MlLLlOSZOROSAN ÉRVÉNYESÜLT.VÉNVIKOIJMBNTtSIN KAPHATOK MINDEN DROG ÍNIÁBAN, ÚGYMINT MINDEN JOBB HISZEN ÉS CSEMEGE ŰZLBTBEN.VAGV KÖZVETLENÜL D« OBTKCR A. KÉPVISELŐJÉNÉL PALLAS ÉS TÁRS A CZÍBNÉL » BUDAPEST, V.HOLD-UTCZAC. Sátoraljaújhelyi raktár: Hrabéczy Kálmán drogériája és Bilanovits F. és Társa üzlete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom