Zemplén, 1908. január-június (38. évfolyam, 1-52. szám)

1908-05-02 / 36. szám

Május 2. ZEMPLÉN 7. oldal. 0 ta 19 Kereskedők-, Iparosok- és Gazdák Hiteszövetkezete | | Sátoraljaújhelyen | E 0 0 0 1 0 kaphatja. 0 0 0 0 0l 0 0 0 0 0 0 0 0 az életbiztosítással kapcsolatos betétüzletet üzletágai közé bevezette és e célból a Dordrecht életbiztosító intézettel lépett szoros össze­köttetésbe. Az üzletág lényege a következő: Á belépni szándékozó kötelezi magát 1 koronás heti részletek fizetésére. A befizetéseket nem kell feltétlenül hetenkint eszközölni, előre esetleg több részlet is lefizet­hető. Ezzel kapcsolatban egyszersmind életét is biztosítja. 15 év elteltével, amikor is az 1 koronás heti befizetés kamatos kamataival együtt 1000 koronára nő fel, ezt a teljes összeget, vagyis 1000 koronát kézhez kapja. Amennyiben azonban már az első részlet befizetése után elhaláloznék, az egész 1000 korona haladéktalanul esedékessé válik. Ha azonban a dijak befizetését 15 év előtt beszün­tetné, úgy betétjét kamatos kamataival együtt bármikor kézhez Ä biztosítás kockázatáért évről-évre csökkenő minimális pótdij fizetendő, amely az utolsó években a korhoz mérten már csak 2 fillért tesz ki. Beléphetnek 20—60 évig terjedhető életkorban levők. Egy-egy ügyfél több 1000—1000 koronás tételt is jegyezhet. Amidőn a nagy közönség figyelmét erre az életre való takaré­kossági módra tisztelettel felhívjuk, még csak azt jegyezzük meg, hogy az ország más helyein létesített hasonló rendszer a legmele­gebb fogadtatásban részesült és ma már milliókra rúg az az összeg, amely ily képen jegyeztetett. Vidékiek befizetéseiket pőstatakarékpénztár utján eszközölhetik. Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az üzletágat bevezető Kereskedők-, iparosok- és gazdák hitelszövetkezete. B ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ^SgggsgsgsaggiggggSSSSSgSgSSSl Szlavóniában. Vasút-, posta-, távirdaállomás. 6lsőrangu fürdőhely. Egyetlen Jódtartalmú alkalikas hóvviz (64° C.) Európában. Páratlan gyógy­hatású a tápcsatorna és a vlzeletl utak összes hurutos megbetegedései, hugysavas áttétel, köszvény, osuz és isohlas, görvély-, angolkór és az összes vérbetegségek ellen. Ivókúra. Hévvizes fürdők. Vizgyógyintézet. Inhalatórium. A fürdőhelyen 10 kiváló orvos működik. Kívánatra prospektussal és bővebb érte­sítéssel szolgál A fürdőigazgatóság. gggggggggggggg Sárospatakon egy forgalmas helyen lévő kovácsmühely teljes felszereléssel és szerszá­mokkal bérbeadó. Értekezhetni Ivancsó Károly- nénál Sárospatakon. 00gSSSSS)SaEI§)S[a Hirdetés. Megfelelő iskolai képzettség­gel biró, szép irásu gyakornok kezdő fizetéssel felvétetik Kiár és Neumann cég irodájában Sátoraljaújhelyben. Kiadó lakás. Kazinczy-utcai házamban ki­adó bármely naptól egy föld­szinti lakás, mely áll : négy szoba, egy fedett nagy üveg veranda, fürdőszoba (vízvezeték már összekapcsolva) és minden­féle szükséges mellékhelyiség. Csapó Lajos. ÉRTESÍTÉS. Van szerencsém a n. é. közönség n. b tndomására hozni, hogy minden­nemű ingatlanok vételét — eladását — bérbeadását, avagy bérbevételét a leg­előnyösebb feltételek mellett s a leg­rövidebb idő alatt közvetítem. Weinberger manó. Saujhely, Korona-u. Kell-lakk legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. ~ Keil- féle viasz-kenőcs kemény padló számára Keil-féle fehér „Glasur „ fénymáz 90 f. Keil- féle arany-fénymáz képkereteknek 40 f. Keil- féle szalmakalap-festék minden színben. Mindenkor kaphatók BEHTNA TESTVÉREK czégnél S.-A.-UJHEL7. Eperjes: J. T. Gallotsik. — Kassa: Novelly Sándor utóda. Kis-Szeben: Kassewitz J. János. Fillér 4 Fűiét A NAGYMOSÁS! ha ruha kékitéshez szabadalmazott URANOS PASZTILLÁT használ Patyolat fehér lesz a fehérnemű I Foltot vagy csíkot nem csinál! Ártalmatlan, mert savmentes! Gyorsan, teljesen oldódik a vízben 1 II RUN OS-pasztilla csali V fillér és egy mosáshoz elég! Minden drogériában és jobb füszerüzletben kapható. Mintadobozt = 10 drb pasztilla = 4Ö fillér beküldése ellenében (bélyegekben is) küldenek: HOCHSINGER TESTVÉREK vegyészeti gyár, Budapest VI. «„URANOS"1’ HOCHSINGER'ÍR jk&BanMP^I Legújabb szerkezetű Zongorák és Pianinók — további igen szép hangú —— HARMÓNIUMOK legjutányosabb árban kaphatók, esetleg cserébe is vagy részletfizetésre Udvardi Szaniszlónál Sátoraljaújhelyben. 9 t 11 1 1 1 in Ml«« S.-a.-U jhelyben. Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, miszerint a Kazinczy- és Csalogány utcza sarkán, saját házamban lévő és a legmodernebb stílben készült honi gyártmányokkal dúsan felszerelt BUTORRAKTÁRAMAT teljesen feloszlatom, ennélfogva ottan felhalmozott összes bútor- készletemet minden elfogadható áron, szóval gyáriáron alól kiárusítom. Kiváló tisztelettel WILHELM HENRIK, bútor-csarnok tulajdonos Sátoraljaújhely, Kazinczy-utcza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom