Zemplén, 1902. július-december (33. évfolyam, 64-140. szám)

1902-10-11 / 107. szám

6. oldal. ZEMPLÉN. Október 11. GRÜNBERGER MÓR ÉS TSA órás. és ékszerész .... Sátcralj£L-*U'jliel37-, fő-utca ST’S. .......... (a „Vadász-kürt“ szállodával szemben.) Ajánlja dúsan felszerelt raktárát mindennemű arany-, ezüst ékszerekben, svájczi órákban, u. m.: fali-, inga-, gömbölyű konyhai-, ébresztő-, álló- és zsebórákban a legolcsóbb árakon és a legjobb minőségben 3 évi jótállás mellett, esetleg előnyös részletfizetésekre is. Elvállal minden szakmába vágó javításokat szintén 3 évi jótállás mellett csekély munkadij ellenében. Gyors, pontos és legszolidabb kiszolgálás! Vidéki megressdeléselt a lehető legpontosabban és leglelkiismeretcsebbe» eszközöltetnek, ép ngy javítások is. A javítandó kisebb tárgyak vidékről kis dobozba téve ajánlott levél­ben küldendők be. Inga órák vagy nagyobb tárgyak javítása czóljából levél­beli meghívásra egyik közegemet készséggel fogom kiküldeni. m Csipkefüggöny tisztítás. r?TTT fiézi-miin ti a t is/.titás. Rakovszky Sándor férfi és nöi-ruha vagyiisztitó, selyem-szövet gyapju-ruhafestö és guvelirozó intézete. S.-A.-Ujhely, a vármegyeház háta mögötti Bercsónyi-u. 45. sz. Férfi és női ruhák, tiszti egyenruhák, tavaszi és őszi fel­öltők, gyermek-ruhák, szallagok, csipkék, nyakkendők, szarvas­bőr nadrág stb. elő nem sorolt tárgyak tisztításra elvállaltat­ok. Minden megunt szinü, vagy szinehagyott női és férfiruhák, a tárgy minőségéhez képest minden divatos színben festetnek. Ajánlom továbbá O-VLvlirozó-g épemet a n. é. hölgy közönségnek szives figyelmébe. — Guvlirozni elvállalok: selyem, krep, batiszt, ternó, mól, gázt. iluzient, düscbest, selyem-csipkéket, klótokat, u. m. egész női ruha al­jakra, gyermek ruhákra, köpenyegre, schlafrokra, zsipon aljakra, diszkötényeket, betéteket és díszeket a legszolidabb árak mellett. Férti- és női ruhák kívánatra a legrövidebb idő alatt olcsó áron tisztittatnak. Etrendl szer lovak, szarvasmarhák és juhok részére. 50 év óta a legtöbb istállóban használatban var étvágy — hiány s rossz emésztésnél, a tej javítására és a tehenek tejelőképességének fokozására, csonttöréseknél. = % doboz ára 1 korona 40 fillér, i/o doboz 70 fillér Csak a fenti védjegygyei valódi. Kapható minden gyógyszertárban és gyógy- lökereskedésben. Főraktár: Kwizda Ferencz János, cs. és kir.osztr.-nia- gyar, román királyi és bolgár fejedelmi udvari szállító, kerületi gyógys­zerész, Kornouburg, Bé03 mellett. KWIZDA féle Korneuburgi marha táppor Fitts fontos gyonorbajban azenvedfiknek! Étvágytalanságot, gyomorbántalma- kat, émelygést, főfájást rossz emésztés következtében, gyomorgyöngeséget, emésztési zavarokat stb. azonnal meg­szüntetnek a régi hírnevű JSrady-féle jtöáriaczelli gyomorcseppek. SOK EZER KÖSZÖNŐ ÉS ELISMERÖ-EEYÉL. Egy üveg ára használati utasítással 80 fill., kettős üveg K. 1'40. Minden gyógytárban kaphatók. Főraktár S.-A.-Ojhelybon: Kincsessy Péter gyógyszertárában a fö-utczán. Óvakodjunk hamisítványoktól. A valódi Máriaczelli gyomorcseppek- ‘ ‘ ; nek kell, hogy védjegygyei és aláírással ellátva legyenek. Arra figyelendő, hogy a régi hírnevű valódi Brady-féle Máriaczelli gyomorcseppek- nek üvege 80 flll.-be, a kettős üveg K. 1'40-be kerül, mig az utánzott és kisebb értékűek olcsóbb áron, leginkább 70 fill.-en kináltatnak. ÉRTESÍTÉS. Van szerencsém a n. é. közönség n, b. tudo­mására hozni, hogy min­dennemű ingatlanok vé­telét — eladását, — bér­beadását avagy bérbe­vételét. a legelőnyösebb feltételek mellett s a legrövidebb i d ő alatt közvetítem Jóhirnevü vendég­lőmben kitűnő asztali bor 34 krtól 40 krig, — továbbá valódi hegy­aljai szamorodni 1 frt, 20 krtól 1 frt 60 krig kapható. Weinberger Manó, S,~A-.UÍhelv Korona u Zemplén vármegyei közkorház gondnokától. 1605/902. sz. Pályásat élelem és fa szállításra. A zemplén-vármegyei közkorház élelmezése és f'aszükséglete az 1903. évre ajánlat utján lesz kiadandó, a pályázni óhajtók zárt ajánlataikat a f. évi november hó 1-ig a gondnok­sághoz adjak be annál is inkább, miután a későbbiek nem lesznek figye­lembe véve, a feltételek a gondnoknál megtekintelek. S.-A.-Ujhely,' 1902. évi okt. hó 10-én. Isépy Miklós. gondnok. Egy teljesen uj angol szerke­zetű fekete reform-zongora továbbá egy jó karban lévő Kucsera és egy Bösendorfer-féle zongora olcsó árban eladó Udvardi Szaniszló- nál Sátoralja-Ujhely [Dr. Szepessi-féle házban,] Jérbe adó szép kerti lakás, mely áll 4 szoba és mellékhelyisé­gekből, f. é. november hó 1-től Kossuth-utcza 180. szám alatt. Jí* JJV V Jf* Botos ispánt józan életüt uj évtől való belépésre keresek Rád (Zemplénmegye) Szerdahelyi Vincze. Gyümölcs és szőllő bor készítési gépek. gyümölcs és szollő sajtók, JBflinnuiij || fk|jWBFAHT»íi.i am'“ műm szöllö ekék. folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, és nyomerő szabályzóval. A munka képesség 20% nagyobb mint bármely más sajtónál. Hydrautikus sajtók. Szöllö és gyümölcs zúbq& és Toog;3ró morzeolók. Teljesen felsserelt szüretelő készülékek. Szöllö és gyümölcs őrlők, Aszaló készülékek gyümölcs és főzelék, aszalásra, gyümölcs vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű sza­bad, önműködő „SYPHONIA“ gyümölcs és szőllővessző permetezők A legjobb VETŐGÉPEK Mayfarth Ph. és társa legújabb szerkezetű „AGRICOLA*’ (tolóvetőkerék-rendszer) vetőgépei. Mindennemű mag- és különböző magmennyiség számára váltó- kerekek nélkül, dombon avagy síkon, a legkönnyebb járás, legna­gyobb tartósság és mind a mellett a legolcsóbb ár által tűnnek ki. A lehető legnagyobb munka, idő- és pénzmegtakarítást teszik lehetővé. Különlegességeket széna- és szalmaprések-kézi használatra, kukoricza, morzsolok, cséplőgépek, járgányok, gabonarosták, trieurök, ekék, hengerek és boronákban a legújabb rendszer és elismert legjobb alkotás alkalmazása mellett gyártanak és szállítanak. MAYFARTH FII, és gazdasági gépgyárak, vasöntödéit és vashámormúvek. Alap. 1872. BÉCS, II/I. Taborstrasse 71. 850 munkás. Kitüntetve több mint 490 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon. Részletes árjegyzék ingyen. Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek. Köhögés és rekedtség ellen nincs jobb a RÉTHY féle pemetefű czukorkánál, de vásárlásánál vigyázzunk és határozottan RÉTHY-félót kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. HUpf 1 doboz ára 64) fillér. Csak RÉTHY-féiét fogadjunk el! A Richter-féle ■’O' LINIMENTUM CÄPS.C0MP. Horgony-Pain-Expeller ­egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 év óta megbízható bedörzsölósűl al- kalmaztatik köszvénynél, csúznál és meghűléseknél. Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásár­----------- láskor óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a „Horgony“ védjogygyel és a „Richter“ ozégjegyzéssel fogadjunk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár: Török József, gyógyszerésznél Budapesten. Richtor F. Ad. és társa, ♦* csász. S3 kir. uivari szállítók. ♦» , Rudolstadt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom